HOTĂRÂRE nr. 332 din 28 martie 2007privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Obiective  +  Articolul 1Prezenta hotărâre se aplică motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la aceste motoare. Prezenta hotărâre contribuie la buna funcţionare a pieţei interne, asigurând protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului.Definiţii  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. maşina mobilă nerutieră - orice maşină mobilă, echipament industrial mobil sau vehicul prevăzut ori nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri, pe care este instalat un motor cu combustie internă, descris la pct. 1 din anexa nr. 1;2. aprobare de tip - procedura prin care autoritatea competentă certifică faptul că un tip sau o familie de motoare cu combustie internă este conform/conformă cu cerinţele tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, referitoare la nivelul de emisii de gaze şi particule poluante produse de motor;3. tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esenţiale ale motorului descris în subanexa nr. 1 la anexa nr. 2;4. familie de motoare - clasificare de motoare stabilită de producător, conform căreia motoarele, inclusiv prin proiectarea lor, trebuie să aibă toate caracteristicile similare în privinţa emisiilor poluante şi să satisfacă cerinţele prezentei hotărâri;5. motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare, care satisface cerinţele prevăzute la pct. 6 şi 7 din anexa nr. 1;6. puterea motorului - puterea netă, aşa cum este prevăzută la pct. 2.4 din anexa nr. 1;7. data de fabricaţie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final după ce a părăsit linia de fabricaţie. În acest stadiu motorul este pregătit pentru a fi livrat sau depozitat;8. introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil pe piaţă pentru prima dată, contra cost sau cu titlu gratuit, un motor în vederea distribuirii şi/sau utilizării sale în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene;9. producător - persoana fizică sau juridică responsabilă în faţa autorităţii competente care emite certificatul de aprobare de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei. Această persoană poate să nu fie implicată direct în toate etapele de construcţie a motorului;10. autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu toate aspectele privind aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, eliberarea sau retragerea certificatelor de aprobare de tip, asigurarea legăturii cu alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene şi verificarea măsurilor luate de producător în vederea asigurării conformităţii producţiei cu tipul aprobat;11. serviciu tehnic - organism sau organisme desemnat/ desemnate de autoritatea competentă pentru a efectua încercări, respectiv inspecţii, în numele său. Această funcţie poate fi asigurată şi de autoritatea competentă, după caz;12. fişa de informaţii - document prevăzut în anexa nr. 2, care conţine informaţiile ce trebuie furnizate de solicitant;13. dosar tehnic de informaţii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii etc., furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autorităţii, conform prevederilor fişei de informaţii;14. dosar de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informaţii însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea competentă le-a adăugat în cursul executării funcţiei sale;15. index al dosarului de aprobare de tip - documentul care prezintă conţinutul dosarului de aprobare de tip, corespunzător numerotat sau marcat astfel încât fiecare pagină să fie uşor identificată;16. motor de schimb - un motor nou-construit, destinat să înlocuiască motorul unui echipament şi care a fost furnizat numai în acest scop;17. motor portabil - un motor care satisface cel puţin una dintre cerinţele următoare: a) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament care este purtat de operator în timpul executării funcţiilor pentru care este conceput; b) motorul trebuie utilizat într-un echipament care trebuie să funcţioneze în poziţii multiple, de exemplu în poziţia "răsturnat" sau într-o poziţie înclinată, pentru a îndeplini funcţiile pentru care este conceput; c) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament a cărui greutate uscată combinată, formată din echipament şi motor, este mai mică de 20 kg şi care prezintă cel puţin una dintre următoarele caracteristici:(i) operatorul trebuie să ţină sau să poarte echipamentul în timpul executării funcţiei ori funcţiilor sale;(îi) operatorul trebuie să ţină sau să conducă echipamentul în timpul executării funcţiei ori funcţiilor sale;(iii) motorul trebuie să fie utilizat la un generator sau la o pompă;18. motor neportabil - un motor, altul decât cel definit ca motor portabil;19. motor portabil de uz profesional, care funcţionează în poziţii multiple - un motor portabil care satisface cerinţele prevăzute la pct. 17) lit. a) şi b), pentru care producătorul garantează autorităţii competente pentru aprobarea de tip că va fi aplicată o perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiilor de categoria 3 (conform celor indicate la pct. 2.1 din subanexa nr. 4 la anexa nr. 4);20. perioada de menţinere în timp a caracteristicilor emisiilor - numărul de ore indicate în subanexa nr. 4 la anexa nr. 4, care se utilizează pentru determinarea factorilor de deteriorare;21. familie de motoare fabricate în serii mici - o familie de motoare cu aprindere prin scânteie, care cuprinde o producţie totală anuală mai mică de 5.000 de unităţi;22. producător de motoare cu aprindere prin scânteie în serie mică - un producător a cărui producţie totală anuală este mai mică de 25.000 de unităţi;23. nava pentru navigaţia interioară - o navă destinată utilizării pe căile navigabile interioare, având o lungime de 20 m sau mai mare şi un volum de 100 mc ori mai mare, conform formulei definite la anexa nr. 1 secţiunea a 2-a pct. 2.8.a), sau un remorcher ori un împingător construit pentru a remorca, a împinge sau a efectua manevre la nave cu lungimi de 20 m sau mai mari.Definiţia nu include:1. navele destinate transportului de pasageri pentru cel mult 12 persoane în afară de echipaj;2. ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mică de 24 m (conform definiţiei din art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, care transpune în legislaţia naţională Directiva 94/25 privind ambarcaţiunile de agrement;3. navele de serviciu aparţinând autorităţilor de control;4. navele pentru stingerea incendiilor;5. navele militare;6. navele de pescuit înscrise în registrul comunitar al navelor de pescuit;7. navele maritime, inclusiv remorcherele şi împingătoarele maritime care operează sau staţionează în acvatorii cu maree sau temporar pe căile navigabile interioare, cu condiţia ca acestea să deţină o autorizaţie valabilă de navigaţie sau un certificat de siguranţă a navigaţiei valabil, astfel definită la anexa nr. 1 secţiunea a 2-a pct. 2.8.b);24. producător de echipament FEO - un producător al unui tip de maşină mobilă nerutieră;25. regim de flexibilitate - procedura care îi permite unui producător de motoare să introducă pe piaţă, într-un interval de timp cuprins între două etape succesive de valori limită, un număr limitat de motoare destinate a fi instalate pe maşini mobile nerutiere, care respectă doar valorile limită de emisie prevăzute pentru etapa anterioară.Cererea în vederea obţinerii aprobării de tip  +  Articolul 3 (1) Pentru obţinerea aprobării de tip pentru un motor sau o familie de motoare, producătorul înaintează autorităţii competente o cerere însoţită de dosarul tehnic de informaţii, al cărui conţinut este prezentat în fişa de informaţii prevăzută în anexa nr. 2. Un motor reprezentativ, care corespunde caracteristicilor motorului tip prevăzute în subanexa nr. 1 la anexa nr. 2, trebuie pus la dispoziţie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor în vederea aprobării. (2) Dacă tipul motorului reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezintă caracteristicile familiei de motoare prevăzute în subanexa nr. 2 la anexa nr. 2, atunci se va alege un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobării de tip, conform alin. (1). (3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobat/aprobată se face o singură cerere, care se transmite unei singure autorităţi competente în vederea aprobării de tip. Fiecare tip de motor sau familie de motoare care trebuie aprobat/aprobată face obiectul unei cereri distincte.Procedura de aprobare de tip  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competentă care primeşte o cerere acordă aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare care sunt conforme cu informaţiile conţinute în dosarul tehnic de informaţii şi care satisfac cerinţele prezentei hotărâri. (2) Autoritatea competentă completează toate rubricile corespunzătoare ale certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7, pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care se aprobă, şi stabileşte sau verifică conţinutul indexului din dosarul de aprobare de tip. Certificatele de aprobare de tip sunt numerotate potrivit metodei prevăzute în anexa nr. 8. Certificatul de aprobare de tip completat şi anexele la acesta se transmit solicitantului. (3) În cazul în care motorul supus aprobării îşi îndeplineşte funcţia sau prezintă anumite caracteristici numai atunci când este conectat cu alte elemente ale maşinii mobile nerutiere şi, din această cauză, conformitatea cu una sau mai multe cerinţe ale prezentei hotărâri nu poate fi verificată decât atunci când motorul supus aprobării este conectat cu celelalte elemente ale maşinii, în regim real sau simulat, domeniul încercărilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limitează corespunzător. În astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al tipului de motor sau al familiei de motoare trebuie să indice restricţiile de utilizare şi eventualele condiţii specifice de instalare a motorului pe maşina mobilă nerutieră. (4) Autoritatea competentă: a) trimite lunar instituţiilor similare din statele membre o listă a aprobărilor de tip ale motoarelor sau ale familiilor de motoare pe care le-a acordat, refuzat sau retras în cursul lunii respective, care conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 9; b) la primirea unei solicitări transmise de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, trebuie să trimită acesteia:(i) o copie a certificatului de aprobare de tip a motorului sau a familiei de motoare în cauză şi/sau un dosar de aprobare pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care a făcut obiectul aprobării, refuzului sau retragerii acesteia; şi/sau(îi) lista motoarelor fabricate în conformitate cu aprobările de tip acordate, conform prevederilor art. 6 alin. (3), cu indicarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 10; şi/sau(iii) o copie de pe declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (4). (5) Autoritatea competentă trebuie să trimită Comisiei Europene, în fiecare an şi de fiecare dată când primeşte o astfel de cerere, un exemplar al fişei tehnice prevăzute în anexa nr. 11, cuprinzând date tehnice ale motoarelor aprobate de la data ultimei notificări. (6) Motoarele cu aprindere prin comprimare destinate altor utilizări decât propulsia locomotivelor, automotoarelor şi navelor pentru navigaţia interioară pot fi introduse pe piaţă în cadrul unui regim de flexibilitate, potrivit prevederilor alin. (1)-(5) şi procedurii prevăzute în anexa nr. 13.Modificări ale aprobării de tip  +  Articolul 5 (1) Producătorul trebuie să informeze autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip asupra oricăror modificări din dosarul de aprobare de tip. (2) Solicitarea pentru modificarea sau extinderea aprobării de tip iniţială trebuie transmisă de producător exclusiv autorităţii competente care a acordat aprobarea de tip iniţială. (3) Dacă datele incluse în dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea competentă trebuie: a) să elibereze, dacă este necesar, pagina/paginile revizuită/revizuite a/ale dosarului de aprobare de tip, indicând în mod clar pe fiecare pagină revizuită natura modificării şi data ultimei emiteri. La fiecare emitere a paginilor revizuite trebuie modificat şi indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel încât să iasă în evidenţă datele celor mai recente modificări; şi b) să elibereze un certificat de aprobare de tip revizuit, având un număr de extindere, în cazul în care una dintre informaţiile pe care le conţine, exceptând anexele sale, s-a modificat sau în cazul în care standardele conţinute în prezenta hotărâre s-au modificat de la data la care aprobarea de tip a fost acordată. Certificatul de aprobare de tip revizuit trebuie să menţioneze clar motivul revizuirii şi data noii eliberări. (4) Dacă autoritatea competentă consideră că modificarea unui dosar de aprobare de tip necesită noi încercări sau noi verificări, informează producătorul cu privire la aspectele apărute şi eliberează documentele prevăzute la alin. (3) doar după ce s-au realizat încercări sau verificări noi, satisfăcătoare.Conformitatea  +  Articolul 6 (1) Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor fabricat în conformitate cu tipul aprobat marcajul conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1, inclusiv cu numărul aprobării de tip. (2) În cazul în care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (3), include restricţii de folosire, producătorul trebuie să întocmească pentru fiecare motor fabricat un document cu informaţii detaliate asupra acestor restricţii şi să precizeze condiţiile pentru instalarea acestuia. Dacă o serie de motoare de acelaşi tip este livrată unui singur producător de maşini, este suficient ca acesta din urmă să primească, cel mai târziu la data livrării primului motor, un singur document cu astfel de informaţii, care include o listă cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate. (3) La cererea autorităţii competente care a acordat aprobarea de tip, producătorul trebuie să trimită o listă cuprinzând seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Lista trebuie trimisă în termen de 45 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic sau imediat după intrarea în vigoare a unei noi reglementări care modifică cerinţele prezentei hotărâri ori imediat după orice altă dată suplimentară stabilită de autoritatea competentă. Dacă ele nu sunt explicitate de sistemul de codificare a motoarelor, această listă trebuie să specifice legătura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzătoare şi numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie să conţină informaţii specifice pentru cazul în care producătorul încetează fabricarea unui tip de motor sau a unei familii de motoare aprobate. Producătorul trebuie să păstreze aceste documente timp de cel puţin 20 de ani. (4) Producătorul trimite autorităţii competente care a acordat aprobarea de tip, în termen de 45 de zile după sfârşitul fiecărui an calendaristic şi la fiecare dată de intrare în vigoare prevăzută la art. 10, o declaraţie precizând tipurile şi familiile de motoare, precum şi codurile necesare identificării motoarelor, pentru motoarele pe care intenţionează să le fabrice începând cu acea dată. (5) Motoarele cu aprindere prin comprimare introduse pe piaţă în cadrul unui regim de flexibilitate se etichetează în conformitate cu prevederile din anexa nr. 13.Acceptarea aprobărilor echivalente  +  Articolul 7 (1) Parlamentul European şi Consiliul, la propunerea Comisiei Europene, pot recunoaşte echivalenta dintre condiţiile şi dispoziţiile în materie de aprobare de tip a motoarelor stabilite în prezenta hotărâre şi procedurile stabilite de către reglementările internaţionale sau ale ţărilor terţe, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitatea Europeană şi ţările terţe. (2) Autoritatea competentă acceptă aprobările de tip prevăzute la alin. (1) şi, după caz, marcajul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 12 ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri.Navele pentru navigaţia interioară  +  Articolul 8 (1) Prevederile următoare se aplică motoarelor destinate a fi instalate pe navele pentru navigaţia interioară. Alin. (2) şi (3) nu se aplică până la recunoaşterea de către Comisia centrală de navigaţie pe Rin (denumită în continuare CCNR) a echivalenţei dintre cerinţele stabilite prin prezenta hotărâre şi cele stabilite în cadrul Convenţiei de la Mannheim privind navigaţia pe Rin şi până la informarea Comisiei cu privire la aceasta. (2) Până la data de 30 iunie 2007, autoritatea competentă nu poate refuza introducerea pe piaţă a motoarelor care îndeplinesc cerinţele stabilite de CCNR în etapa I, ale căror valori limită de emisii sunt prevăzute în anexa nr. 14. (3) De la data de 1 iulie 2007 şi până la intrarea în vigoare a altei serii de valori limită care ar rezulta în urma unor modificări ulterioare ale Corrigendum-ului Directivei 2004/26/CE, autoritatea competentă nu poate refuza introducerea pe piaţă a motoarelor care îndeplinesc cerinţele stabilite de CCNR în etapa II, ale căror valori limită de emisii sunt prevăzute în anexa nr. 15. (4) În înţelesul prezentei hotărâri, în ceea ce priveşte navele pentru navigaţia interioară, orice motor auxiliar cu o putere mai mare de 560 kW face obiectul aceloraşi cerinţe ca şi motoarele de propulsie.Introducerea pe piaţă  +  Articolul 9 (1) Autoritatea competentă nu poate să refuze introducerea pe piaţă a motoarelor, indiferent dacă sunt deja instalate pe maşini sau nu, dacă acestea îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (2) Sunt permise introducerea pe piaţă şi, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe maşini, doar dacă acestea îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. Autoritatea competentă nu eliberează certificatul tehnic de navigaţie interioară pentru navele de navigaţie interioară, stabilit prin legislaţia naţională care transpune Directiva 82/714/CE privind stabilirea condiţiilor tehnice pentru navele din navigaţia interioară, acelor nave ale căror motoare nu respectă cerinţele prezentei hotărâri. (3) Autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip ia toate măsurile necesare în cadrul acestei aprobări pentru înregistrarea şi verificarea, după caz, prin cooperare cu alte autorităţi din statele membre, a numerelor de identificare ale motoarelor fabricate conform cerinţelor prezentei hotărâri. (4) În timpul controlului conformităţii producţiei, efectuat conform prevederilor art. 14, se poate efectua o verificare suplimentară a numerelor de identificare. (5) Pentru verificarea numerelor de identificare, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru trebuie să comunice fără întârziere, la cererea autorităţii competente, toate informaţiile necesare privind clienţii săi şi numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate conform art. 6 alin. (3). În cazul în care motoarele sunt vândute unui producător de maşini, nu sunt solicitate informaţii suplimentare. (6) Dacă, la cererea autorităţii competente care acordă aprobarea de tip, producătorul nu poate verifica cerinţele prevăzute la alin. (5), precum şi cele prevăzute la art. (6), aprobarea acordată pentru tipul de motor sau familia de motoare în cauză, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, poate fi retrasă. Procedura de informare se efectuează conform prevederilor art. 14 alin. (4).Calendar - Motoare cu aprindere prin comprimareACORDAREA APROBĂRII DE TIP  +  Articolul 10 (1) Autoritatea competentă nu poate refuza acordarea aprobării de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi emiterea certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi nici nu poate să impună alte cerinţe pentru aprobarea de tip din punctul de vedere al emisiilor poluante pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă motoarele respectă prevederile prezentei hotărâri privind emisiile de gaze şi de particule poluante.APROBAREA DE TIP ÎN FAZA I (CATEGORIILE DE MOTOARE A, B ŞI C) (2) Autoritatea competentă refuză să elibereze aprobarea de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi să emită certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuză acordarea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, după data de 30 iunie 1998, cu o putere încadrată în categoriile prevăzute la lit. a)-c), dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.1 din anexa nr. 1: a) categoria A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW; b) categoria B: 75 kW ≤ P < 130 kW; c) categoria C: 37 kW ≤ P < 75 kW.APROBAREA DE TIP ÎN FAZA II (CATEGORIILE DE MOTOARE D, E, F ŞI G) (3) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru un tip de motor sau pentru o familie de motoare, să emită documentul descris în anexa nr. 7 şi să acorde orice altă aprobare de tip pentru maşinile mobile nerutiere, pe care este instalat un motor care nu a fost încă introdus pe piaţă, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.3 din anexa nr. 1, după cum urmează:- începând cu data de 1 ianuarie 1999, pentru motoarele din categoria D, respectiv 18 kW ≤ P < 37 kW;- începând cu data de 1 ianuarie 2000, pentru motoarele din categoria E, respectiv 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;- începând cu data de 1 ianuarie 2001, pentru motoarele din categoria F, respectiv 75 kW ≤ P < 130 kW;- începând cu data de 1 ianuarie 2002, pentru motoarele din categoria G, respectiv 37 kW ≤ P < 75 kW.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DIN FAZA III A (CATEGORIILE DE MOTOARE H, I, J şi K)(3a) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare, să elibereze documentul descris în anexa nr. 7 şi să acorde orice altă aprobare de tip pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost încă introdus pe piaţă:- H: după 30 iunie 2005, pentru motoarele - altele decât cele de turaţie constantă - cu o putere de 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;- I: după 31 decembrie 2005, pentru motoarele - altele decât cele de turaţie constantă - cu o putere de 75 kW ≤ P < 130 kW;- J: după 31 decembrie 2006, pentru motoarele - altele decât cele de turaţie constantă - cu o putere de 37 kW ≤ P < 75 kW;- K: după 31 decembrie 2005, pentru motoarele - altele decât cele de turaţie constantă - cu o putere de 19 kW ≤ P < 37 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile lor de particule şi gaze poluante nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE CU TURAŢIE CONSTANTĂ DIN FAZA III A (CATEGORIILE DE MOTOARE: H, I, J şi K)(3b) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare, să elibereze documentul descris în anexa nr. 7 şi refuză să acorde orice altă aprobare de tip pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost încă introdus pe piaţă:- motoarele cu turaţie constantă din categoria H: după 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 130 kW ≤ P < 560 kW;- motoarele cu turaţie constantă din categoria I: după 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 75 kW ≤ P < 130 kW;- motoarele cu turaţie constantă din categoria J: după 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere de 37 kW ≤ P < 75 kW;- motoarele cu turaţie constantă din categoria K: după 31 decembrie 2009, pentru motoarele cu o putere de 19 kW ≤ P < 37 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile lor de particule şi gaze poluante nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DIN FAZA III B (CATEGORIILE DE MOTOARE L, M, N şi P)(3c) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare, să elibereze documentul descris în anexa nr. 7 şi să acorde orice altă aprobare de tip pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor, care nu a fost încă introdus pe piaţă:- L: după 31 decembrie 2009, pentru motoarele - altele decât motoarele de turaţie constantă - cu o putere de 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;- M: după 31 decembrie 2010, pentru motoarele - altele decât motoarele de turaţie constantă - cu o putere de 75 kW ≤ P < 130 kW;- N: după 31 decembrie 2010, pentru motoarele - altele decât motoarele de turaţie constantă - cu o putere de 56 kW ≤ P < 75 kW;- P: după 31 decembrie 2011, pentru motoarele - altele decât motoarele de turaţie constantă - cu o putere de 37 kW ≤ P < 56 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5.APROBAREA DE TIP A MOTOARELOR DIN FAZA IV (CATEGORIILE DE MOTOARE Q şi R)(3d) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare, să elibereze documentul descris în anexa nr. 7 şi să acorde orice altă aprobare de tip pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un motor care nu a fost încă introdus pe piaţă:- Q: după 31 decembrie 2012, pentru motoarele - altele decât motoarele cu turaţie constantă - cu o putere de 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;- R: după 30 septembrie 2013, pentru motoarele - altele decât motoarele cu turaţie constantă - cu o putere de 56 kW ≤ P < 130 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.6.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE LA NAVELE PENTRU NAVIGAŢIA INTERIOARĂ (CATEGORIA DE MOTOARE V)(3e) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare şi să elibereze documentul descris în anexa nr. 7:- V 1:1 - după 31 decembrie 2005, pentru motoarele cu o putere egală sau mai mare de 37 kW şi cu o cilindree mai mică de 0,9 litri pe cilindru;- V 1:2 - după 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o cilindree egală sau mai mare de 0,9 litri, dar mai mică de 1,2 litri pe cilindru;- V 1:3 - după 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o cilindree egală sau mai mare de 1,2 litri, dar mai mică de 2,5 litri pe cilindru şi cu o putere a motorului de 37 kW ≤ P < 75 kW;- V 1:4 - după 31 decembrie 2006, pentru motoarele cu o cilindree egală sau mai mare de 2,5 litri, dar mai mică de 5 litri pe cilindru;- V 2 - după 31 decembrie 2007, pentru motoarele cu o cilindree egală sau mai mare de 5 litri pe cilindru,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE PENTRU AUTOMOTOARE(3f) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare şi să elibereze documentul descris în anexa nr. 7:- RC A: după 30 iunie 2005, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile lor de particule şi gaze poluante nu sunt conforme cu valorile limită indicate în tabelul ce figurează la anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III B UTILIZATE LA AUTOMOTOARE(3g) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip tipurilor sau familiilor de motoare prezentate în continuare şi să elibereze documentul descris în anexa nr. 7:- RC B: după 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III A UTILIZATE LA LOCOMOTIVE(3h) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare şi să elibereze documentul descris în anexa nr. 7:- RL A: după 31 decembrie 2005, pentru motoarele cu o putere de 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;- RH A: după 31 decembrie 2007, pentru motoarele cu o putere P > 560 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motorul respectiv nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4. Prevederile prezentului alineat nu se aplică tipurilor şi familiilor de motoare menţionate în cazul în care a fost încheiat un contract pentru achiziţia motorului înainte de 20 mai 2004 şi cu condiţia ca motorul să fi fost introdus pe piaţă în cel mult doi ani de la data stabilită pentru categoria de locomotive în discuţie.APROBAREA DE TIP PENTRU MOTOARELE DE PROPULSIE DIN FAZA III B UTILIZATE LA LOCOMOTIVE(3i) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru tipurile sau familiile de motoare prezentate în continuare şi să elibereze documentul descris în anexa nr. 7:- R B: după 31 decembrie 2010, pentru motoarele cu o putere mai mare de 130 kW,dacă aceste motoare nu respectă cerinţele specificate în prezenta hotărâre şi dacă emisiile de particule şi gaze poluante provenite de la motor nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.5. Prevederile prezentului alineat nu se aplică tipurilor şi familiilor de motoare menţionate dacă a fost încheiat un contract pentru achiziţia motorului înainte de 20 mai 2004 şi cu condiţia ca motorul să fie introdus pe piaţă în cel mult doi ani de la data stabilită pentru categoria de locomotive în discuţie.INTRODUCEREA PE PIAŢĂ ŞI DATE DE PRODUCŢIE ALE MOTOARELOR (4) Ulterior datelor menţionate mai jos, cu excepţia maşinilor şi motoarelor destinate exportului în terţe ţări, autoritatea competentă permite înregistrarea şi, dacă este cazul, introducerea pe piaţă a motoarelor, fie că sunt sau nu sunt instalate pe maşini, numai dacă acestea sunt conforme cerinţelor prezentei hotărâri şi numai dacă motorul este aprobat în conformitate cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) şi (3).Faza I:categoria A - 31 decembrie 1998;categoria B - 31 decembrie 1998;categoria C - 31 martie 1999.Faza ÎI:categoria D - 31 decembrie 2000;categoria E - 31 decembrie 2001;categoria F - 31 decembrie 2002;categoria G - 31 decembrie 2003.Pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate hotărî amânarea cu 2 ani a aplicării cerinţelor menţionate mai sus în ceea ce priveşte motoarele cu o dată de producţie anterioară datelor prevăzute mai sus.Autorizaţia acordată motoarelor din faza I expira începând cu data aplicării obligatorii a fazei II. a) Fără a aduce atingere art. 8 şi alin. (3g) şi (3h), după datele specificate în continuare, cu excepţia maşinilor şi a motoarelor destinate exportului în terţe ţări, autoritatea competentă autorizează introducerea pe piaţă a motoarelor, indiferent dacă sunt deja instalate sau nu pe maşini, numai dacă acestea respectă cerinţele prezentei hotărâri şi numai dacă motorul este aprobat în conformitate cu una dintre categoriile definite la alin. (2) şi (3).Faza III A - alte motoare decât cele cu turaţie constantă:categoria H - 31 decembrie 2005;categoria I - 31 decembrie 2006;categoria J - 31 decembrie 2007;categoria K - 31 decembrie 2006.Faza III A - motoare pentru navele destinate navigaţiei interioare:categoria V 1:1 - 31 decembrie 2006;categoria V 1:2 - 31 decembrie 2006;categoria V 1:3 - 31 decembrie 2006;categoria V 1:4 - 31 decembrie 2008;categoria V 2 - 31 decembrie 2008.Faza III A - motoare cu turaţie constantă:categoria H - 31 decembrie 2010;categoria I - 31 decembrie 2010;categoria J - 31 decembrie 2011;categoria K - 31 decembrie 2010.Faza III A - motoare pentru automotoare:categoria RC A - 31 decembrie 2005.Faza III A - motoare pentru locomotive:categoria RL A - 31 decembrie 2006;categoria RH A - 31 decembrie 2008.Faza III B - alte motoare decât cele cu turaţie constantă:categoria L - 31 decembrie 2010;categoria M - 31 decembrie 2011;categoria N - 31 decembrie 2011;categoria P - 31 decembrie 2012.Faza III B - motoare pentru automotoare:categoria RC B - 31 decembrie 2011.Faza III B - motoare de locomotive:categoria R B - 31 decembrie 2011.Faza IV - alte motoare decât cele cu turaţie constantă:categoria Q - 31 decembrie 2013;categoria R - 30 septembrie 2014.Pentru fiecare categorie, cerinţele menţionate anterior se amână cu doi ani în cazul motoarelor a căror data de producţie este anterioară datei indicate. Autorizaţia acordată pentru o fază de valori limită de emisii expiră la data intrării în vigoare obligatorii a fazei următoare de valori limită.ETICHETAREA CU MENŢIONAREA RESPECTĂRII ANTICIPATE A NORMELOR PENTRU FAZELE III A, III B ŞI IV b) Pentru tipurile sau familiile de motoare care respectă valorile limită specificate în tabelele din anexa nr. 1 pct. 4.1.2.4, 4.1.2.5 şi 4.1.2.6, înainte de datele stabilite mai sus, autoritatea competentă autorizează aplicarea unei etichete şi a unui marcaj special care să semnaleze respectarea anticipată de către echipamentul în cauză a valorilor limită prevăzute.Calendar - Motoare cu aprindere prin scânteieCLASIFICARE  +  Articolul 11 (1) În sensul prezentei hotărâri, motoarele cu aprindere prin scânteie sunt clasificate astfel: clasa principală S - motoare mici de o putere netă ≤ 19 kW. Clasa principală S este împărţită în două categorii:H - motoare destinate maşinilor portabile;N - motoare destinate maşinilor neportabile. ────────────────────────────────────────────────────         CLASA/CATEGORIA CILINDREE                                          (cmc) ────────────────────────────────────────────────────  Motoare portabile: ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SH: 1 < 20 ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SH: 2 ≥ 20                                          < 50 ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SH: 3 ≥ 50 ────────────────────────────────────────────────────  Motoare neportabile: ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SN: 1 < 66 ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SN: 2 ≥ 66                                          < 100 ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SN: 3 ≥ 100                                          < 225 ────────────────────────────────────────────────────  Clasa SN: 4 ≥ 225 ────────────────────────────────────────────────────ACORDAREA APROBĂRII DE TIP (2) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă nu poate refuza acordarea aprobării de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare cu aprindere prin scânteie şi eliberarea certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi nu poate să impună alte cerinţe pentru aprobarea de tip din punct de vedere al emisiilor poluante pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă aceste motoare respectă cerinţele prezentei hotărâri privind emisiile de gaze poluante.APROBAREA DE TIP ÎN FAZA I (3) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă refuză acordarea aprobării de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare, să acorde certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuză eliberarea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze poluante ale motorului nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.1 din anexa nr. 1.APROBAREA DE TIP ÎN FAZA II (4) Autoritatea competentă refuză să acorde aprobarea de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi să elibereze certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuză eliberarea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în clasele indicate, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze poluante ale motorului nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, după cum urmează: a) după data de 1 august 2004, pentru motoarele din clasele SN: 1 şi SN: 2; b) după data de 1 august 2006, pentru motoarele din clasa SN: 4; c) după data de 1 august 2007, pentru motoarele din clasele SH: 1, SH: 2 şi SN: 3; d) după data de 1 august 2008, pentru motoarele din clasa SH: 3.INTRODUCEREA PE PIAŢĂ: DATE DESPRE PRODUCŢIA DE MOTOARE (5) Cu excepţia maşinilor şi motoarelor destinate exportului către ţările terţe, în termen de 6 luni de la datele prevăzute la alin. (3) şi (4) pentru categoriile de motoare în cauză, autoritatea competentă autorizează introducerea pe piaţă a motoarelor doar dacă acestea satisfac cerinţele prezentei hotărâri, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt instalate pe maşini.ETICHETAREA ÎN CAZ DE CONFORMITATE LA FAZA II (6) Autoritatea competentă autorizează etichetarea şi marcajul special pentru tipurile sau familiile de motoare care îndeplinesc valorile limită prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, înaintea termenelor prevăzute la alin. (4), pentru a indica faptul că echipamentul în cauză satisface anticipat valorile limită impuse.DEROGĂRI (7) Sunt exceptate de la termenele de implementare a valorilor limită ale emisiilor prevăzute în faza II, pe o perioadă de 3 ani după intrarea în vigoare a acestor valori limită, maşinile prevăzute la lit. a)-f). În aceşti 3 ani continuă să se aplice limitele de emisie din faza I pentru: a) ferăstraie portabile - echipament portabil conceput pentru a tăia lemne cu ajutorul unui lanţ tăietor, care trebuie să fie ţinut cu două mâini şi să aibă o cilindree de peste 45 cmc, conform standardului SR EN ISO 11681-1: 2004; b) maşină echipată cu un mâner la partea superioară (de exemplu: maşina de găurit şi ferăstrăul portabil destinat întreţinerii arborilor) - echipament portabil prevăzut cu un mâner la partea superioară, conceput pentru a efectua găuri sau a tăia lemne cu ajutorul unui lanţ tăietor, conform standardului SR EN ISO 11681-2: 2003; c) curăţitor portabil cu motor cu ardere internă - echipament portabil dotat cu o lamă rotativă din metal sau material plastic, destinat a tăia buruienile, mărăcinişurile, arborii mici şi vegetaţia similară. El trebuie să fie conceput conform standardului SR EN ISO 11806:2003, pentru a funcţiona în poziţii multiple (de exemplu, în poziţie orizontală sau răsturnată) şi să aibă o cilindree mai mare de 40 cmc; d) tăietor portabil de gard viu - echipament portabil conceput pentru tăierea gardurilor vii şi tufişurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame ascuţite funcţionând printr-o mişcare de du-te-vino, conform standardului SR EN 774: 2003; e) ferăstraie circulare portabile cu motoare cu ardere internă - echipament portabil conceput pentru a tăia materiale dure ca piatra, asfalt, beton sau oţel, cu ajutorul unei lame metalice rotative şi având o cilindree mai mare de 50 cmc, conform standardului EN 1454; f) motoare neportabile din clasa SN: 3 cu axă orizontală - numai motoare din clasa SN: 3 neportabile, având o axă orizontală şi producând o energie egală sau mai mică de 2,5 kW, utilizate mai ales în scopuri industriale determinate, inclusiv motocultoarele, motocositoarele, aeratoarele de gazon şi generatoarele.TERMENUL DE IMPLEMENTARE FACULTATIVĂ (8) Cu toate acestea, pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate să amâne cu 2 ani termenele prevăzute la alin. (4)-(6), pentru motoarele a căror data de fabricaţie este anterioară acestor termene.Exceptări şi alte proceduri  +  Articolul 12 (1) Cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2), la art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (5) nu se aplică în cazul: a) motoarelor destinate forţelor armate; b) motoarelor exceptate potrivit alin. (1a) şi (2); c) motoarelor destinate maşinilor utilizate în principal pentru lansarea şi recuperarea bărcilor de salvare; d) motoarelor destinate maşinilor utilizate în principal pentru lansarea şi recuperarea navelor lansate de la ţărm.(1a) Fără a aduce atingere art. 8 şi art. 10 alin. (3g) şi (3h), motoarele de schimb, cu excepţia motoarelor pentru automotoare, locomotive şi nave pentru navigaţia interioară, respectă valorile limită pe care trebuia să le respecte motorul ce urmează să fie înlocuit atunci când a fost introdus iniţial pe piaţă. Textul "MOTOR DE SCHIMB" se înscrie pe o etichetă ataşată pe motor sau se inserează în manualul de utilizare. (2) La cererea producătorului, se exceptează de la prevederile art. 10 alin. (4) motoarele de la sfârşitul unei serii care se mai află în stoc sau motoarele maşinilor mobile nerutiere aflate în stoc de la termenul/termenele limită pentru introducerea pe piaţă, în următoarele condiţii: a) producătorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzătoare anterior datei intrării în vigoare a termenului/termenelor limită; b) cererea producătorului trebuie să fie însoţită de lista prevăzută la art. 6 alin. (3), care să cuprindă motoarele noi care nu sunt introduse pe piaţa până la termenul/termenele limită. În cazul în care motoarele sunt cuprinse pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, producătorul trebuie să înainteze cererea către autoritatea competentă din statul membru unde se află locul de depozitare a motoarelor; c) cererea trebuie să precizeze motivele tehnice şi/sau economice pe care se bazează; d) motoarele trebuie să fie conforme cu un tip sau o familie a căror aprobare de tip nu mai este valabilă sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesară anterior, dar care au fost produse înainte de termenul limită; e) motoarele trebuie să fi fost depozitate fizic pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru înainte de termenul/termenele limită; f) numărul maxim de motoare noi care aparţin unuia sau mai multor tipuri introduse pe piaţă prin aplicarea prezentei derogări nu trebuie să depăşească 10% din numărul tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piaţă în cursul anului precedent; g) dacă cererea este acceptată, autoritatea competentă trebuie să trimită în termen de o lună autorităţilor competente din statele membre caracteristicile şi motivele derogărilor acordate producătorilor; h) autoritatea competentă care a acordat derogările conform acestui articol se asigură că producătorul respectă toate obligaţiile corespunzătoare; i) autoritatea competentă eliberează pentru fiecare motor în cauză un certificat de conformitate cu o menţiune specială. După caz, se poate folosi un singur document consolidat, care conţine toate numerele de identificare ale motoarelor în cauză; j) autoritatea competentă comunică anual Comisiei Europene lista derogărilor, precizând motivele pentru care acestea au fost acordate. Această posibilitate este limitată la o perioadă de 12 luni de la data la care motoarele au fost supuse pentru prima dată termenelor limită de introducere pe piaţă. (3) Intrarea în vigoare a prevederilor art. 11 alin. (4) şi (5) este amânată cu 3 ani pentru producătorii de motoare în serii mici. (4) Prevederile art. 11 alin. (4) şi (5) sunt înlocuite cu prevederile corespunzătoare fazei I, pentru toate familiile de motoare produse în serie mică de cel mult 25.000 de unităţi, cu condiţia ca diferitele familii de motoare să corespundă fiecare unei cilindree diferite. (5) Motoarele pot fi introduse pe piaţă în cadrul unui regim de flexibilitate prevăzut în anexa nr. 13. (6) Prevederile alin. (4) nu se aplică motoarelor de propulsie care urmează a fi instalate pe navele din navigaţia interioară. (7) Autoritatea competentă autorizează introducerea pe piaţă a motoarelor care corespund definiţiilor din anexa nr. 1 lit. a) pct. (i) şi (ii), în cadrul regimului de flexibilitate în conformitate cu prevederile din anexa nr. 13.Măsuri privind conformitatea producţiei  +  Articolul 13 (1) Înainte de acordarea aprobării de tip, autoritatea competentă verifică, în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităţi competente din statele membre, faptul că au fost luate măsurile necesare pentru a asigura controlul eficient al conformităţii producţiei înaintea acordării aprobării de tip. (2) Autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip verifică, în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităţi competente din statele membre, faptul că măsurile prevăzute la alin. (1) sunt în continuare adecvate şi ca fiecare motor produs, care poartă un număr de aprobare de tip, conform prevederilor prezentei hotărâri, corespunde descrierii prezentate în certificatul de aprobare de tip pentru motorul sau familia de motoare aprobate şi în anexele la acesta.Neconformităţi ale tipului motorului sau ale familiei de motoare aprobate  +  Articolul 14 (1) Se consideră neconforme cu tipul motorului sau familiei de motoare aprobate motoarele care prezintă abateri de la datele tehnice cuprinse în certificatul de aprobare de tip şi/sau în dosarul de aprobare de tip, abateri care nu au fost autorizate de către autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip conform art. 5 alin. (3). (2) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip constată că motoarele însoţite de certificate de aprobare de tip sau care poartă un marcaj de aprobare de tip nu sunt conforme tipului sau familiei aprobate, autoritatea competentă solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a aduce motoarele în cauză în stare de conformitate cu tipul de motor sau familia de motoare aprobate. Autoritatea competentă notifică autorităţilor competente din statele membre măsurile luate, care pot să vizeze, dacă este cazul, retragerea aprobării de tip. (3) Dacă autoritatea competentă a constatat că motoarele care poartă un număr de aprobare de tip nu sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate, aceasta poate să ceară autorităţii din statul membru care a acordat aprobarea de tip să verifice dacă motoarele în curs de fabricaţie sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate. Această verificare trebuie efectuată în următoarele 6 luni de la data înregistrării cererii. (4) Autoritatea competentă are obligaţia să informeze autorităţile competente din statele membre, într-un interval de o lună, asupra retragerii unei aprobări de tip şi asupra motivelor care justifică această măsura. (5) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, atunci autorităţile competente implicate trebuie să încerce soluţionarea diferendului. Comisia este informată despre acest lucru şi, dacă este cazul, procedează la consultări corespunzătoare în vederea obţinerii unei soluţii.Cerinţe pentru protecţia utilizatorilor  +  Articolul 15Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie pentru lucrătorii care utilizează maşinile mobile nerutiere reglementate prin prezenta hotărâre, cu condiţia ca acest fapt să nu afecteze introducerea pe piaţă a motoarelor în cauză.Adaptarea la progresul tehnic  +  Articolul 16Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele la prezenta hotărâre, cu excepţia cerinţelor prevăzute la pct. 1, 2.1-2.8 şi 4 din anexa nr. 1, se face prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană.Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei şi retragerea de pe piaţă a produsului; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei şi retragerea de pe piaţă a motoarelor, după caz; c) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea aprobării de tip şi interzicerea introducerii pe piaţă a motoarelor; d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amendă de la 7.500 lei la 10.000 lei şi retragerea de pe piaţă a motoarelor; e) nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la nivelul emisiilor poluante se sancţionează conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se fac de către organismul de supraveghere a pieţei - Inspecţia Muncii. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) se fac de către personalul împuternicit de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor*), conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001. (5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (2) -(4) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de Ministerul Economiei şi Comerţului**), Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Inspecţia Muncii, după caz, din care rezultă limitarea introducerii pe piaţă a motoarelor, menţionează temeiul legal al actului emis şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate. Împotriva acestui act se poate face plângere la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.Organisme  +  Articolul 19 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea competentă care acordă certificatul de aprobare de tip pe baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Comerţului va desemna prin ordin al ministrului economiei şi comerţului serviciul tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip. Ordinul ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului notifică Comisiei Europene şi statelor membre numele şi adresa autorităţii competente şi ale serviciilor tehnice responsabile cu aplicarea prezentei hotărâri.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 20Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 şi 809 bis din 2 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 22Ministerul Economiei şi Comerţului informează Comisia Europeană referitor la legislaţia naţională pe care o adoptă în domeniul acoperit de Directiva 97/68/CE referitoare la măsurile privind limitarea emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-15***) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1997 referitoare la măsurile privind limitarea emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 59 din 27 februarie 1998, modificată şi completată prin Directiva 2001/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68/CE, prin Directiva 2002/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Directiva 2004/26/CE şi prin Corrigendum-ul la Directiva 2004/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 aprilie 2004 Notă

  ──────────

  *) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".

  **) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului.

  ***) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 bis abonament, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuDepartamentul pentru Afaceri EuropeneAdrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 332.
   +  Anexa 1-15ANEXA 28/03/2007