ORDIN nr. 410 din 11 iunie 2007pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 21 iunie 2007  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se împuternicesc persoanele încadrate la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", prevăzute în anexa nr. 1, să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea contravenţiilor prevăzute de art. 93 alin. (1) lit. a), b), d)-j) din Codul aerian, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicarea amenzilor aferente, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Calitatea de angajat al Autorităţii Aeronautice Civile Române se demonstrează, la cerere, cu legitimaţia de serviciu emisă de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română". (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a amenzilor, ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 11 iunie 2007.Nr. 410.  +  Anexa 1 PERSOANELE angajate la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţia
    1.Drăghici MihaiDirector de safety şi calitate
    2.Preda AdrianDirector operaţiuni zbor
    3.Tănăsescu Ion AlexandruDirector de navigabilitate
    4.Trăichioiu OvidiuDirector aeroporturi
    5.Antonescu DanŞef de serviciu
    6.Bondor BogdanŞef de serviciu
    7.Brătescu DanielaŞef de serviciu
    8.Cireaşă NicolaeŞef de serviciu
    9.Comşa TraianŞef de serviciu
    10.Dolofan CristianŞef de serviciu
    11.Gvinda ValentinŞef de serviciu
    12.Hădărean SimionŞef de serviciu
    13.Olinescu CristianŞef de serviciu
    14.Petcovici CorneliaŞef de serviciu
    15.Popovici ConstantinŞef de serviciu
    16.Rotariu MihaelaŞef de serviciu
    17.Boeru GheorgheŞef de birou
    18.Coman IoanŞef de birou
    19.Dogaru RemusŞef de birou
    20.Giurgea LaurenţiuŞef de birou
    21.Stănescu RaduŞef de birou
    22.Vîrlan GabrielŞef de birou
    23.Aur ValeriuInspector aeronautic
    24.Bunescu LiviuInspector aeronautic
    25.Dinu VicenţiuInspector aeronautic
    26.Dîmboianu CălinInspector aeronautic
    27.Georgescu Florentina IrisInspector aeronautic
    28.Georgescu MihaelaInspector aeronautic
    29.Hadîrcă Dan CorneliuInspector aeronautic
    30.Kalmuţchi PeterInspector aeronautic
    31.Miu IonuţInspector aeronautic
    32.Năstase Roxana GabrielaInspector aeronautic
    33.Nicolae Andreia GabrielaInspector aeronautic
    34.Păduroiu EleonorInspector aeronautic
    35.Popescu CezarInspector aeronautic
    36.Popescu-Greaca BogdanInspector aeronautic
    37.Roman TudorelInspector aeronautic
    38.Sfetcu EmilInspector aeronautic
    39.Simonis MihaiInspector aeronautic
    40.Stana Mihail DanInspector aeronautic
    41.Stanzl-Nastasă FlorinInspector aeronautic
    42.Stochirlea Carmen-AuraInspector aeronautic
    43.Ştirbulescu VirginicaInspector aeronautic
    44.Toma RolandInspector aeronautic
    45.Tronaru DragoşInspector aeronautic
    46.Tubac Gabriel AndyInspector aeronautic
    47.Vîrlan ClaudiaInspector aeronautic
    48.Voicu MihaiInspector aeronautic
    49.Geică FloreaInspector operaţiuni zbor
    50.Panait LaurenţiuInspector operaţiuni zbor
   +  Anexa 2 PROCES -VERBALde constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilorNr. .........Încheiat în ziua ........, luna ........., anul ....., în localitatea ..........., judeţul .......Subsemnatul, ........, agent constatator împuternicit, de către Ministerul Transporturilor, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, având Legitimaţia nr. ......, eliberată de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", cu ocazia controlului efectuat la ........., localitatea .........., str. .......... nr. ........, judeţul ........., am constatat următoarele: ......................................................Cele arătate constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de ............, săvârşită/săvârşite de persoana fizică/juridică ........, angajată la ......, cu funcţia de ......., cu domiciliul/sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., identificată cu B.I./C.I. seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ...... la data de .........., CNP ........, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........, cod unic de înregistrare/cod fiscal .........., reprezentată de ..................... .Faţă de cele constatate, contravenientul se sancţionează cu amendă de ................ lei (cifre şi litere) conform ........................ .Agent constatator,..................(semnătura)Alte menţiuni:Obiecţiile contravenientului: ........................Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaşte fapta care constituie obiectul contravenţiei constatate prin prezentul proces-verbal.Contravenient,.....................(semnătura)Contravenientul, refuzând să semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii: ..........., domiciliaţi în .........., identificaţi cu ....................... .Martor,..................(semnătura)Înştiinţare de plată Amenda se achită în contul nr. ......... deschis la .......... , în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă sau de la comunicarea procesului-verbal. Confirmarea plăţii amenzii va fi depusă la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în termen de 48 de ore de la efectuarea plăţii.Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă sau a comunicării procesului-verbal atrage executarea silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.În acelaşi interval de timp contravenientul poate depune plângere la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", însoţită de copia procesului-verbal.Prezentul proces-verbal şi înştiinţarea de plată au fost încheiate în douăexemplare, un exemplar fiind înmânat contravenientului. Agent constatator, Contravenient, (Am primit copia procesului-verbal......................... şi înştiinţarea de plată.) (semnătura) ......................... (semnătura) -------