HOTĂRÂRE nr. 583 din 13 iunie 2007privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Transportatorii aerieni români şi operatorii aeronavelor civile înmatriculate sau identificate în România au obligaţia de a depune la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" copii ale documentelor de asigurare în vigoare care acoperă răspunderea acestora faţă de terţi şi, după caz, faţă de pasageri, bagaje sau marfă, încheiate potrivit legii şi cu respectarea cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave. (2) Toate aeronavele civile care efectuează zboruri cu aterizare/decolare pe/de pe teritoriul României vor avea la bord copii ale documentelor de asigurare prevăzute la alin. (1), care vor fi prezentate, la cerere, în cazul efectuării unui control la aeronavă de către autorităţile competente.  +  Articolul 2Limita minimă a sumei asigurate pentru acoperirea răspunderii faţă de pasageri va fi, în cazul operaţiunilor aeriene necomerciale efectuate cu aeronave având masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 2.700 kg, de 100.000 DST pentru fiecare pasager.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, litera d) a articolului 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional cu o aeronavă civilă pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii faţă de terţi şi, după caz, pasageri, bagaje sau marfă, în condiţiile stabilite de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele comunitare aplicabile;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 583.--------