ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007    Având în vedere faptul că în cadrul Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate nu au fost prevăzute termene pentru îndeplinirea unora dintre etapele necesare operaţionalizării Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi faptul că demararea activităţii acesteia trebuie realizată într-un termen scurt, ceea ce constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) verifică dacă diferenţa vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferenţa nu este justificată, sesizează instanţa competentă pentru stabilirea părţii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;".2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prin diferenţă vădită, în sensul prezentei legi, se înţelege o diferenţă între averea dobândită şi veniturile realizate de cel puţin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia."3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul Agenţiei este format din preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual. Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special."4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită care nu poate fi justificată şi sesizează instanţa competentă pentru stabilirea părţii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;".5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului, Consiliul Naţional de Integritate va face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui, prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Agenţiei, în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea primului concurs sau examen în vederea numirii preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei se va asigura de către Guvern, prin Secretariatul General al acestuia."6. La articolul 21, alineatele (2), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului......................................................................................... (8) Candidaţii care au obţinut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susţine un interviu în faţa Consiliului Naţional de Integritate în termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor......................................................................................... (10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului va solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul candidatului."7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei depun în faţa Senatului următorul jurământ: «Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu"» sau, după caz, rostesc următoarea formulă: «Mă oblig să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire.» Referirea la divinitate nu este obligatorie."8. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Entităţile prevăzute la alin. (1) îşi vor desemna reprezentanţii în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnaţi cel puţin jumătate plus unu dintre membri de către entităţile prevăzute la alin. (1)."9. La articolul 34, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant. (3) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entităţile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă şedinţa de constituire a Consiliului. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului."10. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Preşedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data şedinţei de constituire a Consiliului. Durata mandatului acestuia este de 3 ani. (2) Preşedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului."11. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru încetează prin revocare de către Senat, la propunerea autorităţii sau instituţiei care l-a desemnat, precum şi la pierderea calităţii în considerarea căreia au fost desemnate. În aceste cazuri va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34."12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prevederile art. 36 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi supleanţilor."13. La articolul 39 alineatul (1), punctul 35 se abrogă.14. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior."15. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) între averea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă sunt diferenţe vădite, iar dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instanţei competente, care poate dispune confiscarea unei părţi din averea dobândită sau unui bun determinat;".17. La articolul 47, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. (2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia sau demnitatea publică respectivă. Interdicţia se dispune, la solicitarea Agenţiei, de către instanţa competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancţiune complementară, în cazul confiscării unei părţi din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese......................................................................................... (4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdicţia se dispune, la solicitarea Agenţiei, de către instanţa competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancţiune complementară, în cazul confiscării unei părţi din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese."18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părţi din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agenţiei şi se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sancţiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din funcţie, precum şi organelor fiscale competente."19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Agenţiei face afirmaţii mincinoase sau produce ori ticluieşte probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infracţiunea de denunţare calomnioasă şi se pedepseşte potrivit Codului penal."20. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control."21. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.22. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei. Împotriva actelor de sancţionare se poate face contestaţie în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."23. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Agenţia va funcţiona cu un număr maxim de 25 de posturi până la data când devine operaţională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). În termen de 5 zile de la depunerea jurământului de către preşedintele Agenţiei, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor detaşa persoane care vor desfăşura operaţiuni legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei. La data la care Agenţia devine operaţională, aceste persoane pot opta, cu acordul preşedintelui Agenţiei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Agenţiei, prin transfer, potrivit legii."24. La articolul 61, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:«Art. 20. - Sentinţele curţii de apel - secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de către părţile interesate, Agenţie, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.»"  +  Articolul IILegea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 49.----