STATUT din 23 mai 2007Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2007     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), denumită în continuare Agenţia, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, finanţată de la bugetul de stat. (2) Agenţia poate beneficia de donaţii, sponsorizări, fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile, în condiţiile legii. (3) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 6-8, et. 5, sectorul 1. (4) Agenţia promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi asigură integrarea activă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale.  +  Capitolul II Obiectivele şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi  +  Articolul 2Obiectivele principale ale Agenţiei sunt următoarele: a) elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; b) armonizarea cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, şi următoarele atribuţii: a) asigură respectarea aplicării unitare a legislaţiei din domeniul său de activitate şi exercită controlul asupra aplicării acesteia, în calitate de autoritate de stat, prin instituţiile abilitate, potrivit legii, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării după criteriul de sex; b) asigură utilizarea eficientă a fondurilor destinate activităţii şi în special a fondurilor structurale acordate pentru susţinerea egalităţii de gen, asigurându-se că utilizarea acestor fonduri se face pentru activităţile specifice pentru care au fost alocate, precum şi că principiul egalităţii de şanse este respectat în toate etapele elaborării şi implementării programelor; c) administrează şi gestionează bunurile din domeniul public şi/sau privat al statului, dobândite în condiţiile legii; d) răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor repartizate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum şi a sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile şi rambursabile, donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii; e) elaborează tematica anuală a studiilor, cercetărilor şi analizelor privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării după criteriul de sex; f) participă la elaborarea tematicii instrumentelor curriculare ale furnizorilor de servicii instructiv-educative, de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii; g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu, în condiţiile legii; h) elaborează şi propune programe anuale de formare profesională a personalului propriu şi a structurilor specifice cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, conform legii; i) promovează programe, propune şi implementează proiecte de colaborare internaţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; j) urmăreşte respectarea convenţiilor internaţionale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul său de activitate din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; k) îndeplineşte activităţi de audit public intern, potrivit legii; l) îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către structurile specifice cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din instituţiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; m) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; n) asigură reprezentarea intereselor sale în faţa instanţelor judecătoreşti; o) face public anual raportul privind activitatea proprie; p) organizează, în condiţiile legii, cursuri de formare profesională în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a funcţionarilor publici şi a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private; r) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; s) are, la cererea persoanelor discriminate, calitate procesuală activă în justiţie şi poate asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane; t) primeşte sesizările/reclamaţiile persoanelor care se consideră discriminate după criteriul de sex şi le transmite instituţiilor competente, în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii; u) coordonează activitatea compartimentelor existente la nivel teritorial în fiecare judeţ, inclusiv în municipiul Bucureşti.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi  +  Articolul 4 (1) Preşedintele este ordonator terţiar de credite şi îndeplineşte rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea preşedintelui se face conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 5Preşedintele exercită următoarele atribuţii: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; b) colaborează cu autorităţile centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ şi cercetare şi cu organizaţiile neguvernamentale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; c) coordonează activitatea de organizare a cursurilor de formare profesională a funcţionarilor publici şi a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; d) elaborează şi propune proiectul de buget al Agenţiei, pe care îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse spre aprobare, în condiţiile legii; e) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse execuţia bugetului Agenţiei şi rapoarte cu privire la modul de administrare a acestuia; f) dispune controale, în condiţiile legii, asupra activităţilor din cadrul Agenţiei şi structurilor specifice cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; g) desemnează, prin ordin, compartimentul care asigură secretariatul Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între femei şi bărbaţi (CONES); h) convoacă Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse între femei şi bărbaţi (CONES) şi conduce şedinţele acesteia; i) exercită atribuţiile care îi revin în calitate de ordonator de credite; j) asigură şi verifică fundamentarea lunară a creditelor solicitate către ordonatorul principal pentru activitatea curentă şi investiţii; k) aprobă programarea şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; l) asigură întocmirea statului de funcţii al personalului în concordanţă cu structura organizatorică a Agenţiei şi îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru aprobare; m) face evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul subordonat şi propune calificativele corespunzătoare; n) întocmeşte raportul privind activitatea desfăşurată şi fondurile utilizate şi îl prezintă, semestrial, împreună cu Planul anual de măsuri pentru promovarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, adoptat de fiecare instituţie membră a CONES, în domeniul sectorial de activitate, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  +  Articolul 6 (1) Preşedintele Agenţiei este sprijinit în activitatea sa de un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici. (2) Ocuparea postului de secretar general se face prin concurs, în condiţiile legii. (3) Secretarul general al Agenţiei îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei şi/sau alte atribuţii încredinţate de către preşedintele Agenţiei, realizând legăturile funcţionale dintre structurile instituţiei.  +  Articolul 7 (1) Conducerea operativă a activităţii Agenţiei se exercită de către 2 directori, ale căror posturi sunt prevăzute în structura organizatorică a instituţiei. (2) Ocuparea posturilor de director se face prin concurs, în condiţiile legii. (3) Atribuţiile directorilor Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.  +  Articolul 8În îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor, Agenţia îşi organizează compartimente, fără personalitate juridică, la nivel teritorial în fiecare judeţ, inclusiv în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Agenţiei este de 156, constituit din funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele. (2) La nivel central, Agenţia dispune de 30 de posturi. (3) La nivel teritorial, Agenţia dispune de 126 de posturi organizate în 42 de compartimente judeţene şi, respectiv, al municipiului Bucureşti. (4) Cele 42 de posturi asigurate potrivit legii trec în cadrul compartimentelor teritoriale. (5) Persoanele cu statut de funcţionar public care au atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi care ocupă în prezent posturile prevăzute la alin. (4) se transferă în interesul serviciului potrivit legii, în cadrul compartimentelor teritoriale.  +  Articolul 10Cheltuielile legate de funcţionarea compartimentelor teritoriale se vor asigura prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, urmând a fi decontate de Agenţie până în data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile, precum şi sarcinile personalului din cadrul compartimentelor Agenţiei vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin fişa postului. (2) Salarizarea personalului Agenţiei se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice. (3) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.  +  Articolul 12Fiecare instituţie membră a CONES adoptă Planul anual de măsuri pentru promovarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în domeniul sectorial de activitate, şi raportează anual Agenţiei modul de îndeplinire a obiectivelor propuse.  +  Articolul 13Coordonarea metodologică şi secretariatul comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse (COJES) sunt asigurate de Direcţia CONES/COJES din cadrul Agenţiei.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Agenţia poate prelua în administrare, în condiţiile legii, terenuri, spaţii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii proprii. (2) Agenţia dispune, pentru activităţi specifice desfăşurate, de un număr de 3 autoturisme, dintre care două în parc comun, având un consum lunar de carburanţi de 300 litri pe autoturism.  +  Articolul 15Agenţia va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa ──────Numărul maxim de posturi = 156──────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi         ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────────┐         │ Compartiment│ │ ANES │ │ Compartiment │         │ audit intern│<────┤ preşedinţe ├──────>│ comunicare şi │         │ şi control │ ├─────────────┤ │relaţia cu presa│         └──────────────┘ │ Cabinet │ └────────────────┘                              │ preşedinte │                              └──────┬──────┘                                     │                                     V                             ┌────────────────┐                             │Secretar general│                             └───────┬────────┘                                     │                                     │                                     V       ┌────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐       │ │ │ │  ┌────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴────────┐ ┌──────────┴────────┐  │ Direcţia de│ │ Direcţia │ │ Compartimentul│ │Serviciul economic,│  │ programe, │ │ CONES/COJES│ │ juridic şi │ │ resurse umane, │  │ politici şi│ │ │ │ metodologie │ │ administrativ │  │ strategii │ └────────────┘ └───────────────┘ └───────────────────┘  └────────────┘___________