LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, cu urmatoarele modificari şi completari:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea urmatorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se desemnează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii."3. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Analiza de risc se realizează pentru toate contractele prevăzute la art. 1 alin. (2). Analiza de risc înseamnă stabilirea unui barem pe bază de criterii obiective, masurabile şi cuantificabile, ce vor fi luate în calculul riscului contractelor de achiziţie publică, al contractelor de concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii. Baremul va împărţi contractele în categorii de risc:1. scăzut;2. mediu;3. mare. (3) Rezultatul analizei de risc va fi comunicat de îndată autorităţii contractante, împreună cu decizia de verificare şi desemnarea observatorului."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Obiectivul funcţiei de verificare a achiziţiilor publice este de a contribui la asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri."5. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi."6. La articolul 5, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor desemnează observatori care participă şi verifică etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea experţilor cooptaţi................................................................... (6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, autoritatea contractantă poate să modifice, să înceteze, să revoce, să anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante."8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se va înlocui cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor" .Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 228.---------