HOTĂRÂRE nr. 422 din 14 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 25 iunie 2007    În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul UNICRegulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325 din 24 august 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 august 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La plecarea în concediu de odihnă judecătorii şi procurorii au dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu prevăzută la alin. (1), şi la o primă de concediu egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puţin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi indemnizaţia de concediu se acordă o singură dată."2. La articolul 13, literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) încălcarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Judecătorii şi procurorii au dreptul, la cerere, la concedii plătite pentru formare profesională, în următoarele situaţii: a) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în ţară sau în străinătate; b) pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, a examenelor pentru doctorat şi a concursului de promovare în funcţii de execuţie. (2) Durata concediilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă de către conducerea instituţiei, în funcţie de durata cursurilor ori a specializărilor efectuate. (3) Pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, judecătorii stagiari şi procurorii stagiari au dreptul la un concediu plătit de 30 de zile într-un an calendaristic. (4) Pentru participarea la concursul de admitere la doctorat, susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică la încheierea programului de pregătire universitară avansată şi elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, precum şi pentru susţinerea concursului de promovare în funcţii de execuţie, judecătorii şi procurorii au dreptul la un concediu plătit ce nu poate depăşi 10 zile pentru fiecare examen, într-un an calendaristic."4. Alineatul (2) al articolului 16 se abrogă.5. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale. Durata însumată a acestor concedii nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare într-un an calendaristic."6. La alineatul (2) al articolului 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 7 ani, pe perioada indicată în certificatul medical;".7. Alineatul (2) al articolului 19 se abrogă.8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. (2) În perioada concediului prevăzut la alin. (1) judecătorii şi procurorii au dreptul la o indemnizaţie stabilită potrivit legii."9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria judecătorului sau a procurorului - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului sau soţiei ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare; d) controlul medical anual - o zi lucrătoare."10. La alineatul (1) al articolului 24, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii de către secretarul general, iar pentru cel care ocupă funcţii de execuţie de către directori sau, după caz, de şefii serviciilor ori birourilor independente."11. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedinţii curţilor de apel şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea aduc la cunoştinţă preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii perioada în care vor efectua concediul de odihnă, cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării în concediu."12. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Nu constituie vechime în magistratură şi nici vechime efectivă în funcţia de judecător sau procuror durata concediilor fără plată acordate pentru rezolvarea unor situaţii personale. (2) Concediul pentru formare profesională, fără plată, care nu se acordă la iniţiativa conducerii instanţei ori parchetului sau cu privire la care aceasta nu şi-a exprimat acordul, în scris, referitor la relevanţa studiilor efectuate pentru funcţia exercitată se consideră concediu pentru rezolvarea unor situaţii personale. (3) Perioada în care judecătorul şi procurorul s-au aflat în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, constituie, potrivit legii, atât vechime în magistratură, cât şi vechime în funcţia de judecător sau procuror. (4) Instanţele şi parchetele au obligaţia să comunice de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii orice întrerupere a vechimii în activitatea de judecător sau procuror."PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Anton PandreaBucureşti, 14 iunie 2007.Nr. 422.---------