ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 13 iunie 2007privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2007    Având în vedere interesul public în situaţii de urgenţă şi extraordinare privind vulnerabilitatea sub aspect ecologic, social şi economic la calamităţi naturale şi accidente catastrofale generate de deversarea unor substanţe poluante provenite din activitatea minieră, cu consecinţe dezastruoase de poluare transfrontalieră în Bazinul Tisei şi al Dunării, şi faptul că neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea demarării de urgenţă a lucrărilor de prevenire a riscului prin îmbunătăţirea managementului şi siguranţei sistemelor iazurilor de decantare şi haldelor miniere de steril şi la perpetuarea riscului în ceea ce priveşte siguranţa şi sănătatea oamenilor şi a formelor de viaţă acvatică, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are calitatea de administrator special al obiectelor de investiţii prioritare, identificate pe baza analizei de risc conform pct. 2 din partea D a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut nr. 4736 RO şi, respectiv, pct. 2 din partea D a anexei nr. 2 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Facilităţii Globale de Mediu nr. TF 053472 RO, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2^2) Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în calitate de administrator special, se stabilesc prin protocol încheiat cu ordonatorii principali de credite ai obiectelor de investiţii."2. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale îşi exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de administrator special, conferită în baza prezentei legi, numai în vederea realizării investiţiilor prevăzute în hotărârile Guvernului adoptate potrivit alin. (2^1) şi strict legat de acestea."3. După alineatul (5) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) La data finalizării investiţiei, calitatea de administrator special a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale încetează de drept. Investiţia este considerată finalizată la data recepţionării lucrării de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi efectuării plăţii către executant."4. În întreg cuprinsul Legii nr. 389/2004, sintagmele "Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale/Ministerul Economiei şi Comerţului" şi "Ministerul Economiei şi Comerţului/Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale" se înlocuiesc cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Bogdan GăbudeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 52.-------