LEGE nr. 194 din 28 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 4 iulie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) Activitatea de legiferare reprezinta principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a soluţiilor de dezvoltare economica şi sociala, precum şi pentru exercitarea autorităţii publice."2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:"(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Guvernul defineşte tipurile şi structura documentelor de politica publică."3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:"Evaluarea preliminara a impactului noilor reglementariArt. 6^1. - (1) Evaluarea preliminara a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative şi a celorlalte proiecte de acte normative reprezinta un set de activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvata a iniţiativelor legislative. Evaluarea preliminara a impactului presupune identificarea şi analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative şi bugetare pe care le produc reglementarile propuse. (2) Evaluarea preliminara a impactului proiectelor de acte normative este considerata a fi modalitatea de fundamentare pentru soluţiile legislative propuse şi trebuie realizata înainte de adoptarea actelor normative. (3) Fundamentarea noii reglementari trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborarii proiectului de act normativ, cât şi evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementeaza. (4) Evaluarea preliminara a impactului este realizata de iniţiatorul proiectului de act normativ. În cazul unor proiecte de acte normative complexe, evaluarea impactului poate fi realizata, pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare ştiinţifica, universitaţi societăţi comerciale sau organizaţii neguvernamentale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achiziţiile publice. (5) În vederea elaborarii evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative iniţiate de deputaţi şi senatori, precum şi în cazul celor bazate pe iniţiativa cetaţenilor, membrii Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele şi informaţiile necesare realizării acesteia. (6) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(5) nu este obligatorie în cazul iniţiativelor legislative ale deputaţilor şi senatorilor, precum şi al celor bazate pe iniţiativa cetaţenilor. (7) În cazul elaborarii evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative iniţiate de deputaţi şi senatori, precum şi în cazul celor bazate pe iniţiativa cetaţenilor, membrii Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele şi informaţiile necesare realizării acesteia."4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - (1) În vederea intrarii lor în vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotarârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autoritaţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:"(1^1) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României: a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii; b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum şi cele cu caracter individual, emise de autorităţile administrative autonome şi de organele administraţiei publice centrale de specialitate."6. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ."7. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:"Cuprinsul motivariiArt. 30. - (1) Instrumentul de prezentare şi motivare include conţinutul evaluării impactului actelor normative, cuprinzând urmatoarele secţiuni: a) motivul emiterii actului normativ-cerinţele care reclama intervenţia normativa, cu referire speciala la insuficienţele şi neconcordanţele reglementarilor în vigoare; principiile de baza şi finalitatea reglementarilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluarilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a caror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru ordonanţele de urgenţa vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situaţiei extraordinare care impune reglementarea imediata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenţa, precum şi eventualele consecinţe care s-ar produce în lipsa luării masurilor legislative propuse; b) impactul socioeconomic-efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social şi asupra mediului înconjurator, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor; c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; d) impactul asupra sistemului juridic-implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra legislaţiei în vigoare; compatibilitatea cu reglementarile comunitare în materie, determinarea exacta a acestora şi, dacă este cazul, masurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curţii de Justiţie a Comunitaţilor Europene şi alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; implicaţiile asupra legislaţiei interne, în cazul ratificarii sau aprobării unor tratate ori acorduri internaţionale, precum şi masurile de adaptare necesare; preocuparile în materie de armonizare legislativa; e) consultarile derulate în vederea elaborarii proiectului de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandarilor primite; f) activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ; g) masurile de implementare-modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. (2) În situaţia în care reglementarea propusa se elaboreaza în executarea unui act normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza şi în executarea caruia se emite. (3) Forma finala a instrumentelor de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative trebuie să cuprindă referiri la avizul Consiliului Legislativ şi, după caz, al Consiliului Suprem de Aparare a Ţării, Curţii de Conturi sau Consiliului Economic şi Social. (4) Guvernul stabileşte structura şi conţinutul detaliat al instrumentelor de prezentare şi motivare pentru actele normative iniţiate de Guvern."  +  Articolul IILegea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 194.-----------