HOTĂRÂRE nr. 640 din 20 iunie 2007privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se desfiinţează prin reorganizare prin absorbţie de către această agenţie. (2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, precum şi Direcţia evidenţă şi monitorizare din structura Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Drepturile şi obligaţiile Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, arhiva, documentele, bazele de date, precum şi bunurile mobile şi imobile aferente activităţii acestuia se preiau de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între cele două instituţii publice, cu excepţia celor în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, preluate de către Oficiul Român pentru Imigrări, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. (2) Atribuţiile Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, precum şi posturile aferente acestuia, altele decât cele din domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, se preiau de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, care se desfiinţează, atribuţiile Direcţiei protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi ale Direcţiei evidenţă şi monitorizare, a căror activitate se reorganizează, vor fi exercitate prin aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi, respectiv, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor funcţiona următoarele compartimente organizatorice: a) Direcţia aplicare instrumente juridice bilaterale; b) Direcţia protecţie drepturi cetăţeni români care lucrează în străinătate; c) Direcţia informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.  +  Articolul 4 (1) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul direcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), se preia şi se redistribuie la compartimentele organizatorice prevăzute la art. 3 alin. (2), în condiţiile legii. (2) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, cu excepţia celui care se preia de către Oficiul Român pentru Imigrări în temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007, se preia şi se redistribuie în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii; b) monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional/teritorial; c) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională; d) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; e) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; f) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii; g) îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritară «Modernizarea serviciului public de ocupare»; h) gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; i) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii; j) asigură aplicarea în domeniul circulaţiei forţei de muncă a instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state; k) asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri; l) colaborează cu instituţiile competente din ţară şi din străinătate în vederea asigurării şi protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; m) asigură consiliere în litigii şi conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv; n) realizează monitorizarea şi coordonarea aplicării instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state, precum şi evidenţa circulaţiei forţei de muncă; o) realizează acţiuni de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care lucrează în străinătate; p) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse modificarea şi, după caz, completarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale; b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale; c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu."3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - În structura Agenţiei Naţionale se înfiinţează, la nivel de direcţie, următoarele compartimente funcţionale: a) Direcţia aplicare instrumente juridice bilaterale; b) Direcţia protecţie drepturi cetăţeni români care lucrează în străinătate; c) Direcţia informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.Art. 6^2. - (1) Personalul compartimentelor funcţionale prevăzute la art. 6^1 este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar, după caz."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 3.517 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care pentru aparatul central 260 de posturi, 3.127 de posturi pentru agenţiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale şi 15 posturi pentru Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu."6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale."8. La articolul 18, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) realizarea recrutării şi plasării forţei de muncă în străinătate."9. Titlul secţiunii a 4-a "Unităţile de implementare a programului" şi articolele 49-55 se abrogă.10. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.11. Anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 640.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la statut)-----------------------                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ             a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă                                            Numărul maxim de posturi = 260                      ┌──────────────────────────┐                      │CONSILIUL DE ADMINISTRATIE│                      └────────────┬─────────────┘                   ┌───────────────┴────────────────┐   ┌─────┬─────────┤PRESEDINTELE AGENTIEI NAŢIONALE ├─────────────┬─────┐   │ │ │PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ │ │ │   │ │ └────────┬─────────────┬─────────┘ │ │   │ │ │ CABINETUL │ │ │   │ │ │PRESEDINTELUI│ │ │   │ │ └──────┬──────┘ │ │   │ │ │ │ │   │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ │   │ │ │SECRETARIATUL GENERAL│ │ │   │ │ └──────────┬──────────┘ │ │   │ │ │ │ │   │ │ │ │ │   │ │ ┌─────┬─────┬─────┬──┴──┬─────┬─────┬────┬────┐ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ A │ │ B │┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ L │ │ M │ └───┘ └───┘│ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I ││ J ││ K │ └───┘ └───┘            └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘└───┘└───┘LEGENDA:--------A - DIRECTIA AUDIT INTERN ŞI CONTROLB - DIRECTIA RESURSE UMANE ŞI SALARIZAREC - DIRECTIA ANALIZA PIEŢEI MUNCII ŞI PROGRAME DE OCUPARED - DIRECTIA FORMARE PROFESIONALAE - DIRECTIA ECONOMICAF - DIRECTIA JURIDICA ŞI METODOLOGIEG - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALEH - DIRECTIA MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATEI - DIRECTIA APLICARE INSTRUMENTE JURIDICE BILATERALEJ - DIRECTIA PROTECTIE DREPTURI CETATENI ROMÂNI CARE LUCREAZA IN STRAINATATEK - DIRECTIA INFORMARE, CONSILIERE ŞI MEDIERE PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA IN STRAINATATEL - DIRECTIA COMUNICARE ŞI SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIEM - ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la statut)-----------------------PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul de carburanţipentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine  ┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────────┐ │Nr. │ │ Tipul mijlocului │ Parcul │ Consum de │ │crt.│ Activităţile │ de transport │ normat │carburanti(litri/│ │ │ specifice │ │ │ luna/vehicul*) │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 1. │Agentia Naţionala │autoturism │ 4 │ 300 │ │ │(aparatul propriu) ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │autovehicul pentru │ 1 │ 350 │ │ │ │transport persoane │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 2. │Agentiile teritoriale │autoturism │ 95 │ 250 │ │ │(aparatul propriu) ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │şalupa şi ponton │ 1 │ 1500 │ │ │ │(capacitate de până │ │ │ │ │ │la 30 persoane) │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 3. │Centre regionale │autoturism │ 12 │ 250 │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 4. │Centrul Naţional de │autoturism │ 1 │ 250 │ │ │Formare Profesionala a ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │Personalului Propriu │autovehicul pentru │ 1 │ 350 │ │ │ │transport marfa │ │ │ └────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────────┘_____________*)Nu se considera depăşiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat, în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitatile subordonate Agentiei Naţionale.-----------