ORDIN nr. 994 din 4 iunie 2007privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 994 din 4 iunie 2007
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 354 din 1 iunie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 19 iunie 2007    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 5.935 din 4 iunie 2007 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.611 din 1 iunie 2007,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  AnexăNORMA 04/06/2007