CONVENŢIE din 5 mai 2006de cooperare politieneasca pentru Europa de Sud-Est*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 16 iulie 2007



  _________ Notă *) Traducere.PREAMBULRepublica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia, Republica Moldova, România şi Uniunea Statala Serbia şi Muntenegru, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a coopera pentru realizarea intereselor comune de securitate,decise sa combata în mod eficient amenintarile transfrontaliere la adresa ordinii publice şi sigurantei, precum şi criminalitatea internationala, prin participarea la un parteneriat de securitate,urmarind intensificarea şi dezvoltarea cooperarii politienesti,hotarâte sa consolideze şi pe mai departe asistenţa reciproca în probleme politienesti,au convenit urmatoarele:  +  Articolul 1Scopul convenţieiPărţile contractante vor intari cooperarea atât în ceea ce priveste combaterea amenintarilor la adresa ordinii şi/sau sigurantei publice, cât şi în domeniul prevenirii, descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Aceasta se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei naţionale, dacă nu este stipulat altfel de prezenta convenţie.  +  Articolul 2DefinitiiÎn înţelesul prezentei conventii a) autorităţi de aplicare a legii - autorităţile care, în conformitate cu legislatia naţionala a părţilor contractante, au competenţa necesară pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii; b) oficiali - orice persoană desemnata de autorităţile de aplicare a legii; c) frontiere - frontierele terestre ale părţilor contractante, cele stabilite pe cursurile de apa, frontierele maritime, aeroporturile şi porturile acestora, definite de legislatia naţionala şi recunoscute international; d) stat tert - oricare stat, altul decât părţile contractante; e) permis de şedere - o autorizatie de orice tip emisa de o parte contractantă, care acorda dreptul de şedere pe teritoriul sau. Aceasta definiţie nu va include dreptul temporar de şedere pe teritoriul unei părţi contractante în scopul procesarii unei cereri pentru azil sau a unui permis de şedere; f) date personale - orice date care au legătură cu o persoană fizica identificata ori identificabila: o persoană identificabila este aceea care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod special prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale ori sociale; g) prelucrarea datelor personale, denumita în continuare prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni care sunt efectuate asupra datelor personale, prin mijloace automatice sau nu, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, dezvaluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea; h) informaţii - date personale sau nepersonale.  +  Articolul 3Măsuri generale de cooperareAutorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante acţionează, în cadrul competentelor ce le revin, în scopul luării tuturor masurilor ce se impun în vederea intaririi cooperarii. Autorităţile au în vedere, în special:1. consolidarea schimbului de informaţii şi a structurilor de comunicare, prin: a) schimbul de informaţii asupra datelor privind infractiuni, asupra legaturilor dintre suspecti şi asupra comportamentelor tipice ale suspectilor, fără a furniza date personale; b) informarea reciproca, în mod direct, cât mai curând posibil, cu privire la evenimente şi incidente iminente în domeniul politienesc, fără a furniza date personale, în vederea facilitarii combaterii amenintarilor la adresa ordinii şi sigurantei publice, astfel incât masurile necesare să poată fi luate din timp; c) furnizarea reciproca a informaţiilor relevante, cu excepţia datelor personale, în vederea facilitarii planificarii operative, atât pentru activităţi de rutina, cât şi pentru operaţiuni speciale, incluzând, ca măsura de precautie, informaţii referitoare la evenimente şi incidente care ar putea avea consecinte pe teritoriul celeilalte părţi contractante; d) elaborarea şi actualizarea, în mod regulat, a unor baze de date cu informaţii privind competentele teritoriale şi materiale şi datele de contact; e) menţinerea unei comunicatii radio, în acest sens realizându-se schimbul de echipament pâna la introducerea unor echipamente şi frecvente radio uniforme în toate statele europene şi elaborarea unor propuneri comune privind îmbunătăţirea din punct de vedere financiar a sistemelor de telecomunicatii, în special a comunicatiilor radio de-a lungul frontierei;2. intensificarea cooperarii pe parcursul operaţiunilor şi a investigatiilor în vederea prevenirii, descoperirii şi cercetării, precum şi în ceea ce priveste combaterea amenintarilor, prin: a) amplasarea fortelor în zonele de frontieră vecine, după un plan prestabilit; b) planificarea şi desfăşurarea de programe comune în domeniul prevenirii criminalitatii; c) desfăşurarea de intâlniri şi consfatuiri, la intervale regulate, în vederea controlului şi mentinerii calităţii cooperarii, dezbaterii de noi strategii, coordonarii operaţiunilor, planuri de patrulare şi cautare, schimb de date statistice şi coordonarea unor programe de lucru; d) facilitarea unor programe comune de pregatire/vizite de studiu stabilite de comun acord de departamentele interesate; e) invitarea reprezentantilor celorlalte părţi contractante pentru a participa la operaţiuni speciale în calitate de observatori.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 4Cooperarea la cerere (1) Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante îşi vor acorda asistenţa, la cerere, în limitele impuse de legislatia lor, pentru luarea masurilor împotriva amenintarilor la adresa ordinii publice şi/sau securitatii, pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, numai dacă aceasta cerere nu poate fi dusa la indeplinire decât de către autorităţile judiciare conform legislaţiei respectivei părţi contractante. Dacă autoritatea solicitata nu este competenţa sa duca la indeplinire cererea, aceasta va transmite cererea autorităţii competente şi va informa cu privire la aceasta autoritatea solicitanta. (2) Autorităţile de aplicare a legii, în acceptiunea prezentei conventii, sunt menţionate în listele la aceasta. În orice caz, competentele altor ministere nu vor fi incalcate. (3) Părţile contractante vor înfiinţa sau desemna unităţi naţionale centrale. Pâna la înfiinţarea sau desemnarea unităţilor naţionale centrale, se vor folosi structurile existente din statele respective. (4) Cererile şi raspunsurile la aceste cereri ar putea fi transmise, dacă cooperarea directa ar fi mai rapida, cu informarea unităţii naţionale centrale sau a structurilor existente despre aceasta procedura şi între autorităţile nominalizate în listele la prezenta convenţie: a) dacă activităţile transfrontaliere oficiale privind infractiunile vor fi, cel mai probabil, cercetate de autorităţile de aplicare a legii din regiunile de frontieră; sau b) dacă cererile de asistenţa privind prevenirea unor iminente amenintari la adresa ordinii publice şi/sau securitatii nu pot fi altfel transmise la timp prin canalele unităţilor naţionale centrale. (5) Cererile se pot referi, în special, la: a) identificarea proprietarilor şi utilizatorilor vehiculelor cu motor, a tuturor tipurilor de ambarcatiuni şi aparate de zbor.La cererea unei părţi contractante, partea contractantă solicitata va transmite datele pe care le detine despre vehiculele cu motor şi toate tipurile de ambarcatiuni şi aparate de zbor, precum şi datele proprietarilor şi utilizatorilor, dacă aceste date sunt necesare pentru identificarea unei persoane în calitatea sa de proprietar/utilizator al vehiculelor sau pentru identificarea vehiculelor utilizate de o persoană sau datele vehiculului necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi protectia împotriva amenintarilor la adresa ordinii publice şi/sau a securitatii.Autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante solicitante pot inainta cererea autorităţii/autorităţilor care detine/deţin baza de date de înregistrare a vehiculelor sau, în cazuri urgente, dacă sunt solicitate informaţii de la autorităţile respective privind numerele de inmatriculare ale tuturor tipurilor de ambarcatiuni, către o autoritate de aplicare a legii a părţii contractante solicitate; b) informaţii privind permisele de conducere şi documentele vehiculului, precum şi mostre de permise de conducere şi documente ale vehiculului; c) documentele privind stabilirea domiciliului, a resedintei şi permisele de rezidenta; d) identificarea utilizatorilor de telefoane şi a altor echipamente de comunicatii; e) identificari de persoane, cadavre sau părţi de cadavre; f) informaţii despre provenienţă obiectelor, cum ar fi: arme de foc, munitii şi explozibili, dispozitive explozive, vehicule cu motor, toate tipurile de ambarcatiuni şi aparate de zbor, obiecte de patrimoniu; g) urmarirea persoanelor şi obiectelor; h) iniţierea şi coordonarea masurilor de cautare; i) audieri şi interogatorii ale politiei, în special cele prin care este determinata voinţa unei persoane de a depune marturie; j) informaţii despre cercetarea la faţa locului, colectarea probelor, evaluarea şi analizarea probelor; k) măsuri concrete de protecţie a martorilor; l) schimbul de informaţii în cazurile de urmărire transfrontaliera; m) cooperarea şi schimbul de informaţii în gestionarea multimilor la toate adunările publice. (6) Cererile şi raspunsurile la aceste cereri se vor face în scris (prin fax sau prin e-mail). În cazul în care sunt transmise date personale, trebuie aleasa o metoda de transmitere securizata, ţinându-se cont de caracterul special al datelor. În cazuri urgente, cererile pot fi facute verbal. Totusi, ulterior trebuie confirmate imediat în scris. Răspunsul scris va fi transmis numai după primirea confirmarii scrise. Părţile contractante se vor asigura ca numai personalul autorizat să aibă acces la aparatura de comunicatii utilizata.  +  Articolul 5Obiectul schimbului de informaţii (1) Pe parcursul cooperarii privind prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, în special a celor circumscrise criminalitatii organizate, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor transmite, la cerere, urmatoarele informaţii: a) despre date ale persoanelor implicate în criminalitatea organizata, informaţii despre legaturile dintre suspecti şi persoane suspectate cu privire la comiterea de infractiuni, cunoştinţele acestora despre structura organizaţiilor şi gruparilor criminale, tipare comportamentale ale suspectilor sau grupurilor de suspecti, informaţii privind pregătirea, tentativele sau savârsirea infracţiunilor, în special cele despre timpul, locul şi tipul de infractiune, detalii despre victime sau obiectele distruse, informaţii despre circumstantele particulare şi despre prevederile legale relevante, dacă este necesar pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor; b) privind metodele şi noile forme ale criminalitatii transfrontaliere; c) despre rezultatele privind cercetarea criminologica, detalii ale metodelor de coordonare a investigatiilor, metode şi modalităţi de lucru în vederea dezvoltării acestora pe viitor; d) privind informaţii şi/sau mostre ale obiectelor sau bunurilor care au fost distruse prin savârsirea infractiunii ori folosite la savârsirea infracţiunilor sau ale obiectelor rezultate din savârsirea infracţiunilor; e) privind legislatia în vigoare referitoare la infractiunile care fac obiectul prezentei conventii; f) privind veniturile şi bunurile achiziţionate prin comiterea infracţiunilor sau prin implicarea în activităţi infractionale. (2) Când obtin informaţii prin intermediul unor metode speciale, autorităţile părţilor contractante vor coopera în conformitate cu legislatia lor naţionala. Părţile contractante vor asigura protectia datelor transmise în cursul acestor schimburi de informaţii cel puţin la acelasi nivel cu cel stabilit prin prevederile legislaţiei naţionale.  +  Articolul 6Schimbul de informaţii fără cerereÎn anumite cazuri, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor face schimb de date fără a fi fost solicitate, dacă, pe baza unor fapte dovedite, exista motive de a presupune ca aceste informaţii sunt necesare pentru a preveni amenintari concrete la adresa ordinii publice şi/sau securitatii sau pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. În ceea ce priveste transmiterea informaţiilor, se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) (unitatile naţionale centrale), alin. (4) (cererile şi raspunsurile la aceste cereri) şi alin. (6) (cereri în scris, prin fax sau e-mail).  +  Articolul 7Analiza de risc comunaAutorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor incerca să deţină un nivel uniform de informare în legătură cu situaţia privind rata criminalitatii. În acest scop, acestea vor face schimb de rapoarte în mod periodic sau la nevoie şi vor face o analiza comuna cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 8Schimbul regulat de informaţii pentru combaterea migratiei ilegale (1) Părţile contractante realizează schimburi regulate de informaţii în vederea combaterii trecerii frauduloase a frontierei şi a traficului de fiinte umane. (2) Schimbul de informaţii vizeaza în primul rând fluxurile migratorii, proportiile acestora, structura lor şi posibilele lor destinatii, caile de migratie probabile şi mijloacele de transport care sunt folosite la trecerea ilegala a frontierei, precum şi modul de organizare a calauzelor. Mai mult, se vor realiza schimburi de informaţii şi analize care vizeaza starea de fapt şi, de asemenea, masurile planificate ce pot fi relevante pentru cealalta parte contractantă.  +  Articolul 9Ofiterii de legătură (1) Părţile contractante pot incheia acorduri bilaterale pentru trimiterea în misiune, pentru o perioadă de timp specificata sau nespecificata, a ofiterilor de legătură ai unei părţi contractante la autorităţile de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante. (2) Trimiterea în misiune a ofiterilor de legătură pentru o perioadă de timp specificata sau nespecificata este destinata continuarii şi accelerarii cooperarii dintre părţile contractante, în special prin acordarea de asistenţa: a) sub forma schimbului de informaţii, în scopul prezentei conventii; b) în solutionarea cererilor pentru asistenţa politieneasca reciproca cu privire la probleme de natura penala; c) pentru sarcinile indeplinite de către autorităţile responsabile cu supravegherea frontierelor. (3) Ofiterii de legătură vor avea sarcina de a consilia şi de a acorda asistenţa. Ei nu vor fi împuterniciţi sa intreprinda, în mod independent, acţiuni de politie. Acestia vor furniza informaţii şi îşi vor îndeplini sarcinile în conformitate cu instrucţiunile date de partea contractantă care i-a trimis în misiune şi de către partea contractantă pe lânga care sunt trimisi în misiune. (4) Părţile contractante pot fi de acord, într-un cadru bilateral sau multilateral, ca ofiterii de legătură ai unei părţi contractante trimisi în misiune pe lânga state terte sa reprezinte, de asemenea, interesele uneia sau mai multor părţi contractante. Prin asemenea acorduri, ofiterii de legătură trimisi în misiune pe lânga state terte vor furniza informaţii celorlalte părţi contractante atunci când li se solicita acest lucru sau din proprie iniţiativă şi, în limita atribuţiilor, vor îndeplini sarcini în numele respectivelor părţi. Părţile contractante se vor informa reciproc în legătură cu intentiile lor cu privire la trimiterea în misiune a ofiterilor de legătură pe lânga state terte.  +  Articolul 10Protectia martorilor (1) Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante desemnate pentru protectia martorilor vor coopera în mod direct în ceea ce priveste domeniul programelor de protecţie a martorilor. (2) Cooperarea vizeaza în special schimbul de informaţii, suportul logistic şi preluarea persoanelor care trebuie protejate. (3) Va fi semnat un acord pentru fiecare caz particular referitor la preluarea persoanelor care vor fi protejate, pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor reciproce. (4) Persoana care trebuie protejata trebuie să fi fost introdusa în programul de protecţie a martorilor al părţii contractante solicitante. Persoana care trebuie protejata nu va fi introdusa în programul de protecţie a martorilor al părţii contractante solicitate. În procesul de aplicare a masurilor de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica în mod corespunzător legislatia naţionala a părţii contractante solicitate. (5) În principiu, partea contractantă solicitanta suporta costurile de întreţinere pentru persoanele ce trebuie protejate. Partea contractantă solicitata suporta costurile de personal şi ale resurselor materiale pentru protectia acestor persoane. (6) Dacă exista motive intemeiate şi după notificarea prealabila a părţii contractante solicitante, partea contractantă solicitata poate revoca masurile de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitanta va prelua persoana în cauza.  +  Articolul 11Pregătirea de baza şi avansată şi schimbul de experientaAutorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante coopereaza în ceea ce priveste pregătirea de baza şi avansată, printre altele, prin: a) schimbul de curricule pentru pregătirea de baza şi avansată; b) organizarea de seminarii comune pentru pregătirea de baza şi avansată şi de exercitii transfrontaliere în cadrul cooperarii instituite de prezenta convenţie; c) invitarea reprezentantilor autorităţilor de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante pentru participarea la exercitii şi misiuni speciale, în calitate de observatori, precum şi prin organizarea de schimburi de experienta; d) inlesnirea participării la sesiuni de perfectionare a reprezentantilor autorităţilor de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 12PrevenireaAutorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor face schimb de experienta în domeniul prevenirii criminalitatii, vor planifica şi vor derula programe comune în acest scop.  +  Articolul 13Urmarirea transfrontaliera (1) Ofiterilor uneia dintre părţile contractante care urmaresc în statul lor o persoană prinsa în timpul comiterii sau participării la savârsirea unei infractiuni li se va permite, potrivit acordurilor bilaterale de implementare incheiate în conformitate cu art. 34 alin. (1), sa continue urmarirea pe teritoriul unei alte părţi contractante fără autorizarea prealabila a celei din urma dacă, datorita caracterului urgent al situaţiei, nu este posibila notificarea autorităţilor de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 24 înainte de intrarea pe acel teritoriu sau dacă aceste autorităţi nu pot sa ajunga la timp în acel loc pentru a prelua urmarirea.Acelasi lucru se va aplica şi în situaţia în care persoana urmarita a evadat din arestul preventiv sau în timp ce executa o pedeapsă privativa de libertate.Ofiterii care efectueaza urmarirea, cel târziu în momentul trecerii frontierei, vor contacta autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante pe al carei teritoriu urmeaza să se efectueze urmarirea transfrontaliera. Urmarirea transfrontaliera va inceta de îndată ce partea contractantă pe al carei teritoriu are loc urmarirea transfrontaliera solicita acest lucru. La cererea ofiterilor care efectueaza urmarirea, autorităţile locale competente îi vor solicita persoanei urmarite să îşi decline identitatea sau vor proceda la arestarea acesteia. (2) Acordurile bilaterale de implementare prevăzute la alin. (1) vor preciza infractiunile pentru care se va aplica urmarirea transfrontaliera fie printr-o lista completa, fie prin extinderea la toate infractiunile care dau loc la extradare. (3) Urmarirea transfrontaliera va fi efectuata în conformitate cu una dintre urmatoarele proceduri precizate în acordurile bilaterale de implementare menţionate la alin. (1) şi (2): a) ofiterii urmaritori nu vor avea dreptul sa retina persoana urmarita; b) dacă nu este facuta nicio solicitare ca urmarirea transfrontaliera sa inceteze şi dacă autorităţile locale competente nu intervin destul de repede, ofiterii urmaritori pot retine persoana urmarita pâna când ofiterii părţii contractante pe al carei teritoriu are loc urmarirea, care trebuie să fie informati imediat, pot sa stabileasca identitatea persoanei sau sa procedeze la arestarea acesteia. (4) Urmarirea transfrontaliera se va face în conformitate cu alin. (1) şi (3) şi în unul dintre modurile precizate în acordurile bilaterale de implementare menţionate la alin. (1) şi (2): a) intr-o zona sau într-o perioadă de timp de la trecerea frontierei, ce va fi stabilita în acordurile bilaterale de implementare; b) fără limita de timp şi spatiu. (5) Urmarirea transfrontaliera se va face numai în urmatoarele condiţii generale: a) ofiterii care efectueaza urmarirea se conformeaza prevederilor acestui articol şi legislaţiei părţii contractante pe teritoriul careia îşi desfăşoară activitatea; acestia trebuie să se supuna instructiunilor emise de autorităţile locale competente; b) urmarirea se face exclusiv peste frontiera terestra şi albastra; c) este interzisa intrarea în locuinte particulare şi în locuri care nu sunt accesibile publicului; d) ofiterii care efectueaza urmarirea vor fi usor de identificat, fie prin uniforma, prin intermediul unei banderole sau prin accesorii montate pe vehicule; este interzisa folosirea de haine civile combinata cu folosirea vehiculelor nemarcate, fără identificarea mentionata mai sus; ofiterii urmaritori trebuie să poată dovedi în orice moment ca acţionează în calitate oficiala; e) ofiterii care efectueaza urmarirea pot purta armele lor de serviciu; folosirea acestora va fi interzisa, exceptând cazurile de legitima aparare; f) dacă persoana urmarita a fost retinuta în conformitate cu alin. (3) lit. b), pentru a fi adusa în faţa autorităţilor locale competente, acea persoana poate fi supusă numai unui control de securitate; pot fi folosite catusele în timpul transportului; obiectele deţinute de persoana urmarita pot fi confiscate; g) după fiecare operaţiune mentionata în alin. (1), (3) şi (4), ofiterii urmaritori se vor prezenta în faţa autorităţilor locale competente ale părţii contractante pe teritoriul careia au actionat şi vor raporta în legătură cu misiunea lor; la solicitarea acelor autorităţi, acestia vor ramâne la dispoziţia lor pâna când circumstantele în care s-a desfăşurat actiunea sunt suficient clarificate; aceasta condiţie se aplică chiar şi atunci când urmarirea transfrontaliera nu s-a incheiat cu arestarea persoanei urmarite; h) autorităţile părţii contractante de unde provin ofiterii urmaritori vor asista, la solicitarea autorităţilor părţii contractante pe al carei teritoriu s-a desfăşurat urmarirea transfrontaliera, la ancheta ulterioară operaţiunii la care au luat parte, incluzând procedurile judiciare, cu condiţia ca identitatea ofiterului urmaritor să fie protejata. (6) O persoana care, în urma actiunii prevăzute la alin. (3), a fost arestata de autorităţile locale competente, indiferent de naţionalitatea acesteia, poate fi retinuta pentru interogatoriu. Prevederile relevante ale legislaţiei naţionale se vor aplica mutatis mutandis.Dacă persoana nu este cetatean al părţii contractante pe teritoriul careia a fost retinuta, acea persoana va fi eliberata nu mai târziu de 6 ore de la efectuarea arestarii, neincluzând orele dintre miezul noptii şi ora 9 a.m., dacă autorităţile locale competente nu au primit anterior o cerere pentru arestarea preventiva a persoanei în scopul extradarii, indiferent de forma. (7) Ofiterii la care se face referire în alineatele anterioare vor fi specificati în acordurile bilaterale de implementare. (8) La nivel bilateral, părţile contractante pot extinde aria de aplicare a alin. (1) şi pot adopta prevederi aditionale în vederea implementarii prezentului articol.  +  Articolul 14Supravegherea transfrontaliera (1) Ofiterii uneia dintre părţile contractante, care, în cursul urmaririi penale, supraveghează în tara lor o persoană despre care se presupune ca a participat la savârsirea unei infractiuni care da loc la extradare, potrivit acordurilor bilaterale de implementare incheiate în conformitate cu art. 34 alin. (1), vor fi autorizati sa continue supravegherea pe teritoriul altei părţi contractante, dacă cea din urma a autorizat supravegherea transfrontaliera, ca răspuns la o cerere de asistenţa facuta în prealabil. Pot fi incluse condiţii în autorizatie. La cerere, supravegherea poate fi exercitata de ofiterii părţii contractante pe teritoriul careia se desfăşoară. Cererea de asistenţa la care se face referire în primul paragraf trebuie transmisa către o autoritate desemnata de fiecare dintre părţile contractante şi imputernicita sa acorde sau sa transmita autorizatia solicitata. (2) Atunci când, din motive urgente, solicitarea prealabila de autorizare nu poate fi inaintata de partea contractantă solicitanta, ofiterii care efectueaza supravegherea, potrivit acordurilor bilaterale de implementare menţionate la alin. (1), vor fi autorizati sa continue peste frontiera supravegherea unei persoane banuite ca a savârsit o infractiune, asa cum este prevăzut la alin. (3). În aceste cazuri autoritatea părţii contractante pe al carei teritoriu urmeaza a fi continuata supravegherea trebuie notificata imediat asupra trecerii frontierei şi trebuie inaintata fără intârziere o cerere de asistenţa în care să fie precizate motivele pentru trecerea frontierei fără autorizatie prealabila. (3) Acordurile bilaterale de implementare prevăzute la alin. (1) şi (2) vor preciza infractiunile la care se face referire în alin. (2) fie printr-o lista completa, fie prin extindere la toate infractiunile care dau loc la extradare. (4) Supravegherea va inceta de îndată ce partea contractantă pe teritoriul careia are loc aceasta o solicita, ca urmare a notificarii la care se face referire la alineatele anterioare sau, acolo unde autorizatia nu a fost obtinuta, la 5 ore după ce a fost trecuta frontiera. (5) Supravegherea la care se face referire la alin. (1) şi (2) se va efectua numai în urmatoarele condiţii generale: a) ofiterii care efectueaza supravegherea se conformeaza prevederilor acestui articol şi legislaţiei părţii contractante pe teritoriul careia îşi desfăşoară activitatea; acestia trebuie să se supuna instructiunilor emise de autorităţile locale competente; b) exceptând situaţiile menţionate la alin. (2), ofiterii vor avea asupra lor, în timpul supravegherii, un document care să ateste faptul ca autorizatia a fost acordată; c) ofiterii care efectueaza supravegherea trebuie să poată dovedi în orice moment ca acţionează în calitate oficiala; d) ofiterii care efectueaza supravegherea pot purta armele de serviciu în timpul supravegherii, cu excepţia situaţiei în care partea contractantă solicitata decide altfel; folosirea acestora este interzisa, exceptând cazurile de legitima aparare; e) este interzisa intrarea în locuinte particulare şi în locuri care nu sunt accesibile publicului; f) ofiterii care efectueaza supravegherea nu vor retine sau aresta persoana aflata sub supraveghere; g) toate operaţiunile vor face obiectul unui raport către autorităţile părţii contractante pe teritoriul careia au avut loc; ofiterii care efectueaza supravegherea pot fi solicitati să se prezinte personal; h) autorităţile părţii contractante cărora le apartin ofiterii de supraveghere, la cererea autorităţilor părţii contractante pe teritoriul careia a avut loc supravegherea, vor asista la ancheta ulterioară operaţiunii la care au luat parte, incluzând procedurile judiciare, cu condiţia ca identitatea ofiterului implicat să fie protejata. (6) Ofiterii la care se face referire în alineatele anterioare vor fi specificati în acordurile bilaterale de implementare. (7) La nivel bilateral, părţile contractante pot extinde aria de aplicare a prezentului articol şi pot adopta măsuri suplimentare pentru aplicarea acestuia.  +  Articolul 15Livrarile supravegheate (1) În baza unei scrisori de solicitare a unei părţi contractante, o altă parte contractantă poate permite, dacă se impune, în cazul cercetării unor infractiuni care dau loc la extradare, livrarea supravegheata pe teritoriul sau, în special a transportului de droguri, precursori, arme de foc, explozibili, moneda contrafacuta, precum şi bunuri care provin din savârsirea unei infractiuni sau sunt destinate comiterii unei infractiuni, atunci când partea contractantă solicitanta motiveaza ca, fără aceste măsuri, identificarea faptuitorilor sau a canalelor de distribuţie ar fi imposibila sau mult îngreunată. În cazul în care conţinutul livrarii supravegheate prezinta un anumit risc pentru persoanele implicate în livrare sau prezinta pericol public, partea contractantă solicitata are dreptul de a cere indeplinirea anumitor condiţii anterior aprobării cererii sau de a refuza cererea. (2) Partea contractantă solicitata preia controlul asupra livrarii după trecerea frontierei sau la un loc de predare care este stabilit de către autorităţile de aplicare a legii, pentru a se evita intreruperea controlului, şi garanteaza supravegherea permanenta a transportului, astfel incât interventia politiei să fie posibila în orice moment. La preluarea de către partea contractantă solicitata, ofiterii părţii contractante solicitante pot continua urmarirea livrarii supravegheate împreună cu ofiteri ai părţii contractante solicitate, în baza acordului cu partea contractantă solicitata. (3) Ofiterii părţii contractante solicitante sunt obligati să respecte legile părţii contractante solicitate. (4) În cazul în care autorităţile competente în aplicarea legii ale părţii contractante solicitate nu pot interveni la timpul potrivit, iar continuarea livrarii supravegheate prezinta un pericol grav pentru viaţa sau sănătatea persoanelor ori ar provoca pagube insemnate proprietăţii sau acestea nu pot menţine controlul livrarii, ofiterul părţii contractante solicitante poate lua în custodie livrarea supravegheata. În cazul în care este necesar, ofiterii părţii contractante solicitante pot opri şi retine persoanele care însoţesc livrarea, pâna la interventia autorităţilor de aplicare a legii ale părţii contractante solicitate. În orice caz, ofiterii părţii contractante solicitante vor informa imediat autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante solicitate. (5) În cazul în care bunurile livrarii supravegheate au fost luate în custodie pe teritoriul părţii contractante solicitate, acestea pot fi predate părţii contractante solicitante în baza unei scrisori de solicitare. (6) O persoana care, în urma actiunii menţionate la alin. (3), a fost arestata de autoritatea locala competenţa, indiferent de cetatenia acesteia, poate fi retinuta pentru interogatoriu. Prevederile relevante ale legislaţiei naţionale se vor aplica mutatis mutandis. (7) Dacă persoana nu este cetatean al părţii contractante pe teritoriul careia a fost arestata, acea persoana va fi eliberata nu mai târziu de 6 ore de la efectuarea arestarii, neincluzând orele dintre miezul noptii şi ora 9 a.m., dacă autorităţile locale competente nu au primit anterior o cerere pentru arestarea preventiva a persoanei în scopul extradarii, indiferent de forma. (8) Pe timpul desfăşurării livrarii supravegheate, prevederile art. 14 alin. (5) lit. a) - c) şi e) - h) se vor aplica, de asemenea, ofiterilor părţii contractante solicitante. (9) O scrisoare oficiala de solicitare privind desfăşurarea unei livrari supravegheate, al carei control începe sau continua într-un stat tert, va fi admisa numai dacă în cerere se menţionează că indeplinirea condiţiilor precizate la alin. (2) va fi asigurata şi de către statul tert.  +  Articolul 16Investigatiile sub acoperire pentru cercetarea infracţiunilor (1) Pe parcursul cercetării infracţiunilor, o parte contractantă poate, pe baza unei solicitări primite în prealabil, să-şi dea acordul pentru trimiterea în misiune a ofiterilor părţii contractante solicitante, în condiţiile permise de legislatia acesteia, care pot îndeplini rolul unui agent sau al unei persoane care poate realiza tranzactii controlate (denumite în continuare investigator sub acoperire). Partea contractantă solicitanta va face o asemenea cerere, numai în cazul în care cercetarea infractiunii ar fi altfel imposibila sau ar fi mult îngreunată. Identitatea reala a ofiterului nu trebuie dezvaluita în conţinutul cererii. (2) Investigatiile sub acoperire ce au loc pe teritoriul părţii contractante solicitate vor fi limitate la operaţiuni unice, temporare. Pregătirea acestor operaţiuni se va realiza prin coordonarea între ofiterii părţilor contractante implicati. Trimiterea în misiune a unui investigator sub acoperire şi executarea acţiunilor de un investigator sub acoperire vor fi conduse de partea contractantă solicitata. Partea contractantă solicitata este responsabila pentru actiunile investigatorului sub acoperire al părţii contractante solicitante şi poate cere în orice moment încetarea operaţiunii. (3) Trimiterea în misiune a investigatorilor sub acoperire conform prezentului articol, condiţiile sub care operaţiunea este indeplinita şi condiţiile de folosire a rezultatelor cercetarilor depind de legislatia părţii contractante pe al carei teritoriu este trimis investigatorul sub acoperire. (4) Partea contractantă solicitata va acorda investigatorului sub acoperire tot sprijinul necesar în privinta personalului, inclusiv a intermediarului sau, a logisticii şi echipamentului tehnic şi va intreprinde toate masurile necesare pentru a proteja investigatorul sub acoperire pe parcursul operaţiunii de pe teritoriul sau. (5) În cazurile extrem de urgente în care exista un pericol serios ca identitatea investigatorului sub acoperire să fie dezvaluita, desfăşurarea activităţii acestuia pe teritoriul celeilalte părţi contractante este permisa fără consimţământ prealabil, asa cum este prevăzut la alin. (1). În aceste cazuri trebuie indeplinite condiţiile premergatoare trimiterii investigatorului sub acoperire pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Activităţile investigatorului sub acoperire trebuie să fie limitate la masurile absolut esentiale necesare mentinerii acoperirii sau securitatii sale. Partea contractantă solicitata va fi notificata despre trimitere fără intârziere şi poate cere în orice moment încetarea operaţiunii. (6) Alin. (1) - (4) se vor aplica şi în cazurile în care una dintre părţile contractante solicita trimiterea în misiune a unui investigator sub acoperire al celeilalte părţi contractante pe teritoriul sau. În astfel de cazuri, dacă nu a fost stabilit altfel, partea contractantă solicitanta va suporta costurile operaţiunii. (7) Părţile contractante vor lua toate masurile de precautie pentru a tine secreta identitatea investigatorului sub acoperire şi pentru garantarea securitatii sale, chiar şi după incheierea misiunii sale.  +  Articolul 17Investigatiile sub acoperire pentru prevenirea infracţiunilor (1) Atât cât permite legislatia naţionala respectiva, investigatiile sub acoperire pentru prevenirea infracţiunilor ce dau loc la extradare pot fi desfăşurate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, dacă după primirea prealabila a unei cereri a fost dat consimţământul pentru desfăşurarea acestei investigatii transfrontaliere sub acoperire. (2) Art. 14 se va aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 18Cererea pentru strângerea de probe în situaţii de pericol iminent (1) În caz de pericol iminent, cererile pot fi facute de autorităţile de aplicare a legii, autorizate prin legislatia naţionala sa faca aceasta, pentru strângerea de probe, inclusiv pentru efectuarea de examinari fizice, precum şi perchezitii şi confiscari, potrivit legislaţiei naţionale. Cererile vor fi adresate direct autorităţii competente în aplicarea legii. (2) Ducerea la indeplinire a cererii, inclusiv determinarea existentei pericolului iminent, se va face în conformitate cu legislatia părţii contractante solicitate care va informa fără intârziere partea contractantă solicitanta despre aceasta. (3) Dacă cererea la care se face referire în alin. (1) nu a fost realizata de o autoritate judiciara, autoritatea judiciara responsabila va fi notificata fără intârziere asupra faptului ca a fost facuta cererea, precum şi asupra circumstantelor speciale ale cazului care implica pericolul iminent. (4) Atunci când legislatia părţii contractante solicitate prevede necesitatea unei hotarâri judecătorești pentru a lua sau aproba măsura pe teritoriul sau, va fi emisa fără intârziere o hotărâre sau motivare de către instanţa competenţa a părţii contractante solicitante. Părţile contractante se vor informa reciproc cu privire la prevederile relevante ale legislaţiei lor naţionale. (5) Transmiterea rezultatelor masurilor luate către partea contractantă solicitanta necesita o cerere de comisie rogatorie din partea autorităţii judiciare competente. Dacă rezultatele masurilor intreprinse trebuie transmise în regim de urgenta, autoritatea solicitata poate transmite rezultatele direct autorităţii solicitante. În cazul în care autoritatea solicitata nu este o autoritate judiciara, transmiterea rezultatelor se face cu consimţământul prealabil al autorităţii judiciare competente.  +  Articolul 19Cererea de examinare fizica (1) Atât cât permite legislatia părţii contractante solicitate, părţile contractante, prin autorităţile de aplicare a legii, îşi asigura reciproc asistenţa în ceea ce priveste examinarea fizica a suspectului şi a altor persoane. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi indeplinite doar dacă: a) examinarea este solicitata pentru a determina elemente relevante pentru caz şi este proporţională cu gravitatea faptei; b) a fost emisa o dispoziţie de examinare fizica de către un serviciu autorizat sa faca astfel, conform legislaţiei naţionale a părţii contractante solicitante, sau devine evident dintr-un mesaj transmis de către un astfel de serviciu ca au fost indeplinite condiţiile preliminare pentru o astfel de examinare, dacă suspectul sau celelalte persoane se gasesc pe teritoriul părţii contractante solicitante.  +  Articolul 20Transmiterea şi compararea profilelor ADN şi a altor materiale de identificare (1) În cursul actelor premergatoare sau al urmaririi penale, în privinta persoanelor disparute şi a cadavrelor neidentificate, serviciile competente ale părţilor contractante îşi asigura asistenţa reciproca, prin schimbul şi cautarea profilelor ADN şi a altor materiale de identificare în bazele lor de date, asa cum acestea sunt stabilite de legislatia naţionala a acestora. Rezultatele vor fi facute cunoscute, cât mai curând posibil, serviciilor competente ale părţii contractante solicitante. În acest scop se va utiliza formularul Interpol privind datele ADN în versiunea valabila la data de solicitarii. Dacă inregistrarea materialului biologic este necesară pentru a creşte acuratetea biostatistica, partea contractantă solicitata ar trebui sa ia în considerare o astfel de înregistrare a materialului biologic, în măsura în care este posibil şi relevant. Orice cheltuieli rezultate dintr-o astfel de actiune vor fi returnate părţii contractante solicitate. (2) În cazul în care cautarea în baza de date ADN prevăzută la alin. (1) este negativa, partea contractantă solicitata va salva profilul ADN obţinut asa cum prevede alin. (1), în scopul cautarii în baza sa de date ADN, conform legislaţiei interne, în cazul în care este solicitata sa procedeze astfel de către partea contractantă solicitanta. (3) În cazul în care profilul ADN al unei anumite persoane care se afla în partea contractantă solicitata nu este disponibil, partea contractantă solicitata va asigura asistenţa juridica prin obtinerea şi analizarea materialului molecular-genetic al acestei persoane şi transmiterea profilului ADN obţinut astfel, dacă: a) partea contractantă solicitanta recomanda acelasi mod de abordare; b) partea contractantă solicitanta formuleaza o cerere de analiza sau o dispoziţie, asa cum prevede legislatia sa, către serviciul competent, indicând ca ar exista motive intemeiate pentru colectarea şi analizarea materialului molecular-genetic, în cazul în care persoana în cauza s-ar afla pe teritoriul părţii contractante solicitante; şi c) au fost indeplinite condiţiile prevăzute de legislatia părţii contractante solicitate pentru obtinerea şi analizarea materialului molecular-genetic; d) părţii contractante solicitate i se vor rambursa integral orice costuri care apar procedând astfel. (4) Cererile pot fi transmise, de asemenea, de către autorităţile politienesti competente ale ambelor părţi contractante şi solutionate prin aceleasi canale.  +  Articolul 21Autorităţile responsabile pentru cererile definite în capitolul I (1) Autorităţile de aplicare a legii care au fost enumerate de părţile contractante în listele menţionate la art. 37 vor fi responsabile pentru cererile precizate în art. 15, 16, 17, 18, 19 şi 20. (2) Copiile cererilor prevăzute la alin. (1) vor fi transmise la unitatea naţionala centrala mentionata în art. 4 alin. (3).  +  Articolul 22Statutul juridic al ofiterilor operativiÎn scopul prezentei conventii, ofiterii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi asimilati ofiterilor acelei părţi în ceea ce priveste incalcarile legii comise de către acestia sau asupra acestora.  +  Articolul 23Raspunderea ofiterilor operativi (1) Atunci când, în scopul prezentei conventii, ofiterii unei părţi contractante acţionează pe teritoriul altei părţi contractante, prima parte contractantă va raspunde pentru orice pagube produse de către acestia în timpul operaţiunilor, potrivit legislaţiei interne a părţii contractante pe al carei teritoriu acţionează. (2) Partea contractantă pe al carei teritoriu s-au produs pagubele la care se face referire în alin. (1) le va repara sau va compensa în aceleasi condiţii aplicabile pentru pagubele cauzate de către propriii ofiteri. (3) Partea contractantă ai carei ofiteri au provocat daune oricarei persoane pe teritoriul unei alte părţi contractante va rambursa integral celei din urma orice suma plătită victimelor sau persoanelor imputernicite în numele acestora.  +  Articolul 24Masurile tehnice de facilitare a cooperarii transfrontaliere (1) În conformitate cu acordurile internationale relevante şi ţinând cont de condiţiile locale şi de posibilitatile tehnice, părţile contractante vor instala, în special în zonele de frontieră, linii telefonice, de radio şi de telex, precum şi alte legaturi directe, pentru facilitarea cooperarii politienesti, în special pentru transmiterea operativa de informaţii în scopurile cooperarii politienesti stipulate de prezenta convenţie. (2) Suplimentar faţă de masurile pe termen scurt, acestea vor lua în considerare, în special, urmatoarele optiuni: a) schimbul de echipament sau plasarea ofiterilor de legătură dotati cu echipamente radio corespunzătoare; b) largirea frecventelor radio folosite în zonele de frontieră; c) stabilirea unor legaturi comune pentru serviciile de politie care opereaza în aceleasi zone; d) coordonarea programelor acestora pentru achizitia echipamentelor de comunicatie, în vederea instalarii unor sisteme de comunicatie standardizate şi compatibile. (3) În baza unor acorduri, părţile contractante pot, de asemenea, utiliza în comun alte tipuri de echipament şi mijloace tehnice, deţinute de una sau mai multe părţi contractante.  +  Articolul 25Spatiile de cazare (1) Părţile contractante vor adopta masurile necesare pentru a se asigura ca: a) administratorii spatiilor de cazare sau reprezentantii acestora garanteaza ca strainii completeaza şi semneaza formulare de înregistrare şi confirma identitatea lor prin prezentarea unui act de identitate valabil; b) formularele de înregistrare completate vor fi pastrate de autorităţile de aplicare a legii sau transmise acestora, dacă aceste autorităţi considera ca este necesar pentru prevenirea amenintarilor, pentru cercetarile penale sau pentru clarificarea circumstantelor referitoare la persoane disparute sau victime ale accidentelor, în cazul în care legislatia naţionala nu prevede altfel. (2) Alin. (1) se va aplica mutatis mutandis persoanelor care locuiesc în orice spatii de cazare comerciale inchiriate, în special corturi, caravane şi ambarcatiuni. Strainii sunt persoanele care nu sunt cetăţeni ai părţilor contractante unde se asigura cazarea şi unde se face inregistrarea.  +  Capitolul II Condiţiile cooperarii  +  Articolul 26Cooperarea şi operaţiunile de cautare transfrontaliera (1) Dacă este necesar, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor constitui grupuri mixte de analiza şi alte grupuri de lucru, precum şi echipe de control şi supraveghere, în care ofiterii unei părţi contractante vor avea un rol de asistenţa şi consultanţă, pentru a intensifica cooperarea în timpul operaţiunilor pe teritoriul celeilalte părţi contractante, fără exercitarea independenta a unor atribuţii de suveranitate. (2) Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante din regiunile de frontieră vor lua parte la actiunile de cautare transfrontaliera a suspectilor fugari. Unitatile naţionale centrale ar trebui implicate în cazuri cu semnificaţie interregionala. (3) Autorităţile vor coopera pentru cautarea persoanelor disparute. (4) Când oficiali ai unei părţi contractante opereaza pe teritoriul unei alte părţi contractante, acestia vor fi autorizati să-şi poarte uniforma şi armele de serviciu şi sa utilizeze alte metode de forta, cu excepţia cazului în care cealalta parte contractantă pe teritoriul careia se desfăşoară operaţiunea nu va declara ca acest lucru nu este permis sau este permis numai în anumite circumstanţe. (5) Utilizarea armelor de serviciu este permisa numai în cazurile de legitima aparare.  +  Articolul 27Echipele comune de investigare (1) În baza acordului reciproc, autorităţile de aplicare a legii a doua sau mai multe părţi contractante pot constitui o echipa comuna de investigare cu scop precis şi pe o perioadă limitata, care poate fi extinsa de comun acord, pentru a efectua cercetari penale în una sau mai multe dintre părţile contractante care alcătuiesc echipa. Componenta echipei va fi stabilita în acordul care pune bazele echipei. (2) O echipa comuna de investigare poate fi infiintata, în mod special, atunci când: a) cercetarile unei părţi contractante asupra unor infractiuni intâmpina dificultati şi presupun investigatii ce au legaturi cu alte părţi contractante; b) mai multe părţi contractante cerceteaza infractiuni în care circumstantele cazurilor necesita acţiuni concertate şi coordonate în părţile contractante implicate. (3) O cerere pentru constituirea unei echipe comune de investigare poate fi facuta de orice parte contractantă interesata. Echipa va fi infiintata în partea contractantă în care se preconizeaza a se desfăşura investigatiile. (4) Cererile pentru constituirea unei echipe comune de investigare vor contine autoritatea care face cererea, scopul alcatuirii echipei comune de investigare, părţile contractante în care va opera şi propuneri privind componenta echipei comune de investigare. (5) O echipa comuna de investigare va opera pe teritoriul părţilor contractante care au alcătuit echipa, cu respectarea urmatoarelor condiţii generale: a) seful echipei va fi un reprezentant al autorităţii de aplicare a legii care participa la cercetarile penale din partea părţii contractante unde echipa opereaza; seful echipei va actiona în limitele competentei care îi revine conform legislaţiei naţionale; b) echipa îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legislatia părţii contractante unde opereaza. Membrii echipei îşi vor îndeplini atribuţiile sub comanda persoanei la care se face referire la lit. a) ţinând cont de condiţiile stabilite de propriile autorităţi în acordul privind stabilirea echipei. (6) În acest articol, membrii echipei comune de investigare din părţile contractante, altele decât partea contractantă în care echipa opereaza, sunt denumiti detasati echipei. (7) Membrii detasati ai echipei comune de investigare vor fi indreptatiti să fie prezenţi la acte de procedura indeplinite în partea contractantă în care se opereaza. Totusi, seful echipei poate decide altfel, din motive speciale, cu respectarea legislaţiei părţii contractante în care echipa opereaza. (8) Membrii detasati ai echipei comune de investigare, cu respectarea legislaţiei părţii contractante în care echipa opereaza, pot să fie insarcinati de seful echipei cu anumite atribuţii operative, atunci când acestea au fost aprobate de autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante în care se opereaza şi ale părţii contractante trimitatoare. (9) Atunci când echipa comuna de investigatii are nevoie de luarea unor măsuri operative în una dintre părţile contractante care au alcătuit echipa, membrii detasati echipei de către acea parte contractantă pot solicita propriilor autorităţi de aplicare a legii sa duca la indeplinire acele măsuri. Masurilor luate în acea parte contractantă li se vor aplica condiţiile aplicabile unei investigatii naţionale. (10) Atunci când o echipa comuna de investigare are nevoie de asistenţa de la o parte contractantă, alta decât cea care a solicitat constituirea echipei, sau de la un stat tert, cererea de asistenţa poate fi facuta de autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante unde se desfăşoară operaţiile către autorităţile de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante implicate, cu respectarea documentelor sau acordurilor relevante. (11) Un membru al echipei comune de investigare, în conformitate cu legislatia sa naţionala şi competentele sale, poate furniza echipei informaţii deţinute de partea contractantă care l-a detasat, în scopul cercetarilor penale desfăşurate de echipa. (12) Informaţiile legal obtinute de către un membru sau un membru detasat, în timpul participării la echipa comuna de investigare, care altfel nu ar fi disponibile autorităţilor de aplicare a legii ale părţii contractante implicate, pot fi folosite în urmatoarele scopuri: a) în scopurile pentru care a fost constituita echipa; b) cu consimţământul prealabil al părţii contractante de provenienţă a informaţiilor, pentru descoperirea, cercetarea şi urmarirea altor infractiuni. Acest consimţământ poate fi refuzat doar în cazurile în care o astfel de folosire ar afecta cercetarile penale în partea contractantă în cauza sau în cazul în care acea parte contractantă ar putea refuza asistenţa reciproca; c) pentru prevenirea unui pericol grav şi imediat la adresa securitatii publice şi fără a aduce atingere prevederilor lit. b), dacă ulterior este initiata o ancheta penala; d) în alte scopuri, în măsura în care acest lucru este agreat de părţile contractante care au constituit echipa. (13) Acest articol nu va aduce atingere prevederilor existente sau acordurilor privind constituirea sau desfăşurarea activităţii echipelor comune de investigare. (14) În măsura în care legile părţii contractante în cauza sau prevederile oricărui instrument juridic aplicabil între acestea permit, pot fi convenite acorduri pentru participarea la activităţile echipei a altor persoane decât reprezentantii autorităţilor de aplicare a legii ale părţilor contractante care alcătuiesc echipele comune de investigare. Astfel de persoane pot fi, de exemplu, oficiali ai organizaţiilor internationale recunoscute de părţile contractante. Drepturile conferite membrilor sau membrilor detasati ai echipei în baza acestui articol nu se vor aplica acestor persoane decât dacă acordul prevede în mod expres astfel.  +  Articolul 28Echipele mixte de patrulare la frontiera de stat (1) În scopul luptei împotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice şi al combaterii activităţilor infractionale transfrontaliere, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante pot efectua patrulari mixte de-a lungul frontierei comune. (2) În executarea patrularilor mixte, ofiterii celeilalte părţi contractante vor fi autorizati, în limitele legislaţiei naţionale a părţii contractante pe teritoriul careia acţionează, sa stabileasca identitatea persoanelor şi să le opreasca, în cazul în care acestea incearca să se sustraga controlului. Alte măsuri vor fi luate de ofiterii părţii contractante pe al carei teritoriu are loc operaţiunea, doar dacă masurile ar fi nerealizabile sau ineficiente fără interventia ofiterilor celeilalte părţi contractante. (3) În timpul patrularilor mixte la care se referă alin. (1) şi (2), se aplică legislatia părţii contractante pe al carei teritoriu îşi desfăşoară activitatea ofiterii. (4) Când oficiali ai unei părţi contractante opereaza pe teritoriul unei alte părţi contractante, acestia vor fi autorizati să-şi poarte uniforma şi armele de serviciu şi sa utilizeze alte metode de forta, cu excepţia cazului în care cealalta parte contractantă pe teritoriul careia se desfăşoară operaţiunea va declara ca acest lucru nu este permis sau este permis numai în anumite circumstanţe. (5) Utilizarea armelor de serviciu este permisa numai în cazurile de legitima aparare.  +  Articolul 29Cooperarea în centre comune (1) Pentru facilitarea schimbului de informaţii şi a cooperarii între autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante în cadrul prezentei conventii, pot fi înfiinţate centre comune. (2) În centrele comune ofiterii părţilor contractante vor coopera indeaproape în cadrul competentelor ce le revin, în vederea schimbului, analizei şi transmiterii de informaţii, indeplinind şi un rol de sprijin în coordonarea cooperarii transfrontaliere, asa cum este prevăzut în prezenta convenţie, fără a tine cont de contactele oficiale, corespondentele şi schimbul de informaţii realizat prin unitatea naţionala centrala. Art. 3 şi 4, precum şi prevederile art. 30 se vor aplica în mod corespunzător în ceea ce priveste transmiterea datelor personale între ofiteri. (3) Activităţile de sprijin pot include, de asemenea, pregătirea şi asistenţa în cazul predarii persoanelor în baza acordurilor incheiate între părţile contractante. (4) Ofiterii care coopereaza în cadrul centrelor comune se vor supune exclusiv autorităţii disciplinare şi instructiunilor propriilor autorităţi naţionale. Ofiterii din centrele comune nu trebuie să indeplineasca misiuni operative în mod independent. Misiunile comune pot fi realizate numai în baza acordului dintre autorităţile de aplicare a legii competente ale părţilor contractante şi în formele pe care le permite prezenta convenţie. (5) Înfiinţarea centrelor comune, modalitatile de cooperare şi chiar alocarea costurilor vor fi reglementate în acordurile de implementare specificate la art. 34 alin. (1).  +  Articolul 30Limitari ale cooperarii (1) Dacă o parte contractantă considera ca ducerea la indeplinire a unei cereri sau alte forme de cooperare i-ar putea pune în pericol securitatea ori alte interese importante sau legislatia naţionala, aceasta va informa cealalta parte contractantă ca refuza cooperarea în totalitate sau parţial ori ca este de acord sa coopereze în anumite condiţii. Părţile contractante se vor informa reciproc, fără intârziere, în scris, precizând motivul refuzului total sau parţial al cooperarii. (2) Echipamentul tehnic şi documentaţia tehnica aferenta oferite unor autorităţi de aplicare a legii, conform prezentei conventii, nu pot fi transmise unor state terte fără acordul prealabil al autorităţilor donatoare.  +  Articolul 31Protectia datelor (1) În ceea ce priveste prelucrarea automata a datelor personale comunicate potrivit prezentei conventii, fiecare parte contractantă trebuie, nu mai târziu de data intrarii în vigoare a prezentei conventii, sa adopte prevederile naţionale necesare în vederea obtinerii unui nivel de protecţie a datelor personale care să respecte principiile Recomandarii nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei privind folosirea datelor personale în domeniul politienesc. (2) Mai mult, trebuie obţinut un nivel de protecţie a datelor personale cel puţin echivalent cu acela rezultat din Convenţia Consiliului Europei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea automata a datelor personale din 28 ianuarie 1981. (3) Comunicarea datelor personale mentionata în prezenta convenţie nu va avea loc pâna la intrarea în vigoare, pe teritoriile părţilor contractante implicate intr-o astfel de comunicare, a prevederilor pentru protectia datelor personale, asa cum este specificat în alin. (1). (4) Urmatoarele prevederi se vor aplica pentru transmiterea datelor în condiţiile menţionate în cap. I şi II şi pentru utilizarea şi prelucrarea lor ulterioară: a) datele transmise conform prezentei conventii vor fi utilizate de către părţile contractante numai în scopurile pentru care au fost furnizate sau pentru prevenirea unei amenintari imediate şi grave la adresa securitatii publice, sau pentru prevenirea unei infractiuni grave. Utilizarea în alte scopuri va fi permisa numai cu autorizarea prealabila a părţii contractante transmitatoare; b) în cursul transmiterii datelor, autoritatea transmitatoare va stabili termene limita pentru stergerea şi/sau distrugerea datelor (denumita în continuare distrugere), în conformitate cu legislatia sa naţionala. Fără a tine seama de aceste termene limita, datele transmise vor fi distruse dacă nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor care au constituit motivul transmiterii lor sau pentru orice alte scopuri în conformitate cu lit. a). Datele transmise vor fi distruse cel mai târziu în ziua încetării valabilităţii prezentei conventii, în cazul în care nu va fi inlocuita printr-o noua convenţie; c) dacă se dovedeste ca au fost transmise date incorecte sau date obtinute ilegal, autoritatea transmitatoare va fi obligata sa informeze fără intârziere destinatarul în consecinţa. Destinatarul va distruge imediat datele obtinute sau transmise în mod ilegal ori va rectifica datele incorecte. Dacă destinatarul afla despre prelucrari ilegale ale datelor transmise, va fi obligat sa notifice fără intârziere autoritatea transmitatoare în consecinţa. Dacă destinatarul are motive sa creada ca datele transmise sunt incorecte sau ca este necesar să fie distruse, va notifica fără intârziere autoritatea transmitatoare în consecinţa. Autoritatea transmitatoare şi destinatarul se vor informa reciproc cu privire la toate circumstantele relevante pentru pastrarea datelor transmise, corecte şi actualizate; d) destinatarul este obligat sa protejeze în mod eficient datele transmise de distrugerea accidentala sau neautorizata, pierderea accidentala, modificarea accidentala ori neautorizata, diseminarea accidentala sau neautorizata, accesul accidental ori neautorizat sau publicarea accidentala ori neautorizata; e) autoritatea transmitatoare şi destinatarul vor fi obligati sa pastreze fisiere-jurnal privind transmiterea, primirea şi distrugerea datelor. Fisierul va contine motivul transmiterii, conţinutul, autoritatea transmitatoare şi destinatarul, ora transmiterii şi, respectiv, a distrugerii datelor. Transmiterile on-line se vor inregistra prin mijloacele oferite de metodele asistarii prin calculator. Înregistrarile în fisierele-jurnal vor fi pastrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. Datele în format electronic pot fi folosite pentru verificări numai dacă au fost respectate prevederile legale relevante privind protectia datelor; f) la cerere, destinatarul va informa autoritatea transmitatoare în legătură cu fiecare prelucrare a datelor transmise şi cu rezultatele obtinute; g) la cerere, fiecare persoana va fi indreptatita sa i se ofere informaţii de către autoritatea responsabila pentru prelucrarea datelor, în legătură cu date care o privesc, transmise sau procesate în cadrul prezentei conventii, şi va avea dreptul la rectificarea datelor incorecte sau la distrugerea datelor procesate ilegal. Excepţiile de la aceasta regula şi procedura practica depind de legislatia naţionala a părţii contractante careia i-a fost solicitata informarea, rectificarea sau distrugerea. Înainte de a fi luata o decizie cu privire la o astfel de cerere, destinatarul va oferi autorităţii transmitatoare posibilitatea de a aduce obiectii; h) părţile contractante se vor asigura ca fiecare persoana, în cazul încălcării dreptului sau la protectia datelor, poate face o plângere către o instanţa independenta sau către alta autoritate independenta şi poate cere despăgubiri; i) informaţiile primite de părţile contractante vor fi transmise mai departe către state terte numai cu autorizarea prealabila a părţii contractante care a furnizat informaţiile. (5) Părţile contractante vor raspunde, în conformitate cu legislatia lor interna, pentru prejudiciul provocat unei persoane ca o consecinţa a procesarii datelor care o privesc, transmise în cadrul prezentei conventii, în cazurile în care datele transmise au fost incorecte sau transmise ilegal. Atunci când se fac responsabile conform legislaţiei lor, părţile contractante nu se pot apara invocând faptul ca datele transmise ar fi fost incorecte sau transmise ilegal de către o altă parte contractantă. Dacă partea contractantă primitoare compenseaza o pierdere cauzata de utilizarea unor date incorecte sau transmise ilegal, partea contractantă transmitatoare va rambursa intregul echivalent al compensatiei garantate. (6) Controlul respectarii prevederilor legale privind protectia datelor, în timpul procesarii datelor obtinute de ofiterii care activeaza pe teritoriul altei părţi contractante, în cadrul implementarii prezentei conventii, va reveni autorităţii de aplicare a legii a acelei părţi contractante pentru care a fost obtinuta informatia respectiva şi se va supune legislaţiei acesteia. (7) Ofiterii care activeaza pe teritoriul celeilalte părţi contractante nu vor avea acces direct la datele computerizate ale acestei părţi contractante.  +  Articolul 32Confidentialitatea informaţiilor şi informaţiile clasificate (1) Părţile contractante vor asigura, în principiu, o protecţie de baza pentru toate informaţiile primite de la o altă parte contractantă, prin orice măsuri necesare, inclusiv prin obligarea la discretie şi confidentialitate, limitarea accesului la informaţii doar personalului autorizat, protectia datelor personale şi luarea de măsuri tehnice şi procedurale pentru protejarea securitatii informaţiilor. (2) Informaţiile cărora le-a fost atribuit un nivel de clasificare oficial corespunzător de către partea contractantă trimitatoare, care este indicat printr-un marcaj special, va primi un nivel de protecţie echivalent de la destinatarul informaţiilor, în concordanta cu tabelul nivelurilor de clasificare echivalente ale părţilor contractante din anexa. (3) La alegerea nivelului de clasificare, fiecare parte contractantă va utiliza clasificarea informaţiilor conform legislaţiei naţionale sau regulamentelor aplicabile, cu luarea în considerare a nevoii de flexibilitate şi a cerinței ca secretizarea informaţiilor privind aplicarea legii sa reprezinte excepţia, iar dacă astfel de informaţii trebuie să fie clasificate, se va utiliza cel mai scăzut nivel posibil. (4) Autoritatea transmitatoare va informa imediat destinatarul, în scris, asupra modificarii nivelului de clasificare sau asupra declasificarii. Destinatarul va proceda la adaptarea nivelului de clasificare, potrivit acestei notificari scrise, sau la declasificare. (5) Informaţiile clasificate transmise pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost transmise şi dezvaluite numai persoanelor care solicită aceste informaţii în activitatea lor şi care sunt autorizate, conform legislaţiei naţionale, să aibă cunoştinţa de astfel de informaţii clasificate. (6) Toate incalcarile prevederilor legale ale părţii contractante destinatare, referitoare la protectia informaţiilor clasificate transmise, vor fi notificate imediat autorităţii transmitatoare. Aceasta notificare trebuie să conţină circumstantele şi consecintele unei astfel de încălcări, precum şi masurile care vor fi luate pentru limitarea consecintelor şi prevenirea pe viitor a unor încălcări de asemenea natură. (7) Informaţiile clasificate vor fi transmise celeilalte părţi contractante prin curier sau prin orice alta cale agreata, care este admisa conform legislaţiei naţionale interne a părţilor contractante.  +  Capitolul III Prevederi finale  +  Articolul 33Comitetul de Miniştri (1) Se infiinteaza un comitet alcătuit din ministrii de resort ai părţilor contractante. Comitetul de Ministri decide în unanimitate asupra interpretarii, implementarii şi aplicarii prezentei conventii. (2) Comitetul de Ministri va stabili un grup de lucru format din experti, care va supraveghea aplicarea şi implementarea prezentei conventii, va formula recomandari Comitetului de Ministri privind interpretarea şi îmbunătăţirea prevederilor prezentei conventii şi va îndeplini alte activităţi necesare Comitetului de Ministri. (3) Comitetul de Ministri se va intruni la cererea uneia dintre părţile contractante, dar cel puţin o dată pe an. Se va intruni pe teritoriul fiecareia dintre părţile contractante, prin rotatie.  +  Articolul 34Acordurile de implementare şi comunicari (1) Părţile contractante pot incheia acorduri de implementare în scopul prezentei conventii. (2) Părţile contractante vor notifica depozitarului modificari ale competentelor şi denumirilor autorităţilor menţionate în textul prezentei conventii şi în listele la aceasta.  +  Articolul 35CheltuielileFiecare parte contractantă, cu respectarea legislaţiei sale naţionale, va suporta cheltuielile ce revin autorităţilor sale din implementarea prezentei conventii, dacă nu se prevede altfel în prezenta convenţie sau în acordurile de implementare ori dacă nu se stabileste altfel în prealabil între autorităţile de aplicare a legii.  +  Articolul 36Relaţia cu alte tratate internationalePrezenta convenţie nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante ce rezultă din alte tratate internationale.  +  Articolul 37Listele atasateListele fac parte integrantă din prezenta convenţie.  +  Articolul 38Depozitarul (1) Depozitarul prezentei conventii este Republica Albania. (2) Depozitarul va transmite o copie certificata a prezentei conventii fiecarui stat semnatar sau care adera. (3) Depozitarul va notifica celelalte părţi contractante în legătură cu depozitarea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, despre orice rezerve şi declaratii şi despre oricare alte notificari facute în legătură cu prezenta convenţie. (4) Depozitarul va notifica toate părţile contractante în legătură cu orice data de intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu art. 40. (5) Depozitarul va face demersuri pentru inregistrarea prezentei conventii, după intrarea sa în vigoare, la Secretariatul Natiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite. (6) Prima reuniune a Comitetului de Ministri va fi stabilita de către depozitar după intrarea în vigoare a prezentei conventii.  +  Articolul 39Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea (1) Prezenta convenţie este supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării semnatarilor.Instrumentele de ratificare, acceptare şi aprobare vor fi depuse la depozitar. (2) Prezenta convenţie este deschisa aderarii. Instrumentul de aderare va fi depozitat la depozitar.  +  Articolul 40Intrarea în vigoare (1) Prezenta convenţie va intra în vigoare la 90 de zile după depozitarea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. (2) Pentru fiecare stat care ratifica, accepta, aproba sau adera la prezenta convenţie după depozitarea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare la 90 de zile de la depozitarea de către acel stat a instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. (3) Toate acordurile de implementare, obligatorii pentru toate părţile contractante, incheiate în condiţiile art. 34, devin obligatorii pentru oricare stat care ratifica, accepta, aproba sau adera după intrarea în vigoare a prezentei conventii, la data intrarii în vigoare a prezentei conventii pentru acest stat.  +  Articolul 41Rezerve (1) Fiecare stat poate formula rezerve cu ocazia ratificarii, acceptarii, aprobării sau aderarii. (2) Rezervele pot fi retrase în orice moment prin notificarea depozitarului. Aceasta notificare va produce efecte de la data primirii.  +  Articolul 42Denuntarea şi suspendarea (1) Prezenta convenţie se incheie pe o perioadă nelimitata de timp. (2) Orice parte contractantă poate denunta prezenta convenţie, în orice moment, printr-o notificare scrisa adresata depozitarului. Denuntarea îşi va produce efectele la 6 luni de la data primirii notificarii de către depozitar. (3) Oricare parte contractantă poate suspenda aplicarea prezentei conventii, integral sau parţial, dacă este necesar pentru menţinerea sigurantei statului, ordinii publice ori sigurantei, vietii sau integritatii persoanelor. Părţile contractante vor notifica depozitarului fără intârziere asupra luării sau revocarii unei asemenea măsuri. Orice măsură luata în condiţiile prezentului alineat va produce efecte după 15 zile de la primirea notificarii de către depozitar.Drept care, subsemnatii, deplin autorizati, am semnat prezenta convenţie:Pentru Republica Albania:Pentru Bosnia şi Hertegovina:Pentru Republica Macedonia:Pentru Republica Moldova:Pentru România:Pentru Republica Serbia:Pentru Republica Muntenegru: Adoptata la Viena la 5 mai 2006, într-un singur exemplar, în limba engleza.LISTE Art. 4 alin. (2) - autorităţile de aplicare a legiiRepublica Albania: Ministerul de InterneBosnia şi Hertegovina: Ministerul SecuritatiiRepublica Moldova: Ministerul de InterneRepublica Macedonia: Ministerul Afacerilor InterneRomânia: Ministerul Administraţiei şi InternelorRepublica Serbia: Ministerul de InterneRepublica Muntenegru: Directia de PolitieArt. 4 alin. (3) - unităţi naţionale centraleCererile şi raspunsurile la aceste cereri, stipulate în art. 4 din prezenta convenţie, vor fi transmise unităţilor naţionale centrale.Unitatile naţionale centrale sunt:Pentru Republica Albania: Ministerul de InternePentru Bosnia şi Hertegovina: Ministerul SecuritatiiPentru Republica Moldova: Ministerul de InternePentru Republica Macedonia: Ministerul Afacerilor InternePentru România: Ministerul Administraţiei şi InternelorPentru Republica Serbia: Ministerul de InternePentru Republica Muntenegru: Directia de PolitieArt. 4 alin. (4) - structuri existentePentru Republica Albania: Ministerul de InternePentru Bosnia şi Hertegovina: Ministerul SecuritatiiPentru Republica Macedonia: Ministerul de InternePentru Republica Moldova: Ministerul Afacerilor InternePentru România: Ministerul Administraţiei şi InternelorPentru Republica Serbia: Directia Politiei de Frontiera şi Directia PompieriPentru Republica Muntenegru: Directia de Politie  +  Anexa Articolul 32 - Niveluri de clasificare
                   
    NivelAlbaniaBosnia şi HerţegovinaMacedoniaMoldovaRomâniaSerbiaMuntenegru
    Restricted-InternoInternalDe serviciu/ ServiceSecret de serviciuInternalRestricted
    ConfidentialKonfidencialPovjerljivoConfidentialConfidenţial/ ConfidentialSecretService Secret/ ConfidentialConfidential
    SecretSekretTajnoTop SecretSecret/SecretStrict secretService Secret/ Top SecretSecret
    Top SecretTeper SekretVrlo TajnoState SecretStrict Secret/ Top SecretStrict secret de importanţă deosebităState SecretTop Secret
  -------