LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale"2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. (2) Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, care funcţionează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aprobă, după caz, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor."3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare din subordinea ministerelor sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie se aprobă conform reglementărilor specifice în domeniu."4. Articolul 3 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iunie 2007.Nr. 176._______