HOTĂRÂRE nr. 495 din 23 mai 2007privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţată de la bugetul de stat.  +  Articolul 2În subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 3Sediul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele obiective principale: a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, conform competenţelor, precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilaţi ai acestora şi alte persoane care au obligaţii faţă de bugetul de stat; b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate; c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor; d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislaţia în domeniul vamal; e) dezvoltarea asistenţei contribuabililor în vederea îmbunătăţirii nivelului de informare al acestora şi aplicării unitare a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare. (2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuţii:1. asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei fiscale;2. elaborează şi avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;3. participă împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;4. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscală;5. exercită activitatea de inspecţie vamală, activitatea de control vamal ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;6. are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;7. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din reglementările vamale şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;8. aplică prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale altor acte normative referitoare la acesta;9. aplică prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţiale cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;10. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal şi fiscal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;11. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte drepturi vamale;12. exercită controlul financiar privind respectarea disciplinei economico-financiare şi a modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare de către operatorii economici la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar;13. administrează depunerea de către plătitori a declaraţiilor de impunere la impozite, taxe, contribuţii sociale şi alte venituri bugetare potrivit legii, precum şi evidenţa plăţilor efectuate;14. iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;15. elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;16. elaborează şi aplică procedurile referitoare la circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv;17. elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;18. elaborează şi pune la dispoziţie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislaţiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;19. urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale;20. elaborează proceduri privind activitatea de asistenţă şi informare a contribuabililor şi asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităţilor fiscale teritoriale;21. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul structurilor de administrare teritoriale;22. asigură informarea contribuabililor privind drepturile şi obligaţiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;23. elaborează, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;24. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;25. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;26. elaborează şi aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;27. elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare şi monitorizează recuperarea acestora;28. coordonează, îndrumă şi verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de acţiuni de monitorizare şi revizie a activităţii desfăşurate de acestea;29. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;30. furnizează Ministerului Economiei şi Finanţelor informaţii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;31. repartizează la nivel teritorial programul de încasări ale veniturilor bugetului general consolidat; analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;33. soluţionează contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii;34. propune şi elaborează strategii de dezvoltare, precum şi soluţii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;35. introduce şi promovează metode moderne de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;36. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale, având ca scop menţinerea unei administrări fiscale unitare, stabile şi armonizate;37. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;38. încheie şi derulează convenţii şi proiecte de colaborare cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;39. iniţiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul său de activitate;40. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe linia integrării europene;41. asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internaţională în domeniul său de activitate;42. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii, stabilităţii şi solidarităţii sociale;43. elaborează, monitorizează şi implementează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional în scopul susţinerii activităţii sale;44. reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi alte activităţi ale agenţiei, direct sau prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza mandatelor transmise; renunţarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului; renunţarea la calea de atac se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;45. exercită funcţia de audit public intern în condiţiile legii;46. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;47. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul agenţiei la nivel central şi la nivelul structurilor de administrare prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi alte organisme specializate în acest domeniu;48. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională formarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;49. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;50. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agenţiei - aparat propriu şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi programul de investiţii şi achiziţii publice, pe care le transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;51. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terţiar de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar;52. coordonează şi îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au corespondent în cadrul tuturor unităţilor subordonate, întreaga lor activitate;53. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală;54. elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în colaborare cu Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;55. elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul său de activitate;56. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional, în scopul asigurării principiului unităţii de imagine a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor sale subordonate;57. asigură asistenţa pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;58. iniţiază şi participă la negocierile pentru elaborarea unor convenţii bilaterale în materie de recuperare a creanţelor bugetare;59. organizează activitatea de monitorizare a recuperării creanţelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;60. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante;61. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;62. elaborează cadrul legal, aplică şi monitorizează administrarea contribuabililor;63. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;64. asigură extinderea şi diversificarea schimbului de informaţii cu alte instituţii din ţară şi din alte state;65. analizează şi evaluează informaţiile fiscale pe care le deţine şi acţionează pentru obţinerea de informaţii noi din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri fiscale, cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;66. asigură cooperarea administrativă şi efectuarea schimbului de informaţii fiscale dintre administraţia fiscală română şi administraţiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale statelor cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe şi indirecte;67. emite acte administrative în vederea soluţionării cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate;68. acţionează pentru anticiparea căilor, metodelor şi mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale;69. efectuează acţiuni de control financiar la operatorii economici la care statul, direct sau printr-o autoritate publică, are calitatea de acţionar;70. verifică bazele de impunere, legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, precum şi modul în care aceştia respectă prevederile legislaţiei fiscale şi contabile, stabileşte diferenţe privind obligaţiile de plată, cât şi accesoriile aferente acestora;71. aplică, în calitate de furnizor, împreună cu organele sale subordonate, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;72. efectuează inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul unităţilor subordonate, în domeniul său de activitate;73. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul administrării fiscale. (3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (4) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi.  +  Articolul 5 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată:1. să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală, controlul financiar, controlul operativ şi inopinat şi controlul vamal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;2. să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;3. să aplice sancţiuni potrivit prevederilor legale;4. să urmărească şi să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competenţelor;5. să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;6. să încheie protocoale de schimb de informaţii şi colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii;7. să soluţioneze plângerile prealabile şi petiţiile şi să pună la dispoziţie solicitanţilor informaţiile publice, în condiţiile legii;8. să stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din direcţii generale, direcţii şi alte structuri, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, inclusiv în directa subordine a preşedintelui, se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţii în cadrul unor direcţii generale, precum şi servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură în parte, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, funcţionari publici şi personal contractual. (3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este de 705, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor nu este inclus în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională a Vămilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale a Vămilor include: a) aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor; b) unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, respectiv direcţii regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de frontieră şi de interior şi puncte vamale. (3) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi pentru unităţile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central şi pe unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (5) Structura organizatorică a direcţiilor, inclusiv serviciile, birourile şi alte compartimente funcţionale organizate în directa subordine a vicepreşedintelui, şi numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi structura organizatorică a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a birourilor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (6) Statul de funcţii pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi statele de funcţii pentru direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi pentru birourile vamale se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (7) Atribuţiile şi sarcinile structurilor funcţionale din aparatul central, precum şi din unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (8) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între aparatul central, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale şi punctele vamale posturile repartizate, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităţi conform alin. (4).  +  Articolul 8 (1) În cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include: a) Comisariatul general; b) secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare. (3) Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului general al Gărzii Financiare şi, respectiv, al secţiilor judeţene şi secţiei municipiului Bucureşti, se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, şi se aprobă numărul posturilor de conducere, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru Comisariatul general. Repartizarea numărului de posturi pe secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. (6) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (7) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Financiare stabileşte competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual şi se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (8) Persoanele cu funcţii de conducere din cadrul Comisariatului general, cu excepţia comisarului general, al prim-adjunctului comisarului general şi al comisarilor generali adjuncţi care se numesc de către ministrul economiei şi finanţelor, precum şi persoanele cu funcţii de conducere din cadrul secţiilor judeţene şi secţiei municipiului Bucureşti, cu excepţia comisarilor şefi secţie care se numesc de către ministrul economiei şi finanţelor, sunt numiţi, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (9) Statul de funcţii pentru Comisariatul general al Gărzii Financiare, precum şi statele de funcţii pentru secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general. (10) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între Comisariatul general şi secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităţi teritoriale conform alin. (5).  +  Articolul 9Ministerul Economiei şi Finanţelor, în nume propriu, înscrie prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi prin structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite structuri de administrare, în calitate de agenţi împuterniciţi, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale conducerii direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul secretarului de stat coordonator, după caz. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii. (4) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, şefii de servicii şi şefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu excepţia persoanelor cu funcţii publice de conducere specifice de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi ai administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum şi şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi, cu excepţia şefilor de administraţie adjuncţi - trezorerie şi contabilitate publică, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (6) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi ai Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 11 (1) Unităţile aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii. (3) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili posturile repartizate conform alin. (2) cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităţi teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2. (4) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (6) Statele de funcţii pentru direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 12 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde în faţa ministrului economiei şi finanţelor pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite ordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Financiară, şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. (5) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, numiţi prin decizie a primului-ministru. (6) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (7) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală reprezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în relaţia cu terţii. (8) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unele atribuţii pot fi delegate vicepreşedinţilor, secretarului general şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (9) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (10) În cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute în actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului economiei şi finanţelor. (11) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepreşedinte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării agenţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile agenţiei. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori încredinţate de preşedinte. (4) Pe parcursul activităţii sale, secretarul general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală colaborează cu secretarul general al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 14Personalului din cadrul cabinetelor preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau terţiar de credite.  +  Articolul 16Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 17 (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 195 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unităţile subordonate, precum şi între agenţie şi acestea. (3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual. (4) Salarizarea personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 18 (1) În exercitarea atribuţiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al structurilor cu atribuţii de control operativ şi inopinat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi unităţi subordonate - efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz. (2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabileşte, în condiţiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.  +  Articolul 19Bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau folosinţa direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili îşi păstrează acelaşi regim juridic.  +  Articolul 20 (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. (2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 21 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor supune Guvernului, spre adoptare, proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor. (2) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Formularele şi imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul 24 (1) Art. 7 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale a Vămilor. (2) Art. 8 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN-POPESCU TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 495.  +  Anexa 1     Numar de posturi = 705,    inclusiv preşedintele, doi vicepresedinti,    (exclusiv posturile ANV şi posturile GF           STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE DE                      ADMINISTRARE FISCALA  +  Anexa 2                                UNITĂŢILE        aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
      Numărul maxim de posturi
    Unităţi subordonate finanţate de la bugetul de stat  
    1.Garda Financiară - total, din care:1.805
    a)Comisariatul general200
    b)secţiile judeţene şi secţia municipiului Bucureşti1.605
    2.Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor4.589
    3.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti; Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili26.798
   +  Anexa 3              MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI   pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
             
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.Aparatul propriu*)      
      - parc auto- autoturism**)20500
      - autovehicul pentru transport de marfă şi de persoane***)1450
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;      
      Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;      
      Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili- autoturism- câte 10 pentru fiecare DGFP judeţeană, DGFP a Municipiului Bucureşti, DGAMC****)500
      - autoturism- câte 5 pentru fiecare DGFP450
      - autoturism- 3 pentru DGAMC450
      - autoturism- câte unul pentru fiecare DGFP judeţeană şi două pentru DGFP a Municipiului Bucureşti450
      - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare DGFP judeţeană şi două pentru DGFP a Municipiului Bucureşti600
      - autovehicul pentru transport de marfă- câte două pentru fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a Municipiului Bucureşti, şi câte unul pentru celelalte DGFP450
    3.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte două pentru fiecare unitate300
      - autoturism- câte unul pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector450
        - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
      - autovehicul pentru transport de marfă- câte unul pentru fiecare unitate400
    4.Administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii- autoturism- câte două pentru fiecare unitate400
    5.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3- autoturism- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
      - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    6.Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor*****)    
  ----------- Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare (8 autoturisme). Notă **) Cele 20 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Direcţiei antifraudă fiscală şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Notă ***) Pentru celelalte activităţi de la nivelul centralei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Notă ****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activităţii de inspecţie fiscală la nivelul fiecărei direcţii generale şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin decizie a directorului executiv. Notă *****) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii.NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse şi de demnitari şi de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.DGFP - direcţia generală a finanţelor publice; DGAMC - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. ---------