HOTĂRÂRE nr. 533 din 30 mai 2007privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2, art. 3 alin. (3) şi al art. 13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, care exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal, care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală, organizată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (2) Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Garda Financiară are următoarea organizare teritorială: a) Comisariatul General; b) secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti. (2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Numărul maxim total de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru aparatul Comisariatului General. (4) Posturile vacante vor fi ocupate pe bază de concurs organizat la nivelul Comisariatului General sau, după caz, la nivelul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (5) Numărul de posturi pentru fiecare secţie judeţeană şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti se distribuie din numărul maxim total prevăzut la alin. (3) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 3 (1) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru toate unităţile din structura Gărzii Financiare. În exercitarea atribuţiilor sale comisarul general emite decizii. (3) Comisarul general reprezintă Garda Financiară în relaţiile cu terţii. (4) Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul din structura Comisariatului General, precum şi pe cel de conducere din teritoriu, cu excepţia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncţi, comisarilor şefi secţie ai secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, care sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (5) Comisarul general asigură, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde în faţa ministrului economiei şi finanţelor şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de întreaga activitate desfăşurată de unităţile din structura Gărzii Financiare. (6) Comisarul general este ajutat în activitate de un comisar general prim-adjunct şi de 3 comisari generali adjuncţi, având calitatea de funcţionari publici de conducere. În absenţa comisarului general, Garda Financiară este reprezentată de comisarul general prim-adjunct. În absenţa comisarului general şi a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiară este reprezentată de unul dintre comisarii generali adjuncţi, pe baza împuternicirii comisarului general, cu înştiinţarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4 (1) Comisariatul General este structura centrală a Gărzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Gărzii Financiare au competenţă de control operativ şi inopinat pe întregul teritoriu al ţării, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare şi, respectiv, a secţiilor judeţene şi a Secţiei Municipiului Bucureşti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, şi se aprobă numărul posturilor de conducere prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt unităţi teritoriale ale Gărzii Financiare, cu personalitate juridică, care au competenţă de control pe teritoriul judeţului şi al municipiului Bucureşti, în care sunt organizate. Sediile secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti din cadrul Gărzii Financiare sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale asigură, la cererea Gărzii Financiare, spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti sunt conduse fiecare de un comisar şef secţie, ordonator terţiar de credite, care numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie din subordinea sa. (2) În activitatea de conducere, comisarii şefi secţie ai secţiilor judeţene, respectiv comisarul şef secţie al Secţiei Municipiului Bucureşti sunt ajutaţi de comisari şefi adjuncţi, ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare. Numărul posturilor de comisari şefi adjuncţi se stabileşte conform art. 4 alin. (2). (3) Secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General.  +  Articolul 7 (1) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se stabilesc relaţiile de coordonare, colaborare şi răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare. (2) Statul de funcţii pentru Comisariatul General al Gărzii Financiare, precum şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 8 (1) Comisarii din secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti au competenţă de control pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Din dispoziţia comisarului general sau cu aprobarea scrisă a acestuia, la cererea comisarilor şefi, pentru anumite operaţiuni de control pot participa comisari din oricare dintre secţiile judeţene şi/sau din Secţia Municipiului Bucureşti. În situaţiile operative care nu suportă amânare, aprobarea scrisă poate fi obţinută ulterior începerii controlului.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile Gărzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la îndeplinire de către comisarii Gărzii Financiare, cu respectarea deontologiei funcţionarilor publici învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Garda Financiară efectuează, în mod permanent, controlul operativ şi inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu privire la: a) participarea, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi de combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici; d) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege, conform competenţei materiale. (3) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens. (2) Acţiunile întreprinse în realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului desemnat în structura organizatorică cu aceste atribuţii şi vor fi coordonate şi supravegheate direct de comisarul general.  +  Articolul 11Comisarii nou-angajaţi vor efectua un curs de pregătire profesională specifică în cadrul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă. Durata cursului, programa de studiu şi modalitatea de evaluare a cunoştinţelor dobândite se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare.  +  Articolul 12Actele de control întocmite de comisarii Gărzii Financiare sunt acte administrative de control operativ şi inopinat şi se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social al operatorului economic controlat, pentru luarea măsurilor fiscale, sau organelor de urmărire penală, după caz.  +  Articolul 13 (1) Actele prin care sunt dispuse măsurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de către comisarii Gărzii Financiare, a căror executare este în sarcina entităţilor verificate, constituie acte opozabile entităţilor respective. (2) În actele de control încheiate se face menţiunea că acest control este operativ şi inopinat. (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu comisarii Gărzii Financiare constată prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale. (4) Neexecutarea măsurilor dispuse de comisarii Gărzii Financiare în îndeplinirea atribuţiilor legal încredinţate şi prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sancţionează potrivit legii. (5) Pentru constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi vărsarea sumelor la Trezoreria Statului, Garda Financiară utilizează formularele aprobate în condiţiile legii, până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2007, operând modificările corespunzătoare ca urmare a schimbării subordonării. La epuizarea stocului, noile formulare se solicită de Garda Financiară, se aprobă şi se eliberează în condiţiile legii. Garda Financiară va utiliza în continuare foile de vărsământ-chitanţe folosite în activitatea de trezorerie, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 14 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor încredinţate, comisarii Gărzii Financiare sunt îndreptăţiţi să dispună toate măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte măsuri rezultate din actele normative a căror încălcare o constată, potrivit competenţelor. (2) Pentru exercitarea controlului operativ şi inopinat, comisarii Gărzii Financiare prezintă ordinul de serviciu, care este de regulă general, cu caracter permanent şi care indică numele comisarului şi competenţele acestuia, precum şi legitimaţia de control şi insigna, prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Personalul Gărzii Financiare care îndeplineşte funcţii publice specifice este dotat cu uniformă, însemne distinctive, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoapărare. Uniforma şi celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi purtate numai în timpul exercitării atribuţiilor de control legal încredinţate, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare. Dotarea cu armament se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 68-71 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. (2) Modelele uniformei, însemnelor distinctive, legitimaţiei de control şi ordinului de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 3. (3) Achiziţionarea uniformei şi a însemnelor distinctive se face în condiţiile legii pentru achiziţiile publice, iar normele de dotare şi durata de serviciu sunt cele prevăzute în anexa nr. 4. (4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protecţie şi de comunicare sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar achiziţionarea acestora se face în condiţiile legii. (5) Armamentul se poate asigura atât prin achiziţii publice, cât şi prin redistribuire cu titlu gratuit de la alte instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în condiţiile legii, în măsura disponibilităţilor, cu condiţia predării acestuia în perfectă stare fizică şi de funcţionare tehnică şi fiabilitate. (6) Până la asigurarea condiţiilor materiale şi financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(5), precum şi până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Gărzii Financiare utilizează dotările existente.  +  Articolul 16 (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente materiale şi morale, în condiţiile legii. (2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente sunt prevăzute în normele metodologice cuprinse în anexa nr. 6.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile specializate care pregătesc personal militar şi care prin lege au dreptul să deţină şi să folosească armament pentru realizarea unor atribuţii şi sarcini speciale de apărare sprijină Garda Financiară în realizarea programului de dotare şi de pregătire a personalului propriu pentru deţinerea şi utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice şi echipamentelor proprii. (2) Răspunderea pentru asimilarea cunoştinţelor şi utilizarea corespunzătoare a acestora revine comisarilor Gărzii Financiare, care vor fi testaţi din punct de vedere fizic, psihic şi al cunoştinţelor necesare pentru acordarea dreptului de portarmă, anterior încredinţării armamentului şi echipamentelor respective.  +  Articolul 18 (1) Autoturismele din dotare sunt inscripţionate cu însemnul Gărzii Financiare în forma descrisă pentru insigna comisarului, în dimensiune corespunzătoare. (2) Numărul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale şi consumul lunar de carburanţi pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 7. (3) Numărul maxim de autoturisme şi mijloace de transport speciale pentru Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti se aprobă prin decizie a comisarului general, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 19 (1) Garda Financiară este finanţată de la bugetul de stat. (2) Garda Financiară prevede, în bugetul de venituri şi cheltuieli, cheltuieli pentru manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse confiscării.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 533.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi = 1.805,din care 200 în cadrul Comisariatului general*Font 7*                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A GĂRZII FINANCIARE                              ┌────────────────────┐                              │ COMISAR GENERAL │                              └─────────┬──────────┘                                        │                              ┌─────────┴──────────┐                              │ │ ┌───────────────────────┐ │ COMISARIAT GENERAL │ ┌────────────────────┐ │ │ └─────────┬──────────┘ │ │ │ Compartiment de ├───┐ │ ┌───┤Serviciul juridic şi│ │relaţii internaţionale │ │ │ │ │ contencios │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────┐ │ Compartiment ├───┤ │ ├───┤ Compartiment │ │ arhivistică │ │ │ │ │ Documente Secrete │ └───────────────────────┘ ├──────────┼────────────────────────────────────┬─────────┤ └────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ │Seviciul organizare şi │ │ │ │ │ │ Compartiment │ │managementul resurselor├───┘ │ │ └───┤ audit public intern│ │ umane │ │ │ └────────────────────┘ └───────────────────────┘ ┌────────┴──────────┐ │                               │ COMISAR GENERAL │ │                               │ PRIM-ADJUNCT ├─────────────────────────┤                               │ │ │                               └────────┬──────────┘ │                                        │ │                 ┌──────────────────────┴────────────────┐ ├─────────────────────┐                 │ │ │ │                 │ │ │ │    ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐    │COMISAR GENERAL ADJUNCT │ │COMISAR GENERAL ADJUNCT │ │ │COMISAR GENERAL ADJUNCT │    └────────────┬───────────┘ └────────────┬───────────┘ │ └────────────┬───────────┘                 │ │ │ │                 │ │ │ │      ┌──────────┼───────────┐ ┌───────────┼────────────┐ │ ┌────────────┼───────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌───┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ │DIVIZIA 1│ │DIVIZIA 2│ │DIVIZIA 3│ │DIVIZIA 4│ │DIVIZIA 5 │ │DIVIZIA 6│ │ │ DIVIZIA 7 │ │ DIVIZIA 8 │ │ DIVIZIA 9 │ │- control│ │- control│ │- inter- │ │- control│ │- control │ │- inter- │ │ │- analize, │ │- control │ │- financiar-│ │operativ-│ │operativ-│ │venţie │ │operativ-│ │operativ- │ │venţie │ │ │sinteze, │ │şi îndru- │ │contabili- │ │inopinat │ │inopinat │ │rapidă şi│ │inopinat │ │inopinat; │ │rapidă şi│ │ │metodolo- │ │mare a │ │tate, │ │în dome- │ │în dome- │ │control │ │în dome- │ │- documen-│ │control │ │ │gii, │ │activită- │ │execuţie │ │niul │ │niul │ │operativ-│ │niul pro-│ │tare şi │ │operativ-│ │ │proceduri, │ │ţii struc- │ │bugetară │ │produc- │ │produc- │ │inopinat;│ │ducţiei, │ │colaborare│ │inopinat;│ │ │norme; │ │turilor │ │- investi- │ │ţiei, │ │ţiei, │ │- control│ │distribu-│ │inter- │ │- tran- │ │ │- relaţii │ │teritoriale;│ │ţii şi │ │distri- │ │distri- │ │operativ-│ │ţiei şi │ │institu- │ │zacţii │ │ │mass-media;│ │- control │ │logistică; │ │buţiei │ │buţiei │ │inopinat │ │transpor-│ │ţională; │ │comerci- │ │ │- tehnolo- │ │operativ- │ │- adminis- │ │şi trans-│ │şi trans-│ │în dome- │ │tului │ │- comba- │ │ale │ │ │gia infor- │ │inopinat │ │trativ- │ │portului │ │portului │ │niul jo- │ │altor │ │terea │ │intra- │ │ │maţiei; │ │ │ │protocol │ │produse- │ │alcoolu- │ │curilor │ │produse │ │fraudelor │ │comuni- │ │ │- control │ │ │ │ │ │lor ener-│ │lui şi │ │de noroc │ │accizate;│ │comunitare│ │tare │ │ │operativ- │ │ │ │ │ │getice │ │băuturi- │ │ │ │- opera- │ │ │ │ │ │ │inopinat │ │ │ │ │ │ │ │lor spir-│ │ │ │ţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘                                                                             │                                                                             │                ┌────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┐                │ │                │ │       ┌────────┴────────┐ ┌───────────────┴─────────────┐       │ SECŢII JUDEŢENE │ │SECŢIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI│       └─────────────────┘ └─────────────────────────────┘  +  Anexa 2SEDIILEsecţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti     ALBA ALBA IULIA, STR. G. COŞBUC NR. 14    ARAD ARAD, B-DUL REVOLUŢIEI NR. 79    ARGEŞ PITEŞTI BD. REPUBLICII NR. 118    BACĂU BACĂU STR. DUMBRAVA ROŞIE NR. 1-3    BIHOR ORADEA, STR. GRIVIŢEI NR. 2    BISTRIŢA-NĂSĂUD BISTRIŢA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6    BOTOŞANI BOTOŞANI, STR. O. BĂNCILA NR. 1    BRAŞOV BRAŞOV, STR. CARPAŢILOR NR. 15-17    BRĂILA BRĂILA, STR. DELFINULUI NR. 1    BUZĂU BUZĂU, B-DUL N. BĂLCESCU NR. 48    CARAŞ-SEVERIN REŞIŢA, CARTIER DOMAN NR. 2    CĂLĂRAŞI CĂLĂRAŞI, AL. CENTRALEI NR. 1, BL. CONFORT    CLUJ CLUJ-NAPOCA, P-ŢA IANCULUI NR. 19    CONSTANŢA CONSTANŢA, BD. FERDINAND NR. 68BIS    COVASNA SF. GHEORGHE, STR. B. JOSZEF NR. 9    DÎMBOVIŢA TÂRGOVIŞTE, CALEA DOMNEASCĂ NR. 166    DOLJ CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN NR. 2    GALAŢI GALAŢI, STR. BRĂILEI NR. 33    GIURGIU GIURGIU, B-DUL INDEPENDENŢEI, BL. 106    GORJ TG. JIU, STR. SIRETULUI NR. 6    HARGHITA MIERCUREA CIUC, STR. LIBERTĂŢII NR. 5    HUNEDOARA DEVA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6    IALOMIŢA SLOBOZIA, STR. M. BASARAB NR. 14 - 16    IAŞI IAŞI, STR. ANASTASIU PANU NR. 26    ILFOV BUCUREŞTI, STR. L. PATRASCANU NR. 10, S. 3    MARAMUREŞ BAIA MARE, STR. UNIVERSITĂŢII NR. 23A    MEHEDINŢI DROBETA TR. SEVERIN, PIAŢA RADU NEGRU NR. 1    MUREŞ TG. MUREŞ, STR. GH. DOJA NR. 1-3    NEAMŢ PIATRA NEAMŢ, B-DUL TRAIAN NR. 183    OLT SLATINA, STR. ARCULUI NR. 1    PRAHOVA PLOIEŞTI, STR. A. VLAICU NR. 21    SATU MARE SATU MARE, STR. PIAŢA ROMÂNĂ NR. 3-5    SĂLAJ ZALĂU, STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 1    SIBIU SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR. 28-32    SUCEAVA SUCEAVA, STR. V. BUMBAC, PALATUL FINANŢELOR    TELEORMAN ALEXANDRIA, STR. DUNĂRII NR. 188    TIMIŞ TIMIŞOARA, STR. REVOLUŢIEI NR. 15    TULCEA TULCEA, STR. PĂCII NR. 20    VASLUI VASLUI, STR. STEFAN CEL MARE NR. 56    VÂLCEA RM. VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU NR. 17    VRANCEA FOCŞANI, B-DUL INDEPENDENŢEI NR. 24    BUCUREŞTI BUCUREŞTI, STR. GUTEMBERG NR. 1, SECT. 5  +  Anexa 3MODELUL*)uniformei, al însemnelor distinctive, allegitimaţiei de control şi al ordinului de serviciu3.1. Uniforma de vară pentru comisarii Gărzii Financiare3.2. Uniforma pentru comisarii Gărzii Financiare - bărbaţi şi femei3.3. Uniforma de iarnă pentru comisarii Gărzii Financiare - scurtă din piele cu mesadă şi guler detaşabile, căciulă din nutriet sau astrahan3.4. Uniforma pentru comisarii Gărzii Financiare - manta din piele naturală3.5. Insigna metalică înseriată, pe suport din piele, ataşabilă la uniformă3.6. Emblema coifura Garda Financiară3.7. Legitimaţia de control3.8. Insigna metalică pentru legitimaţia de control3.9. Ordinul de serviciuFig. 3.1. Modelul uniformei de vară pentru comisarii Gărzii FinanciareFig. 3.2. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii FinanciareFig. 3.2.1. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - femei: varianta cu fustăFig. 3.2.2. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare - femei: varianta cu pantalonFig. 3.3. Modelul uniformei de iarnă pentru comisarii Gărzii Financiare: scurtă din piele cu mesadă şi guler detaşabile, căciulă din nutriet sau astrahanFig. 3.4. Modelul uniformei pentru comisarii Gărzii Financiare: Manta din piele naturalăFig. 3.5. Modelul insignei metalice înseriate, pe suport din piele, ataşabilă la uniformăFig. 3.6. Emblema coifura Garda FinanciarăFig. 3.7. Modelul legitimaţiei de controlFig. 3.8. Insigna metalică pentru legitimaţia de controlFig. 3.9. Modelul ordinului de serviciu  +  Anexa 4NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIUprivind drepturile de echipament ale personalului Gărzii FinanciareI. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale personalului Gărzii Financiare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Gărzii Financiare şi regulile de aplicare a acestuia.II. Însemne specifice  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea însemnelor specifice U/M Prevederi Observaţii crt. cantitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Însemne distinctive 1. Emblemă coifură buc. 2 1 buc. pentru şapcă şi                                                       1 buc. pentru căciulă 2. Set cuprinzând însemne de    împuternicire a controlului set 1 1 pentru fiecare comisar    - legitimaţie cu insignă metalică buc. 1 1 pentru fiecare comisar    înseriată    - sigiliu metalic înseriat buc. 1 1 pentru fiecare comisar    - portlegitimaţie buc. 1 1 pentru fiecare comisar 3. Insignă metalică înseriată, pe set 1 1 pentru fiecare comisar    suport din piele, ataşabilă la    cureaua pantalonilor sau la    piept, pe bluză ori pe veston ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Detaliile cu privire la culorile articolelor de uniformă şi ale însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Anexa 5LISTAmijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecţieşi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare a) Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărareArme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; se asigură la prima dotare; câte o bucată pentru fiecare comisar;2. toc din piele pentru pistol; se asigură la prima dotare pentru fiecare pistol;3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere.Mijloace individuale de autoapărare:4. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui comisar*);5. electroşocuri:- 500 bucăţi de mici dimensiuni;- 500 bucăţi de mari dimensiuni (bastoane), pentru dotarea comisarilor*). b) Echipament individual de protecţie:1. veste reflectorizante pentru acţiunile stradale: 800 bucăţi;2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 500 bucăţi;3. combinezon din două piese (pantalon şi bluză inscripţionată cu sigla Gărzii Financiare), confecţionat din material uşor, care se îmbracă de către comisari peste uniformă în acţiunile de inventariere şi manipulare a mărfurilor, ambalajelor etc.; câte o bucată pentru fiecare comisar. c) Mijloace de comunicare:- telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/ persoană. d) Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole;2. sigilii metalice de unică folosinţă, înseriate;3. imprimate (formulare cu regim special);4. alte articole necesare, bine justificate, avizate de comisarul general şi aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.________ Notă *) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii.  +  Anexa 6NORMA 30/05/2007  +  Anexa 7NUMĂRUL MAXIMde autoturisme, mijloace de transportspeciale şi consumul lunar de carburanţi aprobat  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Tipul mijlocului de transport Numărul maxim Consumul maxim lunar                                        aprobat de carburanţi aprobat                                       (bucăţi) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Autoturisme pentru transportul comisarilor în operaţiuni specifice de control 650 400 litri/autovehicul Microbuze persoane 3 400 litri/autovehicul Ambarcaţiuni fluviale: - cu o capacitate de 4 locuri  plus echipaj 1 800 litri/ambarcaţiune - cu o capacitate de 8-10 locuri  plus echipaj 1 1.000 litri/ambarcaţiune ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 655 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Financiare.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace de transport aprobat pentru Garda Financiară.3. Autoturismele care au îndeplinit condiţiile de casare, urmează să fie scoase din uz şi înlocuite, prin achiziţii, în perioada imediat următoare.4. Personalul navigant şi de întreţinere al ambarcaţiunilor fluviale va fi prevăzut în statul de funcţii aprobat.----