ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007    Având în vedere importanţa acordată domeniului migraţiei şi azilului la nivelul Uniunii Europene, adoptarea unei politici comune europene în aceste domenii, modelul instituţional şi recomandările experţilor din unele state membre,luând în considerare faptul că înfiinţarea unei instituţii responsabile la nivel naţional de gestionarea unitară a problematicii migraţiei şi azilului a fost amânată pentru a evita apariţia unor întârzieri în îndeplinirea angajamentelor punctuale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană în domeniul justiţie şi afaceri interne,întrucât este necesar ca autorităţile române să îşi asigure cât mai urgent capacitatea instituţională de îndeplinire a obligaţiilor de stat membru, precum şi de gestionare eficientă a problematicii din ce în ce mai complexe din domeniul migraţiei şi azilului, la nivel naţional,ţinând cont de faptul că orice întârziere în procesul de înfiinţare a noii instituţii poate crea sincope în gestionarea problematicii la nivel intern, riscul pierderii unor fonduri comunitare şi a altor oportunităţi ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, precum şi întârzieri în abordarea pragmatică a admisiei şi şederii în România a străinilor în conformitate cu interesul economic al statului român,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Român pentru Imigrări, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, care se desfiinţează. (2) Oficiul Român pentru Imigrări preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor. (3) Oficiul Român pentru Imigrări îşi exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului, al integrării străinilor şi a legislaţiei relevante în aceste domenii. (4) Personalul Oficiului Român pentru Imigrări este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual. (5) Sediul Oficiului Român pentru Imigrări se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Oficiului Român pentru Imigrări constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Oficiul Român pentru Imigrări cooperează cu alte structuri din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în asigurarea ordinii de drept, colaborează în acest sens cu cetăţenii şi poate încheia acorduri cu instituţii similare din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor Oficiului Român pentru Imigrări se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. (2) Oficiul Român pentru Imigrări poate utiliza, în condiţiile legii, fonduri băneşti sau bunuri materiale provenite din donaţii şi sponsorizări ori obţinute în baza unor acorduri interne sau internaţionale.  +  Articolul 4 (1) Personalul Autorităţii pentru străini şi al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi se transferă în interesul serviciului sau, după caz, se preia şi se numeşte în funcţii la Oficiul Român pentru Imigrări, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Posturile din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă cu atribuţii pe linia eliberării permiselor de muncă se preiau, în condiţiile legii, de către Oficiul Român pentru Imigrări. (3) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă cu atribuţii pe linia eliberării permiselor de muncă se transferă sau, după caz, se preia de către Oficiul Român pentru Imigrări şi se numeşte în funcţii, în condiţiile legii. (4) Patrimoniul Oficiului Român pentru Imigrări se compune din cel al Autorităţii pentru străini şi al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. (5) Oficiul Român pentru Imigrări preia drepturile şi obligaţiile Autorităţii pentru străini şi ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi ale structurilor teritoriale ale acestora şi continuă litigiile în curs. (6) Oficiul Român pentru Imigrări preia de la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă baza de date referitoare la eliberarea permiselor de muncă pentru străini, precum şi echipamentele, aplicaţiile informatice şi arhiva aferente acesteia. (7) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2007 şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 5Structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:I. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se pot înfiinţa în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecţie în România."3. Litera m) a alineatului (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii;".4. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 35Competenţa primirii cererilor de azilAutorităţile competente să primească o cerere de azil sunt următoarele: a) structurile Oficiului Român pentru Imigrări; b) structurile Poliţiei de Frontieră Române; c) structurile Poliţiei Române; d) structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei."5. Alineatul (5) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Cererile de azil depuse într-un punct de control pentru trecerea frontierei şi cele depuse la organele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei se înregistrează în registre speciale."6. Alineatul (3) al articolului 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul României în termenul prevăzut la art. 53 alin. (3) sau, după caz, la art. 51 alin. (6), Oficiul Român pentru Imigrări acordă acestuia permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor în România."7. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 118Obligaţia de informareDupă înregistrarea cererii de azil, solicitantul va fi informat, în scris, de către funcţionarul desemnat al autorităţii la care a fost depusă cererea, cu privire la faptul că informaţii referitoare la cererea şi persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil."8. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 122Procedura de determinare a statului responsabil în cazul cetăţenilor străini (1) Cetăţenii străini cu şedere ilegală vor fi informaţi, în scris, de către funcţionarii desemnaţi din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, cu privire la faptul că informaţii referitoare la cererea şi persoana acestora, inclusiv amprentele papilare luate, pot face obiectul schimbului de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil. (2) Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare pentru a verifica dacă un străin descoperit cu şedere ilegală pe teritoriul României a depus anterior o solicitare de azil pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al altui stat care a convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil. (3) În cazul în care, în urma verificării amprentelor papilare, cetăţeanul străin a fost identificat într-un alt stat membru ori există dovezi sau argumente circumstanţiale care conduc la stabilirea responsabilităţii altui stat, structura responsabilă din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări iniţiază procedura prevăzută de convenţiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene. (4) Condiţiile pentru verificarea amprentelor papilare ale unui cetăţean străin cu privire la depunerea anterioară a unei solicitări de azil pe teritoriul unui alt stat membru sunt îndeplinite dacă: a) străinul declară că a depus solicitare de azil fără să indice statul membru respectiv; b) străinul nu solicită azil, dar se opune returnării în ţara de origine, susţinând că se află în pericol; c) străinul încearcă să împiedice îndepărtarea sa, refuzând că coopereze în stabilirea identităţii sale, în special prezentând documente de identitate false sau neprezentând niciun document. (5) În urma analizei dovezilor şi a argumentelor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, funcţionarii anume desemnaţi potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul în statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil, prin hotărâre motivată. (6) Hotărârea prevăzută la alin. (5) se comunică de îndată cetăţeanului străin, în scris, prin comunicare directă de către reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări ori prin trimitere poştală la ultima reşedinţă declarată a acestuia. (7) Hotărârea prevăzută la alin. (5) este executorie. (8) În situaţia în care statul sesizat nu îşi recunoaşte responsabilitatea ori dovezile sau argumentele circumstanţiale nu indică responsabilitatea unui alt stat, Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde măsurile legale ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor în România."9. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 123 şi alineatului (2) al articolului 125, sintagma "art. 122 alin. (6)" se înlocuieşte cu sintagma "art. 122 alin. (5)".10. În cuprinsul articolului 129 sintagma "art. 122 alin. (9)" se înlocuieşte cu sintagma "art. 122 alin. (6)".11. La articolul 133 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii;".12. La articolul 38 alineatele (1)-(3), articolul 56 alineatul (1), articolul 64 alineatul (1), articolul 71 alineatul (2), articolul 80 alineatul (2), articolul 88 alineatul (4), articolul 89 alineatul (3), articolul 103 alineatul (1), articolul 109 alineatul (1), articolul 111 alineatul (1) şi articolul 123 alineatul (2), sintagma "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi" şi, după caz, sintagma "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau, după caz, structurile teritoriale ale acestuia" se înlocuieşte cu sintagma "structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări."II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) străin - persoana care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;".2. La articolul 2, litera c) se abrogă.3. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) permis de şedere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României;".4. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) cercetător - străinul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de doctorat şi care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect."5. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor, conform prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;".6. La articolul 20, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) viza de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE;(îi) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP;(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC;(iv) angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;(v) studii, identificată prin simbolul D/SD;(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;(vii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU;(viii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS;(ix) viza diplomatică şi viza de serviciu, identificată prin simbolul DS;(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS;".7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 21Viza de tranzit aeroportuarViza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista stabilită în anexa nr. 3 la Instrucţiunile consulare comune adoptate prin decizie a Consiliului Uniunii Europene sau în baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat, eliberat de autorităţile statelor respective."8. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 22Viza de tranzitViza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile."9. La articolul 24 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) activităţi de cercetare ştiinţifică - străinilor care urmează să între în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică."10. Alineatul (4) al articolului 26 se abrogă.11. Alineatul (1) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni."12. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001. (3) Viza de scurtă şedere se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, astfel: a) fără aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele prevăzute în lista menţionată la alin. (2), pentru care nu este necesară procedura invitaţiei; b) cu aprobarea prealabilă a Centrului Naţional de Vize, pentru străinii care provin din statele menţionate în lista prevăzută la art. 36 alin. (2)."13. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 31Acordarea vizei române de către organele poliţiei de frontierăVizele de scurtă şedere şi de tranzit se pot acorda, cu titlu de excepţie, şi de către organele poliţiei de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003, şi ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006."14. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 36Domeniul de aplicare (1) Acordarea vizelor de scurtă şedere străinilor proveniţi din statele menţionate în lista prevăzută la art. 30 alin. (2) pentru care este stabilită procedura invitaţiei se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea condiţiilor speciale din prezenta secţiune. (2) Lista statelor pentru ai căror cetăţeni sunt aplicabile aceste prevederi se stabileşte de către Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."15. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 44Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă (1) Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări. (2) Autorizaţia de muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului, dacă se constată îndeplinirea următoarelor condiţii: a) angajatorul face dovada faptului că desfăşoară o activitate legală în România, că nu are datorii şi că a făcut o selecţie legală, cu prezentarea dovezilor care să ateste acestea, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României; b) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, este apt din punct de vedere medical să desfăşoare activitatea respectivă, nu are antecedente penale, se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, precum şi a celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) e^1), e^2) şi f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b^1) şi b^3). (3) Autorizaţia de muncă nu se acordă străinilor care în ultimii 2 ani au avut un drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi nu au respectat planul de afaceri prevăzut la art. 43 alin. (2) lit. a). (4) Oficiul Român pentru Imigrări emite autorizaţia în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării din partea angajatorului. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. (5) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) autorizaţia de muncă, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări; b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă; d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei. (6) Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 30 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, fără a mai fi necesară şi obţinerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7)."16. După alineatul (5) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Străinii prevăzuţi la alin. (1), titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an."17. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 47^1Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări. (2) Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii; b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) acordul de primire avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă; c) asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei."18. La articolul 48 alineatul (1) litera b^1), punctul iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro."19. La articolul 50 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de şedere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepţia membrilor de familie ai cetăţeanului român, dacă solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei;".20. La alineatul (2) al articolului 50, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi a costului documentului ce se emite în acest scop;".21. Alineatul (2) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea va fi însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie, de un certificat medical eliberat de o instituţie sanitară publică sau privată, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României, de dovada asigurării sociale de sănătate, a mijloacelor de întreţinere şi a taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi costului documentului ce se emite în acest scop, precum şi de celelalte acte prevăzute în prezentul capitol, în funcţie de scopul pentru care solicită aprobarea şederii în România."22. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) investiţia este concretizată fie în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acţionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, fie, alternativ, în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, şi 10 în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de muncă, în condiţiile legii;".23. La articolul 55 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) certificatul cuprinzând principalii indicatori economico-financiari emis de instituţia competentă, care să cuprindă, conform bilanţului anual, date referitoare la active imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;".24. Alineatul (5) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Dreptul de şedere temporară în acest scop se prelungeşte succesiv pentru perioade de un an, iar în cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 500.000 de euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani."25. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Cuantumul investiţiei şi numărul locurilor de muncă se calculează în funcţie de cota de participare a asociatului sau acţionarului la societatea comercială."26. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 56Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă (1) Străinilor intraţi în România în scopul angajării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă: a) sunt titulari ai unei autorizaţii de muncă valabile; b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul angajatorul sau o convenţie civilă încheiată cu o structură sportivă, în condiţiile legii, dacă străinii desfăşoară activităţi în calitate de sportiv profesionist; c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puţin la nivelul salariului minim garantat în plată; d) actul medical de atestare a stării de sănătate, din care să rezulte că străinul este apt pentru a fi încadrat în muncă; e) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul public naţional, doar la prelungirile ulterioare sau dacă între data înregistrării solicitării pentru eliberarea autorizaţiei şi data înregistrării cererii pentru eliberarea permisului de şedere au trecut mai mult de 60 de zile; f) copia actului de identitate şi, după caz, a autorizaţiei sau a altui document legal care atestă exercitarea unei activităţi ori profesii independente, dacă angajatorul este persoană fizică. (2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi dacă îndeplineşte condiţiile pentru prelungirea autorizaţiei de muncă. (3) Cererea pentru prelungirea dreptului de şedere temporară se depune de către străin cel târziu la data încetării dreptului de şedere. (4) Dreptul de şedere temporară se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a autorizaţiei de muncă sau, după caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungeşte. (5) Străinilor care pot fi încadraţi în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizaţie de muncă, în condiţiile legii, li se poate prelungi dreptul de şedere fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a)."27. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 59Schimbarea profilului de studiu (1) Străinul căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în scop de studii în România poate schimba profilul de studiu sau al specializării profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia ca durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale să nu fie depăşită. (2) În situaţia în care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializării profesionale, se depăşeşte durata totală a şederii prevăzută pentru studiile iniţiale, este necesară obţinerea unei noi vize de lungă şedere în scop de studii."28. La articolul 62 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Străinilor membri de familie ai unui cetăţean român li se poate prelungi dreptul de şedere, dacă cetăţeanul român, potrivit legii, are domiciliul sau reşedinţa în România, astfel:".29. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia de muncă sau, după caz, autorizaţia de desfăşurare a activităţii se eliberează în condiţiile legii, pe baza dreptului de şedere."30. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 67^1Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (1) Străinilor intraţi în România în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă acordul de primire avizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Dreptul de şedere în acest scop se prelungeşte pentru o perioadă egală cu durata prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv. (3) Cercetătorul, posesor al unui permis de şedere în acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere în acest scop. Permisul de şedere se acordă în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzut la art. 47^1 alin. (2), în condiţiile alin. (2)."31. După articolul 67^1 se introduce un nou articol, articolul 67^2, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 67^2Activitatea didacticăStrăinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi didactice în condiţiile legii."32. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) străinii detaşaţi - cu prezentarea autorizaţiei de muncă eliberate în condiţiile legii. Dreptul de şedere pentru acest scop poate fi prelungit pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei de muncă, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispoziţiile legale privind prelungirea dreptului de şedere a străinilor angajaţi în muncă;".33. La alineatul (1) al articolului 68, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European detaşaţi în România - cu prezentarea următoarelor documente:(i) copia actului de detaşare tradus şi apostilat în condiţiile legii;(îi) permisul de şedere eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie."34. La articolul 68 alineatul (1) litera b^1), punctul iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iv) societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie să facă dovada că aportul de capital s-a concretizat în realizarea sau achiziţionarea de construcţii destinate desfăşurării activităţilor prevăzute de Nomenclatorul Clasificării Activităţilor din Economia Naţională sau în transfer de tehnologie."35. Alineatul (4) al articolului 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. d) sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării dovezii mijloacelor de întreţinere şi sunt scutiţi de la plata taxelor consulare. Dreptul de şedere pentru această categorie se prelungeşte pe perioade de 4 ani."36. Alineatul (1) al articolului 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Împotriva străinilor care au intrat ilegal, a căror şedere pe teritoriul României a devenit ilegală, a căror viză sau drept de şedere a fost anulat sau revocat, a acelora cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere temporară, a acelora cărora le-a încetat dreptul de şedere permanentă, precum şi a foştilor solicitanţi de azil Oficiul Român pentru Imigrări poate dispune măsura returnării de pe teritoriul României."37. La articolul 80 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) în termen de 90 de zile, pentru:(i) străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi comerciale ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept, precum şi membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei;(îi) străinul căruia i-a încetat dreptul de şedere permanentă, dacă nu îndeplineşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru unul din scopurile prevăzute în prezenta ordonanţă."38. Alineatul (5) al articolului 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat, precum şi celor cu şedere ilegală a căror identitate nu a putut fi stabilită li se emite decizie de returnare sub escortă, care va fi însoţită de luarea în custodie publică, în condiţiile prevăzute la art. 93."39. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 82 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul străinilor prevăzuţi la art. 80 alin. (5), decizia de returnare sub escortă poate fi contestată la curtea de apel competentă teritorial pe raza căreia se află centrul de cazare, în termen de 3 zile de la data comunicării. Instanţa se pronunţă în termen de 5 zile, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă. (3) Contestaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) suspendă executarea măsurii de îndepărtare."40. Alineatul (2) al articolului 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de şedere în România de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru unul dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la capitolul IV, fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere."41. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 93 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Luarea în custodie publică a străinilor declaraţi indezirabili se dispune de instanţa de judecată care a dispus măsura declarării ca indezirabil prin hotărârea prevăzută la art. 83 alin. (5). Custodia publică a străinilor declaraţi indezirabili încetează la data punerii în executare a hotărârii instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (8). (5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este irevocabilă."42. Alineatul (8) al articolului 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În situaţia nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7) poate fi dispusă măsura luării în custodie publică a străinului."43. Alineatul (4) al articolului 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Împotriva străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicţiei va fi de 5 ani."44. La articolul 103 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) permisul de şedere în scop de muncă străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere temporară şi dreptul de muncă;".45. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile referitoare la permisul de şedere temporară se aplică în mod corespunzător şi permisului de şedere în scop de muncă."46. Articolul 120 se abrogă.47. La articolul 124, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. nerespectarea obligaţiei ce revine străinului cu privire la permisul de şedere, prevăzută la art. 104 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidenţă, prevăzută la art. 109^3 alin. (4), precum şi neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul străinilor aflaţi în România în baza unei vize sau în temeiul unor convenţii internaţionale sau acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize;".48. Alineatul (2) al articolului 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 124 pct. 4, 9 şi 14, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."49. Alineatele (1)-(3) şi (5) ale articolului 131 se abrogă.50. La articolul 131 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă, poliţiştii din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt abilitaţi:".51. La articolul 132, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată să suporte cheltuielile de îndepărtare a străinului care a fost acceptat de către aceasta să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect, în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de şedere. Răspunderea unităţii de cercetare-dezvoltare privind suportarea cheltuielilor încetează după 6 luni de la încetarea valabilităţii acordului de acceptare."52. Alineatul (2) al articolului 134^1 se abrogă.  +  Articolul 7Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul 8În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Străini" şi "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi" se înlocuiesc, în mod corespunzător, cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări".*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 55._________