LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, cu următoarele modificări:1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie."2. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Spor de confidenţialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrării Europene, în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor."3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participă la aceste campanii."4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor."5. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei."6. La anexele nr. V/2a, V/2b şi V/2c, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc."7. La anexele nr. Ib şi Ic, punctul II va avea următorul titlu:"II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 iulie 2007.Nr. 231.----