LEGE nr. 186 din 13 iunie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Preambulul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"Luând în considerare faptul că de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile regulamentelor emise de instituţiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directă în cadrul sistemului juridic românesc,având în vedere faptul că este necesară adoptarea unor măsuri adecvate aplicării directe a prevederilor acestor acte comunitare, în mod special stabilirea cadrului instituţional şi a regimului sancţionator,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,"2. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al substanţelor folosite frecvent la fabricarea ilicită a substanţelor stupefiante şi psihotrope, aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de droguri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 47 din 18 februarie 2004, p. 1-10, denumit în continuare Regulamentul 273/2004 , şi în art. 2 din Regulamentul nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi statele terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 22 din 26 ianuarie 2005, p. 1-10, denumit în continuare Regulamentul 111/2005, măsurile pentru controlul şi supravegherea operaţiunilor cu acestea, în vederea evitării deturnării lor, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite......................................................................... (4) Termenii şi expresiile folosite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi definite la art. 2 din Regulamentul 273/2004 , la art. 2 din Regulamentul 111/2005 , precum şi la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 şi a Regulamentului 111/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202 din 3 august 2005, p. 7-33, denumit în continuare Regulamentul 1.277/2005 , au înţelesurile stabilite prin aceste acte comunitare."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Agenţia Naţională Antidrog este autoritatea naţională competentă în sensul prevederilor Regulamentului 273/2004 , ale Regulamentului 111/2005 şi ale Regulamentului 1.277/2005 . (2) Agenţia Naţională Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor şi a operaţiunilor cu substanţe clasificate şi neclasificate, de coordonare unitară a activităţilor în domeniul precursorilor, desfăşurate de instituţiile competente, precum şi de coordonare şi asigurare a cooperării acestor instituţii cu structurile societăţii civile şi cu organismele internaţionale în domeniul precursorilor şi care constituie baza naţională centralizată de date în domeniul precursorilor. (3) Contactul operatorilor cu autorităţile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii."4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autorizaţia eliberată potrivit art. 5 este valabilă pentru locaţiile declarate la solicitarea acesteia."5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia Naţională Antidrog autorizează fiecare operaţiune de export de substanţe clasificate din categoriile 1, 2 şi 3, precum şi oricare operaţiune de import de substanţe clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaraţii în vamă, operaţiuni prevăzute de art. 12 şi 20 din Regulamentul 111/2005."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Notificarea prealabilă a exportului, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul 111/2005, se realizează de către Agenţia Naţională Antidrog. (2) Pentru a răspunde notificărilor prealabile ale autorităţilor competente ale altor state, Agenţia Naţională Antidrog solicită punctul de vedere al formaţiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Condiţiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizaţiilor ori de efectuare a înregistrărilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) se stabilesc în regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, elaborat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Operatorii cu substanţe clasificate de categoriile şi 1 şi 2 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu această activitate şi, după caz, ale înlocuitorului acesteia, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004 ."9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Operatorul are obligaţia de a comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog orice eveniment neobişnuit sau operaţiune cu precursori care poate genera suspiciunea că aceste substanţe pot fi deturnate în vederea fabricării ilicite a substanţelor stupefiante ori psihotrope."10. La articolul 13 alineatul (1), literele b), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) asigurarea şi păstrarea evidenţei mişcării zilnice a substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din Regulamentul 111/2005 ;.......................................................................... d) asigurarea etichetării, potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 5 din Regulamentul 111/2005 ; e) efectuarea ambalării, potrivit prevederilor legale în materie."11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În vederea exercitării controlului respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către organele abilitate, operatorii sunt obligaţi: a) să permită accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activităţile; b) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi a documentelor comerciale; c) să permită prelevarea, dacă este necesar, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autorităţile publice cu competenţe de cercetare penală au dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de transport pentru o perioadă rezonabilă, fără a se depăşi 30 de zile, în raport de circumstanţe."12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Punerea pe piaţă a substanţelor clasificate, importul, exportul şi activităţile intermediare acestora, precum şi deţinerea de substanţe clasificate fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (1), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (4), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează deţinerea de echipamente ori materiale în scopul utilizării lor la producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor. (3) Constituie infracţiune şi comercializarea de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, neînregistrate potrivit art. 7 alin. (1) şi (4) pentru activitatea cu astfel de substanţe şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). (4) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (3) în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi."13. Articolul 29 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 186.________