LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 13 iulie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea vânătorii şi a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:"(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le deţin sau apartin, în condiţiile alin. (1)."2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 15 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:"(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin insumarea produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 şi 2. (3) Contractele de gestionare în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica anual, prin acte aditionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2)."3. Alineatul (2) al articolului 21 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în baza certificării calităţii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului."4. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) În vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în numar limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 în orice perioada a anului."5. Alineatul (2) al articolului 27 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Vanatoarea cu păsări rapitoare şi vanatul cu arcul se vor reglementa prin lege speciala."6. Alineatul (2) al articolului 38 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vanatul congelat în sezonul de vânătoare, cel impuscat în condiţiile art. 36, precum şi vanatul viu destinat popularilor."7. La articolul 39, după litera y) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:"z) impiedicarea practicarii vânătorii."8. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"a) vanatoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;".9. La articolul 42 alineatul (1), după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:"a^1) vanatoarea fără autorizatie de vânătoare legala;".10. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:"e) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile art. 4 alin. (2)."11. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 45^1. - Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penala, şi de către personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vanatului din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, autorităţii publice centrale care raspunde de protectia mediului şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum şi de un alt personal de specialitate imputernicit în acest scop de către conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura."12. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se retin de către agentul constatator în vederea confiscarii şi se predau organelor de urmărire penala, iar vanatul şi trofeele de vanat prevăzute la alin. (2) se retin şi se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le tine la dispoziţia organelor de urmărire penala."13. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"b) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) şi v) şi la art. 39 lit. r), s) şi z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;".14. Alineatul (1) al articolului 50 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 50. - (1) Persoanele imputernicite să constate infractiunile prevăzute la art. 42-44 şi contraventiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice."15. Alineatul (1) al articolului 53 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 53. - (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condiţiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi."16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
             
    "ANEXA Nr. 1
    FAUNA de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
    Denumirea specieiPerioada de vânătoareValoarea de calcul al tarifului de gestionare (în euro)Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
    admisăinterzisă
    A. Mamifere        
    1. Bizamul (Ondatra zibethica)1 sept. -15 apr.580160
    2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)        
    - exemplar de trofeu15 oct. - 15 dec.2.0008.00016.000
    - exemplar de selecţie1 sept. - 15 dec.2.0008.00016.000
    3. Căpriorul (Capreolus capreolus)        
    - mascul15 mai - 15 oct.5002.5005.000
    - femelă1 sept. - 15 febr.2502.0004.000
    4. Cerbul comun (Cervus elaphus)        
    - mascul de trofeu10 sept. - 15 nov.3.0006.00012.000
    - mascul de selecţie1 sept. - 15 dec.3.0006.00012.000
    - femelă şi viţel1 sept. - 15 febr.1.5004.0008.000
    5. Cerbul lopătar (Dama dama)        
    - mascul de trofeu10 oct. - 1 dec.6003.0006.000
    - mascul de selecţie1 sept. - 15 dec.6003.0006.000
    - femelă şi viţel1 sept. - 15 febr.2502.0004.000
    6. Câinele enot (Nyctereutes praciynoides)15 sept. - 31 mart.1060120
    7. Dihorul comun (Puturius sp.)15 sept. - 31 mart.53060
    8. Hermelina (Mustela erminea)15 sept. - 31 mart.53060
    9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus)1 nov. - 31 ian.25150300
    10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)1 nov. - 31 ian.20100400
    11. Jderul (Martes sp.)15 sept. - 31 mart.20200400
    12. Marmota (Marmota marmota)15 sept. - 31 oct.200300600
    13. Mistreţul (Sus scrofa)1 aug. - 15 febr.2501.0002.000
    14. Muflonul (Ovis aries musimon)15 sept. - 15 dec.1.0004.0008.000
    15. Nevăstuica (Mustela nivalis)15 sept. - 31 mart.5100200
    16. Şacalul (Canis aureus)tot anul580160
    17. Viezurele (Meles meles)1 aug. - 31 mart.10100200
    18. Vulpea (Vulpes vulpes)tot anul-50-
    B. Păsări        
    1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)1 sept. - 28 febr.1055135
    2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)tot anul--10
    3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus)15 aug. - 15 mart.-1070
    4. Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis)15 sept. - 15 nov.12030
    5. Cocoşarul (Turdus pilaris)1 sept. - 28 febr.22775
    6. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)15 apr. - 15 mai1.0001.3502.700
    7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)1 sept. - 28 febr.280270
    8. Coţofana (Pica pica)tot anul---
    9. Fazanul (Phasianus colchicus)1 oct. - 28 febr.13570
    10. Gaiţa (Garrulus glandarius)1 sept. - 28 febr.-27135
    11. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)1 sept. - 28 febr.22750
    12. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)1 sept. - 28 febr.2055275
    13. Gârliţa mare (Anser albifrons)1 sept. - 28 febr.2055275
    14. Graurul (Sturnus vulgaris)1 sept. - 28 febr.21555
    15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)15 aug. - 28 febr.22780
    16. Lişiţa (Fulica atra)1 sept. - 28 febr.527110
    17. Porumbelul gulerat(Columba palumbus)15 aug. - 28 sept.22780
    18. Porumbelul de scorbură(Columba oenas)15 aug. - 28 febr.255140
    19. Potârnichea (Perdix perdix)15 sept. - 31 dec.1055220
    20. Prepeliţa (Coturnix coturnix)15 aug. - 31 dec.22780
    21. Raţa mare (Anas platyrhynchos)1 sept. - 28 febr.1055110
    22. Raţa mică (Anas crecca)1 sept. - 28 febr.1055110
    23. Raţa fluierătoare (Anas penelope)1 sept. - 28 febr.1055110
    24. Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)1 sept.-28 febr.1055110
    25. Raţa moaţă (Aythya fuligula)1 sept.-28 febr.1055110
    26. Raţa pestriţă (Anas strepera)1 sept.-28 febr.1055110
    27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula)1 sept.-28 febr.1055110
    28. Raţa lingurar (Anas clypeata)1 sept.-28 febr.1055110
    29. Raţa suliţar (Anas acuta)1 sept.-28 febr.1065130
    30. Raţa cârâitoare (Anas querquedula)1 sept.-28 febr.1065130
    31. Raţa cu cap negru (Aytya marila)1 sept.-28 febr.1065130
    32. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)15 sept.-15 apr.2555110
    33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa)1 sept.-28 febr.102530
    33. Stăncuţa (Corvus monedula)15 iul.-15 mart.12775
    35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)1 sept.-28 febr.22775
    36. Sturzul cântător (Turdus philomelos)1 sept.-28 febr.22775
    37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus)1 sept.-28 febr.22775
    38. Turturica (Streptopelia turtur)15 aug.-28 febr.22775"
           
    "ANEXA Nr. 2
     
    FAUNA SĂLBATICĂ de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
     
    Nr. crt.DenumireaValoarea de calcul al tarifului de gestionare (în euro)Valoarea de despăgubire (în euro)
      A. Mamifere    
    1.Castorul (Castor fiber)2.0006.000
    2.Elanul (Alces alces)5.00020.000
    3.Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)20100
    4.Lupul (Canis lupus)4001.000
    5.Nurca (Lutreola lutreola)50200
    6.Pisica sălbatică (Felix silvestris)50200
    7.Râsul (Lynx lynx)5002.000
    8.Ursul (Ursus arctos)20.00040.000
    9.Veveriţa (Sciurus vulgaris)20100
    10.Vidra (Lutra lutra)5002.000
    11.Zimbrul (Bison bonasus)20.00030.000
      B. Păsări    
    1.Acvila-de-câmp (Aquila heliaca)1.5002.700
    2.Acvila-de-munte (Aquila chrysaëtos)1.0002.700
    3.Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis)1.3501.350
    4.Acvila-mică (Hieraatus pennatus)1.3501.350
    5.Acvila-ţipătoare mică (Aquila pomarina)1.3501.350
    6.Acvila-ţipătoare mare (Aquila clanga)1.3501.350
    7.Acvila-porumbacă (Hieraaëtus fasciatus)540540
    8.Alunarul (Nucifraga caryocatactes)8080
    9.Auşelul (Regulus sp.)2727
    10.Barza albă (Ciconia ciconia)270270
    11.Barza neagră (Ciconia nigra)410410
    12.Bătăuşul (Philomachus pugnax)220220
    13.Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)135135
    14.Becaţina mare (Gallinago media)20135
    15.Boicuşul (Remiz pendulinus)527
    16.Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes)580
    17.Brumăriţa (Prunnela sp.)527
    18.Bufniţa (Bubo bubo)5001.350
    19.Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris)25540
    20.Capântortură (Jynx torquilla)5135
    21.Caprimulgul (Caprimulgus europaeus)20135
    22.Călifarul alb (Tadorna tadorna)500540
    23.Călifarul roşu (Tadorna ferruginea)5001.350
    24.Cănăraşul (Serinus serinus)527
    25.Câneparul (Carduelis cannabina)527
    26.Chira (Sterna sp.)20160
    27.Chirighiţa (Chlidonias sp.)20135
    28.Ciocântors (Recurvirostra avosetta)20135
    29.Cinghiţa-de-iarnă (Montifringilla nivalis)2055
    30.Cinteza (Fringilla sp.)527
    31.Ciocănitoarea (Dendrocopos ep.; Picoide sp.; Drycopus sp.)10135
    32.Ciocănitoarea neagră (Drycopus martius)10270
    33.Ciocârlanul (Galerida cristata)1080
    34.Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha)1080
    35.Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris)1080
    36.Ciovlica (Glareola sp.)50270
    37.Ciuful (Asio sp.)50270
    38.Ciuvica (Glaucidium passerinium)50270
    39.Ciuşul (Otus scops)100270
    40.Cocorul mare (Grus grus)500540
    41.Cocorul mic (Anthropoides virgo)250540
    42.Cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix)1.0001.350
    43.Codalbul (Haliaeetus albicilla)1.0002.700
    44.Codobatura (Motacilla sp.)527
    45.Codroşul (Phoenicurus sp.)527
    46.Cojoaica (Certhia sp.)527
    47.Corbul (Corvus corax)20135
    48.Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficoliis)2055
    49.Corcodelul mare (Podiceps cristatus)2055
    50.Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricolis)20135
    51.Corcodelul cu gât roşu (Podiceps griseigena)20270
    52.Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)50410
    53.Cresteţul (Porzana sp.)2080
    54.Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus)2055
    55.Cârsteiul-de-câmp (Crex crex)20410
    56.Cucul (Cuculus canorus)25135
    57.Cucuveaua (Athene noctua)50270
    58.Cufundarul (Gavia artica)50135
    59.Cufundarul mic (Gavia stellata)50135
    60.Cufundarul mare (Gavia immer)50150
    61.Culicul mare (Numenius arquata)50270
    62.Culicul mic (Numenius phaeopus)50270
    63.Culicul-cu-cioc-subţire (Nemenius tenuirostris)502.700
    64.Drepnea (Apus sp.)555
    65.Dropia (Otis tarda)1.0002.700
    66.Dumbrăveanca (Coracias garrulus)10270
    67.Egreta mare (Egretta alba)100270
    68.Egreta mică (Egretta garzetta)100135
    69.Eiderul (Somateria mollissima)50405
    70.Ferestraşul mare (Mergus merganser)135400
    71.Ferestraşul mic (Mergus albellus)50135
    72.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)135400
    73.Fâsa (Anthus sp.)1027
    74.Flamingul (Phoenicopterus ruber)50270
    75.Florintele (Cardeulis chloris)527
    76.Fluierarul-de-munte (Actitis hypoleucos)555
    77.Fluierarul sur (Xenus cinereus)555
    78.Fluierarul (Tringa sp.)555
    79.Fluturaşul-de-stâncă (Trichodroma muraria)10270
    80.Forfecuţa (Loxia sp.)555
    81.Frunzăriţa (Hippolais sp.)527
    82.Fugaciul (Calidris sp.)1055
    83.Furtunarul (Puffinus puffinus)1055
    84.Gaia neagră (Milvus migrans)2501.350
    85.Gaia roşie (Milvus milvus)2501.350
    86.Ghionoaia (Picus sp.)10135
    87.Gârliţa mică (Anser erythropus)2501.350
    88.Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis)250410
    89.Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus)250410
    90.Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)250410
    91.Gâsca-cu-gât-roşu (Branta ruficollis)2501.350
    92.Gâsca neagră (Branta bernicla)250410
    93.Grangurul (Oriolus oriolus)5110
    94.Greluşelul (Locustella sp.)527
    95.Guşă-vânată (Luscinia sp.)1027
    96.Heretele (Circus sp.)100270
    97.Hoitarul (Neophron percnopterus)5002.700
    98.Huhurezul (Strix sp.)100270
    99.Ierunca (Bonasa bonasia)50540
    100.Inăriţa (Carduelis sp.)527
    101.Lăcarul (Acrocephalus sp.)527
    102.Lăcustarul (Sturnus roseus)555
    103.Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)527
    104.Lebăda-de-vară (Cygnus olor)100270
    105.Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus)100540
    106.Lebăda mică (Cygnus columbianus)100540
    107.Lopătarul (Platalea leucorodia)100270
    108.Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)25135
    109.Măcăleandrul (Erithacus rubecula)527
    110.Mărăcinarul (Saxicola sp.)    
    111.Mătăsarul (Bombycilla garrulus)555
    112.Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris)    
    113.Mierla neagră (Turdus merula)527
    114.Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis)10135
    115.Minuniţa (Aegolius funereus)100270
    116.Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)580
    117.Mugurarul roşu (Carpodacus erythrinus)527
    118.Muscarul (Ficedula sp.)    
    119.Nagâţul (Chettusia sp.)50135
    120.Nagâţul (Vanellus vanellus)5080
    121.Notatiţa (Phalaropus sp.)1055
    122.Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes)527
    123.Pasărea-ogarului (Burhinus oedicnemus)50270
    124.Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis)5055
    125.Păscărelul negru (Cinclus sp.)1055
    126.Pelicanul comun (Pelecanus onocratalus)5001.350
    127.Pelicanul creţ (Pelecanus crispus)1.0001.660
    128.Pescăruşul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla)5055
    129.Pescăruşul albastru (Alcedo athis)5055
    130.Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)25135
    131.Pescăruşul (Larus sp.)25135
    132.Piciorongul (Himantopus himantopus)50135
    133.Pietrarul (Oenanthe sp.)1027
    134.Pietruşul (Arenaris interpres)555
    135.Pitulicea (Phylloscopus sp.)527
    136.Piţigoiul (Parus sp.)527
    137.Ploierul (Pluvialis sp.)555
    138.Presura (Enberiza sp.)527
    139.Prigoria (Merops apiaster)1055
    140.Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)1080
    141.Prundaşul-de-nămol (Limicola falcinellus)1055
    142.Prundăraşul (Chradrius sp.)1055
    143.Pupăza (Upupa epops)1055
    144.Raţa-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)50540
    145.Raţa cu ciuf (Netta rufina)50270
    146.Raţa-de-gheţuri (Clangula hyemalis)50135
    147.Raţa catifelată (Melanitta fusca)50135
    148.Raţa neagră (Melanitta nigra)50135
    149.Raţa roşie (Aythya nyroca)50540
    150.Scatiul (Carduelis spinus)527
    151.Scoicarul (Haematopus ostralegus)20135
    152.Sfrânciocul (Lanius sp.)555
    153.Silvia (Sylvia sp.)527
    154.Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica)50270
    155.Spârcaciul (Tetro tetrax)5001.350
    156.Sticletele (Carduelis sp.)527
    157.Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis)25135
    158.Stârcul galben (Ardeola ralloides)2570
    159.Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax)25135
    160.Stârcul pitic (Ixobrychus minutus)2555
    161.Stârcul roşu (Ardea purpurea)25135
    162.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)25135
    163.Striga (Tylo alba guttata)250540
    164.Stufărica (Cettia cetti)527
    165.Şerparul (Circaetus circaetus gallicus)250540
    166.Şoimul călător (Falco peregrinus)5001.660
    167.Şoimul-de-iarnă (Falco columbarius)250540
    168.Şoimul dunărean (Falco cherrug)5002.700
    169.Şoimul rândunelelor (Falco subbuteo)250540
    170.Şorecarul mare (Buteo rufinus)250540
    171.Şorecarul încălţat (Buteo lagopus)250270
    172.Şorecarul comun (Buteo buteo)250270
    173.Ţicleanul (Sitta europaea)527
    174.Ţigănuşul (Plegadis falcinellus)50555
    175.Uliganul-pescar (Pandion haliaetus)250540
    176.Iliul (Accipiter sp.)150270
    177.Vânturelul de seară (Falco vespertinus)2501.350
    178.Vânturelul mic (Falco naumanni)2501.350
    179.Vânturelul roşu (Falco tinnunculus)250540
    180.Viesparul (Pernis apivorus)250540
    181.Vulturul negru (Aegypius monachus)1.0002.700
    182.Vulturul sur (Gyps fulvus)1.0002.700
    183.Zăganul (Gypaetus barbatus)1.0002.700"
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 197.-------