LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile supuse divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1)."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care au fost disponibilizate prin concedieri colective efectuate în perioada 1 februarie 2006-31 ianuarie 2007 de societăţile stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui program de restructurare şi de reorganizare aprobat de instituţia publică implicată în privatizare, dacă au fost preluate de aceste societăţi după data de 1 ianuarie 2005, în baza actelor normative în vigoare."3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 12 iunie 2007.Nr. 171.--------