LEGE nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizata*)privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale(actualizata pînă la data de 28 iunie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 august 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 28 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 58 din 14 august 1991 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991; ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993; ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994**); LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 22 aprilie 1999; LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000; LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007.**) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicată a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.***) LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992, aprobata şi modificata prin Legea nr. 114/1992, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplică numai în măsura în care nu sînt incompatibile cu dispozitiile sale.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Unitatile economice de stat, indiferent de organul în subordinea caruia îşi desfăşoară activitatea, se organizeaza şi funcţionează, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societăţi comerciale.De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, în condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare.  +  Capitolul 2 Regiile autonome  +  Articolul 2Regiile autonome se organizeaza şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale - industria de armament, energetica, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, posta şi transporturi feroviare -, precum şi unele domenii apartinind altor ramuri stabilite de guvern.  +  Articolul 3Regiile autonome sînt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară.Regii autonome se pot înfiinţa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărîre a organelor judetene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2.  +  Articolul 4Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.Regiile autonome pot înfiinţa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunitati necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relatiile lor din cadrul regiei autonome şi cu tertii sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administratie şi aprobat de organul care a înfiinţat regia respectiva.  +  Articolul 5Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituita.Înstrăinarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau incheierea de tranzactii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort*).------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele valorice prevăzute în art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, în vederea mentinerii valorii lor reale.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.  +  Articolul 7Regia autonoma întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilant contabil şi cont de profit şi pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanţelor.Bilantul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de directiile financiare teritoriale de la sediul regiei în cauza.Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi al regiilor autonome organizate la nivel naţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face în presa locala.-------------Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat şi de art. 41 din ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, fără a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogat integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicată a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 9-------------Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.Subventiile se acordă şi se administreaza de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.  +  Articolul 11Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la bănci.În limitele celor stabilite de Banca Naţionala a României, pentru necesităţi curente, regia autonoma poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie.Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile Băncii Române de Comert Exterior sau alte bănci.  +  Articolul 12Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărîre a autorităţii administraţiei publice locale.Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort şi, după caz, cate un reprezentant al celorlalte ministere cu atribuţii în domeniu, precum şi al consiliului judetean sau local, după caz.Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi numiti în mod obligatoriu dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al regiei autonome.------------Art. 12 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel. (2) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de către cel care i-a numit, potrivit art. 12. În cazul în care revocarea survine fără justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese. (3) Membrii consiliului de administratie: a) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonoma are relatii de afaceri ori interese contrare; b) îşi păstrează calitatea de angajaţi la institutia sau unitatea de la care provin; c) sînt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărîre a consiliului judetean sau local. (4) Consiliul de administratie poate propune celui care l-a numit inlocuirea unui membru necorespunzator.-----------Art. 13 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.  +  Articolul 14În prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului de resort, sau, după caz, administraţiei teritoriale locale, un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.------------Art. 14 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de către LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.  +  Capitolul 3 Societăţi comerciale  +  Articolul 16Unitatile economice de stat, cu excepţia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu raspundere limitata, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Unitatile economice de interes republican se organizeaza ca societăţi comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat.  +  Articolul 18Prin actul de înfiinţare se aproba statutul societatii comerciale şi se vor stabili: a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societatii; b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia; c) modalitatea de prelucrare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie în societate comerciala.În baza actului de înfiinţare, societatea comerciala se inscrie în registrul camerelor de comert şi industrie. Actul de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 19Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformarii în societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societatilor comerciale înfiinţate pe aceasta cale se fac în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 20Initial, capitalul social al societatilor comerciale constituie potrivit art. 17 este detinut integral de statul român sub forma de acţiuni sau părţi sociale, în raport cu forma juridica a societatii şi va fi varsat în intregime la data constituirii societatii.Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobindite cu alt titlu.  +  Articolul 21Societăţile comerciale înfiinţate conform prezentei legi au un acţionar, respectiv detinator de părţi sociale, unic pînă la transferul total sau parţial al acţiunilor sau părţilor sociale către terţe părţi din sectorul public sau privat, din tara sau din strainatate, în conformitate cu legislatia speciala.  +  Articolul 22În vederea pregatirii, organizarii şi coordonarii activităţii de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale se constituie Agentia naţionala pentru privatizare, în subordinea guvernului.Atribuţiile agentiei sînt cele stabilite prin lege speciala, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 23Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agentiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.------------Alin. 2 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 3 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 4 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 5 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 6 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 7 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.------------Alin. 8 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.  +  Articolul 24Societăţile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilant contabil şi cont de profit şi pierderi, în condiţiile prevăzute de lege.Bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Capitolul 4 Concesionarea, inchirierea şi locatia gestiunii-----------Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.-----------Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.  +  Articolul 30Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.  +  Articolul 31Contractul de închiriere se incheie pe bază de licitaţie şi va include clauze de natura să asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.Contractul de închiriere se poate incheia cu orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, de către organul de stat în evidenta şi administrarea caruia se afla bunurile în cauza.  +  Articolul 32Regiile autonome sau societăţile comerciale pot incheia cu persoane fizice ori juridice, române sau straine, contracte de locatie a gestiunii, avînd ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunitati economice din structura lor.Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba prin hotărîre a guvernului.  +  Capitolul 5 Asocierea şi libera concurenta  +  Articolul 33Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activităţi comune care prezinta interes pentru asociaţi. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociaţi se vor stabili prin contractul de asociere.  +  Articolul 34Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele: a) părţile contractante; b) activităţile economice ce se vor realiza în comun; c) contribuţia fiecarei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite; d) condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei; e) modalitatea de impartire a rezultatelor activităţilor economice comune desfăşurate; f) cauzele de incetare a asocierii şi modalitatea de impartire a rezultatelor lichidarii; g) orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei.  +  Articolul 35Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terte persoane juridice sau fizice, române sau straine, în scopul crearii de noi societăţi comerciale.------------Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.------------Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.------------Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.  +  Articolul 39În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societatilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat - întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea - pe criteriul autonomiei functionale şi financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de servicii.Pentru unitatile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi şi Primaria municipiului Bucureşti.  +  Articolul 40Statul îşi poate rezerva activităţi economice pe care să le desfăşoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.  +  Capitolul 6 Dispozitii comune  +  Articolul 41Structura organizatorica şi functionala a regiilor autonome şi a societatilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.Personalul regiilor autonome şi al societatilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societatii comerciale, în functie de studii şi munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.  +  Articolul 42Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploateaza bunuri inchiriate în condiţiile prezentei legi, sînt obligate să-şi desfasoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protectia mediului înconjurător şi sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop.  +  Articolul 43Activitatea regiilor autonome şi a societatilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sînt credite cu dobinzi preferenţiale, comenzi de stat, subventii, impozite şi taxe.Societăţile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenţionate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma initiala.Nu se acordă subventii în caz de bancruta.  +  Articolul 44Regiile autonome şi societăţile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operaţiuni de comert exterior. În acest scop ele urmeaza să îşi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctura, cu consultarea prealabila şi obligatorie a Ministerului Comerţului şi Turismului.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, dispozitiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale sînt şi rămîn abrogate de la data unificarii cursurilor de schimb şi introducerea convertibilitatii interne a leului.  +  Articolul 46Sumele în valută cumparate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agentilor economici la băncile comerciale.-----------Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991.Ministerul Comerţului şi Turismului poate refuza autorizatia de import necesară utilizarii acestor sume numai atunci cînd bunurile al caror import este urmarit se pot procura din tara în condiţii competitive şi numai dacă o asemenea măsura este necesară în scopul echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzător, ministerul poate refuza şi autorizatia de export pentru bunurile strict necesare realizării productiei interne.  +  Articolul 47Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relatiile dintre ele ori între ele şi stat se vor desfăşura pe baze contractuale.Contractele incheiate între agentii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale şi de reglementarile cuprinse în Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile decurgind din prezenta lege.  +  Articolul 48Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele şi în raporturile cu tertii, preturile decurgind din actiunea conjugata a cererii şi ofertei, cu excepţia situaţiei cînd pe piaţa românească nu exista cel puţin trei agenti economici care să comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor în care preturile sînt subvenţionate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urma cazuri preturile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agentii economici.  +  Articolul 49Banca Română de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare la cererea agentilor economici care deţin, în condiţiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenti economici, contra lei.  +  Articolul 50Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestări de servicii cu intreprinzatori straini, cu plata în lei, dacă sumele în moneda românească deţinute de acestia sînt rezultate din exploatarea unor investitii efectuate de ei în România.  +  Articolul 51Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sînt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun.Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Pînă la liberalizarea totala a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.În măsura în care beneficiarul de repartitie constata ca detine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la preţuri ce pot depăşi preturile de cumparare. Asemenea operaţiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. În mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartitie dacă beneficiarul sau îi notifica, înainte de incheierea contractului, că nu este interesat a-şi prelua cota repartizata.Refuzul de încheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a societatii comerciale vinovate.  +  Articolul 53Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi cladiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului şi se administreaza direct de instituţiile cărora le sînt date în folosinţă.Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se dispune altfel.  +  Articolul 54Prevederile prezentei legi se aplică şi companiilor, corporatiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi şi altora asemenea, înfiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicarii legii.  +  Articolul 55Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar îşi inceteaza activitatea pe măsura infiintarii regiilor autonome şi societatilor comerciale potrivit prezentei legi.Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.  +  Articolul 56Personalul centralelor desfiinţate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate în regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, în cazul în care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenţa se suporta de la bugetul statului.  +  Articolul 57Înfiinţarea regiilor autonome şi a societatilor comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepţia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care întreprinderi, institutii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau inchiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agentia naţionala pentru privatizare.  +  Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.La implinirea termenului prevăzut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind incheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materiala, precum şi orice alte dispozitii contrare.De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea şi functionarea în comertul interior a societatilor comerciale pe acţiuni şi a companiilor autonome şi hotărîrea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.PRESEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BIRLADEANUAceastă lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILORMARTIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Presedintelui României,promulgam Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PRESEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------