LEGE nr. 217 din 2 iulie 2007pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 5 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Onorariile percepute pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în cuantum de 2 până la 10% din valoarea de circulaţie a terenurilor agricole şi forestiere, deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a actelor translative de proprietate încheiate în formă autentică. (2) Valoarea de circulaţie a imobilelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în baza expertizelor efectuate şi actualizate conform legii de camerele notarilor publici.  +  Articolul 2 (1) Persoanele autorizate să întocmească documentaţiile cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor privind prestarea de servicii. (2) Refuzul de a presta unele servicii la solicitarea părţii interesate se formulează şi se motivează în scris.  +  Articolul 3Pot să întocmească lucrări de cadastru necesare înscrierii în cartea funciară, precum şi măsurători şi lucrări tehnice de dezmembrare şi alipire, rectificări de hotare ale unităţilor administrativ-teritoriale, rectificări ale limitelor intravilane ale localităţilor, măsurători şi lucrări tehnice necesare întocmirii documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol: a) geodezii, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007; b) absolvenţii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime în activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare la data autorizării.  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentei legi modifică în mod corespunzător alte prevederi legale privind onorariile percepute pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară.  +  Articolul 5În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite onorariile pentru activităţile de specialitate desfăşurate de persoanele fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării acestor înscrieri în cărţile funciare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 217.----