ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007    Având în vedere recenta adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, prin care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a dobândit personalitate juridică, se impune o reorganizare a instituţiei prin înfiinţarea departamentelor tehnico-administrative, necesare în vederea funcţionării Autorităţii, deoarece, până în prezent, serviciile financiare, contabile, resurse umane erau asigurate de către Cancelaria Primului-Ministru. Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii se impune suplimentarea numărului de posturi, întrucât în prezent instituţia noastră nu beneficiază de personal specializat pentru ocuparea acestor funcţii şi nici de posturi vacante pentru organizarea de concursuri care să acopere acest deficit.În acest sens se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, în scopul introducerii unor prevederi privind suplimentarea schemei de personal, aprobată pentru Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor cu 30 de posturi, precum şi pentru introducerea unor măsuri care să conducă la buna desfăşurare a activităţii în concordanţă cu noile modificări aduse prin ordonanţa sus-menţionată.Totodată, aceste măsuri sunt cu atât mai necesare cu cât sunt deosebit de importante atât continuarea eforturilor şi a progreselor înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în materia restituirii proprietăţilor preluate în mod abuziv de regimul comunist, progrese subliniate şi de rapoartele de ţară realizate de Comisia Europeană, cât şi o gestionare mai bună a întregului proces de restituire a proprietăţilor, incluzând aici: restituirea proprietăţilor urbane şi funciare, acordarea despăgubirilor, restituirea imobilelor care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor minorităţilor naţionale din România, acordare a despăgubirilor persoanelor care au deţinut proprietăţi în Cadrilater, Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi, respectiv, Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, în anul 2006 a intrat în vigoare şi Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor fiind însărcinată şi cu aplicarea prevederilor cuprinse în această lege.Întrucât aplicarea legislaţiei privind restituirea proprietăţilor şi, respectiv, acordarea despăgubirilor ar fi împiedicate de lipsa personalului necesar îndeplinirii atribuţiilor Autorităţii, situaţie care ar periclita asigurarea protecţiei dreptului de proprietate privată ca drept real şi efectiv pentru un număr foarte mare de cetăţeni, se impune suplimentarea cu numărul de posturi prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), va avea un număr de 177 de posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, şi 30 de posturi prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei şi Finanţelor."2. După alineatul (5) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007 şi în anexele la acesta.(5^2) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prevăzut la alin. (4) şi (5), va fi încheiat după ce se vor înfiinţa efectiv departamentele tehnico-administrative aferente Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 42.________