LEGE nr. 222 din 4 iulie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Centrul îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul, aflate în proprietatea publică a statului, cu excepţia celor în care desfăşoară activităţi de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române, cu menţinerea destinaţiei de spaţii pentru activităţi medicale."3. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă.4. La articolul 6 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) controalele obligatorii, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru sau norme proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea Contractului-cadru."5. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) se suportă din credite bugetare, iar cele prevăzute la lit. c)-g), din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat."6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele: a) asistenţa medicală de urgenţă la domiciliu; b) asistenţa medicală primară; c) asistenţa medicală ambulatorie de specialitate; d) centru de dializă cronică; e) investigaţii paraclinice şi de laborator; f) servicii de farmacie la preţ cu amănuntul; g) activităţi de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică şi reparatorie şi flebologie; h) activităţi de medicina muncii."7. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În acest sens, personalul Centrului beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază care se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat. (3) Personalul Centrului poate beneficia de tichete de masă care se suportă exclusiv din venituri proprii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 222.----