LEGE nr. 212 din 2 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 31 ianuarie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări:1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Comisia Naţională de Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare."2. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale."3. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Economiei şi Finanţelor:................................................................ v) răspunde solicitărilor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere;".4. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Prognoză colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale."5. Alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune este format din 7 membri, inclusiv preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, care este şi preşedintele acestuia. (5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză, cu avizul secretarului general al Guvernului. (6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune beneficiază de o indemnizaţie trimestrială de participare la şedinţa egală cu 25% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 212._________