LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicatăpentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 13 iulie 1991    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 43 din 20 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1991, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 42/1990 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 decembrie 1990. Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru cinstirea şi eternizarea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989.Titlul de Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989 se conferă post-mortem; brevetul de atestare şi însemnul titlului se predau, spre păstrare, familiei celui decorat sau părinţilor, după caz.  +  Articolul 2În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru cei care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.Titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 se conferă şi celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989, ca urmare a participării la manifestatiile pentru victoria revoluţiei.  +  Articolul 3În semn de preţuire faţă de participanţii direcţi la manifestatiile pentru victoria revoluţiei, care s-au remarcat prin fapte deosebite, se instituie medalia Revoluţia română din decembrie 1989.  +  Articolul 4Titlurile prevăzute la art. 1 şi 2, precum şi medalia prevăzută la art. 3 se conferă, potrivit legii, de către Preşedintele României, la propunerea unei comisii; componenta şi regulile de funcţionare ale comisiei sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 5Descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi a medaliei Revoluţia română din decembrie 1989 se stabilesc printr-un regulament aprobat prin hotărîre a Parlamentului.Prin acelaşi regulament se va institui, pentru părinţii eroilor-martiri, un însemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta.Conferirea distincţiilor prevăzute în art. 1, 2 şi 3 se atesta prin brevet.  +  Articolul 6Urmaşii sau, după caz, părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1 şi suma de 60.000 lei.Răniţii revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2 şi suma de 40.000 lei.  +  Articolul 7Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, la care se adauga pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare:- 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;- 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;- 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;- 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş.Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc şi o indemnizaţie lunară de îngrijire de 1.000 lei.Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentului articol.  +  Articolul 8Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionării de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria revoluţiei, beneficiază şi de următoarele drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul de stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de pînă la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere un plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe, în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii; g) medicamente gratuite; h) acordarea gratuita de proteze; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinînd Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinînd unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat, pînă în localitatea reşedinţa de judeţ.De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente radio-tv; l) scutire de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; o) acordarea gratuita a unui mototriciclu pentru persoanele care şi-au pierdut membrele inferioare ori au alte deficiente locomotorii care se încadrează în criteriile medicale în vigoare, prioritate la cumpărarea unui autoturism hycomat, prin acordarea de credite integrale în lei, precum şi scutirea de taxe vamale pentru un astfel de autoturism procurat din import; p) asistenţa juridică gratuita; r) pensionarea, cu reducerea virstei prevăzute de lege cu cinci ani, pentru părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei, sotii acestora, precum şi pentru răniţii revoluţiei; s) burse de elevi şi studenţi în instituţiile de învăţămînt de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru copiii eroilor-martiri, invalizilor sau răniţilor revoluţiei;s,) obţinerea cu prioritate de împrumuturi bancare pentru investiţii, cu termen de rambursare dublu faţă de cel prevăzut de lege şi cu reducerea dobinzii la 50%; t) prioritate la angajarea ca vinzatori remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea, de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii.Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş sau de pensionar de invaliditate, iar răniţii pînă la vindecare.De drepturile prevăzute la alin. 1 lit. b), k), m), n) şi p) beneficiază şi persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la manifestatiile pentru victoria revoluţiei.  +  Articolul 9Drepturile pentru urmaşi, prevăzute la art. 7 şi 8 alin. 1, pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor-martiri, dacă se constata de către comisia prevăzută la art. 4 ca la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sînt lipsiţi de mijloace de întreţinere.Părinţii eroilor-martiri, care nu se aflau în întreţinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), e), f), g), i), k) şi p), precum şi de reducerea impozitului pe salariu cu 30%; de asemenea, vor beneficia de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinînd unităţilor cu capital de stat şi, anual, de 4 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 4 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul, cu autobuzul unităţilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale, pînă în localitatea reşedinţa de judeţ. La data pensionării pentru limita de vîrsta, părinţii pot opta între pensia cuvenită pentru activitatea desfăşurată şi pensia prevăzută de prezenta lege pentru urmaşi.  +  Articolul 10Văduvele eroilor-martiri care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori vor primi, pe lîngă drepturile prevăzute la art. 7 şi 8 alin. 1, şi o indemnizaţie lunară egala cu salariul minim pe economie, pe perioada cît aceştia urmează învăţămîntul obligatoriu.  +  Articolul 11Mamele eroilor-martiri, care din motive de sănătate survenite după pierderea copilului se pensionează, vor beneficia de o sumă de 3.250 lei lunar, dacă pensia calculată, potrivit legii, nu este mai mare.  +  Articolul 12Prefecturile şi primăriile vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obţinerea de locuinţe, locuri de muncă, precum şi pentru soluţionarea altor probleme de ordin social şi profesional cu care se confrunta.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie al Fundaţiei pentru Fondul "Libertatea", constituit în temeiul Decretului-lege nr. 124/1990, se completează cu cîte un reprezentant al celor 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei.  +  Articolul 14Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne care şi-au jertfit viaţa sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, cît şi urmaşilor acestora.De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care au organizat, instigat sau au luptat, prin orice mod, împotriva Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi urmaşii acestora.  +  Articolul 15Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurind resursele materiale şi financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, în vederea trimiterii la tratament în străinătate, ori de cîte ori aceasta se impune, a persoanele care au suferit afecţiuni deosebit de grave în luptele pentru victoria revoluţiei. De asemenea, va asigura răniţilor revoluţiei resursele valutare pentru procurarea de proteze necesare acestei categorii de persoane.  +  Articolul 16Decretul-lege nr. 76/1990, prevederile referitoare la pensionării invalizi ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989 din Hotărîrea Guvernului nr. 1065/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 1990*).-------------- Notă *) Fac excepţie prevederile art. 1 alin. 2, art. 2 alin. 2, art. 3, 4, 5, 6, 7 alin. 1, art. 8 alin. 1 lit. j) alin. final, lit. k), o), r) şi t), art. 8 alin. 3, art. 9, 10, 11, 14, 15 (ultima propozitie), precum şi prevederile liniutei a III-a de la lit. A alin. 1 şi ale alin. 1 şi 2 de la lit. B, din anexa, care se aplică începînd cu data de 1 iunie 1991.  +  Anexa 1 A. Componenta Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989:- 5 senatori;- 5 deputaţi;- cîte un reprezentant al asociaţiilor revoluţionarilor şi urmaşilor acestora, legal constituite pînă la data de 30 aprilie 1991, precum şi un reprezentant al Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989;- cîte un reprezentant din cele 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei din decembrie 1989;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Procuraturii Generale;- un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;- un reprezentant al Ministerului de Interne.Comisia va fi condusă de către cel mai în vîrsta parlamentar şi va funcţiona pe lîngă Secretariatul general al Guvernului, care va asigura lucrările de secretariat. Comisia ia hotărîri cu votul majorităţii simple a membrilor săi.Regulamentul de lucru va fi stabilit de către comisie. B. Competenţa: comisia constata, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea de erou-martir, luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, decedat ori rănit în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, precum şi cea prevăzută în art. 3, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune acordarea distincţiilor prevăzute în art. 1, 2 şi 3 din prezenta lege.Calitatea de erou-martir sau de rănit prevăzută în alineatul precedent se recunoaşte celor care au decedat sau au fost răniţi în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, inclusiv celor care, fiind răniţi în acest interval, au decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Sînt consideraţi răniţi cei care în acest interval au suferit vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simt sau organ, încetarea funcţionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii unei persoane. În sensul prezentei legi, sînt consideraţi reţinuţi cei care, în urma participării la luptele pentru victoria revoluţiei, au fost transportaţi şi ţinuţi, la sediul unuia din organele fostului Minister de Interne, cu sau fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.Pentru a-şi îndeplini aceste atribuţii, comisia este imputernicita să solicite relaţii de la orice organ de stat, precum şi de la persoanele fizice şi juridice.-------------------