LEGE Nr. 51 din 21 iunie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 literele b) şi c) se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"b) cercetarea aplicativa, destinată în principal utilizării cunoştinţelor ştiinţifice, în economie şi societate, pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii şi servicii;""c) dezvoltarea tehnologică, formată din activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică, de transfer tehnologic şi valorificare a inventiilor, prin care se realizează dezvoltarea, aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, şi care au ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente."2. Articolul 3 alineatul (1), precum şi literele e), f) şi g) se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 3 - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura, în condiţiile legii, în cadrul categoriilor de unităţi prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare a acestora:""e) unităţi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice;""f) societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare, unităţi sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, precum şi unităţi de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome;""g) muzee şi alte unităţi cu personalitate juridică."3. Articolul 7 alineatul (3) se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ, cei ai comisiilor Colegiului consultativ şi ai comisiilor de evaluare şi avizare organizate de acestea sunt remuneraţi în condiţiile legii."4. Articolul 8 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Coordonarea executării programelor, subprogramelor sau a altor acţiuni cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în scopul corelării acestora, revine categoriilor de unităţi prevăzute la art. 3 alin. (1)."5. Articolul 9 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 9 - Atribuirea spre execuţie a programelor, a subprogramelor şi a temelor componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi a acţiunilor cuprinse în acesta se face de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pe baza criteriilor elaborate de Colegiul consultativ."6. După articolul 9 se introduce un nou articol, care devine articolul 10, cu următorul cuprins:"ART. 10 - Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii şi industriei alimentare sunt subordonate Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" şi funcţionează ca structuri ale acesteia, conform prezentei ordonanţe."7. Articolul 10 devine prin renumerotare articolul 11.8. Articolul 11 devine prin renumerotare articolul 12. Literele a), b), c) şi d) ale articolului 12 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"a) pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi a acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, atribuite în sistem competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub forma de granturi;""b) pentru finanţarea, în baza criteriilor prevăzute la art. 9, a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor care continua pe mai mulţi ani după realizarea în primul an a unor faze ale acestor teme, precum şi a temelor şi a obiectivelor noi atribuite direct spre execuţie, care nu se pot realiza în sistem competitiv, denumita finanţare-nucleu a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;""c) pentru finanţarea în sistem instituţional a unor unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice bugetare, pe bază de program de cercetare-dezvoltare, în vederea acoperirii cheltuielilor de funcţionare şi investiţii;""d) pentru cofinantare, care consta în alocarea unor sume de la bugetul de stat, în completarea resurselor agenţilor economici beneficiari, în scopul realizării unor teme de cercetare-dezvoltare şi a unor acţiuni de transfer tehnologic al rezultatelor. Fondul destinat cofinanţării activităţii de cercetare-dezvoltare se stabileşte prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în limita de până la 50% din valoarea totală a fiecărui proiect. Selectarea şi contractarea proiectelor de cofinantare se efectuează pe bază de criterii şi condiţii specifice, aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei."9. Articolul 12 devine prin renumerotare articolul 13, se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 13 - (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizării programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi acţiunilor cuprinse în programele de cercetare-dezvoltare se stabilesc de către ordonatorii principali de credite. (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se finanţează şi următoarele cheltuieli: a) cheltuieli pentru burse de cercetare; b) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, conforme cu metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului; c) cheltuieli pentru informare şi documentare; d) cheltuieli pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice; e) cheltuieli pentru cotizatii şi participare ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii internaţionale de profil; f) cheltuieli pentru finanţarea întreţinerii, exploatării şi funcţionarii instalaţiilor speciale de interes naţional; g) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice; h) cheltuieli pentru organizarea de tîrguri şi expoziţii tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale; i) cheltuieli pentru funcţionarea organismelor şi instituţiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ şi a comisiilor organizate de acesta; j) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din sistemul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 3."10. Articolul 13 devine prin renumerotare articolul 14, se completează şi va avea următorul cuprins:"ART. 14 - Programele, subprogramele, temele de cercetare-dezvoltare şi acţiunile cuprinse în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică se realizează pe bază de contracte de finanţare încheiate între unităţile cărora li s-a atribuit execuţia, pe de o parte, şi ordonatorul principal de credite, pe de altă parte. Metodologia de contractare a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare şi a acţiunilor din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei."11. Articolul 14 devine prin renumerotare articolul 15, se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 15 - Prin hotărâre a Guvernului se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Transfer Tehnologic, ca organism de specialitate în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, cu atribuţii în domeniul stimulării şi finanţării acţiunilor de transfer tehnologic, în vederea valorificării rezultatelor cercetării şi a brevetelor de invenţii."12. După articolul 14 (15 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 16 şi va avea următorul cuprins:"ART. 16 - În scopul asigurării continuităţii finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare în perioada de până la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale, se pot acorda sume în avans de până la 30% din valoarea trimestriala a contractelor de cercetare-dezvoltare."13. Articolul 15 devine prin renumerotare articolul 17. Alineatul (2) al articolului 17 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul propriu de activitate şi desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică."14. Articolul 16 devine prin renumerotare articolul 18. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 18 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"(2) Reorganizarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în institute naţionale de cercetare-dezvoltare se face pe baza metodologiei prevăzute la art. 19 în urma evaluării efectuate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu organul administraţiei publice centrale sau locale, coordonatorul din domeniul de activitate al unităţii.""(3) Fondul Proprietăţii de Stat va asigura, în termen de 30 de zile de la data organizării unităţilor prevăzute la alin. (2), compensarea cotei-părţi de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale care se reorganizează, cuvenită Fondurilor Proprietăţii Private."15. Articolul 17 devine prin renumerotare articolul 19 alineatul (1) şi se completează cu doua noi alineate (2) şi (3) prin preluarea conţinutului modificat şi completat al articolelor 18 şi 19, având următorul cuprins:"ART. 19 - (1) Înfiinţarea de noi institute naţionale de cercetare-dezvoltare se face prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, împreună cu organismul naţional coordonator în domeniul de activitate respectiv. (2) Reorganizarea sau înfiinţarea se face în conformitate cu metodologia de evaluare şi acreditare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobată de Guvern la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (3) Prin actul de reorganizare sau de înfiinţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, structura organizatorică, organul coordonator, sediul şi patrimoniul. Prin acelaşi act se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii respective."16. Articolul 20 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 20 - (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare au în administrare bunuri proprietate a statului, calculează amortismentele, conduc evidenţa contabilă în regim economic şi aplica acele reglementări specifice unităţilor organizate ca regii autonome, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare menţionat la art. 19 alin. (3). (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organelor coordonatoare şi a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei."17. Articolul 21 se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 21 - (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare decid asupra investiţiilor ce urmează a fi realizate din fonduri proprii, din credite bancare, precum şi din alte surse constituite conform legii."18. Articolul 22 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 22 - (1) Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor, precum şi tehnologiile, procesele tehnologice noi, Know-how, drepturile din brevetele de invenţii, obiectele fizice achiziţionate sau realizate pe parcursul derulării contractelor finanţate din fonduri publice aparţin unităţilor de cercetare-dezvoltare executate, cu respectarea prevederilor art. 5 şi 48 din Legea nr. 64/1991, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Transmiterea cu orice titlu, către terţe persoane, a rezultatelor obţinute în cadrul contractului se face numai în condiţiile stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, cu acordul prealabil al părţilor contractante. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active tangibile şi intangibile, efectuate şi finalizate din fonduri publice până la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, al căror beneficiar este Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, se transfera prin hotărâre a Guvernului executanţilor şi se înregistrează în evidenţa contabilă a acestora."19. Articolul 23 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot menţine în patrimoniu informaţiilor sau documentaţiile de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste informaţii şi documentaţii; determinate în conformitate cu prevederile normelor menţionate la alin. (1), se depun la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi de organul coordonator sau se păstrează în custodia unităţii privatizate, în temeiul unor clauze speciale prevăzute în contract."20. După articolul 23 se introduce un nou articol, care devine articolul 24, având următorul cuprins:"ART. 24 - Drepturile şi îndatoririle persoanelor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare vor fi prevăzute în Statutul personalului din cercetare-dezvoltare aprobat prin lege."21. Articolul 24 devine prin renumerotare articolul 25. Alineatul (1) al articolului 25 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 25 - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare, care în prezent funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, ca societăţi comerciale sau ca instituţii publice."22. Articolul 25 devine prin renumerotare articolul 26, se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 26 - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe: a) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va supune aprobării Guvernului Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică prevăzut la art. 6; b) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu Academia Română, Ministerul Învăţământului şi Ministerul Finanţelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevăzute la art. 12 lit. a), care se aproba prin hotărâre a Guvernului; c) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora criteriile şi condiţiile specifice privind selectarea şi contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevăzute la art. 12 lit. d), care se aproba prin hotărâre a Guvernului; d) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Transfer Tehnologic prevăzute la art. 15; e) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare şi acreditare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzută la art. 19 alin. (2), care se aproba prin hotărâre a Guvernului; f) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului privind transferul rezultatelor concretizate în active tangibile şi intangibile, efectuate şi finalizate până la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, conform art. 22 alin. (2)."23. După articolul 25 (26 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 27, având următorul cuprins:"ART. 27 - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei în colaborare cu Ministerul Învăţământului şi Academia Română, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 24."24. Articolul 26 devine prin renumerotare articolul 28.25. Anexa la ordonanţa se completează cu punctul 11, care va avea următorul cuprins:"11. Hotărârea Guvernului nr. 57/1992 privind unele măsuri pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, expertiza şi consulting în instituţiile de învăţământ superior."Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74. alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminata de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 1996 şi de Senat în şedinţa din 17 iunie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constituţie, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 36 din 2 aprilie 1996*). Notă *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 36 din 2 aprilie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU-----------------------