LEGE nr. 227 din 4 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.2. La articolul 7, punctul 6 al alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:6. firmă de investiții - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții către terți și/sau desfășurarea uneia sau a mai multor activități de investiții pe baze profesionale, incluzând societățile de servicii de investiții financiare, definite conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prin servicii de investiții și activități de investiții pe baze profesionale se înțeleg următoarele:A. servicii și activități de investiții:a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;b) executarea ordinelor în numele clienților;c) tranzacționarea pe cont propriu;d) administrarea portofoliilor;e) consultanța de investiții;f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;B. servicii conexe:a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;d) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate;e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;f) servicii în legatură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 ți 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 14^1 lit. e), f), g) ți j), în cazul în care acestea sunt în legatură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe;3. La articolul 7, după punctul 14 al alineatului (1) se introduce un punct nou, punctul 14^1, cu următorul cuprins:14^1. instrumente financiare:a) valori mobiliare;b) instrumente ale pieței monetare;c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);f) opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;i) contracte financiare pentru diferențe;j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii ș orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 14^1.6. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) ți (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calității acționarilor/membrilor instituției de credit, persoana juridică română, și al reputației și experienței persoanelor implicate în administrarea și/sau conducerea unei alte entități din cadrul aceluiași grup, cărora urmează să li se încredințeze responsabilități în administrarea și/sau conducerea instituției de credit, persoana juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informații care sunt relevante pentru acordarea autorizației, dar și pentru evaluarea pe bază continuă a îndeplinirii condițiilor de desfășurare a activității.7. La articolul 38, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:e) Banca Națională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției de credit, întrucât reputația sau experiența profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului și complexității activității instituției de credit sau nu corespunde necesității asigurării unui management prudent și sănătos;8. La articolul 48, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activității sucursalei;9. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul membru de origine.10. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dacă instituția de credit persistă în încălcarea legislației românești în vigoare, contrar măsurilor luate de statul membru de origine, comunicate Băncii Naționale a României, sau datorită faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în România, Banca Națională a României, după informarea autorității competente din statul membru de origine, are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru a preveni sau sancționa faptele de încălcare a dispozițiilor legale și, dacă este cazul, pentru împiedicarea instituției de credit în culpă de a iniția noi tranzacții pe teritoriul României. Banca Națională a României comunică aceste măsuri instituției de credit în cauză.11. La articolul 63, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, Banca Națională a României ia, în cazuri de urgență, orice măsuri preventive necesare protejării intereselor deponenților, investitorilor și ale altor persoane care beneficiază de serviciile furnizate de instituția de credit. Aceste măsuri se comunică de îndată Comisiei Europene și autorităților competente din alte state membre interesate.12. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68Sucursala înființată în România poate utiliza denumirea instituției de credit utilizată în statul terț de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României solicită ca această denumire să fie însoțită de o mențiune explicativă.13. La articolul 71, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Instituția de credit din statul terț trebuie să desemneze cel puțin două persoane care să asigure conducerea activității sucursalei din România și care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituția de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputație și experiență adecvate pentru exercitarea responsabilităților încredințate. Dispozițiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigură conducerea instituțiilor de credit se aplică în mod corespunzător.14. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74Autorizația acordată unei sucursale a unei instituții de credit dintr-un stat terț poate fi retrasă de Banca Națională a României, în condițiile prevăzute la art. 39.15. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul terț.16. La articolul 81, litera d) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora.17. La articolul 94, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) calitatea persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției/instituțiilor de credit rezultate.18. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106Consiliul de administrație și directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere și directoratul instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia.19. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale, conducerea instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori.(2) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puțin 3 membri, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.(3) Directorii instituției de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți, cu excepția directorilor instituțiilor de credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi și administratori.(4) Persoanele menționate la alin. (3) pot fi și salariați ai instituției de credit.20. La articolul 108, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit trebuie să dispună de reputație și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate.(2) Responsabilitățile de conducere și/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.........................................................................................(4) Membrii consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare și competență adecvate pentru a fi în măsură să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfășurată de instituția de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.21. Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) În afară de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său în următoarele situații:a) persoana îndeplinește o altă funcție în cadrul instituției de credit în cauză, cu excepția cazului în care, în cazul sistemului unitar, este și director al acesteia;b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilități de administrare și/sau conducere într-o instituție de credit, o instituție financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate;c) îi este interzis, printr-o dispoziție legala, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entități.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație și, după caz, membrilor directoratului.22. La articolul 112, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) Orice persoană care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere ori care participă la activitatea unei instituții de credit are obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111, de care a luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților ei în legatură cu instituția de credit.23. La articolul 113, după litera e) a alineatului (2) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins;f) la solicitarea executorului bancar, în scopul realizării executării silite, pentru existența conturilor debitorilor urmăriți.24. La articolul 129, alineatul (1) se modifică și va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 129(1) În cazul abordării standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile securitizate, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de instituții externe de evaluare a creditului sau de către agenții de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Națională a României, pe baza unor criterii specifice, prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.25. La articolul 134, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) expuneri securitizate și poziții din securitizare;26. La articolul 152, alineatul (3) se abrogă.27. La articolul 166, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, respectiv având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare instituție de credit, persoana juridică română.Verificările și evaluările se realizează cel puțin o dată pe an.28. La articolul 188, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică, de administrare și conducere a instituțiilor de credit dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României;29. La articolul 191, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică de administrare și conducere a instituțiilor de credit, respectiv a societăților de servicii de investiții financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României, respectiv a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;30. La articolul 196, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 196(1) Administrarea și/sau conducerea activității unei societăți financiare holding, persoana juridică română, trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane.31. La articolul 196, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputație adecvată și experiența suficientă pentru exercitarea responsabilităților încredințate.32. La articolul 204 alineatul (1), partea introductivă și literele a), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 204(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acestora nu se conformează dispozițiilor art. 166 și ale art. 176 - 203 și ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce privește respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a) - c), sau sancțiuni, prevăzute la lit. d) - h):a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societății, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;........................................................................................e) suspendarea din funcție a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății;f) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății;........................................................................................h) amendă aplicată persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta.33. La articolul 204, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe perioada suspendării din funcție, dispusă de Banca Națională a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilități de administrare și/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196.34. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 205Banca Națională a României cooperează cu celelalte autorități competente implicate pentru ca măsurile sau sancțiunile luate, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, împotriva societăților financiare holding, a societăților holding cu activitate mixtă sau a persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducerea acestor societăți să producă efectele urmărite, mai ales în cazul în care o societate financiară holding, respectiv o societate holding cu activitate mixtă, având sediul social pe teritoriul României, au administrația centrală sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru.35. La articolul 226, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul instituirii administrării speciale, Banca Națională a României decide și cu privire la retragerea aprobărilor acordate persoanelor cărora le-au fost încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere și auditorului financiar al instituției de credit, persoana juridică română, și, dacă este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale acționarilor/membrilor.36. Articolul 228 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 228Banca Națională a României poate aplica sancțiuni, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) ori în cazurile în care constată că o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori a reglementărilor proprii ale instituțiilor de credit, respectiv a regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență;b) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României;c) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația acordată;d) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii instituției de credit;e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date și informații eronate către Banca Națională a României.37. La articolul 229, partea introductivă a alineatului (1), literele c) și d) ale alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 229(1) În cazurile prevăzute la art. 228, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni:........................................................................................c) amenda aplicabilă persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit și persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și a sucursalelor acesteia, între 1-6 salarii medii nete pe instituție de credit, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;d) retragerea aprobării acordate persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit;........................................................................................(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (2) și art. 230 sau independent de acestea.38. La articolul 229, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor, stabilite conform legislației aplicabile societăților comerciale, prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise în aplicarea acesteia și cadrului intern de administrare.39. La articolul 230, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 230(1) În cazul în care persoanele care dețin participații calificate la instituția de credit, persoana juridică română, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei instituții de credit sau exercită asupra acesteia o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, Banca Națională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancțiuni care pot fi aplicate instituției de credit ori persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acesteia, Banca Națională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vor aferente acțiunilor deținute de acționarii sau membrii respectivi.40. La articolul 232, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul instituției de credit răspund de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise.41. La articolul 234, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 234(1) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei.42. La articolul 238, literele a) și f) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) urmărirea modului în care consiliul de administrație și directorii instituției de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul acționează pentru stabilirea și aplicarea măsurilor necesare remedierii deficiențelor sau, după caz, a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de Banca Națională a României, potrivit prezentei ordonanțe de urgență;........................................................................................f) formularea de propuneri către Banca Națională a României pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, în situația în care consiliul de administrație sau directorii instituției de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul nu respectă măsurile dispuse de comisie.43. La articolul 238, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia de supraveghere specială nu se substituie directorilor sau, după caz, directoratului instituției de credit, în ceea ce privește conducerea activității și competența de a angaja instituția de credit. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea și oportunitatea operațiunilor efectuate și a documentelor întocmite de instituția de credit revine exclusiv directorilor sau, după caz, directoratului instituției de credit și/sau persoanelor care întocmesc și semnează documentele în cauză, potrivit atribuțiilor și competențelor acestora.(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorii instituției de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.44. La articolul 240, litera d) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:d) la nivelul instituției de credit nu mai este asigurată exercitarea responsabilităților de administrare și/sau conducere.45. Articolul 244 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 244Pe perioada instituirii administrării speciale, mandatul consiliului de administrație și al directorilor sau, după caz, al consiliului de supraveghere și al directoratului încetează, administratorul special preluând integral atribuțiile de administrare/conducere a instituției de credit.46. La articolul 246, litera e) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:e) orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administrație și directori, respectiv de către consiliul de supraveghere și directorat în cursul unei administrări obișnuite.47. Articolul 247 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 247Prin excepție de la prevederile art. 246, dacă instituirea administrării speciale a fost dispusă potrivit art. 240 alin. (1) lit. d), atribuția principală a administratorului special este luarea măsurilor necesare pentru numirea membrilor consiliului de administrație și a directorilor instituției de credit sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administrație și directori, respectiv de către consiliul de supraveghere și directorat în cursul unei administrări obișnuite.48. La articolul 249, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 249(1) În vederea adoptării unor hotărâri privind situația instituției de credit în domenii care sunt de competența adunării generale a acționarilor/membrilor, inclusiv în ceea ce privește preluarea instituției de credit în cauză, prin fuziune/divizare, administratorul special poate convoca adunarea generală a acționarilor/membrilor instituției de credit. Ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special cu aprobarea Băncii Naționale a României și nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.49. La articolul 252, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt condiții pentru îmbunătățirea situației financiare a instituției de credit, astfel încât aceasta să respecte cerințele prudențiale prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia sau, după caz, nu au fost numite și aprobate noile persoane care să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit, Banca Națională a României poate, în funcție de situația concretă, să decidă următoarele:50. La articolul 253, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 253(1) Dacă Banca Națională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului special, că instituția de credit față de care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar și se încadrează în cerințele prudențiale stabilite de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările aplicabile sau, după caz, au fost numite și aprobate noile persoane care să exercite responsabilitățile de administrare și/sau conducere a instituției de credit, Banca Națională a României poate hotărî încetarea administrării speciale și reluarea activității instituției de credit, sub controlul organelor sale statutare.........................................................................................(3) Administratorul special trebuie să ia măsurile necesare pentru desemnarea noilor persoane care să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit.(4) Până la numirea și aprobarea persoanelor prevăzute la alin. (3), administratorul special asigură administrarea și conducerea instituției de credit.51. La articolul 275, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 275(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, cu privire la o instituție de credit, inclusiv cu privire la persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit ori la persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor instituției de credit și actele cu privire la acționarii acesteia, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare la consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.52. Articolul 315 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 315(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activități în domeniul locativ;b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează pentru activități în domeniul locativ de către cesionar;c) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;d) cel care a economisit pentru activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.53. La articolul 338, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 338(1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit prevăzute în cap. II din titlul I partea I, cu excepția art. 11 și art. 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din rețea.54. Articolul 355 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 355(1) Adunarea generală a unei organizații cooperatiste de credit se întrunește ori de câte ori este necesar, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, pentru a hotărî asupra tuturor aspectelor care țin de competența adunării generale ordinare și extraordinare a unei societăți pe acțiuni, iar în cazul cooperativelor de credit, și pentru a desemna din rândul membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai directoratului reprezentanții cooperativei de credit în adunarea generală a casei centrale.(2) Exercițiul atribuțiilor privind modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului social, înființarea sau desființarea de sucursale și, după caz, desemnarea reprezentanților în adunarea generală a casei centrale poate fi delegat de către adunarea generală a organizației cooperatiste de credit consiliului de administrație sau, după caz, directoratului, în condițiile prevăzute de actul constitutiv.55. Articolul 356 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 356La nivelul unei rețele cooperatiste de credit trebuie să se opteze pentru un singur sistem de administrare a organizațiilor cooperatiste de credit din rețea.56. Articolul 357 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 357Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul unei organizații cooperatiste de credit poate decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul organizației cooperatiste de credit, a căror valoare depășește o cincime din valoarea contabilă a activelor acesteia, la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale, iar în cazul cooperativelor de credit, și cu aprobarea casei centrale la care este afiliată.57. Articolul 358 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 358Cuantumul lunar al remunerației acordate membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al unei organizații cooperatiste de credit pentru activitatea desfășurată, stabilit în actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale, nu poate depăși 20% din remunerația brută a directorului general/directorului sau, după caz, a președintelui directoratului.58. Articolul 367 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 367(1) Persoanele numite în calitate de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al cooperativelor de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării funcției, cu excepția primilor membri ai acestor organe, în cazul cooperativelor de credit care se constituie simultan cu casa centrală.(2) Banca Națională a României poate dispune casei centrale să retragă aprobarea dată persoanelor prevăzute la alin. (1), atunci când numirea s-a facut cu încălcarea prevederilor legale aplicabile sau activitatea desfășurată de acestea a condus la deteriorarea situației financiare a cooperativei de credit și/sau la încălcarea cerințelor de natură prudențială de către acestea.59. La articolul 373, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 373(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al casei centrale este format din membri aleși de adunarea generală din rândul persoanelor propuse de reprezentanții cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte incompatibilități și interdicții prevăzute de lege, o persoană nu poate exercita concomitent responsabilități de administrare și/sau conducere la casa centrală și la o cooperativă de credit.(2) În afara atribuțiilor prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale, consiliul de administrație sau, după caz, directoratul casei centrale are și următoarele atribuții în ceea ce privește rețeaua de cooperative de credit afiliate:60. La articolul 373, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Atribuțiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi delegate de către consiliul de administrație directorilor.61. Articolul 383 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 383Prin excepție de la dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui să delege atribuțiile de conducere cel puțin unui director sau, după caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care îndeplinește atribuțiile consiliului de supraveghere.62. La articolul 392, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere la nivelul casei centrale, salariații acesteia și orice persoană care acționează pe contul casei centrale în exercitarea atribuțiilor acesteia prevăzute la alin. (3) au obligația să păstreze secretul profesional, potrivit art. 214.63. La articolul 393, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Actele de aplicare a măsurilor în condițiile alin. (1) se emit de către directorii sau, după caz, de către membrii directoratului casei centrale, potrivit reglementărilor-cadru emise în acest sens.64. Articolul 412 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 412Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani:a) fapta unui membru al consiliului de administrație sau director ori, după caz, a unui membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului sau a oricărui angajat al unei instituții de credit care, cu rea-credință, încalcă dispozițiile art. 171 sau obstrucționează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Națională a României;b) fapta oricărei persoane căreia îi sunt încredințate responsabilitățile de administrare și/sau conducere a unei societăți financiare holding sau a unei societăți holding cu activitate mixtă de a obstrucționa în orice mod exercitarea de către Banca Națională a României a competențelor sale de supraveghere a instituțiilor de credit, potrivit art. 166 și art. 176-203.65. La articolul 415, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 415(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sucursalele instituțiilor de credit din state terțe și administratorii sistemelor de plăți care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de autorizația Băncii Naționale a României și funcționează în România, se consideră că dispun de o autorizație, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.66. După articolul 416 se introduce un nou articol, articolul 416^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 416^1Orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, se va considera ca referire și/sau trimitere la partea a II-a titlul II "Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ" din prezenta ordonanță de urgență și/sau la capitolele corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență, după caz.67. La articolul 418, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazurile prevăzute de lege, precum și atunci când executorul bancar consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să-i acorde acestuia concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite. La cererea instanței de executare sau a executorului bancar, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori dețin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au datoria să dea informațiile necesare pentru aplicarea executării. De asemenea, la cererea instanței de executare sau a executorului bancar, instituțiile, instituțiile de credit și orice alte persoane sunt obligate să-i comunice de îndată, în scris, datele și informațiile necesare executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.68. După articolul 421 se introduce un nou articol, articolul 421^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 421^1Definițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 și pct. 14^1 se utilizează și în aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.69. La mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L145 din 30 aprilie 2004: art. 4 paragraful 1 pct. 1) teza 1 și anexa 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 iulie 2007.Nr. 227.