LEGE nr. 195 din 28 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmatorul cuprins:"(3) În vederea stabilirii de către primarie a obligaţiei de plată, în raport cu cotele-parţi indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietaţi individuale, proprietarii şi asociaţiile de proprietari sunt obligaţi sa procedeze la întocmirea documentaţiilor cadastrale şi să le puna la dispoziţia autoritaţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora. (4) În vederea avertizarii populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu alta destinaţie situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale cladirilor expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic au obligaţia de realizare şi amplasare a unor panouri de înştiinţare în dreptul intrarilor în spaţiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica."2. La articolul 4, după litera c) a alineatului (3) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:"d) realizarea şi amplasarea panourilor de înştiinţare în dreptul intrarilor principale în cladirile de locuit expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica în vederea avertizarii populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure."3. La articolul 4, după litera c) a alineatului (3^1) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:"d) aprobarea prin dispoziţie de primar a deciziei de intervenţie privind expertizarea tehnica/proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociaţiile de proprietari notificaţi/notificate/renotificaţi/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) şi alin. (3^1) lit. b) şi c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotarârea asociaţiei, fiindu-i aplicabile prevederile prezentei ordonanţe."4. Alineatul (5) al articolului 4 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(5) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanţă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, dacă nu s-a procedat la realizarea proiectarii, respectiv la începerea execuţiei lucrărilor de consolidare, precum şi la întocmirea documentaţiilor cadastrale, aceste situaţii vor fi constatate prin proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, al primarului general al municipiului Bucureşti."5. După alineatul (5) al articolului 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu urmatorul cuprins:"(6) Autorităţile prevăzute la alin. (5) vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfăşurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuţie. (7) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (5) şi (6), autorităţile administraţiei publice locale vor proceda de îndata la sancţionarea persoanelor vinovate de încălcarea obligaţiilor stabilite de prezenta ordonanţă cu amendă, luarea oricarei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanţelor de judecată, în vederea restrângerii folosinţei spaţiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauza din imobilul supus lucrărilor de consolidare. (8) În cazul cladirilor de locuit incluse în programele anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se vor înscrie şi cotele-parţi indivize din proprietatea comuna care revin fiecarei proprietaţi individuale, masurile de realizare efectiva a lucrărilor, precum şi orice alte acţiuni necesare îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei ordonanţe, vor putea proceda la efectuarea expertizarii, precum şi la contractarea proiectarii şi execuţiei lucrărilor de consolidare."6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementarilor prezentei ordonanţe au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, proiectare sau de execuţie a lucrărilor de consolidare a cladirilor sau a altor asemenea lucrari. În acest scop, persoanele respective vor fi înştiinţate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor. (2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcţiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuţie sau altor asemenea lucrari se va face cu autorizarea instanţei judecatoreşti, prin ordonanţa preşedinţială, potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civila, data cu citarea parţilor. Potrivit aceloraşi dispoziţii, dacă este necesar, instanţa judecătorească va putea dispune restrângerea folosinţei încaperilor din construcţiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfaşurarii lucrărilor de consolidare a construcţiilor în cauza, a persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile supuse consolidării. În cazul în care instanţa dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua sunt aplicabile. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor şi oraşelor şi, respectiv, a primarului general al municipiului Bucureşti sau a executorului judecătoresc, după caz, organele de poliţie, jandarmeria ori alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi sa acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectiva şi fără întârziere a lucrărilor de expertizare, de proiectare şi/sau de execuţie, precum şi pentru punerea în executare a ordonanţei preşedinţiale."7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:"(1^1) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la cererea proprietarului, îl poate despagubi cu valoarea locuinţei, asigurându-i totodata calitatea de chiriaş în spaţiul deţinut."8.La articolul 10, după litera h) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:"h^1) întocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind încheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin acelaşi proces-verbal se vor stabili şi cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor, precum şi modalităţile de restituire a acestor sume;".9. La articolul 10, litera i) a alineatului (1) se abroga.10. Alineatul (2) al articolului 10 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Contractul şi procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) şi h^1) au valoare de înscris autentic şi constituie titluri executorii. Ipoteca legala prevăzută la alin. (1) lit. c), contractul, precum şi procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) şi h^1), însoţite de documentaţia cadastrala, vor fi înscrise în cartea funciara, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în condiţiile prevăzute la art. 11."11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:"(2^1) Creanţele fiscale generate de titlurile executorii prevăzute la alin. (2) se executa silit de către organele competente, în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."12. Articolul 13 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absoluta. Nicio persoana care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinţa în asemenea cazuri."13. Articolul 15 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 15. - Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru execuţia lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinţa din proprietate, precum şi de taxa privind timbrul arhitecturii."14. După articolul 15 se introduc doua noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu urmatorul cuprins:"Art. 15^1. - Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, alte instituţii implicate, precum şi orice alte persoane, în condiţiile legii, au obligaţia sa dea autoritaţilor administraţiei publice locale concursul, precum şi informaţiile necesare îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă.Art. 15^2. - Autorităţile administraţiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile şi acţiunile adresate justiţiei în temeiul prevederilor prezentei ordonanţe, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, precum şi de tarifele pentru intabularea dreptului de ipoteca sau privilegiu în favoarea autoritaţilor administraţiei publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie."15. La articolul 21, după litera c) a alineatului (1) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu urmatorul cuprins:"d) nerespectarea obligaţiei de a depune documentaţia pe baza careia primaria poate să stabileasca obligaţia de plată, în raport cu cotele-parţi indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietaţi individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autorităţile administraţiei publice locale; e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica; f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea cladirilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1) şi notificarea în scris a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare; g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) privind contractarea proiectarii/execuţiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrarii în clasa + de risc seismic a cladirii, respectiv de la data finalizarii proiectului de consolidare."16. La articolul 21, după litera c) a alineatului (2) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu urmatorul cuprins:"d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei; g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei."17. La articolul 21, alineatele (3) şi (4) vor avea urmatorul cuprins:"(3) Contravenţiile se aplică proprietarilor, administratorilor sau autoritaţilor administraţiei publice locale, după caz. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primariilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, şi de către prefect, în cazul autoritaţilor administraţiei publice locale."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 195.---------