LEGE nr. 211 din 2 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspecţia Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Inspecţia Socială este înfiinţată potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Inspecţia Socială are în subordine 8 inspectorate sociale regionale, denumite în continuare inspectorate regionale, cu personalitate juridică."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cadrul fiecărei inspecţii regionale se organizează compartimente judeţene de inspecţie socială, fără personalitate juridică, care se înfiinţează la nivelul fiecărui judeţ din regiunea respectivă."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Sociale, atât pentru nivelul central, cât şi pentru inspecţiile regionale, sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse."4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Inspecţia Sociala are ca scop inspectarea activităţilor din domeniul asistenţei sociale, realizata de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele fizice şi juridice, privind prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitaţilor."5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării inspectoratelor regionale;".6. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În îndeplinirea scopului său, Inspecţia Socială are şi următoarele funcţii specifice: a) de control, prin care se realizează verificarea respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor şi a prevederilor legale în domeniu, a modului de asigurare, administrare şi gestionare a prestaţiilor şi serviciilor sociale şi a fondurilor destinate asistenţei sociale, precum şi a performanţei furnizorilor şi a calităţii serviciilor sociale; b) de evaluare, prin care se analizează impactul politicilor şi procedurilor publice implementate în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale, în vederea stabilirii de diagnostice şi elaborării de propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi de eficientizare a alocărilor bugetare necesare dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială; c) de consiliere, prin care se acordă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale îndrumări şi recomandări în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale."7. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activităţile de inspecţie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind misiunile de control, evaluare şi consiliere realizate în domeniul asistenţei sociale."8. La articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi propune instituţiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;".9. La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) asigură în instanţa de contencios administrativ şi în instanţa de judecată apărarea şi reprezentarea intereselor proprii în cazul contestaţiilor formulate împotriva măsurilor de sancţionare dispuse sau în cazul intentării unor acţiuni pe cale judecătorească;".10. La articolul 6, literele f), g) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) realizează inspecţii tematice pentru evaluarea specifică a unor aspecte ale politicilor sociale, ale măsurilor incluse în strategiile naţionale în domeniul asistenţei sociale; g) exercită controlul operativ şi inopinat în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul asistenţei sociale care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului;........................................................................................ m) elaborează propuneri de îmbunataţire a cadrului legislativ din domeniile supuse inspecţiei şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare;".11. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.12. La articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Inspectorii generali adjuncţi sunt numiţi, în urma unui concurs organizat în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea inspectorului general de stat."13. La articolul 9 alineatul (1), literele c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c) stabileşte şi propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse planul anual de control, evaluare şi consiliere;........................................................................................ f) avizează raportul anual de activitate al Inspecţiei Sociale, pe care îl înaintează ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, pentru aprobare, precum şi Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor; g) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii, bugetul necesar organizării şi funcţionării Inspecţiei Sociale şi inspectoratelor regionale;".14. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Inspectoratele regionale sunt conduse de către inspectori sociali-şefi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivelul directorilor executivi din structurile deconcentrate ale ministerelor......................................................................................... (4) Inspectorii sociali-şefi au responsabilitatea coordonării activităţii curente a inspectoratelor regionale şi a îndeplinirii programului anual de activitate stabilit de inspectorul general de stat."15. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sunt inspectori sociali şi inspectorul general de stat, inspectorii generali adjuncţi, precum şi persoanele cu funcţii de conducere de specialitate din aparatul central al Inspecţiei Sociale, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această categorie de funcţionari publici."16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice ale personalului Inspecţiei Sociale se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege. (2) Până la adoptarea unei legi proprii de salarizare, personalul Inspecţiei Sociale va fi salarizat conform dispoziţiilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici."17. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În baza ordinului de misiune, inspectorii sociali îşi pot desfăşura activitatea de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, indiferent de inspecţia regională în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent. (3) În cazul faptelor grave care pun în pericol viaţa şi siguranţa beneficiarilor de servicii sociale, inspectorul social propune autorităţilor competente sau organismelor abilitate prin lege măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii, chiar dacă faptele respective sunt constatate de acesta în afara misiunilor stabilite prin ordin scris."18. La articolul 22, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspecţia Socială preia atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul inspecţiei ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, precum şi ale structurilor sale deconcentrate, stabilite de lege. (3) Personalul cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul inspecţiei, care în prezent este încadrat în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse şi a structurilor sale deconcentrate, va fi preluat prin transfer la Inspecţia Socială, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1)."19. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Sociale, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, clădiri şi alte spaţii necesare exercitării misiunilor."21. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În primul an de la înfiinţare, Inspecţia Socială funcţionează cu un număr total de 350 de posturi, suplimentându-se cu 300 numărul maxim de posturi finanţat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse."22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse va elabora proiectul de lege privind Statutul inspectorului social, la propunerea Inspecţiei Sociale."23. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse va elabora, la propunerea Inspecţiei Sociale, regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 211.----