DECRET-LEGE nr. 45 din 1 februarie 1990privind regimul juridic al frontierei de stat a României
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 2 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Regimul juridic al frontierei de stat a României cuprinde totalitatea regulilor prevăzute în legislaţia interna, care privesc frontiera de stat şi zonele în care statul român exercita drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu normele dreptului internaţional şi ale tratatelor, acordurilor şi convenţiilor de frontieră încheiate cu statele vecine.  +  Articolul 2Aplicarea regimului juridic al frontierei de stat a României se asigura, potrivit legii, de către trupele de graniceri sub conducerea Ministerului Apărării Naţionale - Comandamentul trupelor de graniceri.Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, trupele de graniceri cooperează cu unităţile teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, cu organele locale ale administraţiei de stat şi ale poliţiei şi se sprijină pe serviciile pazei cetăţeneşti.  +  Articolul 3Zona de frontieră este alcătuită din teritoriul localităţilor limitrofe cu frontiera de stat şi fîşia trupelor de graniceri, care are o latime de 20 m. La frontiera de apa, fîşia trupelor de graniceri se stabileşte la limita revarsarilor de ape, a terenurilor mlastinoase sau supuse erodarilor.  +  Articolul 4În îndeplinirea sarcinilor ce le revin, trupele de graniceri au următoarele atribuţii: a) asigura paza frontierei de stat, supravegherea spaţiului aerian, apelor de frontieră, marii teritoriale şi zonelor în care statul român exercita drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu normele dreptului internaţional; b) aplica normele şi măsurile privind îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin tratatele, acordurile şi convenţiile încheiate de România cu statele vecine; c) asigura supravegherea, controlul şi întreţinerea semnelor de frontieră; d) participa cu militari în termen pentru asigurarea pazei şi supravegherii mijloacelor de transport în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat; e) iau măsuri pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei de frontieră şi pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile acesteia; f) executa misiuni de supraveghere a apelor de frontieră, marii teritoriale şi zonelor în care statul român exercita drepturi suverane şi jurisdicţie, opresc şi conduc pentru cercetări în porturile României persoanele, navele şi ambarcatiile care au încălcat dispoziţiile legale; g) executa alte misiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 5Accesul persoanelor domiciliate în localităţile situate în afară zonei de frontieră este permis în baza actelor de identitate.Accesul persoanelor în fîşia trupelor de graniceri şi pînă la linia de frontieră este permis în baza documentelor prevăzute la alin. 1, cu aprobarea comandantului unităţii de graniceri, solicitată cu cel puţin 24 de ore înainte.  +  Articolul 6Accesul la bordul navelor aflate în porturile situate în apele de frontieră şi marea teritorială este permis pe baza documentelor de identitate, ordinului (delegaţiei) sau legitimatiei de serviciu.Accesul marinarilor la bordul navelor se efectuează pe baza carnetului de marinar şi permisului de acces la uscat, pentru marinarii străini.  +  Articolul 7Şefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum şi şefii reprezentantelor organizaţiilor internaţionale aflate pe teritoriul României, în limitele convenţiilor privind aceste organizaţii la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerţ străine aflate în porturile sau apele teritoriale române, în baza carnetului de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 8Accesul la bordul navelor străine şi române al personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, precum şi al funcţionarilor reprezentantelor organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, este admis în baza permisului eliberat pentru fiecare caz în parte, de căpitănia portului, cu avizul şefului punctului de control pentru trecerea frontierei.  +  Articolul 9Specialiştii, tehnicienii şi comercianţii străini au acces la bordul navelor sub pavilionul statului propriu sau sub pavilionul altor state străine în baza aprobării date de căpitănia portului, cu avizul şefului punctului de control pentru trecerea frontierei.  +  Articolul 10Personalul agentiilor de navigaţie străine au acces la bordul navelor sub pavilion străin, altul decît al statului pentru care lucrează, în baza aprobării date de căpitănia portului, cu avizul şefului punctului de control pentru trecerea frontierei de stat.Personalul prevăzut la alineatul precedent are acces la bordul navelor sub pavilion român sau al statului pentru care lucrează, în baza permisului eliberat de Ministerul Transporturilor - Departamentul transporturilor navale, cu avizul Comandamentului trupelor de graniceri.  +  Articolul 11Accesul altor persoane la bordul navelor sub pavilion român, altele decît cele menţionate la art. 6, 7, 8, 9 şi 10, aflate în port, în apele de frontieră sau în marea teritorială, este permis de comandantul navei în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor - Departamentul transporturilor navale.  +  Articolul 12În porturile României unde nu exista puncte de control pentru trecerea frontierei de stat şi nici unităţi sau subunitati de graniceri, accesul persoanelor la bordul navelor şi al marinarilor străini la uscat este permis de către organele poliţiei.  +  Articolul 13Circulaţia persoanelor pe timpul nopţii în zona de frontieră, în afară localităţilor, cu sau fără mijloace de transport, este permisă pe drumurile publice şi în condiţiile stabilite de către organele locale ale administraţiei de stat.Rămînerea persoanelor şi parcarea mijloacelor de transport pe timpul nopţii, în zona de frontieră, în afară localităţilor, sînt permise cu aprobarea comandantului unităţii de graniceri, care va fi solicitată cu cel puţin 24 de ore înainte.  +  Articolul 14Semanatul culturilor înalte în zona de frontieră este permis pînă la distanta de 500 m spre interior faţă de fîşia trupelor de graniceri.Pentru consolidarea terenului, de-a lungul unor cai de comunicaţii se pot admite plantaţii de protecţie.  +  Articolul 15Lucrările de construcţii în afară perimetrului construibil al localităţilor sînt admise pînă la distanta de 500 m faţă de fîşia trupelor de graniceri.  +  Articolul 16Modul de folosire a apelor de frontieră pentru pescuit sportiv, scaldat, plaja, aprovizionare şi adapatul animalelor se stabileşte de organele locale ale administraţiei de stat, cu acordul comandantilor unităţilor sau, după caz, ai subunitatilor de graniceri.  +  Articolul 17Pescuitul sportiv se efectuează numai ziua, pe baza actelor legale şi a permisului graniceresc eliberat de comandantii unităţilor de graniceri pentru persoanele domiciliate în judeţele limitrofe cu frontiera de stat şi de Comandamentul trupelor de graniceri pentru celelalte persoane.  +  Articolul 18Pescuitul industrial în apele de frontieră se efectuează pe baza documentelor personale de identitate ale pescarilor, autorizaţiei de pescuit şi carnetului de ambarcatie. Pescuitul pe timpul nopţii se efectuează cu aprobarea prealabilă a comandantilor unităţilor de graniceri, în condiţiile respectării convenţiilor internaţionale încheiate cu statele vecine.  +  Articolul 19Barcile, precum şi orice alte ambarcatii, cu sau fără propulsie, de agrement, sportive, pescaresti şi "Salvamar" vor fi înregistrate la căpitănia portului sau la organele locale ale administraţiei de stat ale municipiilor, oraşelor şi comunelor acolo unde nu exista capitanii de port.Barcile şi ambarcatiile se păstrează în locurile stabilite de către organele locale ale administraţiei de stat, cu acordul comandantilor unităţilor de graniceri.  +  Articolul 20Excursiile pentru vizitarea unor obiective economice, istorice sau turistice situate în apropierea frontierei de stat şi cele de agrement în zona de frontieră, precum şi concursurile nautice, vor fi anunţate cu cel puţin 24 de ore înainte organelor portuare şi comandantilor unităţilor de graniceri. ART. 21 Vînătoarea este permisă pe adîncimea de 500 m de la linia de frontieră (limita revarsarilor de ape) spre interior în mod organizat, cu aprobarea prealabilă a comandantului unităţii de graniceri.  +  Articolul 22Pasunatul animalelor este permis în timpul zilei pînă la fîşia trupelor de graniceri, iar noaptea pînă la 500 m spre interior, faţă de aceasta, în locurile stabilite de organele locale ale administraţiei de stat, cu acordul comandantilor unităţilor sau, după caz, ai subunitatilor de graniceri.  +  Articolul 23Persoanelor care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este interzis: a) sa treacă frontiera de stat fără aprobare; b) sa traga cu arma peste frontiera de stat; c) sa deterioreze ori sa distruga semnele de frontieră, instalaţiile sau mijloacele tehnice de paza ale granicerilor; d) sa folosească surse de iluminare care să depăşească limitele frontierei de stat; e) sa producă incendii în perimetrul fisiei trupelor de graniceri; f) sa fotografieze, sa filmeze sau să execute lucrări de pictura în perimetrul fisiei trupelor de graniceri, care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine; g) sa schimbe obiecte şi corespondenta peste frontiera de stat, în afară cazurilor permise de lege; h) sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau cetăţenilor acestuia.  +  Articolul 24Trecerea frontierei de stat a României de către persoane şi orice fel de mijloace de transport se efectuează prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi oricare alte puncte pentru trecerea frontierei stabilite prin înţelegerile încheiate cu statele vecine.  +  Articolul 25Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sînt subordonate Ministerului de Interne - Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor.  +  Articolul 26Şeful punctului de control pentru trecerea frontierei de stat este ofiţer, desemnat de către Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor. Acesta controlează şi coordonează activitatea tuturor lucrătorilor din punct, indiferent de ministerul sau organul central de care aparţin, răspunde de buna desfăşurare a traficului internaţional de călători şi mărfuri şi ia măsurile legale corespunzătoare pentru îndeplinirea corecta de către întregul personal din punct a îndatoririlor de serviciu.  +  Articolul 27Deschiderea de noi puncte de control pentru trecerea frontierei de stat sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se aproba prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 28Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se organizează de Ministerul de Interne în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător.  +  Articolul 29Ministerele şi celelalte organe centrale interesate, cu acordul Ministerului de Interne - Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor, stabilesc sarcinile personalului din subordine care desfăşoară activităţi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.  +  Articolul 30În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege se va emite un regulament, care va fi aprobat prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 31Pentru rezolvarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră, se numesc prin hotărîre a guvernului împuterniciţi de frontieră şi loctiitori ai acestora, precum şi delegaţii români în comisiile mixte, din rindul ofiţerilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi al celorlalte ministere şi organe centrale interesate.  +  Articolul 32Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul decret-lege constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1, art. 6 alin. 1, art. 12, 13, 16, 17 şi 21, cu amendă de la 200 la 500 lei; b) încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. 2, art. 14, 15, 18, 19, 20, 22 şi 23, cu amendă de la 300 la 700 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii de graniceri. Contravenienţii pot face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare, iar aceasta se soluţionează de comandantul unităţii sau marii unităţi de graniceri.  +  Articolul 33Decretul nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat şi Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat române, cu modificările şi completările ulterioare se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------