LEGE nr. 221 din 4 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), funcţionarul public parlamentar care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiului legalităţii şi al subordonării ierarhice."2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Funcţiile publice parlamentare din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului sunt funcţiile publice în care sunt numite, pe durată nedeterminată, persoane care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 şi persoanele numite în funcţia de şef de cabinet."3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Persoanele care desfăşoară activităţi de specialitate la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare pot fi încadrate ca funcţionar public parlamentar pe perioadă nedeterminată, funcţionar public parlamentar pe perioadă determinată sau personal contractual."4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Clasificarea funcţiilor publice parlamentare este reglementată în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Dispoziţiile prezentei legi privind activitatea politică a funcţionarului public parlamentar nu se aplică persoanelor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare."6. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate stabilite potrivit prezentei legi;".7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Prevederile alin. (1) lit. e) referitoare la vechimea în specialitate şi ale alin. (1) lit. i) nu sunt aplicabile funcţionarului public parlamentar care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare sau la grupurile parlamentare.(1^2) Condiţiile de vechime în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se stabilesc de către birourile permanente reunite ale celor două Camere, iar vechimea minimă în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare de execuţie se stabileşte, de comun acord, de către secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului."8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Numirea funcţionarului public parlamentar care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare sau la grupurile parlamentare se face la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, a membrului Biroului permanent respectiv sau a liderului grupului parlamentar, după caz."9. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) La eliberarea din funcţia de secretar general sau din cea de secretar general adjunct din motive neimputabile, prin grija Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului se va proceda la reîncadrarea persoanei respective într-o funcţie publică parlamentară corespunzătoare înalţilor funcţionari publici. (5) La eliberarea din funcţia de şef departament sau de director general din motive neimputabile, se va proceda la reîncadrarea persoanei respective într-o funcţie publică parlamentară corespunzătoare pregătirii profesionale."10. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În funcţiile publice parlamentare de conducere din structurile Camerei Deputaţilor sau Senatului se numesc funcţionari publici cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă, după caz, care îndeplinesc condiţiile stabilite conform art. 11."11. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Promovarea într-o funcţie publică parlamentară superioară se face prin concurs sau examen."12. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să aibă vechimea minimă stabilită conform art. 11 alin. (1^2);".13. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Secretarul general şi secretarul general adjunct al Camerei Deputaţilor şi Senatului beneficiază de indemnizaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare. Ei beneficiază, de asemenea, şi de drepturile prevăzute de Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."14. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile funcţionarilor publici parlamentari care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare."15. La articolul 53, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) trecerea într-o altă funcţie, ca urmare a promovării unui concurs sau examen, sau în cadrul altui compartiment din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz."16. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - Raportul de serviciu încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare a funcţionarului public parlamentar pentru limita de vârstă ori invaliditate."17. La articolul 72, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile pentru limita de vârstă şi vechime integrală ale celor care au ocupat, cel puţin 4 ani, funcţii corespunzătoare funcţionarului public parlamentar în structurile de specialitate ale Parlamentului se recalculează şi se actualizează în acord cu dispoziţiile alin. (3) şi (5), avându-se în vedere venitul brut lunar al funcţionarului public parlamentar în activitate corespunzător funcţiei avute la data pensionării."18. La articolul 79, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită în condiţiile alin. (2) lit. b) de funcţionarul public parlamentar care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare."19. La articolul 89, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) De prevederile art. 39, art. 41 şi ale art. 71-73 beneficiază şi personalul prevăzut la art. 5 alin. (3)."20. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXĂCLASIFICAREAfuncţiilor publice parlamentare şi condiţiile de studiiI. Funcţiile publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
         
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor
    1.Funcţii publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici  
    a)Secretar generalS
    b)Secretar general adjunctS
    c)Şef departament, director generalS
    2.Funcţii publice parlamentare de conducere  
    a)Director, director adjunctS
    b)Şef serviciu, şef secţieS
    c)Şef birouS
  II. Funcţiile publice parlamentare de execuţie din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
         
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor
    1.Consilier parlamentarS
    2.Expert parlamentarS
    3.Consultant parlamentarS
    4.Şef cabinet*)S, SSD, PL, M
    5.Referent**)SSD, PL, M
    6.StenodactilografPL, M
  Notă *) Funcţia de şef cabinet se utilizează la cabinetele membrilor birourilor permanente, la comisiile permanente, la secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi, precum şi la departamente şi la direcţiile generale, după caz. Notă **) Persoanele cu studii generale absolvite cu diplomă, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăşoară activităţi de natura funcţiei publice, potrivit prezentei legi, vor putea fi menţinute în funcţia publică parlamentară ca funcţionar public parlamentar."
   +  Articolul II (1) Prevederile art. 72 şi ale art. 73 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu completările ulterioare, sunt aplicabile şi funcţionarilor publici parlamentari şi personalului contractual din Camera Deputaţilor şi Senat care au vârsta de minimum 55 de ani şi depun cererea de pensionare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu îndeplinirea cumulativă a condiţiei de vechime în muncă de 30 de ani şi în structurile Parlamentului de 14 ani. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile funcţionarilor publici şi personalului din cadrul Consiliului Legislativ - organ consultativ de specialitate al Parlamentului - şi membrilor acestuia, precum şi personalului Curţii Constituţionale asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii similare din structurile Parlamentului.  +  Articolul IIILegea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 221.-------