ORDONANTA nr. 29 din 30 ianuarie 2000 (*actualizata*)privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice(actualizata până la data de 18 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 31 ianuarie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 iunie 2002 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă instituie cadrul legal pentru reabilitarea şi modernizarea termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul de a imbunatati condiţiile de igiena şi confort termic şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de întreţinere pentru incalzire şi alimentare cu apa calda menajera, precum şi de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 2Reabilitarea şi modernizarea termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internationale referitoare la eficienta energetica şi la protectia mediului şi dezvoltarea durabila.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonante se aplică tuturor cladirilor existente, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesita asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementarilor tehnice în domeniu.  +  Articolul 4Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor urmareste îmbunătăţirea performantelor de izolare termica a elementelor de construcţie care delimiteaza de exterior spatiile interioare incalzite, precum şi cresterea eficientei energetice a instalaţiilor interioare de incalzire şi de alimentare cu apa calda menajera, a centralelor termice, punctelor termice şi retelelor de distribuţie a agentului termic şi a apei calde menajere, care se gasesc în interiorul cladirilor sau adiacente acestora.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 5Statul sprijina persoanele fizice şi juridice care intreprind măsuri de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente, prin acţiuni de informare gratuita a utilizatorilor, prin facilităţi fiscale acordate unor categorii de utilizatori şi agentilor economici care acţionează efectiv în acest domeniu şi prin stimularea promovarii surselor regenerabile de energie.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul IIProgramele de reabilitare şi modernizare termica--------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 6 (1) În baza politicii energetice a statului Guvernul va adopta anual programe naţionale de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate. (2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor şi a instalaţiilor aferente sunt necesare urmatoarele măsuri: a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica; b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecţie termica a cladirilor, a necesarului de materiale şi echipamente şi a fondurilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; c) revizuirea şi actualizarea reglementarilor tehnice referitoare la proiectarea şi executarea protectiei termice a cladirilor şi a instalaţiilor aferente şi stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia; d) elaborarea de proiecte directoare şi solutii-cadru pentru reabilitarea şi modernizarea cladirilor şi a instalaţiilor aferente; e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al caldurii pentru incalzire şi alimentare cu apa calda menajera; f) elaborarea de standarde naţionale de eficienta energetica pentru cladiri.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) Pentru cladirile prevăzute la art. 3 se elibereaza certificatul energetic prin care se atesta performanta energetica a acestora - izolarea termica, randamentul energetic al echipamentelor şi altele, după caz.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002. (2) În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului va adopta prin ordin al ministrului metodologia de elaborare şi de acordare a certificatului energetic al cladirilor existente.  +  Articolul 8Societăţile naţionale şi ceilalti agenti economici care opereaza în domeniul producerii şi distribuirii energiei termice pentru incalzire şi pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la: a) efectuarea de bilanturi energetice pentru sistemele care asigura alimentarea cu căldură şi apa calda menajera; b) efectuarea de reglaje periodice ale instalaţiilor de incalzire şi de alimentare cu apa calda menajera; c) depistarea pierderilor de căldură şi de apa din retelele de distribuţie pentru alimentarea cu căldură şi apa calda menajera şi efectuarea remedierilor necesare; d) controlul termoizolatiei pentru conducte, cazane şi schimbatoare de căldură şi luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de inlocuire.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 9 (1) Pentru reabilitarea termica a cladirilor existente, precizate la art. 3, proprietarii sau administratorii, după caz, vor proceda la: a) evaluarea stării tehnice a cladirii asupra careia se intervine, prin:- contactarea unui birou de consultanţă sau a unei societăţi comerciale de management şi servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de interventie şi a asistentei tehnice de specialitate necesare, precum şi pentru elaborarea certificatului energetic al cladirii;- contractarea elaborarii expertizei tehnice privind starea cladirii şi a instalaţiilor aferente, formularea şi analizarea variantelor de reabilitare şi modernizare;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002. b) acceptarea solutiei de reabilitare şi modernizare termica şi a sistemului de finanţare propus prin expertiza tehnica; c) obtinerea autorizatiei de construire; d) contractarea elaborarii proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru solutia stabilita, a graficului de esalonare în timp a executiei lucrărilor; e) stabilirea modalitatilor de decontare a lucrărilor; f) stabilirea executantului lucrărilor de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor, conform legislaţiei în vigoare. (2) La cladirile existente, la care se efectueaza lucrari de reducere a riscului seismic, se vor realiza şi lucrari de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor şi a instalaţiilor aferente. (3) Exploatarea cladirilor şi a instalaţiilor reabilitate se face în conformitate cu caietul de sarcini sau cu instrucţiunile de exploatare elaborate de proiectant.  +  Articolul 10 (1) Activitatea de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor existente şi a instalaţiilor aferente se va asigura de: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru:- coordonarea activităţii de elaborare a reglementarilor tehnice din domeniul construcţiilor;- asigurarea elaborarii studiilor şi proiectelor directoare şi a standardelor de eficienta energetica, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), d) şi f);- a propune Guvernului spre aprobare programele naţionale anuale de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente;- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanţă, expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare, conform Legii nr. 10/1995privind calitatea în constructii;- elaborarea şi coordonarea programelor de pregatire şi instruire a personalului cu atribuţii în reabilitarea şi modernizarea termica a cladirilor şi instalaţiilor aferente; b) Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Agentia Română pentru Conservarea Energiei şi prin filialele acesteia din tara, pentru:- elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);- elaborarea de studii de fundamentare a reabilitarii termice a cladirilor şi incadrarea în politica energetica a statului;- monitorizarea performantelor cladirilor reabilitate termic, în scopul stabilirii direcţiilor de actionare şi a politicilor de finanţare;- iniţierea de acţiuni promotionale pentru educarea populatiei pe plan local; c) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementarilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termica asigurata din surse de alimentare centralizata; d) directiile şi/sau serviciile de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:- eliberarea certificatului energetic al cladirii;- verificarea şi avizarea documentatiei de reabilitare termica a cladirilor, finantate prin bugetul local; e) administratia publică locala, pentru susţinerea acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, referitoare la economisirea energiei utilizate pentru încălzirea cladirilor şi alimentarea cu apa calda menajera.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul III Asigurarea fondurilor şi facilitatilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea termica a cladirilor şi a instalaţiilor aferente  +  Articolul 11Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice a cladirii asupra careia se intervine şi pentru realizarea masurilor de reabilitare termica se vor asigura, după cum urmeaza, prin: a) alocatii din bugetele locale în limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii; b) fonduri proprii ale proprietarilor cladirilor care se reabiliteaza; c) atragerea de fonduri de la firme sau societăţi comerciale de management şi servicii energetice;--------------Litera c) a art. 11 a fost modificata de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002. d) atragerea de fonduri de la regiile şi firmele de alimentare cu căldură şi apa calda de consum pentru reabilitarea retelelor de distribuţie din subsolul cladirilor de locuit şi pentru montarea de contoare; e) fonduri proprii ale agentilor economici care au în proprietate sau în administrare cladiri de interes public.  +  Articolul 12Proprietarii persoane fizice şi/sau juridice române, care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit aflate în proprietate, beneficiaza de: a) scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al cladirii şi a autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica; b) scutire de impozit pe locuinta pe care o deţin, pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termica.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul IV Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 13Executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare termica a cladirilor se va realiza cu respectarea cerințelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse de Legea nr. 10/1995.  +  Articolul 14În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementari tehnice necesare operaţiunilor de audit şi expertiza energetica a cladirilor existente.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 15Consiliile locale vor lua masurile organizatorice necesare pentru ca, în termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei de elaborare şi acordare a certificatului energetic, să poată elibera prin compartimentele de specialitate, la cerere, certificatul energetic al cladirilor prevăzute la art. 3, existente în circumscripţia lor.--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 325 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul functiei publice,Ioan OniseiMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------------