HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007privind protecţia tinerilor la locul de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 13 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri au drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile sa dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau sa pericliteze educaţia acestora.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârsta de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi notiunile folosite au următoarea semnificaţie: a) tânăr - orice persoană în vârsta de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani; b) copil - orice persoană care nu a atins vârsta de 15 ani sau orice tânăr în vârsta de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani care face încă obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, stabilit de lege; c) munca uşoară - toate activităţile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun şi a condiţiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului şi tanarului şi nu sunt de natura sa prejudicieze frecventa şcolară, participarea la programe de orientare ori de formare profesională, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ, sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primită; d) timp de lucru - orice perioada în care tanarul prestează munca, se afla la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare; e) perioada de repaus - orice perioada care nu este timp de lucru.  +  Articolul 4Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.  +  Articolul 5 (1) Încadrarea în munca a copiilor este interzisă. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), copiii în vârsta de cel puţin 16 ani, care fac obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia, în condiţiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfăşurarea de munci uşoare. (3) Copilul care face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru desfăşurarea de activităţi potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.  +  Articolul 6 (1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice prevăzute la art. 9. (2) Angajatorul trebuie să pună în practica măsurile prevăzute la alin. (1), pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri şi legate de muncă acestora. (3) Evaluarea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie efectuată înainte ca ţinerii sa înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă şi trebuie să vizeze, în principal, următoarele elemente: a) echipamentul de muncă şi organizarea locului de muncă şi a postului de lucru; b) natura, nivelul şi durata expunerii la agenţi fizici, biologici şi chimici; c) organizarea, categoria şi modul de utilizare a echipamentelor de muncă, în special a agenţilor prevăzuţi la lit. b), maşinilor, aparatelor şi dispozitivelor, precum şi manipularea acestora; d) stabilirea procedeelor de muncă şi a desfăşurării muncii şi interactiunea acestora, respectiv organizarea muncii; e) nivelul pregătirii profesionale şi al instruirii acordate tinerilor. (4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (2) demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sănătatea fizica sau mentala ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligaţia de a asigura evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Angajatorul este obligat sa informeze, în scris, ţinerii asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor. (2) Angajatorul este obligat sa informeze, în scris, părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor angajaţi în condiţiile art. 5 alin. (3) asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.  +  Articolul 8Angajatorul apelează la serviciile de prevenire şi protecţie, prevăzute la art. 7 din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, în vederea planificarii, aplicării şi controlului condiţiilor de securitate şi de sănătate aplicabile în munca tinerilor, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Angajatorul are obligaţia de a proteja ţinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienta, din constientizarea insuficienta a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul ca ţinerii sunt încă în dezvoltare. (2) Fără a aduce atingere art. 5 alin. (1) şi în scopul prevăzut la alin. (1) este interzisă angajarea tinerilor pentru activităţi care: a) depăşesc în mod evident capacitatile lor fizice sau psihologice; b) implica o expunere nociva la agenţi toxici, cancerigeni, care determina modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru fat pe durata graviditatii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei umane; c) implica o expunere nociva la radiatii; d) prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune ca ţinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acorda securităţii în munca, a lipsei lor de experienta ori de pregătire; e) pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a caldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor. (3) Printre activităţile şi procedeele care sunt susceptibile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul prevederilor alin. (1), figurează, în special: a) activităţile care implica o expunere nociva la agenţii fizici, biologici şi chimici prevăzuţi la pct. I din anexa; b) procedeele şi activităţile prevăzute la pct. II din anexa.  +  Articolul 10 (1) În cazul tinerilor durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămâna. (2) În situaţia în care tanarul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se insumeaza şi nu poate depăşi, cumulat, durata prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 11Ţinerii nu pot presta munca suplimentară.  +  Articolul 12 (1) Ţinerii nu pot presta munca de noapte. (2) Copiii angajaţi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) nu pot presta munca între orele 20,00 şi 6,00.  +  Articolul 13Ţinerii beneficiază de o pauza de masa de cel puţin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnica a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.  +  Articolul 14 (1) Între doua zile de muncă, ţinerii beneficiază de o perioadă minima de repaus de 12 ore consecutive. (2) Între doua zile de muncă, copiii încadraţi în munca conform art. 5 alin. (2) şi (3) beneficiază de o perioadă minima de repaus de 14 ore consecutive. (3) Ţinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de doua zile consecutive, de regula sambata şi duminica.  +  Articolul 15 (1) Ţinerii beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare. (2) În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), angajatorii se asigura ca perioada libera de orice munca este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacantelor şcolare ale copiilor care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusa de legislaţia naţionala.  +  Articolul 16Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 753/2006 privind protecţia tinerilor în munca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 94/33/CE din 22 iunie 1994 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 216/1994.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de sanse,Paul PacuraruMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniteiBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 600.  +  Anexa LISTAcuprinzând agenţii, activităţile şi procedeelecare pot antrena riscuri specifice pentru securitatea,sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, lacare se face referire în art. 9 din hotărâreI. Agenţi1. Agenţi fizici: a) radiatiile ionizante; b) munca în atmosfera hiperbarica, de exemplu în incintele presurizate, la scufundari subacvatice.2. Agenţi biologici: agenţii biologici din grupele 3 şi 4, în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca.3. Agenţi chimici: a) substantele şi preparatele care sunt clasificate în toxice (T), foarte toxice (Tx), corozive (C) sau explozive (E), conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase; b) substantele şi preparatele care se clasifica în nocive, conform prevederilor actelor normative prevăzute la lit. a), şi comporta următoarele riscuri:- pot determina efecte ireversibile foarte grave (R39);- pot determina efecte ireversibile (R40);- pot antrena o sensibilizare prin inhalare (R42);- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea (R43);- pot cauza cancer (R45);- pot cauza modificări genetice ereditare (R46);- pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită (R48);- pot reduce fertilitatea (R60);- pot determina apariţia, pe durata graviditatii, a unor efecte nocive pentru copil (R61); c) substantele şi preparatele, conform prevederilor actelor normative prevăzute la lit. a), care se clasifica în iritante (Xi) şi comporta unul sau mai multe din următoarele forme de risc:- sunt inflamabile (R12);- pot antrena o sensibilizare prin inhalare (R42);- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea (R43); d) substantele şi preparatele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; e) plumbul şi compusii săi, în măsura în care agenţii respectivi pot să fie absorbiti de organismul uman; f) azbestul.II. Procedee şi activităţi: a) procedeele şi activităţile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006; b) activităţi de fabricaţie şi de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care conţin explozivi; c) activităţi din menajeriile de animale feroce şi veninoase; d) activităţi de sacrificare industriala a animalelor; e) activităţi care presupun manipularea aparatelor de producere, de inmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate; f) activităţi care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care conţin agenţii chimici prevăzuţi la pct. I.3; g) activităţi care comporta risc de prabusire, surpare, cadere de la înălţime; h) activităţi care comporta riscuri electrice de înaltă tensiune; i) activităţi al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sunt remunerate în funcţie de rezultat.----