LEGE Nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicatăpentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 23 august 1996    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 70 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 12 iulie 1996, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Legea nr. 42/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 decembrie 1990, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 13 iulie 1991 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 122 din 15 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995) şi prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996.  +  Articolul 1Pentru cinstirea şi eternizarea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989.Titlul de Erou-martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă post-mortem: brevetul de atestare şi însemnul titlului se predau, spre păstrare, familiei celui decorat sau părinţilor, după caz.  +  Articolul 2În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru cei care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă şi celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi celor care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei.Persoanele prevăzute la alin. 2 trebuie să facă dovada faptelor deosebite în luptele pentru victoria revoluţiei şi să fie recomandate de o asociaţie, un club, o fundaţie sau o liga a luptătorilor, legal constituite până la data de 30 decembrie 1992.În vederea recunoaşterii calităţii prevăzute de prezenta lege, a eliberării certificatelor doveditoare şi propunerii distincţiilor prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 din prezenta lege se instituie Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989. Componenta comisiei, ai carei membri sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, este următoarea:- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;- un reprezentant al Ministerului de Interne;- un reprezentant al Ministerului Justiţiei;- un reprezentant al Ministerului Public;- un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;- 8 reprezentanţi ai asociaţiilor de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, prin rotaţie, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei. Preşedintele comisiei este numit la propunerea asociaţiilor de revoluţionari legal constituite până la data de 30 aprilie 1991, de către Guvern, şi va fi angajat al Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 asigura aplicarea prevederilor prezentei legi şi executarea lucrărilor de secretariat şi arhiva ale comisiei. Secretariatul General al Guvernului va asigura spaţiul şi fondurile necesare desfăşurării lucrărilor comisiei.Termenul pentru depunerea dosarelor în vederea recunoaşterii calităţii de luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau de participant la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 este de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Eliberarea certificatelor doveditoare se va face potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, aprobat prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.---------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 167 din 29 iulie 1996.  +  Articolul 3Se instituie titlul de Participant la Victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989 pentru cei care au participat la acţiunile desfăşurate în Revoluţia din decembrie 1989, alţii decât cei prevăzuţi la art. 2 alin. 2.Persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să facă dovada participării la acţiunile revoluţiei şi să fie recomandate de o asociaţie sau liga a luptătorilor din revoluţie, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992.Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 este onorific. Beneficiarii acestui titlu vor primi brevet distinct, în condiţiile art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 4În semn de preţuire faţă de participanţii la acţiunile pentru victoria revoluţiei se instituie medalia Revoluţia Română din Decembrie 1989, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 5Titlurile prevăzute la art. 1, 2 şi 3, precum şi medaliile prevăzute pentru fiecare titlu se conferă de către Preşedintele României, la propunerea comisiei prevăzute la art. 2 alin. 4; competenţa comisiei, precum şi criteriile de atribuire a titlurilor sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.Titlurile care nu au fost conferite în condiţiile alin. 1 sau al căror beneficiar nu a avut merite deosebite sunt nule.Nulitatea titlurilor poate fi constatată, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, prevăzută de prezenta lege, prin decizie de constatare a nulităţii. Deciziile de constatare a nulităţii certificatelor vor putea fi contestate, în termen de 30 de zile, la comisia parlamentară specială prevăzută la art. 7.Verificarea dosarelor celor care au dobândit titlurile prevăzute la alin. 1 se va face din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.  +  Articolul 6Descrierea, modul de atribuire şi purtarea însemnelor se stabilesc printr-un regulament, aprobat prin hotărâre a Parlamentului României**).Descrierea conţinutului certificatelor eliberate de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 se stabileşte printr-un regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.Certificatele se eliberează de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 persoanelor prevăzute la art. 1 şi 2 şi numai în baza actelor justificative prevăzute la art. 2.În certificat se vor înscrie expres drepturile de care beneficiază titularul; certificatele vor fi semnate de preşedintele şi de secretarul Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.Preschimbarea certificatelor existente se va face după verificarea dosarelor, în termen de 60 de zile.Prin acelaşi regulament se va institui, pentru părinţii eroilor-martiri, un însemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta.Conferirea distincţiilor prevăzute în prezenta lege se atesta prin brevet.--------- Notă **) A se vedea Hotărârea Parlamentului României nr. 24/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 15 octombrie 1991.  +  Articolul 7Se instituie Comisia parlamentară pentru controlul aplicării prezentei legi, prin hotărâre a Parlamentului României.Comisia va fi formată din 5 senatori şi 6 deputaţi, conform configuraţiei politice a Parlamentului României.  +  Articolul 8Urmaşii sau, după caz, părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1, şi suma de 60.000 lei.Răniţii revoluţiei vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2, şi suma de 40.000 lei.  +  Articolul 9Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 au dreptul la următoarele pensii minime, la care se adauga pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare: - 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; - 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;- 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;- 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş.Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc şi o indemnizaţie lunară de îngrijire de 1.000 lei.Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentului articol.  +  Articolul 10Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionării de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria revoluţiei beneficiază şi de următoarele drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul de stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale; g) medicamente gratuite; h) acordarea gratuita de proteze pentru răniţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors.Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an dus-întors, cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat, până în localitatea reşedinţa de judeţ.De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente radio-tv; l) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; m) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate stat; n) acordarea gratuita a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale şi scutirea de taxe vamale în vederea achiziţionării din import a acestuia, pentru răniţii în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele din decembrie 1989, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare; o) asistenţa juridică gratuita acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul prezentei legi; p) pensionarea, cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani, pentru părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei, sotii acestora, precum şi pentru răniţii revoluţiei; r) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii eroului-martir, invalizilor sau răniţilor revoluţiei; s) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv contractate între bănci şi beneficiari şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop.Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor;s,) prioritate la angajarea ca vânzători remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea, de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea câte unui mic spaţiu, cu chirie, pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie; t) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.Contractul de muncă al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, încadraţi în unităţi cu capital integral de stat, nu poate fi desfăcut decât pentru motive imputabile lor.Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş, de rănit sau de pensionar de invaliditate.De drepturile prevăzute la alin. 1 lit. a)-f), i)-m) şi o)-t) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 2 alin. 2.  +  Articolul 11Drepturile pentru urmaşi, prevăzute la art. 9 şi art. 10 alin. 1, pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor-martiri, dacă se constata de către comisia prevăzută la art. 2 ca la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sunt lipsiţi de mijloace de întreţinere.Părinţii eroilor-martiri, care nu se aflau în întreţinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. b), e), f), g), i), k) şi o), precum şi de reducerea impozitului pe salariu cu 30%; de asemenea, vor beneficia de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, de 4 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediu rural au dreptul şi la 4 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul, cu autobuzul unităţilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale, până în localitatea reşedinţa de judeţ. La data pensionării pentru limita de vârsta, părinţii pot opta între pensia cuvenită pentru activitatea desfăşurată şi pensia prevăzută de prezenta lege pentru urmaşi.  +  Articolul 12Soţul supravieţuitor al eroului-martir, care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acestuia, va primi, pe lângă drepturile prevăzute la art. 9 şi la art. 10 alin. 1, şi o indemnizaţie lunară egala cu salariul de baza minim pe ţara, până la definitivarea studiilor în instituţiile de învăţământ acreditate, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani a copiilor.În caz de deces al soţului supravieţuitor, drepturile prevăzute în prezentul articol se acordă reprezentanţilor legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri.  +  Articolul 13Mamele eroilor-martiri, care din motive de sănătate survenite după pierderea copilului se pensionează, vor beneficia de o sumă de 3.250 lei lunar, dacă pensia calculată, potrivit legii, nu este mai mare.  +  Articolul 14Prefecturile şi primăriile vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obţinerea de locuinţe, locuri de muncă, precum şi pentru soluţionarea altor probleme de ordin social şi profesional cu care se confrunta.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al Fundaţiei pentru "Fondul Libertatea", constituit în temeiul Decretului-lege nr. 124/1990, se completează cu câte un reprezentant al celor 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei.  +  Articolul 16Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, care şi-au jertfit viaţa sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, cat şi urmaşilor acestora.De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care au organizat, instigat sau au luptat, prin orice mod, împotriva Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi urmaşii acestora.  +  Articolul 17Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurând resursele materiale şi financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, în vederea trimiterii la tratament în străinătate, ori de câte ori aceasta se impune, a persoanelor care au suferit afecţiuni deosebit de grave în luptele pentru victoria revoluţiei. De asemenea, va asigura răniţilor revoluţiei resursele valutare pentru procurarea de proteze necesare acestei categorii de persoane.  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 19Ţinerii, cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, vor fi selecţionaţi, prin grija Guvernului, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 20Decretul-lege nr. 76/1990, prevederile referitoare la pensionării invalizi ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989 din Hotărârea Guvernului nr. 1.065/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.  +  Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 1990***).----------------- Notă ***) A se vedea datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Anexa 1 COMPETENTAComisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 constata, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea de erou-martir, de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, de decedat ori de rănit în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, precum şi cea prevăzută la art. 4, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune acordarea distincţiilor prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 din prezenta lege.Competenţa Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 este cea prevăzută de prezenta lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Documentele necesare stabilirii calităţii în vederea eliberării certificatelor se constituie în arhiva a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.Calitatea de erou-martir sau de rănit prevăzută în alineatul precedent se recunoaşte celor care au decedat sau au fost răniţi în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, inclusiv celor care, fiind răniţi în acest interval, au decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Sunt consideraţi răniţi cei care în acest interval au suferit vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simt sau organ, încetarea funcţionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii unei persoane. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi reţinuţi cei care, în urma participării la luptele pentru victoria revoluţiei, au fost transportaţi şi ţinuţi, la sediul unuia dintre organele fostului Minister de Interne, cu sau fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.Pentru a-şi îndeplini aceste atribuţii, comisia este imputernicita să solicite relaţii de la orice organ de stat, precum şi de la persoanele fizice şi juridice.  +  Anexa 2 GRILAprivind încadrarea solicitanţilor în prevederile art. 1, 2 şi 3 din prezenta legeTitlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă celor care şi-au pierdut viaţa pentru libertatea poporului român în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, precum şi celor care au decedat ca urmare a rănilor grave cauzate în aceeaşi perioadă.Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se acordă:- răniţilor cu sau fără grad de invaliditate, dacă au participat activ la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;- celor reţinuţi în perioada 16 - 21 decembrie 1989, dacă rezultă ca au fost reţinuţi în demonstraţiile de strada în legătură cu activităţile revoluţionare şi nu pentru comiterea unor fapte penale, de drept comun;- persoanelor care au participat efectiv la activităţile revoluţionare în perioada 16-25 decembrie 1989 şi s-au remarcat prin fapte deosebite.Dovada activităţii luptătorilor şi a meritelor lor se atesta prin următoarele documente obligatorii:- procesele-verbale încheiate de organizaţiile constituite;- adeverinta sau alte înscrisuri;- declaraţii ale persoanelor participante la Revoluţia din decembrie 1989, recunoscute de luptători, dar coroborate şi cu alte probe concludente.Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă acelor persoane care, prin aportul direct sau indirect, au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989.-------------