HOTĂRÂRE nr. 593 din 13 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii şi notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun directive comunitare, Institutul Naţional de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Vergil G. VoineaguMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 593.  +  Anexa ------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)--------------------------------------------------               STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTULUI NAŢIONAL DE                                  STATISTICA    Numărul maxim de posturi este de 1975,    exclusiv demnitarii        ┌─────────────┐ ┌──────────────────────┐        │Consiliul de │ │ Directia de audit │        │Coordonare a │ ┌──┤ │        │Activităţii │ │ └──────────────────────┘        │de Statistica│ │ ┌──────────────────────┐        │ (organ │ ┌──────────┐ │ │ Corpul de control │        │ consultativ)│.........│ │ ├──┤ │        └─────────────┘ │ │ │ └──────────────────────┘                                │PRESEDINTE│ │ ┌──────────────────────┐        ┌─────────────┐ ┌──────┤ ├─────┼──┤ Serviciul Juridic şi│        │ Cabinetul ├──┘ └────┬─────┘ │ │ Contencios │        │Presedintelui│ │ │ └──────────────────────┘        └─────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐                                     │ │ │ Relatii cu Presa │                                     │ └──┤ │                                     │ └──────────────────────┘                                     │                                     │                           ┌─────────┤               ┌───────────┼─────────┼──────────────┬───────────────────┐               │ │ │ │ │ ┌───┐ ┌──────┴───────┐ │┌────────┴─────┐ ┌────┴─────────┐ ┌─────┴──┐ │ A ├──┤Vicepresedinte├┐ ││Vicepresedinte│ │Vicepresedinte│ │Secretar│ └───┘ └──────┬───────┘│ │└─────┬────────┘ └────┬─────────┘ │ General├─┐               │........│..│......│.................│.............│ │ │               │ │ │ │ │ └───┬────┘ │       ┌───────┤ │ │ ┌────┴─┬─────┐ ├────┐ ┌┘ │       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ │ │      │B│ │C│ │D│ ││E│ │F│ │G│ │ │H│ │ │      ├─┘ ├─┘ └─┘ │└┬┘ └┬┘ └┬┘ │ └┬┘ ├I │      ├b1 ├c1 │ ├e1 ├f1 ├g1 │ ├h1 │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ ├J │      └b2 ├c2 │ └e2 ├f2 ├g2 │ ├h2 │ │              │ │ │ │ │ │ └K │              └c3 │ └f3 ├g3 │ └h3 │                           │ │ │ │                           │ ├g4 │ │                           │ │ │ │                           │ ┌───┴───────┐ │ ┌─────────┘                           │ │ OFICIUL │ │ │                           │ │ DE │ │ ┌─────────┴─────────┐                           │ │ STUDII ŞI │ │ │CENTRUL NAŢIONAL DE│                           │ │ PROIECTII │ │ │ PREGATIRE IN │                           │ │DEMOGRAFICE│ │ │STATISTICA (CNPS) │                           │ └───────────┘ │ └───────────────────┘                           │ ┌─┴─────────────┐                           │ │EDITURA REVISTA│                           │ │ ROMÂNĂ DE │                           │ │ STATISTICA │                           │ └───────────────┘                ┌──────────┴─────────┐                │ │         ┌──────┴────────┐ ┌────────┴──────┐         │ 8 Direcţii │ │ 34 Direcţii │         │ Regionale de │ │ Judetene de │         │ Statistica │ │ Statistica │         └───────────────┘ └───────────────┘A = Directia de Afaceri Europene şi Cooperare Internationala**)B = Directia Generală de Conturi Naţionale şi sinteze macroeconomiceb1 = Directia de Conturi Naţionale şi Sinteze Macroeconomiceb2 = Directia de Statistica PreturilorC = Directia Generală de Organizare şi Coordonare a Sistemului Statistic Naţionalc1 = Directia de Coordonare a Sistemului Statistic Naţionalc2 = Directia Administrare Baze de Datec3 = Directia Statisticii Comerţului ExteriorD = Directia Diseminare Informaţii Statistice şi Relatii cu Publicul***)E = Directia Generală de Statistici Agricole şi de Mediue1 = Directia de Statistica Agricolae2 = Directia de Statistica Silviculturii şi MediuluiF = Directia Generală de Statistica Întreprinderilorf1 = Directia de Statistica a Indicatorilor Economici pe Termen Scurtf2 = Directia Statistici Structurale ale Intreprinderiif3 = Directia Registrului Statistic al ÎntreprinderilorG = Directia Generală de Statistica Sociala şi Demograficag1 = Directia de Statistica Demografica şi Recensamantul Populatieig2 = Directia Statisticii Pieţei Munciig3 = Directia Statisticii Condiţiilor de Viaţag4 = Directia Statisticii Serviciilor SocialeH = Directia Generală de IT şi Infrastructura Statisticah1 = Directia de Proiectare şi Intreţinere a Aplicatiilor ITh2 = Directia de Administrare a Sistemului Informatic Statistic şi Inginerie de Sistemh3 = Directia de Editare a Publicatiilor StatisticeI = Directia de Buget şi ContabilitateJ = Directia de Politici şi Management Resurse UmaneK = Directia de Achizitii Investitii şi Servicii Administratie Generală----------- Notă *) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie Notă **) Cuprinde şi Unitatea de Implementare a Programelor Phare (UIP) Notă ***) Cuprinde şi Activitatea "Diseminarea Informaţiilor statistice româneşti"--------