HOTĂRÂRE nr. 620 din 20 iunie 2007privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea modului de utilizare a asistenţei financiare comunitare acordate României de către Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) Facilitatea Schengen şi pentru fluxurile de numerar reprezintă instrumentul provizoriu prin care Uniunea Europeană acordă sprijin Bulgariei şi României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor externe şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale - instrument prevăzut la art. 32 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, partea a patra, titlul III (menţionat în continuare ca art. 32 din tratat); b) Facilitatea pentru fluxurile de numerar reprezintă componenta din instrumentul financiar menţionat la lit. a) destinată îmbunătăţirii fluxurilor de numerar în cadrul bugetului de stat; c) Facilitatea Schengen reprezintă componenta din instrumentul financiar menţionat la lit. a) destinată finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor externe.  +  Articolul 3Sumele acordate României în cadrul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar se virează de către Comisia Europeană în contul de valută al Ministerului Economiei şi Finanţelor deschis la Centrala Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 4 (1) Un procent de 70% din totalul fondurilor transferate de la Uniunea Europeană pentru instrumentul provizoriu de sprijin, pentru perioada 2007-2009, va fi alocat Facilităţii Schengen. (2) Sumele aferente Facilităţii Schengen se gestionează de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi de celelalte instituţii beneficiare şi se prevăd în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetele acestora. (3) În termen de două zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor virează în contul indicat de acesta sumele în valută aferente Facilităţii Schengen, încasate în contul prevăzut la art. 3, sau echivalentul în lei al acestora, după caz. (4) Cadrul instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea, raportarea şi auditul sumelor aferente Facilităţii Schengen va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, care va fi supusă aprobării în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Sumele considerate de către Comisia Europeană ca fiind cheltuieli neeligibile în cadrul Facilităţii Schengen se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor beneficiare. (6) Eventualele diferenţe de curs rezultate ca urmare a efectuării plăţilor (cheltuielilor) ce decurg din implementarea proiectelor finanţate din Facilitatea Schengen se regularizează la sfârşitul perioadei de implementare cu bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Din sumele încasate în contul prevăzut la art. 3 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se alocă Facilităţii pentru fluxurile de numerar suma de 132.543.256 euro, reprezentând 22% din totalul fondurilor prevăzute a fi alocate României prin instrumentul de sprijin pe întreaga perioadă vizată. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se face venit integral la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Sumele rămase disponibile în contul prevăzut la art. 3 după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi sumele încasate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri vor fi alocate pentru Facilitatea Schengen în condiţiile art. 4 şi 6. (4) Sumele încasate în contul prevăzut la art. 3 peste nivelul corespunzător procentului alocat Facilităţii Schengen conform prevederilor art. 4 şi 6 se alocă Facilităţii pentru fluxurile de numerar. (5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (4) se virează la bugetul de stat la finele anului 2009.  +  Articolul 6Procentul prevăzut la art. 4 alin. (1) va putea fi modificat, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 septembrie 2009, fără a depăşi procentul de 78% din totalul fondurilor prevăzute a fi alocate României prin instrumentul de sprijin pe întreaga perioadă vizată. La modificarea procentului se vor avea în vedere valoarea proiectelor cuprinse în planul indicativ şi situaţia fluxurilor de numerar în cadrul bugetului de stat.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuDepartamentul pentru afaceri europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 620.------------