ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007    Având în vedere necesitatea instituirii unor prevederi legale care să permită ca Fondul Proprietatea să devină operaţional în cel mai scurt timp astfel încât acţionarii să aibă posibilitatea să îşi valorifice acţiunile,în vederea eliminării riscului promovării unor acţiuni în justiţie împotriva statului român,ţinând seama de necesitatea redefinirii instrumentelor prin care urmează a se acordă despăgubirile, precum şi a statutului Fondului Proprietatea - S.A.,pentru unificarea cadrului legislativ în materia acordării despăgubirilor,întrucât înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, distribuirea, admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi începerea propriu-zisă a tranzacţionării acţiunilor emise de Fondul Proprietatea - S.A. şi de entităţile ale căror acţiuni au format capitalul social iniţial al acesteia presupun parcurgerea unor termene procedurale, iar interesul persoanelor despăgubite este de urgentare a acestor proceduri,având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Modificarea şi completarea titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente  +  Articolul UNICTitlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Despăgubirilor acordate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică procedura prevăzută la Capitolul V^1. (5) Până la data la care sursele de finanţare prevăzute la art. 14^1 alin. (4) vor fi operaţionale şi la dispoziţia Direcţiei pentru acordarea despăgubirilor în numerar, plata despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se va face de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, din fondurile transferate în acest scop de la Ministerul Economiei şi Finanţelor."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţionează ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică, din categoria altor organisme de plasament colectiv."3. La articolul 3, literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de despăgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de despăgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia...................................................................... g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate."4. La articolul 3, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:"h) titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumă de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă. Despăgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar până în 500.000 lei se vor plăti astfel: prima tranşă a despăgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranşă a despăgubirilor va fi reprezentată de diferenţa între cuantumul total al despăgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de până la 500.000 lei urmează a se acordă pentru fiecare dosar de despăgubire, cu menţiunea ca în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate de entităţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despăgubire; i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia; j) investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea."5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) drepturile stabilite prin titlurile de despăgubire nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod,cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrăinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolută;...................................................................... c) au o durată limitată de existenţă şi circulaţie, respectiv până la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, după caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, până la preschimbarea lor contra titluri de plată, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;".6. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv."7. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor va derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (2) Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza următoarelor documente: a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată; b) încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizează constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie; c) contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică; d) actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie; e) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; f) raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2); g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare; h) reglementările interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g); i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificările ulterioare; j) prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. g), h) şi i) se depun doar în cazul în care Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare anterior desemnării societăţii de administrare."9. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului "Proprietatea". (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare. (3) Politica de investiţii este stabilită de către Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale: a) Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentului articol; b) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cărora nu se instituie limită de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.; c) Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută; d) Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale; e) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat; f) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup; g) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC; h) valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie să depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile; i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale; j) expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net; k) Fondul "Proprietatea" poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice. (4) Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în: a) valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene; b) valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; c) valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e) valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (5) Ulterior desemnării societăţii de administrare sau ca urmare a procesului de selecţie a acesteia, limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."10. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."11. La articolul 9 alineatul (2), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:(i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;(îi) comisioanele Băncii Comerciale Române sau a băncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României;(iii) indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare;(iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activităţi; b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, după deducerea unui procent de 3% din care se vor plăti:(i) comisioanele Băncii Comerciale Române sau ale băncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională;(îi) indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată;(iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activităţi; d) 3% din sumele încasate de către instituţiile implicate în procesul de privatizare din fiecare vânzare a acţiunilor deţinute la S.C Romtelecom - S.A. până la vânzarea întregii participaţii. Operaţiunea se efectuează de instituţiile publice implicate în privatizare, cu modificarea corespunzătoare a bugetelor de venituri şi cheltuieli."12. După alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Procedurile şi modalităţile de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prevăzut la alin. (2) lit. a) şi b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."13. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vărsat de statul român, prin efectul legii, sub condiţia înregistrării Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului "Proprietatea" se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (2) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. să dispună reprezentanţilor acestei societăţi comerciale ca în cadrul adunărilor generale ale societăţilor la care Fondul Proprietatea a primit participaţii de la Electrica - S.A. să mandateze consiliile de administraţie să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societăţi comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. (3) De la data constituirii Fondului Proprietatea şi până la actualizarea registrelor acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă, drepturile nepatrimoniale aferente acţiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercită de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. în cadrul societăţii menţionate în alin. (2). (4) Se împuterniceşte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca împreună cu Fondul "Proprietatea" şi pe bază de protocol de predare-primire să dispună cu privire la activele menţionate în anexă la punctele 5.1-5.83, cât şi cu privire la alte active ale statului aflate în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul consolidării portofoliului Fondului "Proprietatea", cu observarea valorii stabilite în conformitate cu prevederile art. 9^2 alin. (1) a respectivelor active şi în limita capitalului social iniţial. (5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului "Proprietatea", pe bază de protocol de predare-primire şi fără contraprestaţie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de acţiuni celor menţionate în anexă, în măsura în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deţine sau va deţine o participaţie la capitalul social al societăţilor din anexă, alta decât cea deja transmisă Fondului "Proprietatea". (6) Atât timp cât capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă sau al altor societăţi ale căror acţiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de către statul român este deţinut în totalitate de Fondul "Proprietatea" şi statul român reprezentat prin entităţile menţionate la art. 9 alin.(1) lit. a) - e), în cazul majorărilor de capital cu aporturi în natură ale statului român/respectivelor entităţi, acestea au obligaţia de a transfera Fondului "Proprietatea" acţiuni nou-emise astfel încât cota de participare a Fondului "Proprietatea" în respectiva societate, deţinută anterior iniţierii operaţiunii de majorare, să nu fie diminuată. În termen de 15 zile de la înregistrarea hotărârii de majorare a capitalului social, acţiunile nou-emise se transferă Fondului "Proprietatea" de către entitatea implicată, în numele şi pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu titlu de aport în natură al statului român la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urmând a se proceda în mod corespunzător la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea". (7) Ulterior schimbării structurii acţionariatului menţionate în alin. (6), capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale respective se majorează cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel: a) în condiţiile art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, dacă există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul respectivei legi; b) cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (8) în privinţa Fondului "Proprietatea", dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Până la data de 31 decembrie 2007, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexă al căror capital social este deţinut în totalitate de către Fondul "Proprietatea" şi statul român, prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), îşi vor modifica actele constitutive în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 9^2. - (1) Evaluarea activelor care formează capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" se realizează, în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare să fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2004 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) După înmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contractează servicii de evaluare cu societăţi înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacă este cazul, a hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea Fondului "Proprietatea", analizează corelaţia între valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului "Proprietatea" şi valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise şi transparente. (3) Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social iniţial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", se procedează astfel: a) în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majorează în mod corespunzător, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de majorare se realizează de drept, operaţiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptată în temeiul raportului de evaluare; b) în cazul în care valoarea activelor este mai mică - acţiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite şi aparţin în întregime statului român. (4) Până la data plăţii integrale, acţiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite şi deţinătorilor de titluri de despăgubire sau de conversie. (5) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" şi nu dau dreptul la repartizarea activului societăţii în cazul lichidării acesteia. (6) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot. (7) Acţiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele şi în temeiul prezentei legi şi al reglementărilor emise în aplicarea acesteia."14. După alineatul (1) al articolului 10 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţă prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la majorarea de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţă prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea", în numerar sau în natură, din sursele menţionate în art. 9 alin. (2), art. 9^1 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, se realizează de drept, prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" şi fără a fi necesară aprobarea adunării generale a acţionarilor, fără promovarea vreunei oferte publice şi fără prospect de emisiune, astfel: a) anterior înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - fără acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Economiei şi Finanţelor la valoare nominală; b) ulterior înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aplicabile. (3) Majorările de capital menţionate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotărârile Consiliului de supraveghe al Fondului "Proprietatea" privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă."15. După articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul "Proprietatea", în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie sau distribuţie între surse sau sume, iar după îndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".16. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11 - (1) Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la 31 decembrie 2008. (2) Obligaţia prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privinţa: a) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României, caz în care instituţia publică implicată stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulării şi încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5%; b) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) deţin un număr de acţiuni care, împreună cu cele deţinute de Fondul Proprietatea, nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menţionate în alin. (1); c) societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare."17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Până la desemnarea unei societăţi de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a cărei funcţionare va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare a Fondului Proprietatea. În perioada în care Ministerul Economiei şi Finanţelor este acţionar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitaţii internaţionale, regulamentul de organizare a acesteia, precum şi competenţa comisiei de licitaţie urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societăţii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, emise în aplicarea acesteia. (3) Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Economiei şi Finanţelor. O parte dintre acestea vor fi vândute de către Ministerul Economiei şi Finanţelor investitorilor interesaţi prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită gratuit titularilor titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevăzut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri. (4) În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în termen de 90 de zile de la data înregistrării Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în calitate de AOPC, Ministerul Economiei şi Finanţelor va lansa o ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", într-un procent ce urmează a fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Economiei şi Finanţelor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare. Toate cheltuielile aferente operaţiunilor derulării ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate operaţiunile necesare derulării în bune condiţii a ofertei publice secundare lansată de Ministerul Economiei şi Finanţelor vor fi desfăşurate de Fondul Proprietatea. (5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. (6) Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei şi Finanţelor poate să deruleze alte oferte publice de vânzare şi să vândă sau să cumpere acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" în condiţiile legii.(7)Admiterea acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) şi art. 215 în privinţa plăţii integrale a acţiunilor şi art. 217 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate iniţia procedura necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe pieţe internaţionale de instrumente financiare. (8) Acţiunile neplătite se tranzacţionează numai după depunerea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a dovezii plăţii integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisă de un auditor financiar/evaluator înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (9) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va adopta reglementări pentru punerea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de acesta."18. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos: a) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", fiecare acţiune dă dreptul la un vot; b) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot; c) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, d) participaţiile deţinute de un acţionar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acţiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, două acţiuni dau dreptul la un vot, acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot. (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică Ministerului Economiei şi Finanţelor. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepţia majorărilor de capital care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului "Proprietatea", este necesară, atât la prima, cât şi la a doua convocare, prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. (4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare pentru adoptarea unei hotărâri pentru schimbarea societăţii de administrare, este necesară la prima adunare prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. (5) Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului "Proprietatea", acţionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numărului de acţiuni şi asupra cvorumului, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun în materie."19. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Comisia Centrală este formată din 9 membri şi are următoarea componenţă: a) preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; b) vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar; c) vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul proprietăţii funciare, şi vicepreşedintele Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată şi Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului; e) doi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor; f) doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei."20. După articolul 13, se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor coordonează procesul de acordare a despăgubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale, precum şi activităţile necesare implementării prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de plată, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar."21. Alineatul (2) al articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia Centrală va lucra în şedinţă în prezenţa a minim 7 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenţi".22. După articolul 14, se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Se înfiinţează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în structura Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare Direcţia, a cărei activitate va fi coordonată de un vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor numit prin decizie a primului-ministru. (2) Numărul vicepreşedinţilor cu rang de subsecretar de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se suplimentează de la doi la trei. (3) Atribuţia principală a Direcţiei constă în acordarea de despăgubiri în numerar persoanelor îndreptăţite cărora li s-au emis titluri de plată, conform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia, în limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h. Plata sumelor înscrise în titlurile de plată se face într-o singură tranşă în cazul despăgubirilor în numerar de maxim 250.000 lei şi în 2 tranşe pe o perioadă de 2 ani în cazul despăgubirilor în numerar în cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele îndreptăţite la despăgubiri în cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despăgubiri în numerar în cuantum de maxim 500.000 lei, diferenţa urmând a fi acordată în acţiuni la S.C. - "Fondul Proprietatea " S.A. (4) Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură, până la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A, din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea".23. Alineatul (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispoziţiilor sau după caz, a ordinelor."24. După alineatul (2) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi alin. (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale vor fi centralizate pe judeţe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.(2^2) Deciziile/dispoziţiile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2) vor fi însoţite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parţial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deţinute de entitatea învestită cu soluţionarea notificării."25. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. (1) După emiterea titlurilor de despăgubire aferente, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va emite, pe baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite, un titlu de conversie şi/sau un titlu de plată. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, în vederea conversiei în acţiuni, iar titlurile de plată vor fi remise Direcţiei pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată. (2) În cazul în care în titlul de despăgubire au fost individualizate mai multe persoane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre acestea, despăgubirile în numerar, în limita sumei prevăzute la art. 14^1 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procură încheiată în formă autentică. În cazul în care în titlul de despăgubire emis a fost stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre persoanele îndreptăţite individualizate în cuprinsul acesteia, despăgubirile în numerar urmează a fi acordate fiecăreia dintre persoanele îndreptăţite, în cotele indicate în titlul de despăgubire, raportate la suma prevăzută la art. 14^1 alin. (3)."26. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, intitulat "Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea", cuprinzând articolele 18^1 - 18^9, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea"  +  Secţiunea 1 Valorificarea titlurilor de despăgubireArt. 18^1. - (1) Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deţinătorii acestora într-una din modalităţile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar. (3) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilităţi de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcţie de opţiunea sa: a) să solicite primirea exclusiv de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau b) să solicite primirea de titluri de plată, în condiţiile art. 14^1 şi cu respectarea termenelor şi a limitărilor prevăzute la art.3 lit. h) din lege şi, până la concurenţa despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". (4) Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea".Art. 18^2. - În cazul prevăzut la art. 18^1 alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel: a) dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcţie, care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenţei disponibilităţilor financiare; b) dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite şi după reţinerea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi instructează depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea". c) dacă optează pentru primirea de despăgubiri în numerar şi acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită şi un titlu de conversie, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlul de despăgubire şi valoarea înscrisă în titlul de plată. Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).Art. 18^3. - În cazul prevăzut la art. 18^1 alin. (3) lit. a), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 18^2 lit. b).Art. 18^4. - (1) În cazul prevăzut la art. 18^1 alin. (3) lit. b), se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 18^2 lit. c).Art. 18^5. - (1) Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condiţiile menţionate la art. 18^1 - 18^4, cu luarea în considerare a următoarelor reguli: a) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluţia prevăzută la art. 18^2 lit. a) şi/sau pentru cea de la art. 18^2 lit. b), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. b) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depăşeşte 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluţia prevăzută la art. 18^1 alin. (3), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. Dacă aceeaşi persoană deţine, singură sau împreună cu alte persoane, titluri de despăgubire, având ca obiect acelaşi imobil, şi optează atât pentru primirea de titluri de plată, cât şi pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plată se va emite până la concurenţa sumei de 500.000 lei, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire emise, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisă în titlurile de despăgubire şi titlul de plată emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie. (2) Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane se stabileşte cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire.Art. 18^6. - (1) În toate cazurile, depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" înregistrează transferul acţiunilor din contul Ministerului Finanţelor Publice în cel al titularilor titlurilor de despăgubire sau al celor de conversie în registrul acţionarilor societăţii numai în baza şi corespunzător instrucţiunii scrise primite de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. (2) Depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" alocă şi distribuie coduri confidenţiale pentru conturile acţionarilor Fondului "Proprietatea", în condiţiile reglementărilor aplicabile şi ale contractului încheiat cu Fondul "Proprietatea".  +  Secţiunea A 2-A Reguli de atribuire a acţiunilor emise de Fondul ProprietateaArt. 18^7. - (1) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendată de la data înregistrării la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investiţii de tip închis şi până la data stabilită conform prevederilor alin.(2) al prezentului articol. Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominală. (2) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" va reîncepe în ziua de luni a celei de-a doua săptămâni calendaristice ulterioare primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare a acţiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat în alineatele următoare. (3) După reluarea în conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor, care se stabileşte astfel: a) în cazul conversiilor care se realizează în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat este egal cu preţul mediu de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate la încheierea celei de-a 60-a şedinţe de tranzacţionare; b) în cazul conversiilor care se realizează începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat de tranzacţionare este egal cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate.Art. 18^8. - (1) Începând cu cea de-a saizeci şi una şedinţă de tranzacţionare, zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, Bursa de Valori Bucureşti S.A. va publică pe pagina sa de internet şi va comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare. (2) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, anterioare depunerii titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie. (3) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare. (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi va instructa depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea", astfel încât persoana respectivă să fie înregistrată în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea" în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. (5) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi depozitarul central vor stabili modul şi condiţiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin convenţii legal încheiate.Art. 18^9. - Dispoziţiile prevăzute la art. 18^1 - 18^8 intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007."27. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Plângerea suspendă exerciţiul dreptului de opţiune asupra titlului de despăgubire al titularului. (2) Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească. (3) În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează procedura prevăzută la capitolul V^1".28. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, intitulat "Răspunderi şi sancţiuni", cuprinzând articolul 20^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VI^1Răspunderi şi sancţiuni"Art. 20^1. - (1) Încălcarea prevederilor art. 9^1 alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) se realizează de către organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale."29. Fondul Proprietatea are obligaţia de a transfera de îndată pachetele de acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A. şi a Companiei Naţionale Loteria Română - S.A. către Ministerul Economiei şi Finanţelor.30. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI, se abrogă punctul 1.22.31. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Ministerul Finanţelor Publice se abrogă punctele 2.1, 2.2 şi 2.3.32. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Ministerul Finanţelor Publice, punctul 2.4. se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.4. - sumele obţinute din recuperarea drepturilor valutare deţinute de statul român din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, conform art. 9 alin. (2) lit. a) şi b)."33. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei, se abrogă punctul 3.1.34. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului, se abrogă punctele 4.1, 4.2. şi 4.3.35. La anexa de la titlul VII privind transferul participaţiilor de la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului, se abrogă punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 5.69, 5.74, 5.75, 5.76, 5.81, 5.83.  +  Titlul II Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuzivArt. 1. - (1) În scopul reîntregirii capitalului social vărsat al Fondului "Proprietatea", la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se transferă Fondului "Proprietatea" următoarele:1. De la Ministerul Transporturilor se transferă următorul pachet de acţiuni:1.1. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - 1.369.125 acţiuni2. De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se transferă următoarele pachete de acţiuni:2.1. S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. - 2.599.134 acţiuni2.2. S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - 2.210.067 acţiuni2.3. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. - 4.536.869 acţiuni2.4. S.C. Conpet - S.A. - 346.301 acţiuni2.5. S.C. Enel Electrica Banat "S.A.- 4.634.741 acţiuni2.6. S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. - 3.389.701 acţiuni2.7. S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A.- 5.022.348 acţiuni2.8. S.C. E.ON Moldova Furnizare - S.A. - 1.393.872 acţiuni2.9. S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. - 3.259.176 acţiuni2.10. S.C. CEZ Distribuţie S.A. - 12.874.225 acţiuni2.11. S.C. CEZ Vânzare - S.A. - 12.874.225 acţiuni2.12. S.C. Electrica Transilvania Nord - S.A.- 3.332.503 acţiuni2.13. S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. - 3.898.704 acţiuni2.14. S.C. Petrom - S.A.- 5.791.079.578 acţiuni2.15. S.C. Romaero - S.A. - 1.311.691 acţiuni2.16. Societatea Naţionala a Sării - S.A. - 2.005.884 acţiuni2.17. S.C. Romplumb - S.A.- 1.595.520 acţiuni2.18. S.C. Simtex S.A.- 132.859 acţiuni2.19. S.C. Zirom Giurgiu - S.A. - 3.624.346 acţiuni2.20. S.C. Delfincom - S.A.- 645.647 acţiuni2.21. Societatea Naţională Plafar S.A. - 99.310 acţiuni2.22. S.C. IAR - S.A. - 2.622.273 acţiuni2.23. S.C. Electromecanica Ploieşti - S.A.- 1.002.301 acţiuni2.24. Compania Naţională Romarm filiala Uzina Mecanică Bucureşti S.A.- 2.951.053 acţiuni2.25. S.C. Centrofarm Bucureşti - S.A.- 57 acţiuni2.26. S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. - 15 acţiuni2.27. S.C. Comcereal Fundulea - S.A.- 5.159 acţiuni2.28. S.C. Electroconstrucţia Elco Cluj-Napoca S.A. - 165.206 acţiuni2.29. S.C. FECNE Bucureşti - S.A.- 36 acţiuni2.30. S.C. Laromet Bucureşti - S.A.- 1.634 acţiuni2.31. S.C. Prestări Servicii Bucureşti - S.A.- 6.346 acţiuni2.32. S.C. Primcom Bucureşti - S.A.- 12 acţiuni2.33. S.C. Remat Timiş Timişoara S.A.- 5.765 acţiuni2.34. S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. - 11.968 acţiuni (2) Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevăzute la alin. (1) se realizează de drept, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorii societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale emitente ale acţiunilor transferate având obligaţia de a actualiza din oficiu registrele acţionarilor şi acţiunilor. În cazul în care registrele acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale respective sunt ţinute de depozitarul central sau de societăţi de registru, actualizarea registrelor se realizează de depozitarul central sau de societatea de registru, după caz, pe baza cererii Fondului "Proprietatea". (3) Evaluatorul desemnat în conformitate cu art. 9^2 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, va evalua şi valoarea activelor prevăzute la alin. (1), în conformitate cu metoda următoare: în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2006, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2006 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul, prin hotărâre, poate regulariza numărul acţiunilor operatorilor economici prevăzuţi la alin.(1), transferate de la Ministerul Transporturilor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la S.C. Fondul Proprietatea S.A. în funcţie de evidenţele oficiale ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.Art. 2. - (1) Dacă raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, constată că valoarea activelor prevăzute în anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cumulată cu valoarea activelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul titlu este inferioară valorii capitalului social, astfel cum a fost stabilit prin hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., capitalul social al Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A va fi reîntregit cu diferenţa dintre suma de 14.240.540.675 lei şi valoarea determinată în urma evaluării. (2) În termen de maxim 3 luni de la data întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că valoarea activelor stabilită în condiţiile alin. (1) este inferioară valorii capitalului social al Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A., Guvernul va stabili sursele din care va fi reîntregit capitalul social al Societăţii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A.Art. 3. - (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin calitatea de acţionar al Fondului "Proprietatea" pot opta în termen de 6 luni calculat potrivit prevederilor art. 18^9 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, între a-şi menţine calitatea de acţionar al Fondului Proprietatea, în condiţiile existente anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despăgubire în urma căreia au dobândit calitatea de acţionar. (2) Absenţa opţiunii în termenul prevăzut la alin. (1) prezumă acordul pentru menţinerea calităţii de acţionar. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va instructa depozitarul central să transfere direct acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" şi deţinute de persoana respectivă din contul acesteia în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita anularea conversiei dacă, până la data depunerii solicitării la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, nu au efectuat acte de dispoziţie asupra acţiunilor dobândite în urma conversiei sau nu au constituit garanţii asupra acestora, care să determine imposibilitatea transferării acestora, împreună cu toate drepturile aferente, din contul persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (5) La data depunerii solicitării scrise Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va instructa depozitarul central să blocheze transferul acţiunilor Fondului "Proprietatea" deţinute de persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei. (6) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în prezentul articol se plătesc din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transferă de drept şi fără contraprestaţie de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul "Proprietatea" creanţa împotriva Societăţii Comerciale World Trade Center Bucureşti S.A., împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului (creanţa împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului fiind denumite în continuare creanţa). După valorificarea creanţei de către Fondul "Proprietatea" prin orice metodă aleasă de către acesta, pentru valoarea recuperată, Fondul "Proprietatea" va emite acţiuni noi care vor reveni în întregime şi de drept statului român, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor.Art. 5. - (1) Se suplimentează cu 25 posturi, încadrate conform Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, numărul maxim de posturi aprobat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pe anul 2007. (3) Până la data modificării prevăzute la alin. (2), pentru asigurarea finanţării posturilor prevăzute la alin. (1), se suplimentează bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, de la fondul de rezervă, conform prevederilor legale în vigoare.Art. 6. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii economici prevăzuţi în anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 şi 2006 către bugetul de stat sau bugetele instituţiilor publice implicate, vor vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea. (2) În termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii economici vor recupera contravaloarea dividendelor prevăzute la alin. (1) conform metodologiei de restituire/compensare aprobată prin hotărâre a Guvernului. (3) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, aceştia vor fi obligaţi să plătească dobânda legală pe fiecare zi de întârziere.Art. 7. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre regulamentul de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare şi caietul de sarcini al licitaţiei, documente ce vor fi întocmite de către Fondul Proprietatea. Componenţa comisiei care va derula procesul de selecţie se stabileşte prin decizie a Primului-Ministru. (2) Până la aprobarea prin hotărâre a Guvernului a regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare şi a caietului de sarcini al licitaţiei, Fondul Proprietatea are obligaţia de a selecta consultanţii financiari şi juridici necesari selecţiei societăţii de administrare. (3) Cheltuielile aferente procedurilor de selecţie a consultanţilor financiari, consultanţilor juridici şi a societăţii de administrare se suportă din bugetul Fondului Proprietatea. (4) Transferul administrării Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A. din responsabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor către societatea de administrare a investiţiilor desemnată cu respectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia.Art. 8. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte destinaţii cu caracter social pentru sumele provenite din vânzarea acţiunilor pe care statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, le deţine la Fondul "Proprietatea" şi din dividendele cuvenite statului român de la Fondul Proprietatea.Art. 9. - (1) Atribuţiile prevăzute în Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina Cancelariei Primului-Ministru se preiau de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. (2) Titlurile de despăgubire emise de Cancelaria Primului-Ministru rămân valabile.Art. 10. - Până la data la care vor fi numiţi cei doi membri în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aceasta va funcţiona în continuare cu numărul de 7 membri, iar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrală va emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia şi va lucra în şedinţă în prezenţa a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea voturilor celor prezenţi.Art. 11. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Norme metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 28 iunie 2007Nr. 81.-----------