ORDIN nr. 6 din 25 mai 2007privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 8 iunie 2007  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă şi se dispune aplicarea modelelor situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială (situaţii financiare consolidate FINREP), şi a normelor metodologice privind întocmirea acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006. (2) Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREP şi normele metodologice privind întocmirea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile normelor emise de Banca Naţională a României privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit, în vigoare la data raportării.  +  Articolul 2 (1) Situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006 se transmit Băncii Naţionale a României atât electronic, cât şi letric, până la data de 15 iunie 2007. (2) Începând cu situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2007, situaţiile financiare consolidate FINREP se transmit Băncii Naţionale a României semestrial atât electronic, cât şi letric, după cum urmează: a) situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor; b) situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar. (3) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situaţiilor financiare consolidate FINREP este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare consolidate FINREP se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute la art. 229 şi, respectiv, la art. 226 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.Preşedintele Consiliului deadministraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 25 mai 2007.Nr. 6.  +  Anexa MODELELEsituaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială (situaţii financiare consolidate FINREP) şi normele metodologice privind întocmirea acestoraI. Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate FINREP1. Situaţiile financiare consolidate FINREP cuprind două seturi de informaţii, respectiv: a) informaţii de bază:1. FIN1 - Bilanţul consolidat;2. FIN2 - Contul de profit şi pierdere consolidat; b) informaţii, altele decât cele de bază:1. FIN7 - Informaţii referitoare la activele neperformante şi alte active depreciate;2. FIN29 - Cheltuiala cu impozitul aferent profitului din activităţi întrerupte;3. FIN30 - Pierderi nete din deprecierea activelor neperformante;4. FIN36 - Angajamente de creditare şi garanţii financiare date.2. La completarea situaţiilor financiare consolidate FINREP se vor avea în vedere prevederile standardelor internaţionale de contabilitate utilizate la elaborarea situaţiilor financiare consolidate publicabile, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005, cu respectarea prevederilor pct. 3 din prezenta anexă.3. Perimetrul de consolidare şi metodele de consolidare utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate FINREP sunt cele prevăzute în normele emise de Banca Naţională a României privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit, în vigoare la data raportării.4. (1) Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREP conţin referinţe la IAS/IFRS sau la practica comună (CP), după caz. (2) Referinţele la cerinţele IAS/IFRS nu se limitează la cerinţele specifice de prezentare. Referinţele sunt utilizate şi pentru a furniza definiţiile anumitor indicatori, precum şi pentru a oferi îndrumări privind regulile de recunoaştere, derecunoaştere şi evaluare a datelor solicitate. (3) În cazul situaţiilor financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006, referinţele la prevederile IFRS 7 - Instrumente financiare: informaţii de furnizat (care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007), conţinute de situaţiile financiare consolidate FINREP FIN1 şi FIN2, se înlocuiesc (pentru instituţiile de credit care nu au optat pentru aplicarea anterioară a acestui standard) cu referinţe la prevederile similare ale altor standarde (în vigoare la data de 31 decembrie 2006), conform tabelului de mai jos:CORESPONDENŢAdintre referinţele la IFRS 7 şi referinţele la alte standarde, în vigoare la 31 decembrie 2006, care prevăd cerinţe similare de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare
  Indicatori Referinţe la IFRS 7 Referinţe la alte standarde
  FIN1 - Bilanţul consolidat
  FIN1.1 Active
  2. Active financiare deţinute pentru tranzacţionare IFRS 7.8 (a)(îi) IAS 32.94 (e)(i)
  3. Active financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere IFRS 7.8 (a)(i) IAS 32.94 (e)(îi)
  4. Active financiare disponibile pentru vânzare IFRS 7.8 (d) IAS 32.55
  5. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) IFRS 7.8 (c) IAS 32.55
  6. Investiţii păstrate până la scadenţă IFRS 7.8 (b) IAS 32.55
  7. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor 7.1. Acoperirea valorii juste 7.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 7.3. Acoperirea unei investiţii nete într-o entitate din străinătate IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b)
  FIN1.2 Datorii
  2. Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare IFRS 7.8 (e)(îi) IAS 32.94 (e)(i)
  3. Datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere IFRS 7.8. (e)(i) IAS 32.94 (e)(îi)
  4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat IFRS 7.8 (f) IAS 32.55
  5. Datorii financiare asociate activelor financiare transferate IFRS 7.13 (c-d) IAS 32.94 (a) (iii-iv)
  6. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor 6.1. Acoperirea valorii juste 6.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 6.3. Acoperirea unei investiţii nete într-o entitate din străinătate IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IFRS 7.22 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b) IAS 32.58 (b)
  FIN1.3 Capital propriu şi interese minoritare
  4.5. Diferenţe de evaluare aferente acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficace) IFRS 7.23 (c) IAS 32.59 (a)
  FIN2 - Contul de profit şi pierdere consolidat
  1.1. Venituri din dobânzi 1.1.1. Casa şi disponibilităţi la bănci centrale 1.1.2. Active financiare disponibile pentru vânzare 1.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 1.1.4. Investiţii păstrate până la scadenţă 1.1.5. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii IFRS 7 IG13 IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IAS 32.94 (h)(i) IAS 30.10 IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i)
  1.2. Cheltuieli cu dobânzile 1.2.1. Depozite de la bănci centrale 1.2.2. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 1.2.3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 1.2.4. Alte datorii IFRS 7 IG 13 IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b) IAS 32.94 (h)(i) IAS 30.10 IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i) IAS 32.94 (h)(i)
  1.5. Venituri din taxe şi comisioane 1.6.Cheltuieli cu taxe şi comisioane IFRS 7.20 (c) IFRS 7.20 (c) IAS 30.10 IAS 30.10
  1.7. Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere - net 1.7.1. Active financiare disponi- bile pentru vânzare 1.7.2. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 1.7.3. Investiţii păstrate până la scadenţă 1.7.4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat IFRS 7.20 (a)(îi-v) IFRS 7.20 (a)(îi) IFRS 7.20 (a)(iv) IFRS 7.20 (a)(iii) IFRS 7.20 (a)(v) IAS 32.94 (h) IAS 32.94 (h)(îi)
  1.8. Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute pentru tranzacţionare - net IFRS 7.20 (a)(i) IAS 32.94 (h)
  1.9. Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere - net IFRS 7.20 (a)(i) IAS 32.94 (h)
  1.10. Câştiguri (pierderi) din contabilitatea de acoperire - net IFRS 7.24 IAS 39.89 IAS 39.95 (b) IAS 39.102 (b)
  5.1. Deprecierea activelor finan- ciare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere 5.1.1. Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate) 5.1.2. Active financiare disponi- bile pentru vânzare 5.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 5.1.4. Investiţii păstrate până la scadenţă IFRS 7.20 (e) IFRS 7.20 (e) IFRS 7.20 (e) IFRS 7.20 (e) IFRS 7.20 (e) IAS 32.94 (i) IAS 32.94 (i) IAS 32.94 (i) IAS 32.94 (i) IAS 32.94 (i)
  5. În scopul întocmirii situaţiilor financiare consolidate FINREP, instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) vor utiliza o singură metodă în ceea ce priveşte data recunoaşterii în bilanţ a activelor financiare, respectiv data decontării (data la care activul este efectiv livrat).6. (1) În cadrul situaţiilor financiare consolidate FINREP, elementele "Instrumente de datorie", "Credite şi avansuri", "Angajamente de creditare şi garanţii financiare date" sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcţie de calitatea agentului - contrapartidă): administraţii centrale; instituţii de credit; instituţii, altele decât cele de credit; societăţi; retail. (2) Legătura dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudenţiale emise de Banca Naţională a României şi clasele de alocare pe sectoare economice prevăzute în cadrul situaţiilor financiare consolidate FINREP este prezentată în tabelele următoare: a) Abordarea standard (SA)┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐│ Clase de expuneri │Clase de alocare pe│ Comentarii ││ SA(R 14/19/2006*1) - art.4) │sectoare economice │ ││ │prevăzute în cadrul│ ││ │situaţiilor finan- │ ││ │ciare consolidate │ ││ │ FINREP │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(a) Administraţii centrale │Bănci centrale │În cadrul situaţiilor ││şi bănci centrale ├───────────────────┤financiare consolidate ││ │(1) Administraţii │FINREP, toate soldurile ││ │centrale │aferente operaţiunilor ││ │ │cu bănci centrale sunt ││ │ │separate de alte ││ │ │categorii de active ││ │ │financiare. │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(b) Administraţii regionale │(1) Administraţii │ ││şi autorităţi locale │centrale │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(c) Organisme │(1) Administraţii │R 14/19/2006 - cap. II ││administrative şi entităţi │centrale │secţiunea a 3-a ││fără scop lucrativ ├───────────────────┤Pentru scopul situaţii- ││ │(3) Instituţii, │lor financiare ││ │altele decât cele │consolidate FINREP, ││ │de credit │organismele administra- ││ ├───────────────────┤tive şi entităţile ││ │(4) Societăţi │fără scop lucrativ nu ││ │ │trebuie să fie alocate ││ │ │sectorului instituţiilor││ │ │de credit (deşi acest ││ │ │lucru este posibil, ││ │ │în conformitate cu ││ │ │reglementările ││ │ │prudenţiale). │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(d) Bănci multilaterale │Bănci centrale │ ││de dezvoltare ├───────────────────┤ ││ │(1) Administraţii │ ││ │centrale │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(2) Instituţii de │ ││ │credit │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(e) Organizaţii internaţionale │Bănci centrale │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(1) Administraţii │ ││ │centrale │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(f) Instituţii şi instituţii │(2) Instituţii de │ ││financiare │credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(g) Societăţi │(4) Societăţi │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(h) Retail │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(i) Creanţe garantate │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie ││cu proprietăţi imobiliare │centrale │incluse în fiecare clasă││ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare ││ │(2) Instituţii de │economice prevăzută în ││ │credit │cadrul situaţiilor ││ ├───────────────────┤financiare consolidate ││ │(3) Instituţii, │FINREP, în funcţie ││ │altele decât cele │de natura contrapartidei││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(j) Elemente restante │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie ││ │centrale │incluse în fiecare clasă││ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare ││ │(2) Instituţii de │economice prevăzută ││ │credit │în cadrul situaţiilor ││ ├───────────────────┤financiare consolidate ││ │(3) Instituţii, │FINREP, în funcţie de ││ │altele decât cele │natura contrapartidei. ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(k) Elemente ce aparţin │Instrumente de │În cadrul situaţiilor ││categoriilor reglementate │capitaluri │financiare consolidate ││ca având risc ridicat │proprii │FINREP, instrumentele de││ │ │capitaluri proprii sunt ││ │ │separate pe produse ││ ├───────────────────┤aparţinând unor catego- ││ │(1) Administraţii │rii diferite de active ││ │centrale │financiare. Se includ ││ ├───────────────────┤aici cel puţin şi ││ │(2) Instituţii de │elementele nerestante cu││ │credit │pondere de risc 150%. ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(l) Expuneri sub forma │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie ││obligaţiunilor garantate │centrale │incluse în fiecare clasă││ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare ││ │(2) Instituţii de │economice prevăzută în ││ │credit │cadrul situaţiilor ││ ├───────────────────┤financiare consolidate ││ │(3) Instituţii, │FINREP (cu excepţia ││ │altele decât cele │clasei retail), în ││ │de credit │funcţie de natura ││ ├───────────────────┤contrapartidei. ││ │(4) Societăţi │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(m) Poziţii din securitizare │(1) Administraţii │În funcţie de riscul ││ │centrale │aferent securitizării. ││ ├───────────────────┤ ││ │(2) Instituţii de │ ││ │credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(n) Creanţe pe termen scurt │(2) Instituţii de │ ││faţă de instituţii şi societăţi │credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(o) Titluri de participare │Instrumente de │Încadrarea este diferită││deţinute în organismele de │capitaluri │după cum organismul de ││plasament colectiv │proprii │plasament colectiv are ││ ├───────────────────┤sau nu un interes ││ │(1) Administraţii │rezidual în active şi ││ │centrale │venituri. Dacă este ││ ├───────────────────┤permis să nu se ia ││ │(2) Instituţii de │în considerare acest ││ │credit │aspect, expunerile ││ ├───────────────────┤aferente sunt cele ││ │(3) Instituţii, │relevante. ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(p) Alte elemente │Instrumente de │În cadrul FINREP, alte ││ │capitaluri │elemente pot fi incluse ││ │proprii │în diferite categorii de││ ├───────────────────┤active. ││ │Alte elemente │ │└─────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘----*1) Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006.
      b) Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRBA)
  ┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐│ Clase de expuneri IRBA │Clase de alocare pe│ Comentarii ││ (R 15/20/2006*2) - art.13) │sectoare economice │ ││ │prevăzute în cadrul│ ││ │situaţiilor finan- │ ││ │ciare consolidate │ ││ │ FINREP │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(a) Administraţii centrale │Bănci centrale │În cadrul situaţiilor ││şi bănci centrale ├───────────────────┤financiare consolidate ││ │(1) Administraţii │FINREP, toate soldurile ││ │centrale │aferente operaţiunilor ││ │ │cu bănci centrale sunt ││ │ │separate de alte ││ │ │categorii de active ││ │ │financiare. │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(b) Instituţii şi instituţii │(2) Instituţii de │Scopul este acela de a ││financiare │credit │prezenta separat ││ ├───────────────────┤soldurile aferente ││ │(3) Instituţii, │operaţiunilor cu ││ │altele decât │instituţiile de credit. ││ │cele de credit │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(c) Societăţi │(4) Societăţi │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(d) Retail │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(e) Instrumente de capitaluri │Instrumente de │În cadrul situaţiilor ││proprii │capitaluri │financiare consolidate ││ │proprii │FINREP, instrumentele de││ │ │capitaluri proprii sunt ││ │ │separate pe produse ││ │ │aparţinând unor ││ │ │categorii diferite de ││ │ │active financiare. │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(f) Poziţii din securitizare │(1) Administraţii │În funcţie de riscul ││ │centrale │aferent poziţiilor din ││ ├───────────────────┤securitizare. ││ │(2) Instituţii de │ ││ │credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(3) Instituţii, │ ││ │altele decât cele │ ││ │de credit │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(4) Societăţi │ ││ ├───────────────────┤ ││ │(5) Retail │ │├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│(g) Active, altele decât cele │Alte elemente │În cadrul FINREP, alte ││care reprezintă creanţe │ │elemente pot fi incluse ││de natura creditelor │ │în diferite categorii de││ │ │active. ││ │ │ │└─────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘----*2) Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006.7. Precizări privind anumite elemente din situaţiile financiare consolidate FINREP a) Depozite ale instituţiilor de credit (FIN1)Depozitele instituţiilor de credit acoperă toate finanţările primite de la un agent-contrapartidă care este instituţie de credit, în cursul normal al activităţii bancare. Prin urmare, depozitele, altele decât cele ale instituţiilor de credit, cuprind datorii faţă de toţi ceilalţi agenţi-contrapartidă, cum ar fi alte instituţii financiare, societăţi sau retail. b) Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (FIN1)Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse este prezentată, în bilanţul consolidat, la capitaluri proprii şi interese minoritare, ca subpost al postului "Alte capitaluri proprii". Toate obligaţiile contractuale, inclusiv cele care provin din instrumente financiare derivate, care vor avea sau pot avea ca rezultat în viitor livrarea instrumentelor de capitaluri proprii ale emitentului în conformitate cu IAS 32.16 (a) şi (b), IAS 32.AG 27 (a), precum şi componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (care nu sunt instrumente financiare derivate) emise de entitate, în conformitate cu IAS 32.28, trebuie să fie raportate ca şi componentă de capitaluri proprii a instrumentelor financiare. c) Acţiuni proprii (FIN1)În categoria acţiunilor proprii se includ toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capitaluri proprii în conformitate cu IAS 32.33 şi care au fost răscumpărate de către entitatea emitentă. Exemple de instrumente de capitaluri proprii sunt prezentate la AG13 din IAS32. d) Instrumente financiare derivate (FIN1)Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele compuse sau hibride (IAS 39.11, IAS 39 AG 27 şi AG 29, IAS 32.28), care sunt separabile de contractul gazdă, trebuie înregistrate separat de contractul gazdă şi, dacă este cazul, trebuie prezentate în bilanţ în funcţie de natura instrumentului financiar derivat. Totuşi, în cazul în care contractul este evaluat la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere conform opţiunii valorii juste, contractul trebuie să fie inclus integral în categoria instrumentelor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere.Instrumentele financiare derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire eficace trebuie să fie incluse întotdeauna în categoria instrumentelor deţinute pentru tranzacţionare. Acest principiu se va aplica chiar şi în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a căror valoare justă nu poate fi determinată în mod credibil. e) Deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii incluse în categoria Disponibile pentru vânzare, dar înregistrate la cost (FIN2)Pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea incluse în IAS 39.66 vor fi incluse în elementul "Deprecierea activelor financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate)". f) Informaţii referitoare la activele neperformante şi alte active depreciate (FIN7)Activele sunt considerate neperformante atunci când fie a fost declanşată procedura falimentului în cazul debitorului (sau o altă măsură similară de protecţie faţă de creditori), fie debitorul înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile în onorarea oricăreia dintre obligaţiile pe care acesta le are faţă de grupul bancar.Instituţiile de credit sunt obligate să prezinte provizioanele pentru deprecieri identificate la nivel individual separat de provizioanele pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.În conformitate cu IAS 39, evaluarea colectivă a deprecierii se aplică activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum şi activelor financiare pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere individuală. Această abordare nu interzice unei entităţi să efectueze o evaluare individuală a deprecierii creditelor care nu sunt semnificative la nivel individual.II. Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREPA. Informaţii de bazăDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ......................................DATA RAPORTĂRII: ......................................................FIN 1 - BILANŢUL CONSOLIDAT                                                                        - RON -
  FIN1.1. Active Referinţe Va- loa- re con- ta- bilă
  1. Casa şi disponibilităţi la bănci centrale CP
  2. Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 2.1. Instrumente financiare derivate deţinute pentru tranzacţionare 2.2. Instrumente de capitaluri proprii 2.2.1. Instrumente cotate 2.2.2. Instrumente necotate, dar a căror valoare justă poate fi determinată 2.2.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost 2.3. Instrumente de datorie 2.3.1. Administraţii centrale 2.3.2. Instituţii de credit 2.3.3. Instituţii, altele decât cele de credit 2.3.4. Societăţi 2.3.5. Retail 2.4. Credite şi avansuri 2.4.1. Administraţii centrale 2.4.2. Instituţii de credit 2.4.3. Instituţii, altele decât cele de credit 2.4.4. Societăţi 2.4.5. Retail IFRS 7.8 (a)(îi); IAS 39.9 IAS 39.9 IAS 32.11 IAS 39.9 IAS 39.9
  3.Active financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere 3.1. Instrumente de capitaluri proprii 3.1.1. Instrumente cotate 3.1.2. Instrumente necotate, dar a căror valoare justă poate fi determinată 3.1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost IFRS 7.8 (a)(i); IAS 39.9 IAS 32.11
  3.2. Instrumente de datorie 3.2.1. Administraţii centrale 3.2.2. Instituţii de credit 3.2.3. Instituţii, altele decât cele de credit 3.2.4. Societăţi 3.2.5. Retail IAS 39.9
  3.3. Credite şi avansuri 3.3.1. Administraţii centrale 3.3.2. Instituţii de credit 3.3.3. Instituţii, altele decât cele de credit 3.3.4. Societăţi 3.3.5. Retail IAS 39.9
  4. Active financiare disponibile pentru vânzare 4.1. Instrumente de capitaluri proprii 4.1.1. Instrumente cotate 4.1.2. Instrumente necotate, dar a căror valoare justă poate fi determinată 4.1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost 4.2. Instrumente de datorie 4.2.1. Administraţii centrale 4.2.2. Instituţii de credit 4.2.3. Instituţii, altele decât cele de credit 4.2.4. Societăţi 4.2.5. Retail IFRS 7.8 (d); IAS 39.9 IAS 32.11 IAS 39.9
  4.3. Credite şi avansuri 4.3.1. Administraţii centrale 4.3.2. Instituţii de credit 4.3.3. Instituţii, altele decât cele de credit 4.3.4. Societăţi 4.3.5. Retail IAS 39.9
  5. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 5.1. Instrumente de datorie 5.1.1. Administraţii centrale 5.1.2. Instituţii de credit 5.1.3. Instituţii, altele decât cele de credit 5.1.4 Societăţi 5.1.5. Retail IFRS 7.8 (c); IAS 39.9 IAS 39 AG26
  5.2. Credite şi avansuri 5.2.1. Administraţii centrale 5.2.2. Instituţii de credit 5.2.3. Instituţii, altele decât cele de credit 5.2.4. Societăţi 5.2.5. Retail IAS 39.9
  6. Investiţii păstrate până la scadenţă 6.1. Instrumente de datorie 6.1.1. Administraţii centrale 6.1.2. Instituţii de credit 6.1.3. Instituţii, altele decât cele de credit 6.1.4. Societăţi 6.1.5. Retail 6.2. Credite şi avansuri 6.2.1. Administraţii centrale 6.2.2. Instituţii de credit 6.2.3. Instituţii, altele decât cele de credit 6.2.4. Societăţi 6.2.5. Retail IFRS 7.8 (b); IAS 39.9 IAS 39 AG26 IAS 39 AG26
  7. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor 7.1. Acoperirea valorii juste 7.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 7.3. Acoperirea unei investiţii nete într-o entitate din străinătate 7.4. Acoperirea valorii juste împotriva riscului de rată a dobânzii 7.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscului de rată a dobânzii IFRS 7.22 (b); IAS 39.9 IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a) IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b) IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (c) IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31 IAS 39 IGF6 1-3
  8. Modificările de valoare justă a elementelor acoperite, în cazul acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii IAS 39.89A (a)
  9. Imobilizări corporale 9.1. Imobilizări corporale 9.2. Investiţii imobiliare CP IAS 1.68 (a) IAS 1.68 (b)
  10. Imobilizări necorporale 10.1. Fond comercial 10.2. Alte imobilizări necorporale IAS 1.68 (c) IFRS 3.51; IFRS 3.75 (a) IAS 38.8
  11. Investiţii în entităţi asociate, filiale şi asocieri în participaţie (contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă - inclusiv fondul comercial) IAS 1.68 (e) IFRS 3.51
  12. Creanţe privind impozitele 12.1. Creanţe privind impozitul curent 12.2 Creanţe privind impozitul amânat IAS 1.68 (m-n) IAS 1.68 (m) IAS 1.68 (n)
  13. Alte active IAS 1.74; IAS 1.69
  14. Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate ca deţinute pentru vânzare IAS 1.68 A (a); IFRS 5.38
  15. Total active
                                                                          - RON -
  FIN1.2. Datorii Referinţe Va- loa- re con- ta- bilă
  1. Depozite de la bănci centrale CP
  2. Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 2.1. Instrumente financiare derivate deţinute pentru tranzacţionare 2.2. Poziţii scurte 2.3. Depozite ale instituţiilor de credit 2.4. Depozite (altele decât cele ale instituţiilor de credit) 2.5. Certificate de datorie (inclusiv obligaţiuni cu intenţie de răscumpărare pe termen scurt) 2.6. Alte datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare IFRS 7.8 (e)(îi); IAS 39.9; IAS 39 AG 14-15 IAS 39 AG 15(a) IAS 39 AG 15(b) CP CP IAS 39 AG 15(c) CP
  3. Datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere 3.1. Depozite ale instituţiilor de credit 3.2. Depozite (altele decât cele ale instituţiilor de credit) 3.3. Certificate de datorie (inclusiv obligaţiuni) 3.4. Datorii subordonate 3.5. Alte datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9 CP CP CP CP CP
  4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 4.1. Depozite ale instituţiilor de credit 4.2. Depozite (altele decât cele ale instituţiilor de credit) 4.3. Certificate de datorie (inclusiv obligaţiuni) 4.4. Datorii subordonate 4.5. Alte datorii financiare evaluate la cost amortizat IFRS 7.8(f) CP CP CP CP CP
  5. Datorii financiare asociate activelor financiare transferate IFRS 7.13(c-d); IAS 39.31; IAS 39.47 (b)
  6. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor 6.1. Acoperirea valorii juste 6.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie 6.3. Acoperirea unei investiţii nete într-o entitate din străinătate 6.4. Acoperirea valorii juste împotriva riscului de rată a dobânzii 6.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscului de rată a dobânzii IFRS 7.22(b): IAS 39.9 IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a) IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b) IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c) IAS 39.86A; IAS 39 IE 1-31 IAS 39 IG F6 1-3
  7. Modificările de valoare justă a elementelor acoperite, în cazul acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii IAS 39.89A(b)
  8. Provizioane 8.1. Restructurare 8.2. Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 8.3. Pensii şi alte obligaţii în beneficiul angajaţilor după pensionare 8.4. Angajamente de creditare şi garanţii 8.5. Contracte oneroase 8.6. Alte provizioane IAS 1.68(k) IAS 37.72 IAS 37.84(a); IAS 37 Anexa C - Ex. 6; 10 IAS 1.75(d); IAS 19.125 IAS 37 Anexa C - Ex. 9 IAS 37.66; IAS 37 Anexa C - Ex. 8 CP
  9. Datorii privind impozitele 9.1. Datorii privind impozitul curent 9.2. Datorii privind impozitul amânat IAS 1.68(m-n) IAS 1.68(m) IAS 1.68(n)
  10. Alte datorii IAS 1.74; IAS 1.69
  11. Capital social rambursabil la cerere (ex. în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit sau al existenţei unor clauze speciale privind capitalul) IAS 32 IE 33; IFRIC 2
  12. Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate ca deţinute pentru vânzare IAS 1.68A(b); IFRS 5.38
  13. Total datorii
                                                                          - RON -
  FIN 1.3. Capitaluri proprii şi interese minoritare Referinţe Va- loa- re con- ta- bilă
  1. Capital social 1.1. Capital vărsat 1.2. Capital subscris nevărsat IAS 1.68 (p) IAS 1.75 (e) IAS 1.75 (e)
  2. Prime de capital IAS 1.75 (e)
  3. Alte capitaluri proprii 3.1. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 3.2. Alte instrumente de capitaluri proprii CP IAS 32.28; IAS 32 AG 27 (a) IFRS 2.10; IAS 32.22
  4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 4.1. imobilizărilor corporale 4.2. imobilizărilor necorporale 4.3. acoperirii investiţiei nete într-o entitate din străinătate (partea eficace) 4.4. conversiei valutare 4.5. acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficace) 4.6. activelor financiare disponibile pentru vînzare 4.7. activelor imobilizate sau grupurilor destinate cedării, clasificate ca deţinute pentru vânzare 4.8. altor elemente CP IAS 16.39-40 IAS 38.85-86 IAS 39.102(a) IAS 21.52(b) IFRS 7.23(c); IAS 39.95-96 IAS 39.55(b) IFRS 5.18-19; IFRS 5.38
  5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat) IAS 1.75 (e); IAS 1.68(p)
  6. «Acţiuni proprii» IAS 32.33-34
  7. Rezultatul anului curent IAS 1.75(e)
  8. Interese minoritare IAS 1.68(o); IAS 27.4; IAS 27.33
  8.1. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare CP
  8.2. Alte elemente CP
  9. Total capitaluri proprii
  10. Total datorii şi capitaluri proprii
              Administrator, Conducătorul compartimentului (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil, ................................... ....................................   (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura) şi ştampila instituţiei de credit)    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................    DATA RAPORTĂRII: ........................................................                FIN 2 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT                                                                        - RON -
  FIN 2 - Contul de profit şi pierdere consolidat Referinţe Va- loa- re
  OPERAŢIUNI CONTINUE
  1. Venituri şi cheltuieli financiare şi de exploatare 1.1. Venituri din dobânzi 1.1.1. Casa şi disponibilităţi la bănci centrale 1.1.2. Active financiare disponibile pentru vânzare 1.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 1.1.4. Investiţii păstrate până la scadenţă 1.1.5. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 1.1.6. Alte active IAS 1.81 (a) IAS 18.35 (b) (iii); IFRS 7 IG13 IFRS 7.20 (b) IFRS 7.20 (b); IAS 39.55(b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 IAS 1.83; IAS 1.86
  1.2. Cheltuieli cu dobânzile 1.2.1. Depozite de la bănci centrale 1.2.2. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 1.2.3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 1.2.4. Alte datorii IFRS 7 IG 13; IAS 1.81 (b) IFRS 7.20 (b); IAS 1.83; IAS 1.86 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 IFRS 7.20 (b); IAS 1.83; IAS 1.86
  1.3. Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere IFRIC 2.11; IAS 1.83; IAS 1.86; IAS 32 IE 33
  1.4. Venituri din dividende 1.4.1. Active financiare disponibile pentru vânzare IAS 18.35 (b)(v) IAS 1.83; IAS 1.86; IAS 39.55 (b); IAS 39.9
  1.5. Venituri din taxe şi comisioane IFRS 7.20 (c)
  1.6. Cheltuieli cu taxe şi comisioane IFRS 7.20 (c)
  1.7. Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere - net 1.7.1. Active financiare disponibile pentru vânzare 1.7.2. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 1.7.3. Investiţii păstrate până la scadenţă 1.7.4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat 1.7.5. Altele IFRS 7.20 (a) (îi-v) IFRS 7.20 (a) (îi); IAS 39.55 (b) IFRS 7.20 (a) (iv); IAS 39.9 IFRS 7.20 (a) (iii); IAS 39.9 IFRS 7.20 (a) (v); IAS 39.9 IAS 1.83; IAS 1.86
  1.8. Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute pentru tranzacţionare - net 1.8.1. Instrumente de capitaluri proprii şi instrumente financiare derivate legate de acestea 1.8.2. Instrumente de rată a dobânzii şi instrumente financiare derivate legate de acestea 1.8.3. Instrumente de curs de schimb 1.8.4. Instrumente de risc de credit şi instrumente financiare derivate legate de acestea 1.8.5. Mărfuri şi instrumente financiare derivate legate de acestea 1.8.6. Altele (inclusiv instrumente financiare derivate încorporate) IFRS 7.20 (a) (i); IAS 39.55 (a) CP CP CP CP CP CP
  1.9. Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere - net IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)
  1.10. Câştiguri (pierderi) din contabilitatea de acoperire - net IFRS 7.24
  1.11. Diferenţe de curs de schimb - net IAS 21.28; IAS 21.52 (a)
  1.12. Câştiguri (pierderi) din derecu- noaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vânzare - net IAS 1.34
  1.13. Alte venituri din exploatare IAS 1.83; IAS 1.86
  1.14. Alte cheltuieli de exploatare 1.14.1. Taxe şi impozite, altele decât impozitul pe profit IAS 1.83; IAS 1.86
  2. Cheltuieli administrative IAS 1.88-89; IAS 1.92
  2.1. Cheltuieli cu personalul 2.2. Cheltuieli generale şi administrative IAS 1.91 CP
  3. Amortizarea IAS 1.93
  3.1. Imobilizări corporale 3.2. Investiţii imobiliare 3.3. Imobilizări necorporale (altele decât fondul comercial) IAS 1.88-91 IAS 1.88-91 IAS 1.88-91; IAS 38.118 (e)(vi)
  4. Provizioane IAS 37.84
  5. Deprecieri
  5.1. Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere 5.1.1. Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate) 5.1.2. Active financiare disponibile pentru vânzare 5.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) 5.1.4. Investiţii păstrate până la scadenţă IFRS 7.20 (e); IAS 39.63; IAS 39.66 IAS 39.67 IFRS 7.20 (e); IAS 39.66 IFRS 7.20 (e); IAS 39.67 IFRS 7.20 (e); IAS 39.63 IFRS 7.20 (e); IAS 39.63
  5.2. Deprecierea activelor nefinanciare 5.2.1. Imobilizări corporale 5.2.2. Investiţii imobiliare 5.2.3. Fond comercial 5.2.4. Imobilizări necorporale (altele decât fondul comercial) 5.2.5. Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie, contabilizate folosind metoda punerii în echivalenţă 5.2.6. Altele IAS 36.126 (a) IAS 16.73 (e) (v-vi) IAS 40.79 (d) (v) IFRS 3.75 (e) IAS 38.118 (e)(iv-v) IAS 28.31
  6. Fond comercial negativ recunoscut imediat în contul de profit şi pierdere IFRS 3.67 (g)
  7. Partea din profitul sau pierderea entităţilor asociate şi asocierilor în participaţie, contabilizate utilizând metoda punerii în echivalenţă IAS 1.81 (c); IAS 28.38; IAS 31.56
  8. Profitul sau pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate ca deţinute pentru vânzare, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte IFRS 5.37
  9. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE
  10. Cheltuieli (venituri) cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue IAS 1.81 (d); IAS 12.77
  11. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE
  12. Profitul sau pierderea din activităţi întrerupte după impozitare IAS 1.81 (e)
  13. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DUPĂ IMPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE IAS 1.81 (f)
  14. Profitul sau pierderea atribuibil(ă) intereselor minoritare IAS 27.33; IAS 1.82 (a)
  15. Profitul sau pierderea atribuibil(ă) deţinătorilor capitalurilor proprii ale societăţii mamă IAS 1.82 (b)
              Administrator, Conducătorul compartimentului (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil, ................................... ....................................   (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura)  şi ştampila instituţiei de credit)B. Informaţii, altele decât cele de bazăDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................DATA RAPORTĂRII: ........................................................FIN 7 - INFORMAŢII REFERITOARE LA ACTIVELE NEPERFORMANTEŞI ALTE ACTIVE DEPRECIATE                                                                        - RON -
  Valoarea contabila bruta a activelor depreciate Provizioane specifi- ce pentru deprecieri identificate la nivel individual IAS 39 AG 84-92 Provizioane pentru deprecieri iden- tificate la nive- lul grupurilor de active financiare*) IAS 39 AG 84-92
  A 1 2 3
  1. Active neperformante
  2. Alte active depreciate
  3. Total
  ----    *) Include provizioanele pentru pierderi generate, dar neraportate.            Administrator, Conducătorul compartimentului (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil,  ................................... .................................   (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura) şi ştampila instituţiei de credit)    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................    DATA RAPORTĂRII: ........................................................              FIN 29 - CHELTUIALA CU IMPOZITUL AFERENT PROFITULUI                          DIN ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE                                                                        - RON -
  Referinţe Anul curent
  Cheltuiala cu impozitul pe profit din activităţi întrerupte IFRS 5.33 (b) (îi); IAS 12.81 (h)
  Cheltuiala cu impozitul pe profit (aferentă câştigului din evaluarea la valoare justă minus costurile de vânzare sau din cedarea activelor ori grupurilor destinate cedării, care constituie activităţi întrerupte) IFRS 5.33 (b) (iv)
              Administrator, Conducătorul compartimentului (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil, .................................... ..................................    (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura)  şi ştampila instituţiei de credit)    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................    DATA RAPORTĂRII: ........................................................         FIN 30 - PIERDERI NETE DIN DEPRECIEREA ACTIVELOR NEPERFORMANTE                                                                        - RON -
  Valoarea
  Pierderi nete din deprecierea activelor neperformante
               Administrator, Conducătorul compartimentului (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil, .................................... ..................................   (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura) şi ştampila instituţiei de credit)    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................    DATA RAPORTĂRII:.........................................................              FIN 36 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE ŞI GARANŢII FINANCIARE DATE                                                                       - RON -
  Valoarea noţionalului
  1. Angajamente de creditare date: 1.1. Administraţii centrale 1.2. Instituţii de credit 1.3. Instituţii, altele decât cele de credit 1.4. Societăţi 1.5. Retail 2. Garanţii financiare date: 2.1. Administraţii centrale 2.2. Instituţii de credit 2.3. Instituţii, altele decât cele de credit 2.4. Societăţi 2.5. Retail
                Administrator, Conducătorul compartimentului  (conducătorul instituţiei de credit) financiar-contabil,  .................................... ................................   (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele şi semnătura)  şi ştampila instituţiei de credit)------