ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, Ministerul Culturii şi Cultelor poate finanţa, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile şi rambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, un program naţional pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban,având în vedere necesitatea asigurării prompte, eficiente şi transparente, începând cu anul 2007, a finanţării proiectelor prioritare de investiţii în infrastructură culturală în mediul rural şi mic urban - reabilitarea, modernizarea, dotarea aşezămintelor culturale, finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi construirea de noi sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile în care acestea nu există,în considerarea faptului că destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente,ţinând cont de faptul că Programul naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban nu poate fi demarat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, deoarece:- textul actului normativ nu precizează clar posibilitatea finanţării de către Ministerul Culturii şi Cultelor a autorităţilor administraţiei publice locale;- textul actului normativ nu face referire la posibilitatea finanţării lucrărilor de finalizare a clădirilor noi aflate în curs de execuţie care au o pondere importantă în activităţile programului;- complementaritatea obiectivelor Programului naţional de dezvoltare rurală cu cele ale Programului naţional instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, impune clarificarea rolului Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în implementarea Programului,luând în considerare că dispoziţiile actelor normative trebuie să fie clare şi neechivoce, se consideră necesar a se preciza în mod expres în textul actului normativ următoarele aspecte:- faptul că Programul naţional pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban este un program prioritar, care poate fi finanţat din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare;- lucrările de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural cad în responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban cad în responsabilitatea Ministerului Culturii şi Cultelor;- proiectarea şi construirea de noi sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, cad în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestui minister;- posibilitatea finanţării de către Ministerul Culturii şi Cultelor a proiectelor întocmite de către autorităţile administraţiei publice locale;- diversitatea obiectivelor Programului şi a surselor sale de finanţare impune proceduri distincte de evaluare şi selecţie a proiectelor şi constituirea unor comisii de evaluare şi selecţie specifice fiecărui obiectiv,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pot finanţa din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program."2. Alineatul (3) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Programul are ca principale obiective: a) proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban; b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural; c) finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban."3. Alineatul (3^1) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. a) se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare."4. După alineatul (3^1) al articolului 21 se introduc trei noi alineate, alineatele (3^2), (3^3) şi (3^4), cu următorul cuprins:"(3^2) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. b) se realizează prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), având ca sursă de finanţare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.(3^3) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. c) se finanţează de către Ministerul Culturii şi Cultelor din sume alocate prin transferuri către bugetele locale.(3^4) Dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3), se va face cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru: a) întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială; b) diversificarea ofertei culturale; c) creşterea gradului de acces şi participare a populaţiei rurale la viaţa culturală."5. Alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3^1) şi (3^3), autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, elaborează şi propun, pe baza unei documentaţii justificative, proiecte care trebuie să fie însoţite de programe şi proiecte culturale desfăşurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum şi de garanţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului pentru construcţie, reabilitare, modernizare, dotare şi/sau finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale."6. După alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cadrul Programului, pentru proiectele finanţate conform prevederilor art. 21 alin. (3^2), beneficiarii vor respecta procedura specifică de implementare a PNDR."7. Alineatul (2) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Valorile maxime ale finanţărilor alocate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. c) se vor stabili prin Ghidul operaţional."8. Alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea implementării obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. a) şi c) se constituie Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Asociaţiei Comunelor şi al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort sau prin decizie a preşedintelui asociaţiei, după caz."9. După alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(4) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a), Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor vor elabora Ghidul operaţional care va cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va elabora norme metodologice pentru derularea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a) prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. (6) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. c), Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora Ghidul operaţional care va cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi reguli privind implementarea, monitorizarea şi raportarea activităţilor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (7) Comisia constituită potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autorităţile administraţiei publice locale care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 22 şi aprobă finanţarea celor care întrunesc criteriile prevăzute în ghidurile operaţionale specifice fiecărui obiectiv. (8) În vederea implementării obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. b), la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se constituie grupuri de lucru la care vor participa reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din cadrul Autorităţii de management pentru PNDR şi, respectiv, din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, desemnaţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."10. Articolele 24 şi 26 se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 65.---------