REGULAMENT din 10 martie 1997de organizare şi functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 martie 1997    I. Organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor  +  Articolul 1Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 99 A, sectorul 1, funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul României în ceea ce priveste evidenta, observarea şi controlul aplicarii legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.  +  Articolul 2Modul de finanţare şi atribuţiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt cele prevăzute la art. 137 alin. (1) şi, respectiv, la art. 138 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  +  Articolul 3Structura organizatorica a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este prevăzută în anexa la prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general pot fi organizate servicii şi birouri.  +  Articolul 4 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este condus de un director general numit de Guvern şi asimilat, ca nivel de salarizare, cu functia de secretar de stat. (2) Directorul general are urmatoarele atribuţii principale: a) raspunde de organizarea şi conducerea activităţii direcţiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi numeste personalul din subordine, în condiţiile legii; b) decide asupra structurii pe compartimente a direcţiilor din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor; c) stabileste atribuţiile compartimentelor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi sarcinile personalului din subordine; d) reprezinta şi angajează Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în raporturile cu alte autorităţi publice şi organizaţii din tara, cu organisme de specialitate similare din alte tari şi cu organizaţii internationale din domeniu la care statul român este parte, precum şi cu orice alte persoane fizice şi juridice, sau poate delega aceasta atributie, de la caz la caz, directorului general adjunct şi altor specialisti din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor; e) este ordonator principal de credite; f) emite ordine şi decizii în exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 5Pe linga directorul general funcţionează Colegiul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ca organ consultativ, numit prin ordin al directorului general.  +  Articolul 6Numărul maxim de posturi din structura Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este de 53, exclusiv cel de director general.  +  Articolul 7Statul de functii pentru aparatul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba de către directorul general, cu avizul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din aparatul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, şi cu aplicarea prevederilor art. 25 din aceeasi lege.  +  Articolul 9Actiunile de observare şi control, exercitate la cererea prealabila a persoanelor indreptatite, se efectueaza de către personalul specializat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai în baza unei solicitări scrise, motivate, şi în prezenta unui reprezentant desemnat, în scris, de persoana care a formulat solicitarea. Acest reprezentant efectueaza şi plata cheltuielilor aferente pe parcursul acţiunilor de observare şi control, conform programului stabilit anterior, de comun acord cu specialistii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 10Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate folosi pentru desfăşurarea şi extinderea activităţii sale mijloace materiale şi banesti primite de la persoane fizice şi juridice, prin acte cu titlu gratuit, cu respectarea dispoziţiilor legale.II. Functionarea corpului de arbitri  +  Articolul 11 (1) În vederea solutionarii litigiilor asupra tabelelor şi metodologiilor negociate potrivit art. 131 din Legea nr. 8/1996, părţile negociatoare vor desemna, prin convenţie, trei arbitri de pe lista celor 20 de arbitri numiti prin hotărâre a Guvernului, care vor asista medierea efectuata de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Convenţia privind desemnarea arbitrilor trebuie să prevada modalitatea de remunerare de către părţi a acestora. Ea se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care asigura secretariatul sedintelor de mediere, acestea urmind să se desfăşoare la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 12Raportul consultativ al arbitrilor desemnaţi de părţi se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, care decide forma definitivă a tabelelor şi a metodologiilor negociate, conform procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996.  +  Anexa la regulamentNumărul maxim de posturi: 53 (exclusiv directorul general)ORGANIGRAMAOFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTORDIRECTOR GENERAL- DIRECTIA JURIDICA ŞI RELATII INTERNATIONALE- DIRECTOR GENERAL ADJUNCT- DIRECTIA ORGANISME DE GESTIUNE COLECTIVA- DIRECTIA DE CONTROL AL APLICARII LEGISLAŢIEI- DIRECTIA CONTABILITATE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV--------------