LEGE Nr. 66 din 3 iulie 1996privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 5 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Casa de Economii şi Consemnaţiuni din România, denumita prescurtat C.E.C., se reorganizează în societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român.Casa de Economii şi Consemnaţiuni va funcţiona ca banca de economii, având ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi în valută ale populaţiei, a disponibilităţilor băneşti ale persoanelor juridice, precum şi primirea de sume spre consemnare.Capitalul social iniţial al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este de 220.000 milioane lei.  +  Articolul 2Disponibilităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni se fructifica prin: a) acordarea de credite populaţiei pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală, precum şi pentru cumpărarea de bunuri de consum; b) acordarea de credite agenţilor economici mici şi mijlocii; c) cumpărarea de titluri de stat, bonuri de tezaur sau alte titluri de valoare; d) constituirea de depozite şi acordarea de credite societăţilor financiare şi bancare; e) alte plasamente stabilite de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 3Sumele depuse de populaţie la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe instrumente de economisire, precum şi dobinzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricând la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobinzilor şi cistigurilor sunt imprescriptibile.  +  Articolul 4Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numele depunatorilor şi ale titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale.Date informative privind depunatorii titulari şi operaţiunile efectuate se dau numai în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea procurorului sau a instanţei judecătoreşti.Măsurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobinzilor şi a cistigurilor pot fi luate numai în cauzele penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva titularului, prin ordonanţa procurorului sau prin încheiere a instanţei judecătoreşti, iar măsurile de executare silită pot fi luate numai în cauzele penale, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 5Sunt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe: a) depunerile de economii, precum şi dobinzile şi câştigurile acordate populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni; b) sumele reprezentind depunerile trecute pe numele moştenitorilor; c) acţiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni în relaţiile sale cu populaţia.  +  Articolul 6Denumirile "Casa de Economii şi Consemnaţiuni", "C.E.C.", "libret de economii" şi "obligaţiuni C.E.C. cu cistiguri" se folosesc exclusiv de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 7Casa de Economii şi Consemnaţiuni este condusă de un consiliu de administraţie.Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este compus din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 7 membri. Preşedintele şi vicepreşedinţii Casei de Economii şi Consemnaţiuni se numesc de primul-ministru. Preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni îndeplineşte funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.Ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor. Consiliul de administraţie este numit pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 8Modul de organizare şi funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni se stabileşte prin statutul propriu elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de Guvern.  +  Articolul 9Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN--------------------------