ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat(actualizata până la data de 27 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere:- interesul public major de continuare a acordarii de ajutoare de stat şi după data aderarii la Uniunea Europeana, conform politicilor economice ale Guvernului,- abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, intrucat contravine Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,- faptul ca se transfera competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana, iar legislatia comunitara în domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabila în România,ceea ce conferă caracterul excepţional al acestei ordonante de urgenta, precum şi urgenta intrarii în vigoare la data aderarii a procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat, pentru a îndeplini oblibaţiile de stat membru al Uniunii Europene, care incep să fie exigibile la doua luni de la această dată, prin transmiterea primului raport privind indeplinirea condiţiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere şi zonele defavorizate, care beneficiaza de perioade de tranzitie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicarii art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora. (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică ajutorului de stat pentru agricultura şi piscicultura, acordat în conformitate cu dispozitiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  +  Articolul 2În prezenta ordonanţă de urgenţă, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizati în înţelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CE 659/1999 , al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, şi al celorlalte reglementari comunitare în domeniu.  +  Articolul 3 (1) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decat după autorizarea acestuia de către Comisia Europeana sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat. (2) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementarile în vigoare. (3) Acordarea de măsuri de ajutor de stat impune autorităţilor publice elaborarea unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, care trebuie să prevada cel puţin urmatoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordarii ajutorului de stat, precum şi cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul autorităţii publice centrale sau locale, în conformitate cu legislatia în domeniu.---------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 4Alocarile specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeana, în condiţiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pot fi acordate dacă indeplinesc condiţiile stabilite în schema şi nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc condiţii suplimentare în acest sens.  +  Articolul 5 (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementarile în domeniu şi cu harta ajutorului regional. (2) Harta ajutorului regional se adoptă prin hotărâre a Guvernului României şi se notifica Comisiei Europene, în vederea autorizarii conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  +  Articolul 6Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la data adoptarii.  +  Articolul 7 (1) Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeana şi autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorităţi, alti furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicati în procedurile din domeniul ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurentei acorda asistenţa de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea indeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat. (3) Consiliul Concurentei asigura informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementarile europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenta şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte şi altele asemenea.(3^1) Consiliul Concurentei prezinta semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat.---------Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) Consiliul Concurentei colaboreaza cu autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijina în vederea aplicarii corespunzătoare a legislaţiei comunitare. (5) Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatea competentă sa reprezinte România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat.  +  Capitolul II Procedura de pregatire a notificarii şi informării  +  Articolul 8 (1) Notificarile privind masurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificari, respectiv informarile privind masurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptarilor pe categorii de la obligaţia de notificare, denumite în continuare informari, se transmit Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi indeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislatia comunitara referitoare la intocmirea schemelor de ajutor de stat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Consiliul Concurentei colaboreaza cu solicitantul pentru completarea şi îmbunătăţirea notificarilor sau informărilor în scopul respectarii regulilor comunitare. (3) În situaţia în care notificarile sau informarile sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurentei, dar înainte de transmiterea notificarii sau informării către Comisia Europeana, modificările trebuie transmise Consiliului Concurentei în vederea avizarii.  +  Articolul 9Cererea de aviz va fi inaintata Consiliului Concurentei de către solicitant, care poate fi orice autoritate în sensul prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Concurentei poate cere date şi informaţii suplimentare solicitantului. (2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurentei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie.  +  Articolul 11Consiliul Concurentei emite avizul în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care solicitantul cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau informării.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificari, Consiliul Concurentei transmite notificarea sau informarea, de îndată, Comisiei Europene, în forma avizata, după comunicarea avizului către solicitant. (2) În situaţia în care prin avizul Consiliului Concurentei au fost propuse modificari, dacă solicitantul este de acord cu acestea, va inainta Consiliului Concurentei notificarea sau informarea modificata conform avizului, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, în scopul transmiterii notificarii sau informării Comisiei Europene. (3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu modificările propuse în baza reglementarilor comunitare de către Consiliul Concurentei, poate cere transmiterea notificarii sau a informării în forma pe care o doreste, în termen de 10 zile de la primirea avizului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (5) Dacă solicitantul nu cere transmiterea notificarii sau informării, în conformitate cu dispozitiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea în conformitate cu dispozitiile alin. (2), se considera ca a renuntat la aceasta.  +  Capitolul III Procedura în faţa Comisiei Europene  +  Articolul 13 (1) Consiliul Concurentei reprezinta România în faţa Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat. (2) Consiliul Concurentei este autoritatea competentă sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile, intocmite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (3) Consiliul Concurentei împreună cu autorităţile, la solicitarea acestuia, reprezinta România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relatiile cu alte institutii şi organisme comunitare cu atribuţii în aceasta materie.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 14 (1) Autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii ajutorului de stat au obligaţia sa transmita Consiliului Concurentei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene. (2) Termenele stabilite de Consiliul Concurentei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare în termene mai scurte. (3) Consiliul Concurentei se consulta cu autorităţile şi alti furnizori, după caz, la elaborarea raspunsurilor, explicatiilor, formularilor de pozitii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (4) În susţinerea notificarii în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurentei va fi asistat de către autoritatea care a elaborat notificarea.  +  Articolul 15 (1) Consiliul Concurentei informeaza, de îndată, autoritatea sau alti furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeana potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primite prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana, trimitand totodata şi o copie a deciziei în cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care, în conformitate cu dispozitiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeana adopta o recomandare de măsuri adecvate. (3) Consiliul Concurentei publică pe site-ul sau, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeana a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 16Consiliul Concurentei, la cererea transmisa în timp util de solicitant, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeana. Cererea de retragere va fi comunicata Comisiei Europene de către Consiliul Concurentei, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana.  +  Capitolul IV Monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 17Consiliul Concurentei monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la actiunile de monitorizare, în baza raportarilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităţi şi alti furnizori de ajutor de stat.  +  Articolul 18 (1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati sa urmareasca modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, sa dispună măsuri şi sa transmita Consiliului Concurentei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru intocmirea rapoartelor şi informărilor necesare indeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sa transmita furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sanctiunile prevăzute de lege. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii vor emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Deciziile furnizorilor de ajutor de stat au caracter de titlu executoriu.----------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) În vederea indeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), furnizorii vor emite norme metodologice proprii.-----------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 19 (1) Consiliul Concurentei întocmeşte şi actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportarilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Consiliul Concurentei organizeaza registrul ajutoarelor de stat şi elaboreaza raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România şi alte rapoarte necesare indeplinirii obligaţiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportarilor transmise de furnizori, respectiv a raspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurentei către furnizori. (3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizarii inventarului, precum şi elaborarii rapoartelor specifice se transmit de către furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.  +  Articolul 20Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza, în special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum şi la cele exceptate de la obligaţia notificarii.  +  Articolul 21Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sa tina o evidenta specifică a ajutoarelor primite.  +  Articolul 22 (1) Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat raspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurentei. (2) În cazul în care exista indoieli serioase în legătură cu datele transmise, Consiliul Concurentei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, sa faca verificări la faţa locului.---------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 23 (1) Consiliul Concurentei elaboreaza raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este transmis spre informare Guvernului. În vederea asigurarii transparentei în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite Comisiei Europene.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date şi informaţii despre ajutoarele de stat acordate în ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, în special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul şi modalitatile de acordare a acestora.  +  Articolul 23^1 (1) Consiliul Concurentei supraveghează relatiile financiare dintre autorităţile publice şi intreprinderile publice, precum şi transparenta relatiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportarilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice. (2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenta relatiilor financiare care au loc între acestea şi intreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi sa transmita, la cererea Consiliului Concurentei, informaţii în legătură cu aceste relatii. (3) Intreprinderile publice, inclusiv cele care activeaza în domeniul industriei prelucratoare, intreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestatii şi, totodata, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate sa tina evidente specifice pe activităţi, în scopul asigurarii transparentei financiare.-----------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 24Termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile în cazul celor stabilite de furnizori, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare în termene mai scurte.  +  Articolul 25 (1) Consiliul Concurentei împreună cu furnizorii de ajutor de stat desemneaza reprezentantii autorizati sa asiste Comisia Europeana în controlul la faţa locului. (2) În cazul în care Comisia Europeana procedeaza la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurentei împreună cu autorităţile pot formula obiectiuni la desemnarea expertilor de către Comisia Europeana. (3) Consiliul Concurentei, autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaboreaza cu personalul imputernicit de Comisia Europeana pentru realizarea controlului la faţa locului.  +  Capitolul V Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv  +  Articolul 26 (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat sa ramburseze suma reprezentand echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusa de Comisia Europeana, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendata, în conformitate cu reglementarile comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferenta, datorata de la data platii până la data recuperării sau a rambursarii. (2) Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999. (3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la indeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 27 (1) Consiliul Concurentei trimite de îndată furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primita prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de îndată o copie a deciziei Comisiei Europene. (3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua de îndată toate masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, în vederea indeplinirii obligaţiilor de stat membru.  +  Articolul 28Furnizorul de ajutor de stat instiinteaza beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care beneficiarul nu ramburseaza ajutorul de stat, furnizorul, în baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curtii de Apel Bucureşti pentru ca aceasta sa dispună anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat şi, pe cale de consecinţa, recuperarea acestuia şi a dobanzii aferente. (2) Hotărârea Curtii de Apel Bucureşti este supusă recursului. Recursul se judeca la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 30 (1) Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact între Comisia Europeana şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999. (2) Consiliul Concurentei transmite de îndată furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. (3) În cazul în care Comisia Europeana a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31În situaţia în care Comisia Europeana a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspenda acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediata a acordarii acestuia, până la stabilirea compatibilitatii masurii de sprijin financiar cu regulile comunitare.  +  Articolul 32 (1) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurentei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendarii ajutoarelor de stat. (2) În aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal şi la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot sa emita proceduri proprii.  +  Capitolul VI Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Constituie contraventii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsa între 5.000 lei şi 40.000 lei urmatoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:---------Partea introductiva a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizori autorităţi publice; b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; c) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; d) neindeplinirea obligaţiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite. (2) Constituie contraventii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsa între 5.000 lei şi 40.000 lei urmatoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:-----------Partea introductiva a alin. (2) al art. 33 a fost modificata de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei, cu excepţia art. 10 alin. (1) şi art. 12; b) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; c) neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi art. 27 alin. (3). (3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constata şi se sancţionează de Consiliul Concurentei, în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), sau de furnizorii autorităţii publice, prin persoane imputernicite.----------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) Contraventiile prevăzute la alin. (2) se constata şi se sancţionează de Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite. (5) Personalul care efectueaza controlul în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), la solicitare, beneficiaza de protecţie din partea organelor abilitate ale statului.----------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (6) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) În scopul aplicarii prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Concurentei adopta regulamente şi instrucţiuni, în functie de evolutia acquis-ului comunitar. (2) Regulamentele, instrucţiunile şi orice modificare adusa acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei, urmand a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.  +  Articolul 35---------Alin. (1) al art. 35 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Reglementarile privind secretul profesional nu sunt aplicabile în cazul transmiterii de rapoarte, informaţii sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi al publicarii de rapoarte, sinteze şi alte documente intocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007.  +  Articolul 36Echivalentul în euro al ajutorului de stat este stabilit în functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţionala a României la data acordarii.  +  Articolul 37 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abroga. (3) Procedura de examinare a notificarilor înregistrate la Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999, republicată, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la această dată. (4) Investigatiile în derulare, initiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicată, inceteaza de drept la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (5) Deciziile Consiliului Concurentei continua să-şi produca efectele.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 117.----