LEGE Nr. 50 din 21 iunie 1996privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 24 iunie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor  +  Articolul 1Salarizarea personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinând seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii.  +  Secţiunea 1 Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor  +  Articolul 2 (1) Salariile de baza ale magistraţilor se stabilesc pe funcţii, grade profesionale şi gradatii, în raport cu nivelul instanţelor şi al parchetelor şi cu vechimea în magistratura, conform anexei nr. 1. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistraţii de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 capitolul I.  +  Articolul 3 (1) Avansarea magistraţilor în grade profesionale se poate face, la cerere, pe bază de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Magistraţii pot fi avansati pe loc în condiţiile legii. (2) La examenul prevăzut la alin. (1) se pot prezenta numai magistraţii care îndeplinesc condiţiile legale de vechime pentru magistratura prevăzute în anexa nr. 1 capitolul I sau, după caz, majorate conform Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, şi au obţinut calificativul de "foarte bun" sau "bun" în ultimii 4 ani pentru activitatea desfăşurată. (3) Avansarea pe loc în funcţii, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului de "foarte bun" în ultimii 4 ani, precum şi vechimea im magistratura prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror. (4) Încadrarea magistraţilor, la avansare, se face în gradul imediat superior la gradatia 1. După promovarea examenului de capacitate, magistraţii stagiari sunt avansati în gradul III profesional, gradatia 1. (5) Acordarea gradatiei imediat superioare se face de la data de întâi a lunii următoare celei în care magistratul a împlinit transa de vechime prevăzută de lege pentru aceasta. (6) Magistraţii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de doua gradatii, gradatia a doua acordindu-se după împlinirea primului an de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Salariile de baza pentru magistraţii de la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decît cele stabilite pentru funcţia de magistrat de la judecătorie şi parchetul de pe lângă aceasta. (2) Salariile de baza pentru magistraţii de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decît cele stabilite pentru magistraţii de la judecătorii şi parchetele corespunzătoare. (3) Salariile de baza pentru procurorii din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor, potrivit Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, sunt cu 10% mai mari decît cele prevăzute pentru magistraţii de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică corespunzător şi în cazul avansarii pe loc.  +  Articolul 5 (1) Magistraţii beneficiază de un spor de stabilitate în magistratura în raport cu vechimea efectivă în funcţia de magistrat, calculat la salariul de baza, după cum urmează:
       
    - de la 5 la 10 ani- 10%;
    - de la 10 la 20 de ani- 15%;
    - peste 20 de ani- 20%.
  (2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratura. (3) Nu beneficiază de sporul de stabilitate magistraţii pensionari pentru limita de vârsta care sunt reincadrati potrivit legii.
   +  Articolul 6 (1) Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe, aprobate anual, sunt prevăzute în anexa nr. 1 capitolul II. (2) Indemnizaţiile de conducere se diferentiaza în raport cu nivelul şi categoria unităţii, precum şi cu răspunderea pe care o implica funcţia de conducere îndeplinită. Modul de stabilire pe categorii a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi încadrarea acestor unităţi în categorii, se face prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 5% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 10% a salariului de baza brut.  +  Articolul 9Magistraţii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 2% din salariul de baza brut pentru fiecare şedinţa de judecată care depăşeşte numărul de 4 şedinţe lunar, dacă sunt respectate criteriile de calitate şi operativitate stabilite de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Indemnizaţiile de şedinţa nu pot depăşi 10% din salariul de baza lunar.  +  Articolul 10 (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzător funcţiei, gradului şi gradatiei stabilite în raport cu vechimea în magistratura, de sporul pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege. (2) La încetarea activităţii, magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzindu-se în baza de calcul al pensiei vechimea în munca şi salariul, realizate după data pensionării.  +  Articolul 11Magistraţii care sunt delegaţi sau detasati în condiţiile Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, la instanţe sau parchete inferioare, îşi păstrează salariul de baza şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea se face la instanţe sau parchete de nivel superior, magistraţii beneficiază de salariul de baza şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanţe şi parchete.  +  Articolul 12Salariile de baza, precum şi celelalte drepturi ale magistraţilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general, după caz.  +  Articolul 13 (1) Judecătorii desemnaţi, în condiţiile legii, sa desfăşoare activitate în comisia pentru cetăţenie, la Registrul comerţului, la Registrul cadastral de publicitate imobiliară, precum şi judecătorii sindici, beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de baza brut, dacă participa efectiv la aceste activităţi. (2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi magistraţii care sunt membri ai comisiilor şi birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada funcţionarii acestora, afară de cazul în care printr-un act normativ se stabileşte o indemnizaţie superioară.  +  Articolul 14 (1) Magistraţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrabili în gradul I sau gradul II de invaliditate, în urma săvârşirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu salariul de baza net avut la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia, o singură dată, de o compensaţie egala cu de cinci ori acelaşi salariu de baza net. (2) Magistraţii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din salariul de baza net avut în ultima luna de activitate, de o compensaţie egala cu de trei ori acelaşi salariu de baza net, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (3) Urmaşii magistraţilor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): soţul supravieţuitor, copiii minori şi copiii majori aflaţi la studii, până la împlinirea virstei de 25 de ani, beneficiază, pe perioada cît îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, de o pensie unica egala cu salariul de baza net pe care l-au avut magistraţii respectivi la data decesului.  +  Articolul 15Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 3.
   +  Secţiunea a 2-a Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a altor categorii de personal  +  Articolul 16 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 capitolul III.  +  Articolul 17 (1) Prevederile art. 4 alin. (1)-(3) privind salariile de baza ale magistraţilor de la tribunale, curţile de apel şi parchetele de le lângă acestea, precum şi de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se aplică în mod corespunzător şi personalului auxiliar de specialitate de la aceste instanţe şi parchete. (2) Grefierii beneficiază de indemnizaţia de şedinţa de judecată în condiţiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi a Registrului cadastral de publicitate imobiliară, beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 18 (1) Instanţele judecătoreşti pot constitui un fond de până la 15%, pentru stimularea executorilor judecătoreşti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate şi din penalităţile încasate ca urmare a executării hotărîrilor judecătoreşti. (2) Modul de constituire, de evidenţiere şi folosire a fondului prevăzut la alin. (1) se stabileşte de ministrul justiţiei, cu avizul ministrului finanţelor.  +  Articolul 19 (1) Salariile de baza pentru alte funcţii decît cele de specialitate juridică din sistemul justiţiei, precum şi condiţiile de încadrare sunt prevăzute în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, aprobată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată, mai mari cu 15% . (2) Salariile de baza pentru personalul economic, tehnic, administrativ şi de întreţinere din Ministerul Justiţiei şi Parchetul General se stabilesc în condiţiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată.
   +  Capitolul 2 Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica  +  Articolul 20Funcţiile de execuţie de specialitate din laboratoarele de expertiza criminalistica sunt diferenţiate pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în specialitate.  +  Articolul 21 (1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere din laboratoarele de expertiza criminalistica din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4. Prevederile art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (2) Funcţiile de şef laborator expertiza criminalistica şi şef adjunct pot fi ocupate de experţi criminalisti gradele I şi II.  +  Capitolul 3 Salarizarea personalului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor  +  Articolul 22 (1) Personalul didactic şi experţii, de specialitate juridică, de la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor se salarizeaza prin asimilarea funcţiilor acestora cu gradele profesionale ale magistraţilor, prevăzute în anexa nr. 1 capitolul I. (2) Personalul didactic şi experţii de alta specialitate decît cea juridică, precum şi secretarii se salarizeaza potrivit anexei nr. 5 capitolul I. (3) Indemnizaţiile de conducere pentru decanul şi prodecanul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor sunt prevăzute în anexa nr. 5 capitolul II.  +  Capitolul 4 Salarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţilor subordonate acesteia  +  Articolul 23Personalul militar din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.  +  Articolul 24Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie ale personalului civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 şi, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, aprobată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată.  +  Articolul 25Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.  +  Capitolul 5 Dispoziţii comune  +  Articolul 26 (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie se stabilesc în raport cu pregătirea, competenţa profesională şi vechimea în specialitate, pe grade sau trepte profesionale şi gradatii, precum şi cu nivelul unităţii. (2) Avansarea personalului auxiliar de specialitate în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în raport cu vechimea minima în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. (3) Pentru celelalte categorii de personal, avansarea în post se face prin concurs, în condiţiile legii. (4) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este, pentru magistraţi, de cel puţin 4 ani, iar pentru celelalte categorii de personal, de cel puţin 3 ani. Fac excepţie de la aceste prevederi magistraţii stagiari şi persoanele încadrate ca debutant. (5) În mod excepţional, pentru persoanele cu o competenţa profesională deosebită şi care au primit numai calificativul de "foarte bun", vechimea minima prevăzută la alin. (4) poate fi redusă până la jumătate. (6) Modul de organizare a concursului şi a examenului, prevăzut la alin. (2) şi (3), se stabileşte prin regulament, aprobat de ministrul justiţiei sau de procurorul general, după caz.  +  Articolul 27Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga indemnizaţia de conducere, care face parte din salariul de baza.  +  Articolul 28 (1) Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului de stat. (2) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale, concretizate în rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul de "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. (3) Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. În mod excepţional, vechimea minima poate fi redusă la un an. (4) Încadrarea personalului, la avansare, în gradul sau treapta imediat superioară, se face la gradatia 1. (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul personalului care îşi schimba funcţia.  +  Articolul 29 (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de baza brut, şi se acordă anual. (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul total de posturi de magistraţi prevăzute în statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale Ministerului Public. (3) Pentru celelalte categorii de personal al instanţelor judecătoreşti şi al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii. (4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, precum şi pentru personalul civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 15% din numărul total de posturi din statele de funcţii ale unităţilor. (5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2)-(4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcţiile de conducere. (6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin un an de la angajare.  +  Articolul 30Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător".  +  Articolul 31 (1) Pentru vechimea în munca, personalul beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşa de vechime în muncăCota din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5%
    - de la 5 la 10 ani10%
    - de la 10 la 15 ani15%
    - de la 15 la 20 de ani20%
    - peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca.
   +  Articolul 32 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luindu-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.  +  Articolul 33În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 34Ministerul Justiţiei şi Parchetul General pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 35Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au savirsit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.  +  Articolul 36Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 37 (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate mutat în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza brut la data mutării efective în alta localitate; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuinţe de serviciu. (3) În cazul în care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea în alta localitate a magistraţilor se face cu compensarea cheltuielilor de cazare în limita a 50% din valoarea acestora până la asigurarea unei locuinţe, fără a depăşi tariful pentru hotel de trei stele. (4) Magistraţii care nu beneficiază de locuinta în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acordă compensarea cheltuielilor de cazare în condiţiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul interurban, între localitatea în care îşi au reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul.  +  Articolul 38 (1) Absolvenţii în primul an de activitate, încadraţi ca personal de specialitate la unităţi din sistemul justiţiei, situate în alta localitate decît cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzător funcţiei, gradului sau treptei şi gradatiei în care urmează să fie încadrat. (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept să se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înscriu în carnetul de muncă şi se acordă o singură dată în timpul activităţii. (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anulează dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive ce-i sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.  +  Articolul 39 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca în interes de serviciu, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară într-o alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca se suporta de instituţia unde persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 40 (1) Magistraţii care sunt detasati sau delegaţi beneficiază de diurna de 1% din salariul de baza brut, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie până la trei stele inclusiv, precum şi a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. (2) În situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din salariul de baza brut pentru fiecare noapte de cazare. (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice, care se aplică şi celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 41 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de muncă de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se completează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza brut pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi poate fi plătită potrivit alin. (1) numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic superior, fără a se depăşi 120 de ore anual. În cazuri deosebite, ministrul justiţiei sau procurorul general, după caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justiţiei sau de procurorul general, după caz.  +  Articolul 42Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 43 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, în laboratoarele de criminalistica, tipografii, în compartimentele de multiplicare sau în alte locuri de muncă se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Locurile de muncă şi categoriile de personal în unităţile tipografice şi de multiplicare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general, după caz. (3) Pentru celelalte locuri de muncă, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general, după caz, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 44 (1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general, după caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice. (2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice.  +  Articolul 45 (1) Membrii comisiilor de examinare a magistraţilor stagiari, pentru examenele de definitivare în funcţie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum şi pentru numirea şi promovarea în grade şi trepte profesionale ale personalului de specialitate juridică şi criminalistilor, sunt remuneraţi prin plata cu ora, pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare prevăzuţi la alin. (1) se face luând în considerare salariul de baza brut al funcţiei de magistrat în care este încadrat cel în cauza, dar nu mai puţin decît cel al funcţiei de judecător gradul I gradatia 1. (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire în magistratura şi pentru examenul de capacitate al magistraţilor sunt remuneraţi prin plata cu ora, luând în calcul salariul de baza brut al funcţiei de judecător la Curtea Suprema de Justiţie. (4) Membrii comisiilor de examinare prevăzuţi la alineatele precedente, care se deplaseaza în alta localitate decît cea în care îşi au locul de muncă, beneficiază de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.  +  Articolul 46 (1) La Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justiţiei. (2) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de baza brut al celui în cauza, stabilit în condiţiile art. 22. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare săptămânală şi cu funcţia didactica îndeplinită.  +  Articolul 47Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Parchetului General se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general, în funcţie de specificul activităţii fiecărei unităţi.  +  Articolul 48Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul de la instanţele judecătoreşti şi parchete, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia beneficiază şi de drepturile stabilite prin acte normative speciale.
   +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 49 (1) Magistraţii gradul V, în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reincadreaza în gradul profesional III gradatia 1, cei încadraţi în gradul IV se reincadreaza în gradul profesional III gradatia 3, cei încadraţi în gradul III se reincadreaza im gradul profesional II gradatia 1, cei încadraţi în gradul II se reincadreaza în gradul profesional I gradatia 1, iar cei încadraţi în gradul I se reincadreaza în gradul profesional I gradatia 3 sau 4, după caz. (2) Executorii judecătoreşti şi grefierii treapta IV şi grefierii-dactilografi treapta III gradatia 4, în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi, se reincadreaza la treapta imediat superioară, gradatia 1. (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul altor categorii de personal încadrate pe grade sau trepte profesionale desfiinţate în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 50Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se considera ca îndeplinesc condiţiile legale şi îşi păstrează gradul profesional dobândit.  +  Articolul 51Magistraţii militari şi personalul auxiliar militar şi civil de la instanţele şi parchetele militare beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, precum şi de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 52Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii şi procurorii financiari inspectori, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar aferent activităţii jurisdicţionale din cadrul Curţii de Conturi, salarizat potrivit anexei nr. 3 din Legea nr. 52/1991, republicată, beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru magistraţi şi personalul auxiliar din prezenta lege, fără a mai beneficia de adaosurile de la art. 17 şi 19 din Legea nr. 50/1995.  +  Articolul 53 (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobate. (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul General, precum şi pentru funcţiile de specialitate juridică, asimilate magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, se aproba de către ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru parchete, statele de funcţii se aproba la propunerea procurorului general, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Statele de personal şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 54Drepturile prevăzute în prezenta lege pentru magistraţi se acordă şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992.  +  Articolul 55La instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi în celelalte unităţi din sistemul justiţiei, pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar, majorate potrivit art. 19.  +  Articolul 56Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.  +  Articolul 57Salariile de baza pentru funcţiile prevăzute de prezenta lege se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare cuprinşi în anexe, în raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare de 1,00.  +  Articolul 58Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 59Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA  +  Anexa 1SALARIZAREA personalului de la instanţele judecătoreşti şi parchete  +  Capitolul I Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de specialitate de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe
                   
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază  GradaţiaVechimea în magistratură - ani -
    1234
    1.Judecător gradul I            
      Procuror gradul IS5,005,105,205,3010
    2.Judecător gradul II            
      Procuror gradul IIS4,504,604,704,806
    3.Judecător gradul III            
      Procuror gradul IIIS4,004,104,204,302 ani cu examen de capacitate sau, după caz, 5 ani în alte funcţii de specialitate, conform legii
    4.Judecător stagiar          
      Procuror stagiarS2,803,00---
   +  Capitolul II Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe
             
          Indemnizaţia de conducere (lei)
    Minimă ──────Maximă  ──────
    1.Preşedintele curţii de apel şi prim-procurorul parchetului de pe lângă curtea de apelSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie57.000108.000
    2.Vicepreşedinte al curţii de apel şi prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel   52.00097.000
    3.Preşedinte de secţie la curtea de apel şi procuror şef secţie la parchetul de pe lângă curtea de apel   45.00085.000
    4.Judecător inspector la curtea de apel şi procuror inspector la parchetul de pe lângă curtea de apel   52.00097.000
    5.Preşedintele tribunalului, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal   48.00095.000
    6.Vicepreşedinte al tribunalului, prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal   43.00085.000
    7.Preşedinte de secţie la tribunal şi procuror şef de secţie la parchetul de pe lângă tribunalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie37.00077.000
    8.Preşedintele judecătoriei, prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie   37.00077.000
    9.Vicepreşedinte al judecătoriei, prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie   28.00057.000
    10.Prim-grefier la curtea de apel şi parchetul de pe lângă curtea de apel   13.00024.000
    11.Grefier şef de secţie la curtea de apel şi la parchetul de pe lângă curtea de apel   9.00015.000
    12.Prim-grefier la tribunal şi la parchetul de pe lângă tribunal   11.00022.000
    13.Grefier şef de secţie la tribunal şi la parchetul de pe lângă tribunal   8.00014.000
    14.Grefier şef la judecătorie şi la parchetul de pe lângă judecătorie
   +  Capitolul III Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe
                   
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază GradaţiaVechimea în specialitate
    1234
    1.Executor judecătoresc gradul IS2,502,602,702,807 ani în funcţii juridice, economice şi administrative
    2.Executor judecătoresc gradul IIS2,302,352,402,454 ani în funcţii juridice, economice şi administrative
    3.Executor judecătoresc gradul IIIS2,102,152,202,251 an în funcţii juridice, economice şi administrative
    4.Executor judecătoresc debutantS1,90----
    5.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul IS2,452,552,652,757 ani în funcţii juridice
    6.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul IIS2,252,302,352,404 ani în funcţii juridice
    7.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, gradul IIIS2,052,102,152,201 an în funcţii juridice
    8.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, debutantS1,85----
    9.Executor judecătoresc treapta IM2,102,152,202,257 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    10.Executor judecătoresc treapta IIM1,901,952,002,054 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Executor judecătoresc treapta IIIM1,701,751,801,851 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Executor judecătoresc debutantM1,60----
    13.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist; conducător de carte funciară, treapta IM2,052,102,152,207 ani în funcţii auxiliare juridice
    14.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist; conducător de carte funciară, treapta II, grefier-dactilograf treapta IM1,851,901,952,004 ani în funcţii auxiliare juridice
    15.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist; conducător de carte funciară, treapta III, grefier-dactilograf treapta IIM1,651,701,751,801 an în funcţii auxiliare juridice
    16.Grefier-dactilograf treapta IIIM1,5501,5751,600-1 an în funcţii auxiliare juridice
    17.Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist; conducător de carte funciară; grefier-dactilograf, debutantM1,50----
    18.Arhivar-registrator treapta IM1,4001,4251,4501,500-
    19.Arhivar-registrator treapta IIM1,3001,3251,3501,375-
    20.Arhivar-registrator treapta IIIM1,1501,2001,2501,275-
    21.Arhivar-registrator debutantM1,100----
    22.Agent procedural, aprodG1,001,0251,0501,075-
  NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de executor judecătoresc prevăzută la capitolul III nr. crt. 1-4 sunt necesare studii superioare juridice sau economice.2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier prevăzută la capitolul III nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie, vechimea minima în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.Aceste prevederi se aplică şi în cazul celor care au ocupat funcţii tehnice medii sau alte funcţii de acelaşi nivel.4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cît a lucrat în funcţiile respective.5. Grefierii cu studii superioare pot fi încadraţi numai la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, curţile de apel şi parchetele corespunzătoare. La aceste instanţe şi parchete pot fi încadraţi şi grefieri cu studii medii treptele I şi II.6. În funcţiile de prim-grefier şi grefier şef la tribunale şi judecătorii şi la parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri, treptele profesionale I şi II.La curţile de apel şi parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi la Parchetul General pot fi numiţi prim-grefieri şi grefieri şefi, grefieri gradele I-II şi treptele I şi II.7. Pentru funcţiile de grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.8. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează, în interesul serviciului, cel puţin o limbă străină în medie 50% din timpul de lucru şi pentru care poseda atestat.9. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilografi şi stenodactilografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un salariu de baza mai mare cu 10% .10. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.
   +  Anexa 2COEFICIENŢII DE IERARHIZARE a salariilor de baza şi indemnizaţiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul JustiţieiA. Coeficienţii de ierarhizare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizareVechimea în magistratură
    1.Procuror generalS618 ani
    2.Prim-adjunct al procurorului generalS5,6018 ani
    3.Adjunct al procurorului generalS5,5018 ani
  B. Indemnizaţii de conducere
             
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere (lei)
    MinimăMaximă
    4.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie80.000137.000
    5.Director, procuror şef secţie la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   74.000130.000
    6.Consilierul ministrului justiţiei, procuror consilier al procurorului general   74.000130.000
    7.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   69.000119.000
    8.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector   62.000113.000
    9.Şef serviciu, procuror şef serviciu   40.00085.000
    10.Şef birou, procuror şef birou   34.00074.000
    11.Grefier şef secţie din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   14.00026.000
    12.Grefier şef serviciu din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   11.00017.000
  NOTĂ:1. Salarizarea funcţiilor prevăzute la lit. A nr. crt. 1-3 se face prin corelare cu cea stabilită de lege pentru ministru, secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat.2. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.
   +  Anexa 3INDEMNIZAŢIILE membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
       
    FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii de şedinţă (ministrul justiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie)200.000
   +  Anexa 4COEFICIENŢII DE IERARHIZARE a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica
                   
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază GradaţiaVechimea minimă în specialitate
    1234
    A. Funcţii de execuţie de specialitate
    1.Expert criminalist gradul IS4,504,604,704,8010 ani
    2.Expert criminalist gradul IIS4,004,104,204,307 ani
    3.Expert criminalist gradul IIIS3,403,503,603,704 ani
    4.Asistent criminalistS2,802,903,00-1 an
    5.Asistent criminalist debutantS2,50----
    B. Funcţii auxiliare de specialitate
    6.Tehnician criminalist treapta IM1,851,901,952,007 ani în funcţii tehnice criminalistice
    7.Tehnician criminalist treapta IIM1,601,651,701,754 ani în funcţii tehnice criminalistice
    8.Tehnician criminalist treapta IIIM1,351,401,451,501 an în funcţii tehnice criminalistice
    9.Tehnician criminalist debutantM1,00----
    10.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IM1,451,501,551,607 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    11.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IIM1,201,251,301,354 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    12.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta IIIM1,001,051,10-1 an în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
    13.Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică debutantM0,900----
  C. Indemnizaţii de conducere
             
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere (lei)
    MinimăMaximă
    1.Şef laborator central expertiză criminalisticăSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie43.00085.000
    2.Şef adjunct laborator central expertiză criminalistică   37.00077.000
    3.Şef laborator interjudeţean expertiză criminalistică   37.00077.000
  NOTĂ:1. La numirea în funcţie şi la stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate şi, în acest caz, vechimea minima în specialitate, prevăzută în anexa, se majorează cu 3 ani.2. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.3. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.
   +  Anexa 5COEFICIENŢII DE IERARHIZARE a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul didactic, profesori şi experţi care nu au pregătire juridică, şi personalul auxiliar din Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea MagistraţilorI. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bazaFuncţii de execuţie pe grade profesionale
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorGradaţia
    1234
    1.Profesor gradul IS4,104,204,304,40
    2.Profesor gradul IIS3,703,803,904,00
    3.Expert gradul IS2,602,652,752,80
    4.Secretar gradul IS1,801,851,902,00
  II. Indemnizaţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere (lei)
    MinimăMaximă
    1.Decan57.000108.000
    2.Prodecan52.00097.000
  NOTĂ:1. În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi încadrate numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar.2. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.
   +  Anexa 6SPORURI specifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza.2. Subofiterii care asigura paza şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi sanctionatilor cu închisoare contravenţională, precum şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internati în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru sau în perioada în care se afla în mijloace de transport, au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru paza şi supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizaţia de paza şi supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc şi cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timpul liber corespunzător, au dreptul la o indemnizaţie de 5-15% din solda de baza, care se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.Pe timpul cît beneficiază de aceasta indemnizaţie, subofiterii nu vor primi indemnizaţia prevăzută la pct. 2 pentru paza şi supraveghere.4. Subofiterii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizaţie de 5% din solda de baza.  +  Anexa 7SPORURIspecifice personalului civil din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30% .Aceasta majorare face parte din salariul de baza.2. Personalul didactic şi auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum şi preotii din unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30% .Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba şi din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.4. Drepturile prevăzute la pct. 2 şi 3 se cumulează cu drepturile de la pct. 1.5. Personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului permanent în dispozitivul de lupta în situaţii operative sau speciale.6. Drepturile prevăzute la pct. 1, 2, 3 şi 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. -------