LEGE nr. 164 din 12 iunie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 17 ianuarie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, cu următoarele modificări:1. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. I. - Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi, pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum şi cheltuielile administrative legate de acordarea acestora se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum şi cheltuielile administrative legate de acordarea acestora nu pot depăşi 10% din valoarea totală a trusourilor acordate.»2. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 3. - (1) Trusourile pentru nou-născuţi, transportul şi distribuţia acestora se contractează de către autorităţile administraţiei publice locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti....................................................................... (3) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, date statistice privind monitorizarea şi evaluarea programului de acordare a trusoului pentru nou-născuţi.»"2. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării Legii nr. 482/2006, se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pe anul 2007."3. Alineatele (1), (4) şi (9) ale articolului III se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Pentru copiii născuţi în perioada ianuarie-decembrie 2007, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, denumite în continuare autorităţile administraţiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-nă scuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006...................................................................... (4) Cererea de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune şi se înregistrează la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului, până cel târziu la data de 15 decembrie 2007...................................................................... (9) Pe baza situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (8), în termen de două zile de la primirea acesteia, direcţia de muncă şi protecţie socială judeţeană şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, întocmeşte un borderou cu situaţiile centralizatoare, la nivelul judeţului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse necesarul de credite bugetare în vederea plăţii contravalorii trusoului şi a cheltuielilor de transmitere a dreptului."4. Articolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. IV. - În anul 2007, autorităţile administraţiei publice locale vor finaliza până la 31 decembrie procedurile prevăzute de lege pentru achiziţionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iunie 2007.Nr. 164.---------