ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007  Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, a fost prevăzută înfiinţarea în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a Autorităţii Naţionale pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care urma să preia atribuţiile Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. Până la această dată autoritatea nu a fost organizată, întrucât reanalizarea cadrului de funcţionare a dus la concluzia necesităţii transformării acestei autorităţi în agenţie, structură adecvată atribuţiilor pe care aceasta urmează să le îndeplinească.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a acestei instituţii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în scopul implementării şi operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. (2) ASSI are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. (3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale. (4) ASSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (5) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ASSI se asigură integral din venituri proprii.  +  Articolul 2În realizarea obiectului său de activitate, ASSI are următoarele atribuţii principale: a) dezvoltă şi operează Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene; b) reglementează activităţile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în condiţiile legii; c) implementează, coordonează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii proprii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; d) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă; e) înaintează către ministerul de specialitate propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale; f) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice; g) selectează procesatorii de plăţi online cu card în cadrul proiectului "Ghişeul virtual de plăţi"; h) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; i) poate acorda consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; j) poate încheia convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; k) poate fi membru sau membru fondator al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi poate participa la activităţile acestora; l) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate; m) urmăreşte interoperabilitatea aplicaţiilor de guvernare prin mijloace electronice; n) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; o) exercită oricare alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) ASSI colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale. (2) În activitatea sa ASSI este sprijinită de un comitet consultativ, format din 5 membri, dintre care unul este reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, iar unul al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Numirea membrilor şi regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (4) ASSI poate prelua, în condiţiile legii, infrastructuri de comunicaţii ale altor instituţii publice.  +  Capitolul II Conducerea, structura organizatorică şi asigurarea surselor de finanţare a activităţii  +  Articolul 4 (1) Conducerea ASSI este asigurată de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele este ordonator de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice. (3) La nivelul ASSI se constituie comisii tehnice pentru susţinerea activităţii de reglementare şi supraveghere. Membrii comisiilor vor fi nominalizaţi de conducătorii instituţiilor implicate. (4) Prin decizie a preşedintelui ASSI se pot constitui comitete şi pe alte domenii de activitate. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite decizii, care pot avea caracter normativ sau individual. (6) Deciziile prin care se adoptă norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (8) Numirea în funcţie atât a preşedintelui, cât şi a celor 2 vicepreşedinţi se face în urma susţinerii şi promovării unui concurs, în condiţiile legii. (9) Salariul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în condiţiile legii. (10) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASSI. (11) Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale altei persoane din structura organizatorică a ASSI.  +  Articolul 5 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale ASSI se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (2) La nivelul ASSI se pot constitui unităţi de management al proiectului, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Veniturile proprii ale ASSI se asigură din următoarele surse: a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii; b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate; c) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; d) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; e) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ASSI şi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ASSI se aprobă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul finanţelor publice. (2) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 8 (1) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, ASSI dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului şi la bănci comerciale, în condiţiile legii. (2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare şi pentru garantarea obligaţiilor asumate, ASSI poate constitui depozite în condiţiile legii. (3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de lege în sarcina sa, ASSI poate contracta credite bancare sau împrumuturi interne sau externe, în lei sau în valută.  +  Articolul 9 (1) Personalul ASSI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Pentru asigurarea continuităţii furnizării serviciilor, implementării şi operării sistemelor informatice ale administraţiei publice ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul necesar este preluat, pe bază de protocol de predare-preluare, urmat de încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu menţinerea nivelului de salarizare prevăzut prin actele normative în vigoare şi a tuturor drepturilor dobândite în temeiul contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ASSI se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ASSI. (4) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ASSI se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (5) Salarizarea personalului ASSI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul clădire şi teren din Bucureşti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităţi, sursele de finanţare aferente atribuţiilor specifice, o cotă parte stabilită prin protocol, din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi un număr de 10 autoturisme cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe lună. (2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Virarea sumelor prevăzute la alin. (1) în contul ASSI se va efectua, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului de predare-preluare, din disponibilităţile bugetare existente. (4) Consumul mediu de carburant pe autovehicul este de 350 de litri pe lună. (5) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat prin prezentul act normativ. (6) Paza sediilor ASSI se organizează şi se efectuează cu efective de jandarmi.  +  Articolul 11Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Atribuţiile specifice în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se preiau de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se exercită prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, finanţată integral din venituri proprii."2. Alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe."4. La articolul 30 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale», în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3)."  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei are în subordine Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale şi în coordonare directă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 3 şi 5."2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei", cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 5
       
    UNITĂŢILE  care funcţionează în subordinea  Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei:
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale"
   +  Articolul 13Alin. (1) al art. 7^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7^2. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, acesta din urmă putând delega atribuţiile prevăzute personalului Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul interimar al comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Laszlo BorbelyMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007Nr. 73.-------