PACT INTERNATIONAL din 16 decembrie 1966cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 146 din 20 noiembrie 1974    Notă *) Traducere.PREAMBULStatele părţi la prezentul pact,considerind ca, în conformitate cu principiile enuntate de Carta Natiunilor Unite, recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii şi pacii în lume.recunoscind ca aceste drepturi decurg din demnitatea inerenta persoanei umane,recunoscind ca, în conformitate cu Declaratia universala a drepturilor omului, idealul fiintei umane libere, eliberate de teama şi mizerie, nu poate fi realizat decit dacă se creeaza condiţii care permit fiecaruia să se bucure de drepturile sale economice, sociale şi culturale, ca şi de drepturile sale civile şi politice.considerind ca, potrivit Cartei Natiunilor Unite, statele au obligaţia de a promova respectarea universala şi efectiva a drepturilor şi liberatilor omului,luînd în considerare faptul ca omul are indatoriri faţă de semenii săi şi faţă de colectivitatea careia îi aparţine şi este dator a se stradui sa promoveze şi să respecte drepturile recunoscute în prezentul pact,au convenit asupra urmatoarelor articole:  +  Partea INTII  +  Articolul 11. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele insele. În virtutea acestui drept este îşi determina liber statutul politic şi îşi asigura liber dezvoltarea economica, sociala şi culturala.2. Pentru a-şi infaptui scopurile, toate popoarele pot dispune liber de bogatiile şi resursele lor naturale, fără a aduce atingere obligaţiilor care decurg din cooperarea economica internationala, intemeiata pe principiul interesului reciproc, şi în dreptul international. În nici un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace de trai.3. Statele părţi la prezentul pact, inclusiv cele care au raspunderea administrarii de teritorii neautonome şi de teritorii sub tutela, trebuie să inlesneasca realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele insele şi să respecte acest drept, în conformitate cu dispozitiile Cartei Natiunilor Unite.  +  Partea A DOUA  +  Articolul 21. Fiecare stat parte la prezentul pact se angajează sa actioneze, atit prin propriul sau efort, cit şi prin asistenţa şi cooperare internationala, în special pe plan economic şi tehnic, folosind la maximum resursele sale disponibile pentru ca exercitarea deplina a drepturilor recunoscute în prezentul pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative.2. Statele părţi la prezentul pact se angajează sa garanteze ca drepturile enuntate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare intemeiata pe rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine naţionala sau sociala, avere, nastere sau orice alta imprejurare.3. Tarile în curs de dezvoltare, tinind seama în modul cuvenit de drepturile omului şi de economia lor naţionala, pot sa stabileasca în ce măsura vor garanta celor care nu le sînt cetăţeni drepturile economice recunoscute în prezentul pact.  +  Articolul 3Statele părţi la prezentul pact se angajează să asigure dreptul egal pe care îl au barbatul şi femeia de a beneficia de toate drepturile economice, sociale şi culturale care sînt enumerate în prezentul pact.  +  Articolul 4Statele părţi la prezentul pact recunosc ca, în ce priveste folosinţă drepturilor asigurate de către stat în conformitate cu prezentul pact, statul nu poate supune aceste drepturi decit la limitarile stabilite de lege, numai în măsura compatibila cu natura acestor drepturi şi exclusiv în vederea promovarii bunastarii generale intr-o societate democratica.  +  Articolul 51. Nici o dispoziţie din prezentul pact nu poate fi interpretata ca implicind pentru un stat, o grupare sau un individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de a savirsi un act urmarind suprimarea drepturilor sau libertatilor recunoscute în prezentul pact ori limitari ale lor mai ample decit cele prevăzute în pact.2. Nu se poate admite nici o restrictie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau în vigoare în orice tara în virtutea unor legi, conventii, regulamente sau cutume, sub pretextul ca prezentul pact nu recunoaste aceste drepturi sau le recunoaste intr-o măsura mai mica.  +  Partea A TREIA  +  Articolul 61. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul la munca ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obtine posibilitatea să-şi cîştige existenta printr-o munca liber aleasa sau acceptata şi vor lua măsuri potrivite pentru garantarea acestui drept.2. Masurile pe care fiecare stat parte la prezentul pact le va lua spre a asigura deplina exercitare a acestui drept trebuie să includa orientarea şi pregătirea tehnica şi profesionala, elaborarea de programe, de măsuri şi de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare economica, sociala şi culturala constanta şi o deplina intrebuintare productiva a fortelor de muncă în condiţii care garanteaza indivizilor folosinţă libertatilor politice şi economice fundamentale.  +  Articolul 7Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice, care să asigure indeosebi: a) remuneratia care asigura tuturor muncitorilor cel puţin:(i) un salariu echitabil şi o remuneratie egala pentru o munca de valoare egala, fără nici o distinctie; în special, femeile trebuie să aibă garantia ca condiţiile de muncă ce li se acordă nu sînt inferioare acelora de care beneficiaza barbatii şi sa primeasca aceeasi remuneratie ca ei pentru aceeasi munca;(îi) o existenta decenta pentru ei şi familia lor, în conformitate cu dispozitiile prezentului pact; b) securitatea şi igiena muncii; c) posibilitatea egala pentru toţi de a fi promovati în munca lor la o categorie superioara adecvata, luindu-se în considerare numai durata serviciilor indeplinite şi aptitudinile: d) odihna, timpul liber, limitarea rationala a duratei muncii şi concediile periodice platite, precum şi remunerarea zilelor de sarbatoare.  +  Articolul 81. Statele părţi la prezentul pact se angajează să asigure: a) dreptul pe care îl are orice persoană, în vederea favorizarii şi ocrotirii intereselor sale economice, de a forma împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, sub singura rezerva a regulilor stabilite de organizaţia interesata. Exercitarea acestui drept nu poate face obiectul altor restrictii decit cele prevăzute în lege şi care constituie măsuri necesare intr-o societate democratica, în interesul securitatii naţionale sau al ordinii publice ori pentru a ocroti drepturile şi libertatile altora; b) dreptul pe care îl au sindicatele de a forma federatii sau confederatii naţionale şi dreptul pe care îl au acestea din urma de a forma organizaţii sindicale internationale sau de a se afilia la acestea; c) dreptul pe care îl au sindicatele de a-şi exercită liber activitatea, fără alte limitari decit cele prevăzute de lege şi care constituie măsuri necesare intr-o societate democratica, în interesul securitatii naţionale sau al ordinii publice, ori pentru a ocroti drepturile şi libertatile altora; d) dreptul la greva, exercitat în conformitate cu legile fiecarei tari.2. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestor drepturi de către membrii fortelor armate, ai politiei sau de către funcţionarii publici să fie supusă unor restrictii legale.3. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu permite statelor părţi la Convenţia din 1948 a Organizaţiei Internationale a Muncii privind libertatea sindicala şi ocrotirea dreptului sindical sa ia măsuri legislative aducind atingere - sau să aplice legi într-un fel care ar aduce atingere - garantiilor prevăzute în mentionata convenţie.  +  Articolul 9Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul oricarei persoane la securitate sociala, inclusiv la asigurări sociale.  +  Articolul 10Statele părţi la prezentul pact recunosc ca:1. O ocrotire şi o asistenţa cit mai larga cu putinta trebuie acordate familiei, elementul natural şi fundamental al societatii, în special pentru intemeierea sa şi în rastimpul cit are responsabilitatea intretinerii şi educarii copiilor care sînt în sarcina sa. Căsătoria trebuie să fie liber consimtita de viitorii soti.2. O ocrotire speciala trebuie acordată mamelor într-o perioadă de timp rezonabila, înainte şi după nasterea copiilor. Mamele salariate trebuie să beneficieze, în decursul acestei perioade, de un concediu platit sau de un concediu beneficiind de alocatii de securitate sociala adecvate.3. Măsuri speciale de ocrotire şi de asistenţa trebuie luate în favoarea tuturor copiilor şi adolescentilor, fără nici o discriminare din motive de filiatiune sau din alte motive. Copiii şi adolescentii trebuie ocrotiti împotriva exploatarii economice şi sociale. Folosirea lor la lucrari de natura a le dauna moralitatea sau sănătatea, de a le pune viaţa în primejdie sau de a dauna dezvoltării lor normale trebuie sanctionata prin lege. Statele trebuie, de asemenea, sa stabileasca limite de vîrsta sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisa şi sanctionata prin lege.  +  Articolul 111. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul oricarei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea insasi şi familia sa, inclusiv hrana, imbracaminte şi locuinta suficiente, precum şi la imbunatatire continua a condiţiilor sale de existenta. Statele părţi vor lua măsuri potrivite pentru a asigură realizarea acestui drept şi recunosc în acest scop importanţa esenţială a unei cooperari internationale liber consimtite.2. Statele părţi la prezentul pact, recunoscind dreptul fundamental pe care îl are orice persoană de a fi la adapost de foame, vor adopta, individual şi prin cooperare internationala, masurile necesare, inclusiv programe concrete: a) pentru a imbunatati metodele de productie, de conservare şi de distribuire a produselor alimentare prin deplina utilizare a cunoştinţelor tehnice şi stiintifice, prin difuzarea principiilor de educatie în ce priveste nutritia şi prin dezvoltarea sau reforma regimurilor agrare, în asa fel incit să asigure cit mai bine punerea în valoare şi utilizarea resurselor naturale; b) pentru a asigura o repartitie echitabila a resurselor alimentare mondiale în raport cu nevoile, tinind seama de problemele care se pun atit tarilor importatoare, cit şi tarilor exportatoare de produse alimentare.  +  Articolul 121. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai buna sănătate fizica şi mintala pe care o poate atinge.2. Masurile pe care statele părţi la prezentul pact le vor adopta în vederea asigurarii exercitarii depline a acestui drept vor cuprinde masurile necesare pentru a asigura: a) scaderea mortalitatii noilor nascuti şi a mortalitatii infantile, precum şi dezvoltarea sanatoasa a copilului; b) îmbunătăţirea tuturor aspectelor igienei mediului şi ale igienei industriale; c) profilaxia şi tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale şi a altora, precum şi lupta împotriva acestor maladii; d) crearea de condiţii care să asigure tuturor servicii medicale şi un ajutor medical în caz de boala.  +  Articolul 131. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educatie. Ele sînt de acord ca educatia trebuie să urmareasca deplina dezvoltare a personalitatii umane şi a simtului demnitatii sale şi sa intareasca respectarea drepturilor omului şi libertatilor fundamentale. Pe linga aceasta, ele sînt de acord ca prin educatie orice persoană trebuie să devina capabila de a juca un rol util intr-o societate libera, ca educatia trebuie să favorizeze înţelegerea, toleranta şi prietenia între toate natiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi sa încurajeze dezvoltarea activităţilor Natiunilor Unite pentru menţinerea pacii.2. Statele părţi la prezentul pact recunosc ca în vederea asigurarii deplinei exercitari a acestui drept: a) invatamintul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil tuturor în mod gratuit; b) invatamintul secundar sub diferitele sale forme, inclusiv invatamintul secundar tehnic şi profesional, trebuie să fie generalizat şi sa devina accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi în special prin instaurarea în mod progresiv a gratuitatii lui; c) invatamintul superior trebuie să devina accesibil tuturor în deplina egalitate, în functie de capacitatea fiecaruia, prin toate mijloacele potrivite şi în special prin introducerea treptata a gratuitatii; d) educatia de baza trebuie incurajata sau intensificata cit mai mult posibil, pentru persoanele care au primit instructie primara sau care n-au primit-o pînă la capat; e) trebuie să se urmareasca activ dezvoltarea unei retele scolare la toate nivelurile, să se stabileasca un sistem adecvat de burse şi să se amelioreze în mod continuu condiţiile materiale ale personalului didactic.3. Statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte libertatea parintilor şi, atunci cînd este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor institutii de invatamint, altele decit cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie de educatie şi de a asigura educatia religioasa şi morala a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.4. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu trebuie interpretata ca aducind atingere libertatii indivizilor şi persoanelor juridice de a înfiinţa şi de a conduce institutii de invatamint cu condiţia ca principiile enuntate în paragraful 1 al prezentului articol să fie respectate, iar educatia data în aceste institutii să fie conforma cu normele minimale pe care le poate prescrie statul.  +  Articolul 14Orice stat parte la prezentul pact, care în momentul în care devine parte nu a putut inca asigura în teritoriul sau metropolitan sau în teritoriile aflate sub jurisdictia sa obligativitatea şi gratuitatea învăţămîntului primar, se angajează sa stabileasca şi sa adopte, într-un termen de 2 ani, un plan detaliat de măsuri necesare pentru a realiza treptat, într-un numar rezonabil de ani, fixat prin acest plan, deplina aplicare a principiului învăţămîntului primar obligatoriu şi gratuit pentru toţi.  +  Articolul 151. Statele părţi la prezentul pact recunosc fiecaruia dreptul: a) de a participa la viaţa culturala; b) de a beneficia de progresul ştiinţific şi de aplicatiile sale; c) de a beneficia de protectia intereselor morale şi materiale decurgind din orice productie stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.2. Masurile pe care statele părţi la prezentul pact le vor lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept trebuie să cuprindă masurile necesare pentru a asigura menţinerea, dezvoltarea şi difuzarea stiintei şi culturii.3. Statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte libertatea indispensabila cercetării stiintifice şi activităţilor creatoare.4. Statele părţi la prezentul pact recunosc urmarile binefacatoare care trebuie să rezulte din incurajarea şi dezvoltarea cooperarii şi contactelor internationale în domeniul stiintei şi culturii.  +  Partea A PATRA  +  Articolul 161. Statele părţi la prezentul pact se angajează să prezinte, în conformitate cu dispozitiile cuprinse în aceasta parte a pactului, rapoarte asupra masurilor pe care le-au adoptat şi asupra progreselor obtinute în asigurarea respectarii drepturilor recunoscute în pact.2. a) Toate rapoartele vor fi adresate secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite, care le va transmite în copie, spre examinare, Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu dispozitiile prezentului pact. b) Secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite va transmite, de asemenea, instituţiilor specializate copii de pe rapoartele sau de pe părţile relevante din rapoartele trimise de statele părţi la prezentul pact, care sînt şi membre ale instituţiilor specializate respective, în măsura în care aceste rapoarte sau părţi din rapoarte privesc probleme de competenţa instituţiilor lor menţionate, potrivit actelor lor constitutive.  +  Articolul 171. Statele părţi la prezentul pact îşi vor prezenta rapoartele pe etape, potrivit unui program pe care îl va stabili Consiliul Economic şi Social în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentului pact, după ce va fi consultat statele părţi şi instituţiile specializate interesate.2. Rapoartele pot sa aduca la cunoştinţa factorii şi dificultatile care împiedica statele de a-şi îndeplini intru totul oblibaţiile prevăzute în prezentul pact.3. În cazul în care informaţii cu privire la acest subiect au fost deja trimise Organizaţiei Natiunilor Unite sau unei institutii specializate de către un stat parte la pact, nu va mai fi necesar a se reproduce informaţiile, ci o referire precisa la aceste informaţii va fi suficienta.  +  Articolul 18În virtutea responsabilitatilor care îi sînt conferite de Carta Natiunilor Unite în domeniul drepturilor omului şi libertatilor fundamentale, Consiliul Economic şi Social va putea incheia înţelegeri cu instituţiile specializate, în vederea prezentarii de către acestea de rapoarte cu privire la progresul realizat în indeplinirea dispoziţiilor prezentului pact, care intră în cadrul activităţilor lor. Rapoartele vor putea cuprinde date asupra deciziilor şi recomandarilor adoptate în legătură cu traducerea în viaţa, de către organele competente ale instituţiilor specializate, a acestor dispozitii.  +  Articolul 19Consiliul Economic şi Social poate transmite Comisiei drepturilor omului, în scop de studiu şi recomandari de ordin general, sau pentru informare, dacă este cazul, rapoartele privind drepturile omului pe care le comunică statele în conformitate cu art. 16 şi 17 şi rapoartele privind drepturile omului pe care le comunică instituţiile specializate în conformitate cu art. 18.  +  Articolul 20Statele părţi la prezentul pact şi instituţiile specializate interesate pot prezenta Consiliului Economic şi Social observatii cu privire la orice recomandare de ordin general facuta în virtutea art. 19 sau cu privire la orice menţiune a unei recomandari de ordin general figurind într-un raport al Comisiei drepturilor omului sau în orice alt document mentionat în raportul respectiv.  +  Articolul 21Consiliul Economic şi Social poate prezenta din timp în timp adunarii generale rapoarte cuprinzind recomandari cu caracter general şi un rezumat al informărilor primite de la statele părţi la prezentul pact şi de la instituţiile specializate în legătură cu masurile luate şi progresele realizate în vederea asigurarii respectarii generale a drepturilor recunoscute în prezentul pact.  +  Articolul 22Consiliul Economic şi Social poate supune atenţiei celorlalte organe ale O.N.U., organelor subsidiare şi instituţiilor specializate interesate care se ocupa de furnizarea unei asistente tehnice, orice problema pe care o ridica rapoartele menţionate în prezenta parte a prezentului pact şi care poate ajuta acestor organisme să se pronunte fiecare în propria sa sfera de competenţa asupra oportunitatii masurilor internationale capabile să contribuie la punerea în aplicare efectiva şi progresiva a prezentului pact.  +  Articolul 23Statele părţi la prezentul pact sînt de acord ca masurile de ordin international destinate să asigure realizarea drepturilor recunoscute în pact cuprind indeosebi incheierea de conventii, adoptarea de recomandari, furnizarea unei asistente tehnice şi organizarea, împreună cu guvernele interesate, a unor reuniuni regionale şi reuniuni tehnice în scop de consultare şi de studiu.  +  Articolul 24Nici o dispoziţie din prezentul pact nu trebuie interpretata ca aducind atingere dispoziţiilor din Carta Natiunilor Unite şi din statutele instituţiilor specializate care definesc raspunsurile diverselor organe ale O.N.U. şi ale instituţiilor specializate cu privire la chestiunile prevăzute în prezentul pact.  +  Articolul 25Nici o dispoziţie din prezentul pact nu va fi interpretata ca aducind atingere dreptului inerent al tuturor popoarelor de a beneficia şi de a se folosi pe deplin şi în mod liber de bogatiile şi resursele lor naturale.  +  Partea A CINCEA  +  Articolul 261. Prezentul pact este deschis spre semnare oricărui stat membru al Organizaţiei Natiunilor Unite sau membru al vreuneia dintre instituţiile sale specializate, oricărui stat parte la Statutul Curtii Internationale de Justiţie, precum şi oricărui alt stat invitat de Adunarea Generală a Natiunilor Unite sa devina parte la prezentul pact.2. Prezentul pact este supus ratificarii, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite.3. Prezentul pact va fi deschis spre aderare oricărui stat la care se referă paragraful 1 din prezentul articol.4. Aderarea se va face prin depunerea la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite a unui instrument de aderare.5. Secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite va informa toate statele care au semnat prezentul pact sau care au aderat la el despre depunerea fiecarui instrument de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 271. Prezentul pact va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite a celui de-al treizeci şi cincilea instrument de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezentul pact sau vor adera la el după depunerea celui de-al treizeci şi cincilea instrument de ratificare sau de aderare, pactul va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii de către stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 28Dispozitiile prezentului pact se aplică, fără nici o limitate sau excepţie, tuturor unităţilor constitutive ale statelor federative.  +  Articolul 291. Orice stat parte la prezentul pact poate să propuna un amendament şi să-i depuna textul la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite. Secretarul general va transmite apoi toate proiectele de amendamente statelor părţi la prezentul pact, cerindu-le să-i comunice dacă doresc să se convoace o conferinta a statelor părţi pentru a examina aceste proiecte şi a le supune votării. Dacă cel puţin o treime din state se declara în favoarea acestei convocari, secretarul general va convoca conferinta sub auspiciile Organizaţiei Natiunilor Unite. Orice amendament adoptat de majoritatea statelor prezente şi votante la conferinta va fi supus aprobării Adunarii Generale a Natiunilor Unite.2. Aceste amendamente intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea Generală a Natiunilor Unite şi acceptate de o majoritate de două treimi a statelor părţi la prezentul pact, în conformitate cu respectivele lor reguli constitutionale.3. Cînd aceste amendamente intră în vigoare, ele sînt obligatorii pentru statele părţi care le-au acceptat, celelalte state părţi raminind legate de dispozitiile prezentului pact şi de orice amendament anterior pe care l-au acceptat.  +  Articolul 30Independent de notificarile prevăzute la paragraful 5 al art. 26, secretarul general al O.N.U. va informa toate statele la care se referă paragraful 1 al aceluiasi articol: a) cu privire la semnaturile, instrumentele de ratificare şi de aderare depuse în conformitate cu art. 26; b) cu privire la data la care prezentul pact va intra în vigoare în conformitate cu art. 27 şi la data cînd vor intra în vigoare amendamentele prevăzute în art. 29.  +  Articolul 311. Prezentul pact, ale cărui texte în chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola, sînt în egala măsura autentice, va fi depus în arhivele Organizaţiei Natiunilor Unite.2. Secretarul general al O.N.U. va transmite tuturor statelor la care se referă art. 26 cite o copie certificata de pe prezentul pact.-------