HOTĂRÎRE Nr. 51 din 5 februarie 1996privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12 februarie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Alexandru StanescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publice şi amenajăriiteritoriului,Marin Cristea  +  Anexa 1 REGULAMENTde recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Recepţia este actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fără rezerve şi ca aceasta poate fi data în folosinţă sau pusă în funcţiune. Prin actul de recepţie se certifica faptul ca executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile, avizele, prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie, precum şi cu reglementările tehnice aplicabile.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizica sau juridică care încheie contractul de executare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice, urmăreşte îndeplinirea lui şi preia lucrarea.Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.  +  Articolul 3Recepţia lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice se efectuează atât la lucrări noi, cît la la intervenţiile în timp asupra lucrărilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, extinderi, modernizări, retehnologizari, mentineri de capacităţi etc.), şi se realizează în următoarele etape:- recepţia la terminarea lucrărilor;- recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, care se face la terminarea probelor tehnologice, şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalaţiilor şi utilajelor, astfel încât să se asigure calitatea produselor şi realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi;- recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie, dacă este prevăzută în contract;- recepţia definitivă a obiectivelor de investiţii, care se face, la data convenită prin contract, între investitor şi executant şi are drept scop confirmarea realizării performantelor tehnice proiectate.Recepţia lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii tehnologice se face concomitent sau după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  +  Articolul 4Pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice, indiferent de sursa de finanţare şi forma de proprietate, receptiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietarii care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori.  +  Articolul 5Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau, în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.  +  Capitolul 2 Recepţia la terminarea lucrărilor  +  Articolul 6Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de investitor. O copie de pe comunicare va fi transmisă, de către executant, şi reprezentantului investitorului pe şantier.  +  Articolul 7Comisiile de recepţie se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, vor face parte, obligatoriu, un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situata investiţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu.Pentru lucrările de mare importanţa definite astfel de către consiliul interministerial sau de ordonatorul principal de credite, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5. Între aceşti specialişti, în funcţie de specificul şi importanţa obiectivului de investiţii, trebuie să se găsească şi reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ai ISCIR, INSEMEX Petrosani (pentru domeniul mineritului) etc. Dacă aceşti reprezentanţi nu sunt cuprinşi în componenta comisiei, la recepţie se vor prezenta avizele obţinute de la aceste organe abilitate.  +  Articolul 8Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunică data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie; b) executantului; c) proiectantului.Reprezentanţii executantului, proiectantului, furnizorilor de utilaje şi ai agenţilor economici, care au participat direct la realizarea obiectivului de investiţii, nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de Informaţii, comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora.  +  Articolul 9Proiectantul, în calitate de autor al proiectului lucrării, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul sau de vedere privind execuţia lucrării.  +  Articolul 10La recepţia obiectivelor de investiţii care reprezintă surse mari de risc, investitorii sunt obligaţi ca, în comisiile de recepţie, sa includă şi o persoană desemnată de către inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor.Numele persoanei desemnate de către inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie.Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie, din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată.  +  Articolul 11În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8 sau dacă la data fixată nu se prezintă în locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile prevederilor art. 8.Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată, direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul a 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunică investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va modifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie.În notificare, executantul va preciza, totodată, ca investitorul va răspunde pentru acoperirea pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.  +  Articolul 12Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi facuta recepţia.Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenta a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea simpla.În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei, preşedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepţiei la termen, ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial.În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare.  +  Articolul 13Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente.Examinarea se va face prin:- cercetarea vizuala a lucrării;- analiza documentelor conţinute în cartea tehnica a construcţiei sau a utilajului; b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale conform legii; c) referatul de prezentare, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca aceasta activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexată la contract.În cazurile în care exista dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste.  +  Articolul 14La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, model prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va inainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere, sau sau fără obiecţii, a recepţiei, de amînare sau de respingere a ei.  +  Articolul 15Comisia de recepţie recomanda admiterea recepţiei, în cazul în care nu exista obiecţii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.  +  Articolul 16Comisia de recepţie recomanda amînarea recepţiei când:- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a lucrărilor din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;- lucrarea prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi facuta, ar diminua considerabil utilitatea ei;- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica;- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a utilajului, echipamentului şi a instalaţiei tehnologice sau capacitatea de producţie prevăzută;- nu au fost respectate condiţiile cerute de către organele de avizare abilitate în acest scop.  +  Articolul 17Comisia de recepţie recomanda respingerea recepţiei, dacă constata vicii care nu pot fi inlaturate şi care, prin natura lor, împiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrări etc.  +  Articolul 18Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amînarea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie unui atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.  +  Articolul 19Situaţiile de absenta a unor persoane sau delegaţii convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie.  +  Articolul 20Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, investitorul hotărăşte admiterea, amînarea sau respingerea recepţiei şi notifica hotărârea sa, în interval de 3 zile lucrătoare, executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.  +  Articolul 21În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data recepţiei, dacă, datorită condiţiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.  +  Articolul 22Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 21, după trecerea termenului de remediere convenit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu da curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi pe riscul executantului în culpa şi sa pretindă plata prejudiciului produs.  +  Articolul 23Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia.  +  Articolul 24După executarea remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea obiectiilor. Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la plata cererii executantului, investitorul nu anulează obiecţiile, se recurge la procedura de arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competenţa.  +  Articolul 25Data recepţiei este cea a încheierii, de către comisia de recepţie, a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii.  +  Articolul 26Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepţie, amînare sau de respingere a recepţiei, pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Litigiul se rezolva prin arbitraj, dacă aceasta forma de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competenţa.  +  Articolul 27Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 25, în afară cazului în care recepţia este amînată sau respinsă.  +  Articolul 28În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 24, fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la conciliere, iar apoi la instanţa judecătorească.  +  Articolul 29După acceptarea recepţiei de către investitor, cu sau fără obiecţii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări, penalizări, diminuari de valori şi alte asemenea, decît cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie viciile ascunse, descoperite în termenul stabilit, conform prevederilor contractuale referitoare la termenul de garanţie.  +  Articolul 30În cazul în care investitorul solicita preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi investitor, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauza, măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgind din executarea necorespunzătoare.Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauza, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţă lucrării începe de la data terminării remedierilor.  +  Capitolul 3 Recepţia punerii în funcţiune  +  Articolul 31Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de investitor.  +  Articolul 32Comisiile de recepţie pentru lucrările de montaj utilaje, instalaţii tehnologice şi puneri în funcţiune se vor numi de către:- investitorul cu capital privat;- consiliile de administraţie ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, pentru investiţiile finanţate din fondurile proprii ale acestora sau din credite negarantate de stat;- ordonatorii de credite pentru obiectivele de investiţii a căror finanţare se asigura integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, din credite externe contractate sau garantate de stat.Comisiile de recepţie vor fi constituite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, va face parte, obligatoriu, un reprezentant al investitorului, restul fiind specialişti.  +  Articolul 33Investitorul va organiza începerea recepţiei de punere în funcţiune (P.I.F.) în maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor şi va comunică data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie; b) executantului; c) proiectantului; d) principalilor furnizori de utilaje şi echipamente aferente instalaţiilor tehnologice.Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitaţi.Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de Informaţii, comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora.  +  Articolul 34Proiectantul, în calitate de autor al proiectului tehnologic, va întocmi şi prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul sau de vedere privind execuţia probelor de punere în funcţiune.  +  Articolul 35În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 33 sau dacă, la data fixată, nu se prezintă la locul recepţiei, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie într-un interval de 10-15 zile de la data primei convocări.Dacă nici la expirarea acestui al doilea termen, investitorul nu fixează un termen de recepţie, direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunică investitorului, în timp util, termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica, în scris, investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie.În notificare, executantul va preciza, totodată, ca investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie.  +  Articolul 36Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi facuta punerea în funcţiune.Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenta a cel puţin 2/3 dintre membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea simpla.În vederea desfăşurării în bune condiţii a punerii în funcţiune, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi alte documente şi explicaţii ce-i sunt necesare.  +  Articolul 37Comisia de recepţie efectuează verificarea realizării lucrărilor de montaj utilaje, instalaţii tehnologice şi îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie. La recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie se verifica efectuarea prealabilă a probelor tehnologice, existenta condiţiilor pentru exploatarea normală a instalaţiilor tehnologice, astfel încât să se asigure calitatea produselor şi atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.Proiectantul va prezenta comisiei de recepţie un referat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca aceasta activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare.Comisia de recepţie va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor avizelor tuturor organelor de avizare abilitate în acest scop.  +  Articolul 38La terminarea tuturor verificărilor, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune (modelul prezentat în anexa nr. 2) pe care îl va inainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amînare sau de respingere a ei.  +  Articolul 39Comisia de recepţie recomanda admiterea recepţiei în cazul în care nu exista obiecţii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.  +  Articolul 40Comisia de recepţie recomanda amînarea recepţiei când:- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează capacitatea de producţie;- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări pentru a le clarifica;- nu au fost respectate condiţiile prevăzute în avizele organelor de avizare în acest scop.  +  Articolul 41Comisia de recepţie recomanda respingerea recepţiei dacă se constata vicii care nu pot fi inlaturate şi care, prin natura lor, nu realizează una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale refacerii de lucrări etc.  +  Articolul 42Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amînarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate solicita asistenţa unor experţi tehnici neutri, la recepţie, care să consemneze separat de procesul-verbal starea de fapt constatată.  +  Articolul 43Situaţiile de absenta a unor persoane sau delegaţii convocate vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie.  +  Articolul 44Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, investitorul hotărăşte admiterea, amînarea sau respingerea recepţiei şi notifica hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.  +  Articolul 45În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lucrări care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi de regula 90 de zile calendaristice de la data recepţiei. După recepţia punerii în funcţiune pot fi continuate numai lucrările şi pot fi angajate numai cheltuielile din devizul general, precizate în procesul-verbal de recepţie, care nu au nici o influenţa asupra funcţionarii normale a capacităţii sau obiectivului.  +  Articolul 46Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de la art. 45, după trecerea termenului de remediere convenit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu da curs somaţiei investitorul este în drept să execute remedieri pe cheltuiala şi pe riscul executantului în culpa şi sa pretindă plata prejudiciului produs.  +  Articolul 47Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia.  +  Articolul 48După efectuarea remedierilor, executantul va cere, în scris, investitorului, anularea obiectiilor. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului investitorul nu anulează obiecţiile, se recurge la procedura de conciliere, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l acţioneze la instanţa de judecată competenţa.  +  Articolul 49Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii.  +  Articolul 50Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepţie, de amînare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Litigiul se rezolva prin conciliere, dacă aceasta a fost prevăzută în contract, sau prin acţiune la instanţa judecătorească.  +  Articolul 51Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 49, în afară cazului în care recepţia este amînată sau respinsă.  +  Articolul 52În cazul în care investitorul solicita preluarea unei părţi de lucrare (o parte a fluxului tehnologic, un grup separat de utilaje etc.), înainte de terminarea totalităţii lucrărilor prevăzute în contract, se va încheia între executant şi investitor un proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna starea părţii de lucrare în cauza şi măsurile de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgind din executarea necorespunzătoare. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţă funcţionarii utilajelor şi instalaţiilor tehnologice va curge începând cu data terminării remedierilor.  +  Capitolul 4 Recepţia finala  +  Articolul 53Recepţia finala este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.  +  Articolul 54La recepţia finala participa: a) investitorul; b) comisia de recepţie, numita de investitor; c) proiectantul lucrării; d) executantul.  +  Articolul 55Comisia de recepţie finala se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; b) finalizarea lucrărilor cerute prin procesele-verbale încheiate la terminarea lucrărilor; c) referatul investitorului privind comportarea lucrărilor în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.  +  Articolul 56Comisia de recepţie finala poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.  +  Articolul 57La terminarea recepţiei, comisia de recepţie finala îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finala (modelul prezentat în anexa nr. 3) pe care-l va inainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de anulare sau de respingere a ei.  +  Articolul 58În cazul în care comisia de recepţie finala recomanda admiterea cu obiecţii, amînarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui sa propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.Comisia de recepţie finala recomanda respingerea recepţiei în cazul în care nu se respecta una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.  +  Articolul 59Lucrarea a carei recepţie finala a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă.Investitorul se va putea indrepta, pentru recuperarea pagubelor, împotriva factorilor implicaţi în executarea lucrărilor, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei finale, cît şi pentru nefunctionarea acestora.Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei, pe baza recomandarii comisiei de recepţie finala, şi notifica executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finala.  +  Articolul 60Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.  +  Capitolul 5 Recepţia definitivă  +  Articolul 61Recepţia definitivă se convoacă de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei convenite prin contract pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectati.  +  Articolul 62La recepţia definitivă participa:- comisia de recepţie numita de investitor;- proiectantul lucrărilor;- executantul;- principalii furnizori de utilaje şi echipamente tehnologice.  +  Articolul 63Comisia de recepţie definitivă examinează următoarele:- finalizarea lucrărilor cerute la recepţia privind terminarea lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii tehnologice;- referatul investitorului privind comportarea utilajelor tehnologice şi a instalaţiilor tehnologice pe perioada de la preluarea lucrărilor, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor;- realizarea performantelor tehnice proiectate.  +  Articolul 64Comisia de recepţie definitivă poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi al apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.  +  Articolul 65La terminarea recepţiei comisia îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie definitivă (modelul prezentat în anexa nr. 4), pe care-l va inainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amînarea sau respingerea ei.  +  Articolul 66În cazul în care comisia de recepţie definitivă recomanda admiterea cu obiecţii, amînarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui sa propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.  +  Articolul 67Lucrarea a carei recepţie definitivă a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului.Investitorul se va putea indrepta, pentru recuperarea pagubelor, împotriva factorilor implicaţi în execuţia lucrărilor sau/şi livrarea utilajelor şi a instalaţiilor cu ocazia recepţiei.Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei definitive, pe baza recomandarii comisiei de recepţie, şi notifica executantului hotărârea sa în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie definitivă.  +  Articolul 68Data recepţiei definitive este data notificării de către investitor a hotărârii sale.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 69Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile şi instalaţiile aferente, acestea urmînd să fie recepţionate potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.  +  Articolul 70Cheltuielile de orice natura, necesitate de activitatea comisiei de recepţie, cad în sarcina investitorului.Membrii comisiei de recepţie finala vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor, dacă este cazul.Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decît cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpa, cheltuielile respective se suporta de către partea în culpa.Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suporta de partea în culpa.  +  Articolul 71Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finala pe cale amiabila, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.  +  Articolul 72Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj potrivit legii.  +  Articolul 73Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului: a) executantului; b) proiectantului; c) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire.  +  Articolul 74Procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune se difuzează prin grija investitorului: a) executantului; b) proiectantului; c) organului administraţiei publice locale care a emis autorizaţia de construire.  +  Articolul 75Procesele-verbale de recepţie finala se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; b) executantului.  +  Articolul 76Procesele-verbale de recepţie definitivă se difuzează prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale care a emis autorizaţia de construire; b) executantului.  +  Articolul 77Cărţile tehnice ale utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice se păstrează de către investitor pe toată durata existenţei acestora.  +  Articolul 78În toate situaţiile, investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauza.  +  Articolul 79Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr. 5 la acesta.  +  Articolul 80Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii se exceptează de la prevederile art. 73, 74, 75 şi 76.  +  Articolul 81Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament--------------INVESTITORPROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. ..............privind lucrarea ................, executată în cadrul contractului nr. ....... din .........., încheiat între ................ pentru lucrările de ...............................................................................1. Lucrările au fost executate la baza autorizaţiei nr. ......., eliberata de .................. la ............., cu valabilitate până la ............................................................................2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..............., fiind formată din: ...........................................(numele şi prenumele)...............................................................................3. Au mai participat la recepţie:...............................................................................(numele şi prenumele) (calitatea)4. Constatările comisiei de recepţie:4.1. Din documentaţia scrisă şi desemnată, necesar a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1.4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate.4.3. Lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:..............................................................................................................................................................6. Comisia de recepţie motiveaza propunerea facuta prin:..............................................................................................................................................................7. Comisia de recepţie recomanda următoarele:..............................................................................................................................................................8. Prezentul proces-verbal conţinând ....... file şi .............. anexe numerotate, cu un total de ...... file, a fost încheiat astăzi .............. la .......... în .............. exemplare.Comisia de recepţie*) Specialişti*)Preşedinte ............... ...............Membri ................... ...............--------------- Notă *) Numele şi prenumele, semnatura.  +  Anexa 2 -------la regulament-------------INVESTITORPROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNENr. ........I. Date generale:1. Comisia de recepţie convocată la data de: .............. şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .....................II. Constatări:În urma examinării documentaţiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepţiei punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii a fost (nu a fost) prezentată integral comisiei de recepţie, lipsind: 2. În perioada ......... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice.3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii aprobaţi este următorul:4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate, este de ...... lei.5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţă) este la data recepţiei de ........ lei.6. Alte constatări: ........................................III. Concluzii:1. Pe baza constatărilor şi a concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate, cu majoritate de păreri, hotărăşte:Admiterea recepţiei punerii în funcţiune a capacităţii:2. Comisia de recepţie stabileşte ca pentru o cît mai buna exploatare a capacităţii puse în funcţiune mai sunt necesare următoarele măsuri:3. Prezentul proces-verbal care conţine ........... file şi ............. anexe numerotate, cu un total de ............. file care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, .............., în .......... exemplare originale.Comisia de recepţie*) Specialişti*)Preşedinte ............... ...............Membri ................... ...............--------------- Notă *) Numele şi prenumele, semnatura.  +  Anexa 3 -------la regulament-------------INVESTITORPROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALANr. ..... din .........privind lucrarea ......................, autorizata cu nr. ...... din ........, cu valabilitate până la ............., de către ...................1. Comisia de recepţie finala şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..........., fiind formată din:...............................................................................(numele şi prenumele)2. Au mai participat la recepţie:...............................................................................(numele şi prenumele) (calitatea)3. Comisia de recepţie finala, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnica a construcţiei, a constatat următoarele:3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei-anexe nr. 1.3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ...................3.3. Cartea tehnica a lucrării şi fişa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate.3.4. Observaţiile făcute de către comisia de recepţie finala sunt prezentate în lista-anexa nr. 2.3.5. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectivului (nu) sunt în posesia utilizatorului.3.6. Obiectivul s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ......... până în prezent, respectiv pe o durată de ..... luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.3.7. Valoarea obiectivului este de ..... lei, conform listei-anexa nr. 1.4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finala propune: ...............................................................................5. Comisia de recepţie finala motiveaza propunerea facuta prin: ...............................................................................6. Comisia de recepţie finala recomanda următoarele:............................................................................... 7. Prezentul proces-verbal, conţinând ........... file şi ............. anexe numerotate cu un total de ............. file, a fost încheiat astăzi, .............., la ............. în .......... exemplare.Comisia de recepţie*) Specialişti*)Preşedinte ............... ...............Membri ................... ...............--------------- Notă *) Numele şi prenumele, semnatura.  +  Anexa 4 ------la regulament-------------INVESTITORObiectivul de investiţiiPROCES-VERBAL DE RECEPŢIE DEFINITIVANr. ............I. Date generale:1. Comisia de recepţie convocată la data de .............. şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .....................II. Constatări:În urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:1. Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepţiei obiectivelor de investiţii a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii: Comisia constata ca lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedica efectuarea recepţiei.2. La data recepţiei definitive a obiectivului de investiţii nu este admisă recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj la următoarele obiective:...............................................................................3. Nu este admisă recepţia la lucrările de construcţii-montaj la următoarele obiective:...............................................................................4. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de până la recepţia definitivă a obiectivului; de la data punerii în funcţiune au trecut ........ luni.5. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei definitive, conform documentelor de decontare verificate de Banca ............ este de ............ lei.6. La data recepţiei definitive, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă astfel:7. Următorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:8. La data recepţiei definitive se constata următoarele disponibilitati de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite, care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici.9. S-a constatat ca sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte: a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata cele ce nu sunt asigurate); b) lucrări conexe, utilităţi, alte servicii; c) forta de muncă; d) alte măsuri.III. Concluzii:1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte cu majoritate de păreri:Admiterea recepţiei definitive a obiectivului de investiţii ...............................................................................................Se acorda calificativul: ..............................2. Comisia de recepţie stabileşte ca pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cît mai buna exploatare a capacităţilor ce se receptioneaza mai sunt necesare următoarele măsuri:...............................................................................3. Prezentul proces-verbal care conţine ........... file şi ............. anexe, numerotate cu un total de ............. file care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi .............. în .......... exemplare originale.Preşedinte, Specialişti consultanţi:(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)Vicepreşedinte,Membri: Asistenţi:(numele şi semnatura) (numele şi semnatura)Secretar,  +  Anexa 5 -------la regulament-------------DEFINIŢII PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI ÎN REGULAMENT1. Recepţia lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice - actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de montaj în conformitate cu prevederile contractului (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, reglementări tehnice, cartea tehnica a obiectivului etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrările executate şi ca acestea pot fi pregătite pentru probele de punere în funcţiune.2. Recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completa a lucrărilor unui obiectiv industrial de investiţii sau a unei instalaţii sau utilaj independent care poate fi utilizat separat.3. Recepţia punerii în funcţiune - recepţia efectuării probelor tehnologice, a existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi a utilajelor tehnologice, astfel încât să se asigure calitatea produselor şi atingerea parametrilor proiectati.4. Recepţia finala - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.5. Recepţia definitivă - recepţia indicatorilor tehnico-economici aprobaţi pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garanţie.6. Perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei de punere în funcţiune şi cea a recepţiei definitive, a carei durata se stabileşte prin contract, şi, în cadrul căreia, antreprenorul sau furnizorul are obligaţia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor, specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.7. Cartea tehnica a instalaţiei, utilajului sau echipamentului tehnologic - ansamblul documentelor referitoare la proiectarea, execuţia, exploatarea şi perioada de garanţie, cuprinzând toate datele, documentele şi planşeele necesare pentru buna cunoaştere, şcolarizare, deservire şi depanare a utilajului şi a tehnologiei aferente.8. Proprietar - după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.---------------------