ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 iunie 2007    Având în vedere:- faptul că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a creat cadrul organizatoric pentru unificarea atribuţiilor în materia privatizării, dar reglementările în domeniu sunt cuprinse în acte normative ale căror decorelări au creat confuzii şi întârzieri în aplicarea lor şi au produs prelungiri nejustificate sau eşecuri ale procesului de privatizare/restructurare;- necesitatea unui cadru legislativ corelat în materia privatizării/restructurării privind finalizarea cu celeritate şi în condiţii de transparenţă a privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile creării cadrului legislativ unitar în domeniu;- faptul că interesul public al societăţii, de ocrotire a intereselor naţionale în activitatea economică, respectiv interesul general al statului de a crea cadrul favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie ar putea fi periclitate de amânarea finalizării procesului de privatizare, respectiv de prelungirea unei stări de instabilitate economico-financiară a societăţilor comerciale aflate în portofoliul statului, precum şi a unei stări de instabilitate socială în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă,se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situaţie extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele d), e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii nefinalizate şi sistate, din patrimoniul unei persoane juridice, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei juridice, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora; e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică; e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică;........................................................................................ m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi obligaţiile la fondul de risc, rezultate din sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de împrumutat sau garant în contul beneficiarilor de împrumuturi directe sau garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane sau alte costuri, precum şi comisionul la fondul de risc, inclusiv majorările de întârziere aferente acestora;".2. La articolul 3, după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-s), cu următorul cuprins:"o) societate comercială cu impact deosebit într-un anumit domeniu de activitate sau într-o regiune înseamnă acea societate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:(i) este unic producător în România pentru unul sau mai multe produse;(îi) îşi desfăşoară activitatea într-o zonă mono-industrială sau asigură un număr minim de 5% din numărul existent de locuri de muncă dintr-o anumită zonă economică; p) flux tehnologic al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic proiectat; r) flux operaţional al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic aflat în funcţiune; s) opţiune înseamnă posibilitatea instituţiei publice sau a societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ca, în cadrul vânzării de acţiuni, să transmită cumpărătorului pachetului majoritar de acţiuni şi dreptul de proprietate asupra unui pachet minoritar de acţiuni, ulterior vânzării-cumpărării pachetului majoritar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."3. După alineatul (6) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:"(7) Instituţiile publice implicate în vânzarea acţiunilor sau societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot negocia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea unei opţiuni în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor majoritare de acţiuni. (8) Negocierea opţiunii, vânzarea acţiunilor care fac obiectul acesteia, preţul pentru fiecare dintre aceste acţiuni ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a opţiunii, precum şi exercitarea sau nu a opţiunii se fac de către instituţia publică implicată, respectiv de către societăţile comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza mandatului acordat de Guvern. Preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului minoritar la momentul exercitării opţiunii nu poate fi mai mic decât preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului majoritar. (9) Opţiunea, definită conform dispoziţiilor alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 3 lit. s), este valabilă şi poate fi exercitată numai dacă, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, s-au aprobat elementele esenţiale ale opţiunii, preţul acţiunilor şi s-a decis exercitarea opţiunii. Exercitarea opţiunii poate fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, şi ulterior stabilirii preţului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 50.----