LEGE Nr. 65 din 3 iulie 1996pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 5 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie se abiliteaza Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, sa emita ordonanţe în domenii ce privesc: a) ratificarea, modificarea ori completarea unor acorduri financiare internaţionale şi a unor amendamente la acestea; reglementarea participatiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional; ratificarea Acordului de cooperare în domeniul brevetelor, semnat în anul 1994, dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete; armonizarea, cu Charta C.I.O., a prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman; b) reglementarea organizării unor activităţi specifice în zonele izolate şi cu probleme deosebite privind gradul de ocupare a forţei de muncă (Delta Dunării, Muntii Apuseni, Nordul Moldovei etc.), precum şi acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în aceste perimetre; c) îmbunătăţirea şi completarea unor reglementări referitoare la: repartizarea profitului la regiile autonome; formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; regimul general al contabilităţii; regularizarea influentelor financiare la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., ca urmare a reorganizării şi restructurării Regiei Autonome "Romcereal"; asigurarea rambursarii împrumutului de stat şi a dobinzilor aferente pentru continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog; finanţarea, în continuare, a participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel-cobalt de la Las Camariocas - Cuba până la finalizarea obiectivului; angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută pe piaţa interna; adoptarea unor măsuri pentru preluarea şi valorificarea epavelor şi a celorlalte nave maritime şi fluviale considerate abandonate; d) modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la: reorganizarea şi lichidarea judiciară a societăţilor bancare, majorarea capitalului social al acestora; efectuarea unor tranzacţii pe piaţa internationala bazate pe operaţiuni de swap valutare şi cu metale preţioase pe termen mediu şi lung; protejarea micilor depunatori printr-o schema-fond de garantare a depozitelor în sistemul bancar; regimul proiectării, avizării, aprobării şi executării obiectivelor noi de investiţii ce se realizează de către Banca Naţionala a României şi de Casa de Economii şi Consemnaţiuni; e) modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la: asigurarea improspatarii stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei; conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă; f) îmbunătăţirea şi completarea unor reglementări financiare referitoare la: impozitul pe venitul reprezentanţilor din România ale societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine; taxa pe valoarea adăugată; accize; regimul de impunere şi utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României; taxa de constituire a Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice; scutirea de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeţelor de teren destinate construirii obiectivului "Piaţa de Gros" Bucureşti, finanţat prin credite B.E.R.D.; rectificarea bugetului de stat pe anul 1996, în vederea includerii prevederilor necesare finanţării partidelor politice şi a unor influente rezultate din acte normative adoptate ulterior aprobării legii bugetului de stat.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului României în următoarea sesiune ordinară a anului 1996, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului României spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor.Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN---------------------------